Ngày 24/7, Hy Lạp phải đối phó với 3 trận cháy rừng nghiêm trọng, khiến hàng trăm người phải sơ tán trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao làm dấy lên quan ngại thêm nhiều vụ cháy rừng bùng phát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4Lhu6Phu7jEkChq4bu4NsOiMm7hu7jGoTJu4bu4OOG7g+G6peG7uGrDouG6u+G7uMahw63huqXhu7g2w6Iu4buj4bu4bOG7k8Op4bq14bu4xqEh4bu4w6l7w6nhurXhu7jDqeG6u8Op4bq14bu4w6nhurXDouG6peG6o2Xhu7hubMOqw6nhurVXL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tjZlbS1qw6Lhurlu4bq54bu24bu4buG6pW7EkTlV4bu2w4Lhu6Phu7jEkChq4bu4NsOiMm7hu7jGoTJu4bu4OOG7g+G6peG7uGrDouG6u+G7uMahw63huqXhu7g2w6Iu4buj4bu4bOG7k8Op4bq14bu4xqEh4bu4w6l7w6nhurXhu7jDqeG6u8Op4bq14bu4w6nhurXDouG6peG6o2Xhu7hubMOqw6nhurXhu7jDouG6rcOpw6Lhu7gpw6nDouG7uCPhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPT0kQC8jPz83I0A6JD0lKm4jIyokxJEj4buwY2rhurXhu7bhu7gsxJFuVeG7tsOC4buj4bu4xJAoauG7uDbDojJu4bu4xqEybuG7uDjhu4PhuqXhu7hqw6Lhurvhu7jGocOt4bql4bu4NsOiLuG7o+G7uGzhu5PDqeG6teG7uMahIeG7uMOpe8Op4bq14bu4w6nhurvDqeG6teG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4bmzDqsOp4bq14bu24bu4NyxuLC1qw6Lhurlu4bq5LeG6uWzhuqXhurXhuqXDqSzEkS1tbDZV4bu2w6Jubmptxq8vLzY3w6nhuqVl4bq14buwxqHhuqU5bsOpLGVqxJFvbeG7sMahw6kvbiY9QC9vasSR4bq5LDc5Ny814bq5ZG5uYy89QD09X0A/Xz0lL25u4budxqHDqV/DouG7o1/EkSxqXzbDoizhu6NfbG/DqeG6teG7sGNq4bq14bu24bu4L1hFLuG7o+G7uDUs4buj4bu4NuG7kW/hu7jDouG6vyzhu7hqw6Jvw6nhu7jDqcO0w6024bu4NzJq4bu4Ni424bu4OC5l4bu4NsOiLuG7o+G7uOG6tTHDqeG7uGTDom/hu7jDqeG6tcOi4bqr4bu4N8O0xKnDqeG6teG7uMagLG45bCzhu6rhu7hubOG6o8Op4bu4OCnhurnhu7jEkDltNeG6uW3hu6rhu7jDguG7o+G7uMSQKGrhu6rhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g9JC8/Lz1APT3hu7Dhu7jhu67DucOpw6LGr+G7uHPhurJKL05O4bucxqDDiVZXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WMOJ4bq1IeG7o+G7uD0lLz/hu6rhu7jDguG7o+G7uMSQKGrhu7hqw6Ip4bql4bu4OOG7g+G6peG7uGrDouG6u+G7uMahw63huqXhu7gk4bu4bmwyw6nhu7g2w6Iu4buj4bu4bOG7k8Op4bq14bu4w6nhurXDouG6peG6o2Xhu7hubMOqw6nhurXhu6rhu7hkw6LhuqXDo8Op4bu4w6Ihw6nhurXhu7hubD5l4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4asOiKeG6peG7uG1p4bu4bi7DqeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7g14buD4bql4bu4NinDqcOi4bu4w6nDouG6peG6r27hu7g4ZuG7uG4+w6nhurXhu7g2LOG6ueG7uMSRIWXhu7g3MOG7o+G7uMSR4bqjw6nhu7hrbyzDqeG7uMOp4bq1KOG6peG7uG7DouG6o2Xhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4xqHhu43hu7g2w6Iu4buj4bu4bOG7k8Op4bq14bu4NcOyw6nhurXhu7hqw6IubuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE7Dojnhurnhu7g2aeG7uGtvLMOp4bu4ZMOi4bqn4bu4bsO04buLw6nhurXhu7jDguG7o+G7uMSQKGrhu6rhu7g44buLbuG7uMOpe8Op4bq14bu4w6nhurvDqeG6teG7uOG6tSzhu6Phu7jhurV7buG7uDV7buG7uDgxb+G7uG7hu5Phu7jDqeG6tSHhu6Phu7g9JC8/4bu4N+G7meG7uDUu4bq54bu4beG6oeG7uGRh4bq54bu4NyHhuqXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4I0Dhu7jDqeG6tSHhu6Phu7Dhu7jDicOi4bql4bqvbuG7uDhm4bu4OOG6ueG7uDjDtOG7izbhu7huKOG6peG7uGVmbuG7uG3hu4Phu7hkw6Jv4bu4xqHhu5k24bu4xJHhuqPDqeG7uG7DreG6peG7uCU94bu4OGbhu7jhu7Phu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7MuNuG7uDguZeG7uDbDoi7hu6Phu7hs4buTw6nhurXhu7g1w7LDqeG6teG7uGrDoi5u4bu4NsOi4buP4bu44bujw6Nv4bu4bijhuqXhu7hkw6Jv4bu4xqHhu5k24bu4asOi4bqnLOG7uMO9ezbhu6rhu7hqw6Lhuqcs4bu44bu34buHw6nhurXhu7jGoSHhu7hqw6Lhuqcs4bu4w4ksZeG7uMOC4buj4bu4xJAoauG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE5s4bqjw6nhu7g4KeG6ueG7uMSQOW014bq5w6nhu6rhu7g4LmXhu7g2w6Iu4buj4bu4OCzDqeG6teG7uMSRLMOp4bu4bGbDqeG6teG7uG0sb+G7uGVmbuG7uMOp4bq1IeG7o+G7uDXDssOp4bq14bu4asOiLm7hu7hkw6LhuqXDo8Op4bu4w6Ihw6nhurXhu7hubD5l4bu4ZMOiLjbDouG7uDdv4bu4xJHhuqk2w6Lhu7jGoSHhu7g2w7Thu7g3IMOp4bu4bijhuqXhu7jEkSHDqeG6teG7uMagLG45bCzhu7hqw6Ip4bql4bu4OOG6peG7uG1p4bu4bi7DqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOUw6024bu4buG6p8Opw6Lhu6rhu7jhuqdu4bu4w6nDojBu4bu4JeG7uDY+w6nhu7jDqcOiIeG7uDg84bu4NeG6qeG7uG7DouG6peG6o2/hu7hs4buN4bql4buq4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDbhu5Us4bu4w6Ihw6nhurXhu6rhu7hkw6IuNsOi4bu4bSjDqeG7uMahIeG7uGtvLsOp4bu4NSxs4bu44budb8Op4bq14bu4a28sw6nDouG7uDU84bql4bu4NeG6peG6scOp4bu4NsO1w6nhurXhu7g14bqp4bu4w6LDtOG7uMOiKOG6peG7sOG7uMSQ4buZNuG7uMSRw7Thu4vDqeG6teG7uDbDouG7kTbhu7jDqT7DqeG6teG7uDg84bu4OOG6pcSDb+G7uDhmw6nhurXhu7jDoiHDqeG6teG7uDbDouG7jTbhu7jEkeG6p8Opw6Lhu7g24buRb+G7uMOi4bq/LOG7uDbDssOp4bq14bu4JeG7uGUu4buj4bu4NSzhu6Phu7jGoSHhu7g94bu4bmzhu5k24bu4bsOiPsOp4bq14bu4bsOiLGXhu7jhurXhuqUs4bu4w6LhurkobuG7uDhmw6nhurXhu7g2w6Lhu5cs4bu4NsOiLuG7o+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7s+G6vcOp4bu4bijhuqXhu7hkw6Jv4bu4xqHhu5k24bu44bu5xqFs4bq5w6nhu6rhu7hqw6Lhuqcs4bu44bu34buHw6nhurXhu7jDvXs24buq4bu4bmwyw6nhu7g2w6Iu4buj4bu4bOG7k8Op4bq14bu4w6Lhurkhw6nDouG7uMOiIcOpw6Lhu7huKOG6peG7uOG7s+G7h8Op4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uGtv4buDNuG7uOG6teG6pSzhu7jhu7UsN+G6pSzhu7g4POG7uDXDtMOtNuG7uG0sw6nhurXhu7jDqeG6tSHhu6Phu7huw6Lhu5Hhu7huw7Thu7jEkeG6peG6o8Op4bu4buG6pcOjauG7quG7uG7DouG6peG6o2/hu7hs4buN4bql4bu44bq1McOp4bu4KkBA4bu4w6Is4bu4ODBu4bu4bOG7k8Op4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYxJAhw6nhurXhu7jhu7UsN+G6pSxt4bu44bq1McOp4bu4NuG7h8Op4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5s4bqjw6nhu7g4POG7uDVvZjbhu7hqw6Ip4bql4bu4OOG6peG7uG1p4bu4bi7DqeG7uDfhurnhu7hkw6LhurvhuqXhu7g14buN4bql4bu4buG7k+G7uDguZeG7uDbDoi7hu6Phu7hs4buTw6nhurXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4ZMOi4bql4bu4w6Jpw6nhu7gkQEDhu7jEkeG6p8Opw6Lhu7g24buRb+G7uMOi4bq/LOG7uDgsw6nhurXhu7jDqWjhu7jEkeG7mTbhu7hkw6Lhu4PDqeG6teG7uDbDosOj4bu4w6nhurXDqsOp4bu4xJHhu5Us4bu4OCzDqeG6teG7uMSRLMOp4bu4OMOjw6nhu7jhurUxw6nhu7g2Ljbhu7hu4bq9LOG7uMOpw6Ih4bu4NuG7jyzhu7g4acOp4bu4xqHhuqnhu7hrbynDqeG7uMSR4buf4bu4ZMOib+G7uDUp4bq54bu4buG7hcOp4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4nhurXDtMOs4bql4bu4OOG7kcOp4bq14bu4ODFv4bu4ZMOib+G7uMah4buZNuG7uOG7ucahbOG6uW3hu7jhu7XhuqVl4bqlbmzhuqVt4bu4SjlubOG6ucah4bqlbm3hu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nu4bu4xJHhu5k24bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4NsOi4buRw6nhurXhu7jDqT7DqeG6teG7uMO0b+G7uG7huqXhuqPDqeG7uMah4bql4bqvNuG7uDbhu5Fv4bu4xqEh4bu4OOG6pcSDb+G7uG5s4bqp4bu4NsOi4bq54bu4Ni424bu4OGbDqeG6teG7uMahMm7hu7g14bqp4bu4bsOiw7Rpw6nhurXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOKOG6peG7uEo5xJHhurlq4bq5w6nDqTltOeG7quG7uGVmbuG7uDUuw6nhu7g4KeG6ueG7uGrDouG6pyzhu7jDiSxl4bu4w4Lhu6Phu7jEkChq4buq4bu4ZWZu4bu4OC5l4bu4NsOiLuG7o+G7uDXDssOp4bq14bu4asOiLm7hu7jGoSHhurnhu7htLsOp4bq14bu4PSQvP+G7quG7uDVvZjbhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g3IMOp4bu4asOiKeG6peG7uG1p4bu4bi7DqeG7uGTDouG6v+G6peG7uMSRIcOp4bq14bu44buzw6Js4bujbeG6uWQ5xJEsbOG6pSzhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDiT5l4bu4w6nhurXhurku4bql4buq4bu4w4Lhu6Phu7jEkChq4bu4NsO1w6nhurXhu7jDouG7kcOp4bq14bu4NsOi4bqpb+G7uGVmbuG7uDjhu4tu4bu4w6l7w6nhurXhu7jDqeG6u8Op4bq14bu4xqEh4bu4NsOiLuG7o+G7uGzhu5PDqeG6teG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqNl4bu4bmzDqsOp4bq14buq4bu4ZMOi4bqlw6PDqeG7uCThu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7huw6LhuqXhuq9u4bu4ZSjDqeG6teG7uMahIeG7uCNAJOG7sEBAQOG7uMOiLOG7uDgwbuG7uGzhu5PDqeG6teG7uDXhuqnhu7huw6LhuqXhuqNv4bu4bOG7jeG6peG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOC4buF4bql4bu4w6k+ZeG7uD1AIzrhu6rhu7hlZm7hu7huw6IpZeG7uMOiw6os4bu4NsOiLuG7o+G7uGzhu5PDqeG6teG7uG7hu4XhuqXhu7hu4bqv4bu4w6nDojBu4bu4bijhuqXhu7jGocOyw6nhurXhu7jDqeG6teG6uSjhuqXhu7jhu4fhu7jGoTnDqeG7uDXhuqXhurHDqeG7uEUsbuG6peG7quG7uGrDouG6pyzhu7jhu7fhu4fDqeG6teG7uHNuw6I5w6lt4bu4ODzhu7hkw6LhuqXDo8Op4bu4I0A94bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4bsOi4bql4bqvbuG7uGUow6nhurXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDieG6teG6uSHhuqXhu7jDguG7o+G7uMSQKGrhu6rhu7g2w6Iu4buj4bu4bOG7k8Op4bq14bu4NsO1w6nhurXhu7g4LMOp4bq14bu44budKeG7o+G7uGws4bu4bijhuqXhu7hlZm7hu7ht4buD4bu4a2/hu4M24bu44bq14bqlLOG7uDbDoiBv4bu44butb+G7uGTDoi424bu4w6nDosO04bu4SsOiLmrhu6rhu7hOIOG7o+G7uMO9LMOp4bu4w4nDoizhu7jGoSHhu7jDveG7heG7uOG7tyHhurnhu7jDicOiLOG7uMahw63huqXhu7g34bql4bqvw6nhu7hu4bqnNsOi4bu4ODBu4bu4bOG7k8Op4bq14bu4NeG6qeG7uG7DouG6peG6o2/hu7hs4buN4bql4bu4NsOi4bq54bu4OMOjw6nhu7jDqSzhu6Phu7jEkcOtw6nhu7jDomnDqeG7uG3hurnhu7jGocOt4bql4bu4N+G6peG6r8Op4bu4buG6pzbDouG7uDgwbuG7uGzhu5PDqeG6teG7uDXhuqnhu7g2w6Iu4buj4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDYp4bu4w6k+ZeG7uD1APSPhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDlMOtNuG7uG7huqfDqcOi4buq4bu4ZMOi4bq5KcOp4bq14bu4KiM/4buwOjoj4bu4w6Is4bu4ODBu4bu4bOG7k8Op4bq14bu4bijhuqXhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqcO0w6024bu4bmzhuqPDqeG7uDg84bu4NeG6qeG7uG7DouG6peG6o2/hu7jDouG7j+G7o+G7quG7uG7DtGnDqeG6teG7uDjDtGnDqeG6teG7uMahw63huqXhu7g34bql4bqvw6nhu7hu4bqnNsOi4bu4NuG7jyzhu7hObOG6pcOp4bqlNyw34bu4LMOpN+G7uE7hurk1LOG6teG6ueG7sC/hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2anNvbsOi4bq5bOG7tljhu65OTuG7nMagw4kvxqDhuqU5bsOpLGUrVlcvalg=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]