(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/4, tại Quảng trường Hàm Rồng, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jhu7bhu4/DteG7jeG7h+G7geG6q+G7uELhu4tjKsO1YmMq4buB4bqrYmPhuqXDsypw4buZKsOgYuG7oT4qw6Bie3MqcH0qw6Dhu5vDtCrhu4Fb4buBWCrDoOG7m8O0KmLhu4sq4oCcw5Xhu4kqw6pj4bqz4buBKuG6q2M+Kj7hu4Eqw7Xhu4d94buBKsOzYuG7heG7geG6qyrDoGJ7c1gqw6Bi4buhPirDoGJ7c+KAnSrDlcOTKsOVYj7hu4FiKkLhu4M+4bu2L+G7j8O14buN4buH4buB4bqr4bu44bu2L2I/4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs0LDoz7huqEl4bu44buA4bqrfXMqKS8sWCrDtVtjKsOSw7Rd4buB4bqrKsO14buNxqFs4buB4bqrKkJ94bq/KuG7jMOs4buB4bqrWCrDlMOB4buA4bqgKsOVw5Mqw5ViPuG7gWIqQuG7gz4q4bqjIirDteG7iSrDoGLhu5vDoCpC4buLYyrDtWJjKuG7geG6q2Jj4bqlw7MqcOG7mSrDoGLhu6E+KsOgYntzKnB9KsOg4bubw7Qq4buBW+G7gVgqw6Dhu5vDtCpi4buLKuKAnMOV4buJKsOqY+G6s+G7gSrhuqtjPio+4buBKsO14buHfeG7gSrDs2Lhu4Xhu4Hhuqsqw6Bie3NYKsOgYuG7oT4qw6Bie3PigJ0q4buBIOG6vyo6JjosWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKi46KcOzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy9jWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/hu4HDo3Hhu48vOiw/Li8/ISnhuqE/PzosJi48w7U/Ji4/w6o/LWPhur/huqstPCYpP1nhurvDs+G6qyUqPsOqw7XGryVC4buLYyrDtWJjKuG7geG6q2Jj4bqlw7MqcOG7mSrDoGLhu6E+KsOgYntzKnB9KsOg4bubw7Qq4buBW+G7gVgqw6Dhu5vDtCpi4buLKuKAnMOV4buJKsOqY+G6s+G7gSrhuqtjPio+4buBKsO14buHfeG7gSrDs2Lhu4Xhu4Hhuqsqw6Bie3NYKsOgYuG7oT4qw6Bie3PigJ0qw5XDkyrDlWI+4buBYipC4buDPiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOiklKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu4w4oi4buBYirhuqNb4buHKsOAaeG7geG6qyo+4buBKsO1w6nhu4FiWCrDlcOTKsOVYj7hu4FiKkLhu4M+KnB9KsOBPuG7gSrDleG7iSrDoGLhu5vDoCrDtTLhu4Hhuqsqw6BsKsOqxqHDtCrhu4Fj4bql4bq/KsOgYuG7hyrDoHvDoCrhuqPhu4tjKsO1Yj7hur8q4bqrYz4qYuG7i2Mqw7ViY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVYj7hur8q4bqrYz4qYuG7i2Mqw7ViYyrDoOG7gyohKuG6o+G7i2Mq4bqrY33hu4FiKsO1YuG7mypiW+G7geG6qyrDoD7hu4cq4buBYjbDtSrDtVtjKsOge8OgKnDhu4Xhu4Hhuqsqw7ViYyrDoOG7meG6vyrhuqvDrOG6vyrDoHvDoCrDs2LGoWzhu4HhuqtWKsOKPuG6vyrhu45q4buBWCrDgT4q4bqixJHhu4FiWCrhuqJp4buB4bqrKkLGoWrhu4HhuqtYKsOSw7Rd4buB4bqrKsOVYmXhu4FiWCrDksO0XeG7geG6qyrDk2Lhu5EqcH0qw5ViY+G6pcO0KuG6oMahauG7geG6q1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOV4buN4buH4buB4bqrKuG6vWLDtGnhu4Eq4bq9YuG7iSpi4buLYyrDtWJjWCrDoHvDoCrhuqPhu4tjKsO14buNXWMqw7LDtD4qOirDs2I34buBKsO1YmMq4bqrw6zhur8qw6p0KsO1YsO0c+G6tcO1KnB9KsO1YuG7o8OgKmJ94buBYlkqw5NiN+G7gSrDtWJjKsOqdCrDtWLDtHPhurXDtSpiZ2Mq4bqje8OzKnDDoirhur1j4bq14buBKsO1YuG7m8OgKsOTw4DDgMOAKnB9KsOA4buAw4BCWSrDk2I34buBKsO1YmMqw7Vi4bujw6AqYn3hu4FiKsOhPuG7hyrhuqvDrOG6vyrDoHvDoCrhu4Hhu4tjKuG6ocO04buB4bqrKuG7gWLGoSrDteG7iSrDoGLhu5vDoCrDoGLhu6E+KsOgYntzVyrhur3hu6Uq4buBIOG7geG6qyrhu4/hu58q4bqh4buZ4buB4bqrKsOgaeG7geG6qyrDoOG7mSrDoGLhu6E+KsOgYntzWCrDocSR4buBYirDoOG7m8O0KmJnPlcq4bq94bulKuG7gSDhu4Hhuqsqw6Dhu5vDtCrhu4HhuqvGoWxjKnB9KuG6oWMqw6Biw7Rz4bqn4buBKsO1fWMq4buPXeG7gSrhuqPDrWMqcGtjKsOq4buHW2MqYsSR4buBYirhu4FifSrhuqPhuqcqbirhur3hurXDtSpibcOzKuG7j13hu4EqcsO0NsO1WCrhur1j4buBYirhuqHhu4c+4buBYlcq4bq94bulKuG7gSDhu4Hhuqsqw7Xhu4kqw6Bi4bubw6Aqw7Vi4buHe8O1KmJj4bqn4bq/KsO14buN4buH4buB4bqrKuG6o3vhur8qw6Bie3NXKuG6veG7pSrhu4Eg4buB4bqrKuG7j2oqw6A2w7Mqw6Dhu5vDtFlZWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w5NiN+G7gSrDtWJjKsOqdCrDtWLDtHPhurXDtSrhuqFj4bqt4buBKuG7jT4q4buPaWMq4buB4buJYypwa2Mq4buBYuG7oeG7geG6qyrDs2I34buBKmJnYyrhuqN7w7Mq4bqjxqFtw6Aqw6B7w6Aq4bqj4buLYyrDoGLDtDnhu4Eqw6FlKsOgYsO0KuG6o3vhu4dYKsO14buNxJHhu4FiKsOhfXMqw6rGocO0KsOq4buHe8O1WSrDk2I34buBKsO1YmMqw7Vi4bujw6AqYn3hu4FiKmI2w7Mq4bqhYeG7gSrhur1iYyrDoHvDoCrhuqPhu4tjKsO1YmMqw7Niw61jKmJtw7Mqw7Vi4bujw6AqYmPhuqXhu4Eq4bq9Ynsq4buBYsO0N+G7gSrhu4Fiw7Rz4bqt4buBKsOge8OgKuG6veG7pSrhu4Eg4buB4bqrWCrhur3hu6Uqw7Viw7Q4w7Uqw5PDgMOAw4AqcH0qw4Dhu4DDgEIqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsqw7XEkeG7gWIqYsO0w63hu4Hhuqsqcl1zKuG7jT4qYmc+KmLhu4db4buBWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKi47O8OzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy9jWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/hu4HDo3Hhu48vOiw/Li8/ISnhuqE/PzosPyw6w7UuPCwsw6ouLWPhur/huqstPD8mOlnhurvDs+G6qyUqPsOqw7XGryVC4buLYyrDtWJjKuG7geG6q2Jj4bqlw7MqcOG7mSrDoGLhu6E+KsOgYntzKnB9KsOg4bubw7Qq4buBW+G7gVgqw6Dhu5vDtCpi4buLKuKAnMOV4buJKsOqY+G6s+G7gSrhuqtjPio+4buBKsO14buHfeG7gSrDs2Lhu4Xhu4Hhuqsqw6Bie3NYKsOgYuG7oT4qw6Bie3PigJ0qw5XDkyrDlWI+4buBYipC4buDPiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOzslKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu4w4B7w6Aq4bqj4buLYyrDtWI+4bq/KuG6q2M+KsOzYjfhu4Eqw7ViYyrDqnQqw7Viw7Rz4bq1w7VZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgCDhu4Eqw6Dhu5sqw7Xhu4nhu4Hhuqsq4buPw60q4bqjY+G6p+G6vyrhuqNbw7Uq4bqjxqFtw6Aq4buPPsO0Kjoqw7NiN+G7gSrDtWJjWCrDgT7hu4Eqw5Xhu4kqw6Bi4bubw6AqcuG6tcOzKmJb4buB4bqrKuG6o+G6pyrDteG7jT7hu4cq4bqrY11jKuG7gWI2w7VYKuG7gWLEkVgqw6E+KsOgYuG7hyrDoHvDoCrhuqNq4buBKnBlKnLDtDbDtSrhu48ww6Aq4buBYjbDtVkq4bq84bq1w7Uqw7LDtF1YKuG6q2N94buBYirhuqtjXWMq4buBYjbDtSrDqn0q4bqj4buLYyrDs2LGoWzhu4Hhuqsqw4o+4bq/KuG7jmrhu4FYKnLhurXDsyrDtWLhu5sq4buBYsSRKsOqfSrhuqPhu4tjKsOzYsahbOG7geG6qyrhuqJp4buB4bqrKkLGoWrhu4HhuqsqcH0qcuG6tcOzKsO1YuG7myrDoT4qw6p9KuG6o+G7i2Mqw7NixqFs4buB4bqrKsOSw7Rd4buB4bqrKsOVYmXhu4FiWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKiEmPMOzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy9jWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/hu4HDo3Hhu48vOiw/Li8/ISnhuqE/PzosOz8ow7U7KT8/JsOqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavKTo/JSo+w6rDtcavJULhu4tjKsO1YmMq4buB4bqrYmPhuqXDsypw4buZKsOgYuG7oT4qw6Bie3MqcH0qw6Dhu5vDtCrhu4Fb4buBWCrDoOG7m8O0KmLhu4sq4oCcw5Xhu4kqw6pj4bqz4buBKuG6q2M+Kj7hu4Eqw7Xhu4d94buBKsOzYuG7heG7geG6qyrDoGJ7c1gqw6Bi4buhPirDoGJ7c+KAnSrDlcOTKsOVYj7hu4FiKkLhu4M+JSpxY+G6ocO1YsavJSkmJiUqYsOjY+G6q2LDtcavJSEmPCUqL+G7uOG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgD7Ds8O1Y+G7h+G7gSXhu7jDk2I34buBKsO1YmMqw7Vi4bujw6AqYn3hu4FiKuG7j+G7nyrhuqHhu5nhu4Hhuqsqw6HEkeG7gWIqw6Bi4buhPirDoGJ7cyrhuqPhuqcq4bqhOMOzKsOq4bufPlnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryVjw4DDo+G7gcO1w6Phu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryVxY+G6ocO1YlYqKSYmw7NyVypiw6Nj4bqrYsO1ViouKTrDs3JXJSrhu4/hu43DoMavJS8vY1nDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4buBw6Nx4buPLzosPy4vPyEp4bqhPz86LDs/OsO1KCk/KDzDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43GrykoLiUqPsOqw7XGryVC4buLYyrDtWJjKuG7geG6q2Jj4bqlw7MqcOG7mSrDoGLhu6E+KsOgYntzKnB9KsOg4bubw7Qq4buBW+G7gVgqw6Dhu5vDtCpi4buLKuKAnMOV4buJKsOqY+G6s+G7gSrhuqtjPio+4buBKsO14buHfeG7gSrDs2Lhu4Xhu4Hhuqsqw6Bie3NYKsOgYuG7oT4qw6Bie3PigJ0qw5XDkyrDlWI+4buBYipC4buDPiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuKTolKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu4w5Vi4bujw6AqYn3hu4FiKsOg4bubw7Qq4buB4bqrxqFsYypwfSrDtX1jKuG7j13hu4Eqw7Xhu43hu4fhu4HhuqsqYmc+KmLhu4db4buBWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4Qj5jKuG6o+G7i2MqcuG6tcOzKuG7gWI2w7VYKuG7gWLEkSrDtVtjKmLhu4tjKsO1YmMq4buP4bq3KuG6o1tjKuG6oWPhuqXhu4Eqw6Bi4buHKsOVw5Mqw5ViPuG7gWIqQuG7gz4qw7ViPuG6vyrhuqtjPipC4buLYyrDtWJjKuG7geG6q2Jj4bqlw7MqcOG7mSrDoGLhu6E+KsOgYntzKnB9KsOg4bubw7Qq4buBW+G7gVgqw6Dhu5vDtCpi4buLKuKAnMOV4buJKsOqY+G6s+G7gSrhuqtjPio+4buBKsO14buHfeG7gSrDs2Lhu4Xhu4Hhuqsqw6Bie3NYKsOgYuG7oT4qw6Bie3PigJ0qw6A2w7Mqw7XDqeG7gWJZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjshw7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL2NZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G7gcOjceG7jy86LD8uLz8hKeG6oT8/Oiw8JinDtSw8KSEuw6omWeG6u8Oz4bqr4buu4buNxq8oLCklKj7DqsO1xq8lQuG7i2Mqw7ViYyrhu4HhuqtiY+G6pcOzKnDhu5kqw6Bi4buhPirDoGJ7cypwfSrDoOG7m8O0KuG7gVvhu4FYKsOg4bubw7QqYuG7iyrigJzDleG7iSrDqmPhurPhu4Eq4bqrYz4qPuG7gSrDteG7h33hu4Eqw7Ni4buF4buB4bqrKsOgYntzWCrDoGLhu6E+KsOgYntz4oCdKsOVw5Mqw5ViPuG7gWIqQuG7gz4lKnFj4bqhw7Vixq8lKSYmJSpiw6Nj4bqrYsO1xq8lLjshJSov4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OAPsOzw7Vj4buH4buBJeG7uMOKIuG7gWIq4bqjW+G7hyrDgGnhu4HhuqsqPuG7gSrDtcOp4buBYlgqw5XDkyrDlWI+4buBYipC4buDPipwfSrDgT7hu4Eqw7Xhu4kqw6Bi4bubw6Aqw7Xhu40+4buHKuG6q2NdYyrhu4FiNsO1WCrhu4FixJFYKsOhPirDoGLhu4cqw6B7w6Aq4bqjauG7gSpwZVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uELhu4tjKsO1YmMq4bqjxqFtw6Aqw7Xhu4kqw6Bi4bubw6Aq4buBYjHhur8qw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCrhuqHDtHMqw7Xhu43EkVgqw7Nie8O1KmLDtHMqYmPhuqXDtCrDssO0XSrhur9pKmLEkeG7gWIq4oCcw5Xhu4kqw6pj4bqz4buBKuG6q2M+Kj7hu4Eqw7Xhu4d94buBKsOzYuG7heG7geG6qyrDoGJ7c1gqw6Bi4buhPirDoGJ7c+KAnVgq4bqjw6zhu4Hhuqsqw7VibGMqw7Ug4buB4bqrKsOgxqFs4buB4bqrKsOgaeG7geG6qyrDtXvDoCrDtcO0c+G6s+G7gSrDteG7jcO0c8Oi4buBWCpyNXMq4bqh4buj4buB4bqrKsOzYuG7h+G7geG6qyrDteG7jX3hu4cqw7Xhu4d94buBKuG6oTXhu4Eqw5PDgMOAw4AqcH0qw4Dhu4DDgEIqw7Xhu43hurPhu4Eq4bqjZT4qw6F94buBKsOVw5Mqw5ViPuG7gWIqQuG7gz5Z4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs+G7p8O0w7Vi4buH4buNJeG7uOG6vlvhu4FiKsOAxqFs4buB4bqr4bu2L8Oz4bu4

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]