(Baothanhhoa.vn) - Tròn bảy thập kỷ đã trôi qua (1954-2024), nhưng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7RA4bqqw6rhuqfhur/huq3Dsylu4bqp4bqrYcOyIyQtJOG7si/DsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Qk4buyw7Lhu43Ds+G6v8Oq4bqt4bu0w4rhuqlbw6okb+G7jynDqiRh4bqp4bqr4bq3w6ok4bq74buVa2EkYeG7kykkQeG6qeG7kyThu41kYeG6qSThuqhpJEHhuqliJOG6vOG6q8Oq4bqp4buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tCThu7LDsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu43Ds+G6v8Oq4bqtJGHhuqnhuqvhurfDqiTDoWRh4bqpJMOA4bqr4bq1w6ok4bu54bqr4bqxw6okTuG6qeG7k+G7si/DsuG7jcOz4bq/w6rhuq3hu7Thu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04buy4bqh4bq94bu04buMw7Phu4fDqiQ5fXEk4buN4bqpNm4k4bq5dSTDoFsk4buNw7Nn4bqrJG/hu48pJFkqKDs6LSYlJjrDnVYkw6rhuqnhu5XDquG6rSRB4bqp4bqr4bq3w6ok4buN4bqpIsOq4bqtJOG6u2Rh4bqpJMOy4budJMOA4bqr4bq1w6ok4bu54bqr4bqxw6okTuG6qeG7kyThur1b4bqrJOG6uz4kOeG6q8Oi4buPJOG7jeG7lWvDquG6rSTDsjzDquG6rSTDquG6rWrhuqskYeG7kykkw6Ezw6ok4buNw61hJOG7nuG6q+G6teG7jSTDiinhur0kb+G7jzbhu40kYeG7lWrDquG6rVYkOTThu40k4bq54bqp4buPNOG7jVfhu7Iv4bqh4bq94bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEHhuqnhuqvhurfDqiThu43huqkiw6rhuq0kw4DhuqvhurXDqiThu7nhuqvhurHDqiRO4bqp4buTJOG6uz4kw6DEkcOq4bqpJGEp4bq/JGHhu5MpJGHhu4/DrWEk4bq54bqpPMOq4bqtJGHhuqnhuqvhurfDqiRh4bqpaMOq4bqtJOG7jeG6qeG7m2Ekw6Ezw6okTuG6qTxuViThu43Ds+G7lcSpYSThuqnhurfhu40k4bq7PiThu43huqkiw6rhuq0k4bq7a+G6qyRh4buTKSTDoOG7lWrDquG6rSThurto4bqrJGHhuqliw6rhuqkk4buNw7NkViTDoOG7lWrDquG6rSThurto4bqrJG/hu48zw6okw7Lhu5skw6DDtcOq4bqtJMOgIsOqJOG7nz4kw7I8w6rhuq0k4buNe+G6vyRh4buTKSTDgH3DquG6rSThu40pViTDoOG7l8Oq4bqtJMOgNeG7jyThurs+JEHhuqnhu5Mk4buNZGHhuqkk4bqoaSRB4bqpYiThurzhuqvDquG6qVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqh4bq94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3DoeG7jeG6qeG7j+G6vTkkw6HhuqnhuqvDoeG6oSThuqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7KD9ucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mOiooLyooKMOhKio6OiUqLuG7jTs6JirhursoLS4lLcOqKeG6vS05bi0lJlfDqW7huq09JCnhurvhu43hu6Y9QOG6qsOq4bqn4bq/4bqtw7MpbuG6qeG6q2HDsiMkLSTDiuG6qVvDqiRv4buPKcOqJGHhuqnhuqvhurfDqiThurvhu5VrYSRh4buTKSRB4bqp4buTJOG7jWRh4bqpJOG6qGkkQeG6qWIk4bq84bqrw6rhuqkk4buNw7Phur/DquG6rSRh4bqp4bqr4bq3w6okw6FkYeG6qSTDgOG6q+G6tcOqJOG7ueG6q+G6scOqJE7huqnhu5M9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTsoPz0kL+G7tOG7si/huqHhur3hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqh4bq94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ/LCYlbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJjoqKC8qKCjDoSoqOjs/JSbhu40sJTom4bq7Py0uJS3Dqinhur0tOW4tJSpXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPUDhuqrDquG6p+G6v+G6rcOzKW7huqnhuqthw7IjJC0kw4rhuqlbw6okb+G7jynDqiRh4bqp4bqr4bq3w6ok4bq74buVa2EkYeG7kykkQeG6qeG7kyThu41kYeG6qSThuqhpJEHhuqliJOG6vOG6q8Oq4bqpJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYeG6qeG6q+G6t8OqJMOhZGHhuqkkw4DhuqvhurXDqiThu7nhuqvhurHDqiRO4bqp4buTPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0/LCYlPSQv4bu04buyL+G6oeG6veG7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bsO54buP4buN4bqp4bq/w7M94bu04buy4bqh4bq94bu04bq8KeG6qyThuqjhu49x4bqzw6rhu7Iv4bqh4bq94bu04buyL27hu7Q=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]