Tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát hoạt động định cư Peace Now ngày 26/12 cho biết Israel đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng 2.200 nhà định cư mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4bH17xKjhu55Z4buGPMavU+G7huG7msavXeG7lOG7suG7hlhU4buGxq/hu7RM4buaxq/hu4bDocOUw6Dhu4bhu5w24buyxajhu4ZGQ0bhu4Lhu4Lhu4bhu7LGr0vhu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7mjPhu4Yo4buGWMavXeG7huG6vS7hu4bhu6nDlMOgw4kvxq/hu4ThurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDxr4buexKjhu5zhu4Dhurjhu6k/4buG4buaxq804bua4buGPMav4buo4buG4buaxq/hu6rhu7LGr+G7hjzGrzHhu4bhu5rGr13DoFPhu7Lhu4bFqOG7qErDneG7hn1KW+G7hsav4bu0TFvhu4bhu6Im4buyxajhu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7mjPhu4bhu6Xhu57EqOG7muG7nuG7huG7keG7tGHhu4bhu7LFqEvDoOG7hkbDjS/hu4RG4buG4buaxq/hu7Thu4bGoOG7qFRb4buGbH17xKjhu55Z4buG4buiTuG7hjzGr1Phu4bhu5rGr13hu5Thu7Lhu4ZYVOG7hsav4bu0TOG7msav4buGw6HDlMOg4buG4bucNuG7ssWo4buGRkNG4buC4buC4buG4buyxq9L4buG4bui4bus4buyxq/hu4bhu5oz4buGw50s4buo4buG4buaxq/hu7Thu4bhu7LFqDMu4buo4buG4bq/4bu04buG4bupxq9K4buo4buGW0zhu6jhu4ZYxq9d4buG4bq9LuG7huG7qcOUw6BDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPMOqxKg8W+G7qOG7tOG7suG7gOG6uMOJ4buow53FqOG7hn174bua4bqy4buALy/hu5rhu5zhu7JDxqDEqOG7tFvGr8So4buyxq/Gr+G7tMSoQznhu7Iv4buc4buefVhb4bu0PC/hu7Lhu55hfS/hu4Thu4pJRi/hu4TDjMOM4bucSOG7guG7ikfhu4JGw41bR0jhu4JIWeG7hENXPMWo4buA4buGxKhZW+G6suG7gGx9e8So4bueWeG7hjzGr1Phu4bhu5rGr13hu5Thu7Lhu4ZYVOG7hsav4bu0TOG7msav4buGw6HDlMOg4buG4bucNuG7ssWo4buGRkNG4buC4buC4buG4buyxq9L4buG4bui4bus4buyxq/hu4bhu5oz4buGKOG7hljGr13hu4bhur0u4buG4bupw5TDoOG7gOG7hi/hurjhu4/Gr13hu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7mjPhu4bhur/hu7Thu4bhu6nGr0rhu6jhu4bDtMSoxKhZ4bue4buG4bqx4bucXcOd4buow53hu4Yo4buG4buPxq9d4buG4bq9LuG7huG7qcOUw6BD4buGxJDhu5HFqF0q4buy4bqo4buG4bqxxKnhu6Uv4bup4bupw4Hhu7nhu5FFw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buPVOG7hsav4bu0TOG7msav4buG4buiMyHhu5rhu4Z2w6Dhu4bGoMSo4buy4buGxq/hu7RM4buaxq/hu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7msav4buq4buyxq/hu4Z9SuG7msav4buG4buaMcSo4buGbH17xKjhu55Z4buGW8avJOG7ssWo4buGPl3EqOG7hn1S4buGxqDEqOG7tOG7hsWoKsOd4buGOeG7qMOa4bua4buGw6HDlMOg4buG4bucNuG7ssWo4buGxqDEqOG7hljGr13hu4bhu5ok4buyxajhu4bhu7LFqMav4buow5o84buGKOG7hljGr13hu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7mjPhu4bDnSzhu6jhu4ZbTOG7qOG7huG6vS7hu4bhu6nDlMOgQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOqIOG7ssWo4buG4buyxahLw6BC4buG4bupxq8x4buGWzMs4buyxajhu4ZsfXvEqOG7nlnhu4bhur3hu57hu7JXxKjDneG7qOG7suG7huG7keG7nlvEqOG7ssOgxKjGr13hu4bhu6JO4buGxajhu4w84buGxagp4buG4buyxq844buyxajhu4bhu7LFqDMu4buo4buG4buiNOG7ssWo4buG4bui4buSXeG7hsavJuG7qOG7huG7oirhu7LFqOG7huG7ouG7rMSo4buGPMavMzvhu7LFqOG7huG7mjHEqOG7huG7mkrhu5rhu4ZYxq9d4buG4bui4bus4buyxq/hu4bhu5oz4buGKOG7huG7jeG7nntdfcSoWeG7nsOdQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOqSuG7muG7hljGr13hu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7mjPhu4ZZS+G7hsOdJlvhu4Y54buQ4buy4buG4buiVeG7hj5dxKjhu7Lhu4Zbe0Dhu7LFqOG7huG7oiXhu6jhu4Y5LOG7qOG7hlk24bua4buGWTMh4buyxajhu4bhu5pK4buyxq/hu4bGrzhd4buGW0zhu6jhu4ZsfXvEqOG7nllC4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hsagJeG7qOG7huG7mk3hu7LGr+G7hlnhu6hT4buy4buGw53hu6jhu7LGr+G7huG7muG7ksOd4buGPl3DoFXhu7Lhu4bhu5oxxKjhu4bhu6nGrzHhu4ZbMyzhu7LFqOG7huG7keG7nlvEqOG7ssOgxKjGr13hu4bhu6JO4buGPl3DoFRb4buG4bui4bus4buyxq/hu4bFqOG7qE3hu6jhu4ZbSuG7suG7hj5dJeG7muG7hsavJuG7qOG7hjlL4buGWz/hu4bhu5rGrzThu5rhu4bGoOG7kl3hu4bhu5o34buGfSzDnUPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDqkrhu5rhu4ZYxq9d4buG4bui4bus4buyxq/hu4bhu5oz4buG4buyw5LDneG7hlt7U+G7suG7hjkg4buyxajhu4bhu6Lhu5Bb4buG4buaMcSo4buG4bulxKhZ4buefVvhu6jhu7Lhu57hu4bGoOG7rOG7hmx9e8So4bueWeG7huG7msav4buoVMOd4buG4bui4bu24buyxajhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buG4buaXSbhu5rhu4bhu5rGr+G7qFThu7Lhu4Zbe8So4buyxq/hu4bhu6l7XeG7ssWo4buG4buBJOG7ssWo4buG4buyT8Od4buG4buE4buIw43DjEPhu4bDqibhu7LFqOG7huG7oirhu7LFqOG7hj5dJeG7muG7hltU4buG4buiTuG7huG7ssav4buoVV3hu4ZZ4buS4buy4buGWVPhu7Lhu4ZK4buy4buG4buaSuG7muG7hljGr13hu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7mjPhu4ZbTOG7qOG7hljGr13hu4Y5NuG7muG7huG7msav4buoVMOd4buG4bui4bu24buyxajhu4bhur0u4buG4bupw5TDoOG7hjlL4buG4buBJOG7ssWo4buG4buN4buee119xKhZ4buew53hu4ZZS+G7hjzGr+G7qOG7hjzGr0o8Q8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7ueG7kOG7suG7huG7olXhu4bDocOUw6Dhu4bhu5w24buyxajhu4bhu5pK4bua4buGWMavXeG7huG7ouG7rOG7ssav4buG4buaM+G7huG7mjHEqOG7hmx9e8So4bueWeG7hllL4buGw50mW+G7hlt74bu04buyxajhu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7hjnhu5Dhu7Lhu4bhu6JV4buGPMavNOG7muG7hltMPOG7huG7ssav4buQW+G7hlt74bu04buyxajhu4bhu5pK4bua4buG4buaXSbhu5rhu4bhu6JLw53hu4Y8xq9K4buy4buGxajhu6g4xKjhu4ZsfXvEqOG7nlnhu4Y5S+G7huG7pcSoWeG7nn1b4buo4buy4bueQy9Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6sV1bxq/hu7R74buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bb4buew6FbLcSoWeG7qMWo4buy4bqo4buGe+G7qMWoxq9b4bqq4buA4bq44bupxq/hu57hu7Thu4bhu6nhu6nDgeG7ueG7kcOJLzzhurg=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]