(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-1, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNjXhu6924but4bubxqFvNsOTdMOyw6DGoW/Ds8O1w6B24butw4Hhu4XDoHZ34bquxKnGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOgdnXGoW/DoOG7mcSpdsOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buD4bqr4bubw6DhuqJrMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOj4bqjMMOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6M1L+G7r3bhu63hu5vGoW82NS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E24buu4bqnxqFvw6DhuqPhurMt4bqjMMOg4buC4bqlxqHDoOG7guG6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8OgZ2LDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgw7N0w7LDoMahb8Ozw7XDoHbhu63DgeG7hcOgdnfhuq7Eqcahw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6B2dcahb8Og4buZxKl2w6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PhuqMww6B24butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoMahw7PDsmvhu5fDoOG6osO9w6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PDozHDoEdzxqFvw6Dhu4XDs+G7jcOgxqBvd+G6rm3GocOgVsOz4bqlxqHDs8Og4buU4bubxqFvMMOg4buy4bquw6DhuqLDsuG7icahw6BW4butd8ahb8Og4bu3w7nGoW/DoEfhuqvGoW8ww6Dhu4J0w6B24but4bu3xrDGoW/DoOG7gnTDoD/DoHbEqTDDoFbhu63hu7fGsMahb8Og4buC4bqlxqHDoOG7guG6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8Og4buFw7Phu7PDoHbhu63hu4/DoMOzdMOyw6DGoW/Ds8O1McOgRsOBw6DDs3TDssOgxqFvw7PDtcOgduG6qcOyw6Bnw7Js4buXw6Dhu4XDqnfDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4Xhu53DoGdzxqFvw6Dhu4XDs+G7jcOg4buU4bqpw7LDoFbDs8Spw6DGoG934bqu4buJxqEww6Dhu6rDs+G7ncOg4buC4buNw6B2w7Phu7fDoFbDs+G7t+G7p8ahb8OgduG7rcOB4buFw6BWw7TGocOzw6Dhu7Phuq4ww6BW4but4bu3xrDGoW/DoGfhu5vhuq3GocOgR+G7guG7sMOTw6B2w7TGocOzIMOgZ+G6qcOyw6Bmw7JrxqHDoOG7lWLGocOzw6Bn4bqp4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7g+G6pcahMMOg4buvxrDDoMahb+G6rcahw7PDoOG7heG6veG7q8OgdsO0xqHDszE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHEg8SD4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo+G6ocSDL+G6o+G6seG6oWbhuqPhuqHDouG6oeG6s+G6o+G6r3bDo+G6t+G6o8Ojw6Phu5XhuqEx4buT4burb13hu608w6PhuqPhurfDocOg4bql4buVdjzDocOTdMOyw6DGoW/Ds8O1w6B24butw4Hhu4XDoHZ34bquxKnGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOgdnXGoW/DoOG7mcSpdsOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buD4bqr4bubw6DhuqJrMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOj4bqjMMOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6PDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqxxIPEg8Ohw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E2VuG7m+G6rcahw6Dhu4XhuqvGocOzw6DDs3TDssOgxqFvw7PDtcOgduG6qcOyw6Bnw7Js4buXw6Dhu4XDqnfDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6scSDxIPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqhxIMv4bqj4bqx4bqhZuG6o+G6ocOi4bqh4bq14bqjw6J24bq14bq14bq34bq14bqj4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6t+G6teG6o8Ohw6DhuqXhu5V2PMOhw5N0w7LDoMahb8Ozw7XDoHbhu63DgeG7hcOgdnfhuq7Eqcahw6B24bub4bqtxqHDoOG7sXdy4buFw6B2dcahb8Og4buZxKl2w6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PhuqMww6B24butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoMahw7PDsmvhu5fDoOG6osO9w6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PDo8Ohw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHEg8SDw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbhu4Thuqfhu4XDoGfhuqnDssOg4buDw7Jsd8OgZsOBw6DDs3TDssOgxqFvw7PDtcOgduG6qcOyw6Bnw7Js4buXw6Dhu4XDqnfDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7No4bubw6Dhu4Phuqfhu5vDoOG7heG6p+G7mzDDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo+G6o8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buD4bqr4bubw6DhuqJrMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgw7Phu5vhuq3GocOgdsOz4bqtxqHDs8OgdnJ2w6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOg4buFw7Phu43GocOzw6B24butw7XDoGfhu7fFqeG7hcOgb8Oy4bql4bubMcOg4buC4bqlxqHDoOG7guG6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahbzDDoOG7guG6pcahw6Dhu4Lhuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4Xhuqfhu4XDoHbDtMahw7Mww6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu6vDs3LDoHbhu63DgeG7hcOgdsOzd3Thu4XDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahbzDDoOG7guG6pcahw6Dhu4Lhuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7heG6veG7q8Og4buCdMOg4buwd3Lhu4XDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buCdMOg4buEccahb8Og4bqlxqHDoHbDs+G7t+G7p8ahb8OgxIJ34bqu4buJxqHDoGfhu7fFqeG7hcOg4buvw4HDoOG7sXfhuqXGocOgduG6u+G7l8Og4buF4buz4bqlw6Dhu5VixqHDs8OgZ+G6qeG7m8Og4buF4bqn4buFw6Dhu4Xhur3hu6vDoGdiw6Dhu6vDs+G6p3bDoMOzd+G6rsOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7l+G6qcahw7PDoOG7heG7s+G6pcOgduG7m+G6rcahw6DDs2vDoHbDs3LGoW/DoHbhu63hu5vGoW/DoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoOG7g+G6q+G7m8OgZ+G6q+G7l8Og0YPDoHbEqTDDoOG7q8Oz4bujxqFvw6Dhu4XDs3LGoW/DoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiMMOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4burw7PDveG7hcOg4bqiw73DoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoOG7heG6veG7q8Og4buF4bql4bubMMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoOG7heG6p+G7hcOg4buF4bq94burMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6scSDxIPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqhxIMv4bqj4bqx4bqhZuG6o+G6ocOi4bqh4bq1xIPDonbEg+G6s+G6scOi4bqj4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6scSDw6HDoOG6peG7lXY8w6HDk3TDssOgxqFvw7PDtcOgduG7rcOB4buFw6B2d+G6rsSpxqHDoHbhu5vhuq3GocOg4buxd3Lhu4XDoHZ1xqFvw6Dhu5nEqXbDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoOG7g+G6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo+G6ozDDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7PhuqXDssOgxqHDs8Oya+G7l8Og4bqiw73DoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo8Ojw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6scSDxIPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNlbhu5vhuq3GocOg4buF4bqrxqHDs8Ogw7N0w7LDoMahb8Ozw7XDoHbhuqnDssOgZ8OybOG7l8Og4buFw6p3w6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqDDs+G6v8ahw6B2w7Phu7nhu4XDoOG7heG7s+G6pcOg4buVYsahw7PDoGfhuqnhu5vDoOG7heG6p+G7hcOg4buF4bq94burMMOg4buF4buz4bqlw6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOg4buF4bq94burw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG6omrDoOG6osOya+G7hcOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6FoMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4PhuqvGocOgdsOz4bq7xqEww6Dhu6vDs3LDssOgw7PFqeG7q8Og4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Bn4bu3xanhu4XDoMah4bq7xqFvw6Dhu5Xhu4nGoTDDoMahw7PDsmp3w6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgZ2LDoOG7hcOz4buzw6BndMahb8Og4burw7Phu6PGoW/DoMahb0HhuqUww6Dhu5nDs+G6p+G7l8Og4buZw7Js4buXw6B24but4bqlw6Dhu6vDs+G6p3bDoMOzw7JrxqHDoOG7r+G7peG7l8Og4buDa8ahw7PDoHbhur92w6DhuqLhuq3DoOG7hcOz4bq94burw6DDs+G6rcahw7PDoMahb8Ozw7Lhu4nhu5fDoOG6osOya+G7hcOgdsOBw6B2w7No4bubw6BmcMOyw6DhuqLhuq3DoGfDsmp3w6B24butw7XDoOG7g2vGocOzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbDk3TDssOgZ3PGoW/DoOG7hcOzd+G6ruG7icahw6Dhu5dxxqHDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8Og4bqi4bqtw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahb8Og4burw7Nyw7LDoMOzxanhu6vDoOG7hcOzZXbDoOG7hcOz4buLw6DhuqLhu6XDssOg4buF4bqn4buFw6Dhu4NrxqHDs8Og4bqiw7JrxqEww6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buZw7Phuqfhu5cww6DDs3TDssOg4buFw7Phu4HGoTDDoGfDsmp3w6B24butw7UxMTHDoOG7hMOz4bq9dsOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoOG7q8Oz4bujxqFvw6DGoW9B4bqlMMOg4burw7Phuqd2w6DDs8Oya8ahw6Dhu6/hu6Xhu5fDoOG7g2vGocOzw6B24bq/dsOg4bqi4bqtw6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOgZ8OyanfDoHbhu63DtcOg4buDa8ahw7PDoOG7heG6veG7q8OgduG7jcahw7Mww6Dhu5fhuqnGocOgduG7jcahw7PDoGdyw7LDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOg4buF4bq94burw6Dhu4XhuqXhu5vDoHbhuqnDssOg4buF4bqn4buFw6Dhu4NrxqHDs8Og4bqiw7JrxqHDoOG7sXfhuqvGocOg4buV4bqww6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3Qww6Dhu4NrxqHDs8Og4bqiw7JrxqHDoOG7hcOzd+G6ruG7icahw6Dhu5nDs+G7m+G6pcOgZ8Oqd8OgxqFv4bqtxqHDs8OgduG7reG7m8ahb8Og4bqi4bqtw6DGoW/hu5vhuq3DssOgw7Nrw6B2w7NyxqFvw6DGoW/huq3huq7DoOG7heG6rcahb8OgZ+G7t8Wp4buFw6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubMMOgZ+G7t8Wp4buFw6Bnw6p3w6B24bu3w6Dhu5d0dsOg4buvcsOgduG7reG6pcahb8OgdsOzw7LEqXbDoOG7g8O1w6Dhu5nDgsOgdsOzd+G6v3Yww6Dhu4XDs+G7gcahw6Bn4bub4bqnxqEww6Bnw7Jqd8OgduG7rcO1MMOgxIJow6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7heG7uXfDoMOzw7JrxqHDoGfhuqnDsjDDoHbDsuG7icahw6B2w7LEqcahw6Bn4bqn4burw6Dhu7nGoW/DoHZydsOg4bqu4buJd8Og4buFw6p3w6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hTDDoGfDsmp3w6B24butw7XDoGdyw7LDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4XhuqfGocOg4buDdDHDoMOTa8OgdsOzcsahb8Og4buF4bqn4buFw6Bnw7nGocOg4bqiw7XDoOG7g+G6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoHbDssSp4burw6B2w73hu4XDoGfhu7fFqeG7hcOg4buxd+G6pcahw6B24bq74buXMMOgZ3TDssOgxqFv4bu1w6Dhuq4ww6Dhu4Phuqfhu4XDoOG7r8OCw6BnYsOg4buFcsOgb2TGoW/DoOG7q8Oz4bq9xqHDoGfhur13w6DDs+G7m+G6rcahw6B2w7Phuq3GocOzw6B2cnbDoMahw7PDsmvhu5fDoOG6osO9w6Bn4bu3xanhu4XDoG/DsuG6peG7mzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buqw7Phuqd2w6Dhu4PDsmx3w6Dhu5nEqXbDoOG7lXfhur/GocOgw7N0w7LDoMahb8Ozw7Uww6Bnc8ahb8Og4buFw7Phu43DoMagb3fhuq5txqHDoFbDs+G6pcahw7PDoOG7lOG7m8ahbzDDoOG7suG6rsOg4bqiw7Lhu4nGocOgVuG7rXfGoW/DoOG7t8O5xqFvw6BH4bqrxqFvMMOg4buCdMOgduG7reG7t8awxqFvw6Dhu4J0w6A/w6B2xKkww6BW4but4bu3xrDGoW/DoOG7g+G6pcahw6Dhu4Lhuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6BW4butd8ahb8Og4bu3w7nGoW/DoG/Ds8Oyw6DGocOz4bq/xqHDoMahw7rDoOG7lcOB4buFw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7guG6pcahw6Dhu4Lhuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7q8OgZ2LDoGfhuql2w6Bn4bu3xanhu4XDoHbhu63hu5vGoW/DoMahY+G7l8Ogw6PhuqHDo+G6oyDDoGdzxqFvw6B2w7Phu6fDssOg4buFw7PDtMOg4but4bqlw6DGocOz4bqgxqFvw6B2c8ahw6B24bqpw7Iww6DDs+G6qcahw6Dhu4XDs8Spw6Dhu4XDqsahw6Dhu5nDs2Thu4XDoOG7q8Ozw73hu4UxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNiVqw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOgdsOz4bunw7LDoG/DsuG6pcahw6B24bulw7Iww6Dhu4J0w6B24but4bu3xrDGoW/DoOG7gnTDoD/DoHbEqTDDoFbhu63hu7fGsMahb8Og4buD4bqlxqHDoOG7guG6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8OgZ2rDoMahb8Ozw7XDoOG7heG6p+G7hcOgZ8O5xqHDoOG6osO1MMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoOG6rsOgdsSpw6B24but4bubxqFvw6DDs2vDoHbDs3LGoW/DoOG7g+G6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoHbDssSp4burw6B2w73hu4XDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6DGoW/Ds8Oy4buJ4buXw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG6omPGocOg4buD4bqrxqHDoOG7hcOzw7TDoGfhuqnhu5vDoOG7heG7s+G6pcOg4buCdMOg4buEw7Phu43GocOzw6B24butw7Uww6Dhu4LhuqXGocOg4buC4buNw6B2w7Phu7fDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8OgR+G6q8ahbzDDoOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7Mww6BWw7Phu7PDoHbhu7fhu6XGoW/DoOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7Mww6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7sXfhuq7DoGfDtcahw7Mww6DDs+G7t+G7pcahb8OgZuG7h8ahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7guG6pcahw6Dhu4TDs8O0w6Bn4bqp4bubw6Dhu7F3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8OgZsO14buFw7PDoOG7hOG7miXDkkYt4bqjw6Iww6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7gnTDoD/DoHbEqcOg4bqi4bqtw6Dhu4LhuqXGocOg4buC4bqr4bubw6DhuqJrMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgVuG7rXfGoW/DoOG7t8O5xqFvw6DhuqJqw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8OgZsO14buFw7PDoOG7hOG7miXDkkYt4bqjw6IxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDssSp4burw6B2w73hu4XDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6B2cnbDoOG7heG6p+G7hcOgxqF0w7LDoGZ3xqFvw6B24bqpw7LDoOG7sHfhuq7EqXbDoGfDtcahw7PDoOG7r3LDoMOj4bqj4bqxLeG7sEcvVirDoOG7heG7s+G6pcOg4buC4bqlxqHDoOG7guG7jcOgdsOz4bu3w6DhuqJqw6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgxqFjxqFvMMOgxqHDs8Oya+G7l8Og4bqiw70ww6Dhu7F34bquasahw6DDs+G6qcahMMOgdnXDoOG7hcOz4bu54buFw6Dhu4N0w6Dhu5fhuqfhuq7DoOG7heG7s+G6pcOg4buC4bqlxqHDoOG7guG6q+G7m8Og4bqiazDDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahbzHDoFbDssSp4burw6B2w73hu4XDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7hcOz4bq9dsOg4buV4bu3xanGoW8ww6B2Y8ahb8Og4buF4bu34bunxqFvw6BndcOyw6Dhu5fhu6XDssOg4buxd+G6rsOgduG7reG7j8ahw7PDoOG7hcOzY+G7l8Og4buv4bud4buFMMOgdsOzaOG7m8OgZnDDssOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOg4buF4bq94burw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7heG7s+G6pcOgR+G6q8ahbzDDoMagw7Phuq3DoMah4bu34bul4buFIMOg4buxd+G6rsOgduG7reG7j8ahw7PDoGfhuqvhu5fDoOG7g+G6q+G7m8Og4bquw6B2xKkww6Dhu6vDs8O94buFw6DhuqLDvcOg4buVYsahw7PDoGfhuqnhu5vDoEfhuqvGoW/DoOG6ouG6rcOgxqDDs+G6rcOgxqHhu7fhu6Xhu4XDoGfDssOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4XDoHbhu63hu5vGoW/DoMah4bu34bul4buFw6DhuqLhuq3DoMah4bu34bul4buFw6DGoW/hu5vhuq3DsjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHhuqPhuqHhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8Oj4bqhxIMv4bqj4bqx4bqhZuG6o+G6o+G6o+G6o+G6seG6r+G6oXbhuqPhurfhurXhurfDo+G7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhuqPhurXhuqPDocOg4bql4buVdjzDocOTdMOyw6DGoW/Ds8O1w6B24butw4Hhu4XDoHZ34bquxKnGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu7F3cuG7hcOgdnXGoW/DoOG7mcSpdsOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buD4bqr4bubw6DhuqJrMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOj4bqjMMOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOgxqFj4buXw6DDo+G6ocOjw6PDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqx4bqj4bqhw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTZHc8ahb8Og4buFw7Phu43DoMagb3fhuq5txqHDoFbDs+G6pcahw7PDoOG7lOG7m8ahbzDDoOG7suG6rsOg4bqiw7Lhu4nGocOgVuG7rXfGoW/DoOG7t8O5xqFvw6BH4bqrxqFvMMOg4buCdMOgduG7reG7t8awxqFvw6Dhu4J0w6A/w6B2xKkww6BW4but4bu3xrDGoW/DoOG7g+G6pcahw6Dhu4Lhuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6BW4butd8ahb8Og4bu3w7nGoW/DoOG7q8Oz4bqndsOg4buDw7Jsd8Og4buZxKl2w6Dhu5V34bq/xqHDoMOzdMOyw6DGoW/Ds8O1w6Az4bqqxqHDs8Og4buFw7PDveG7q8OgdkHDoOG7l+G6rcahw6DDs+G7j8ahw7M0MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu6zhuq3DoOG7r+G7m+G6p3bDoOG7heG6p+G7hcOzw6B2w7Phu7nhu4XDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgw7Phu5vhuql2w6BndMahb8Og4buF4buz4bqlw6BndMOyw6DGoW/hu7XDoOG7g+G6p+G7hcOg4buvw4LDoGfhu7fFqeG7hcOg4burw7PhurvGocOg4buFccahb8OgdsOzaOG7m8OgZnDDssOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7heG6peG7myDDoMSC4bq74bquw6Bmw4HGoW/DoOG7sXfhuq7DoOG7hcOzxKnDoOG6ouG6rcOg4burw7Nyw7LDoMOzxanhu6vDoOG7leG6reG7l8Og4bqiw7Jr4buFw6Dhu4Xhu7PhuqXDoFZ1w6A/w6B2xKkww6B2w7PhuqXhuq7DoGd1w7LDoOG7heG6p+G7hcOzw6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7heG6peG7m8OgxqHDs8SR4buXw6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6DDs+G7m+G6qXbDoGd0xqFvw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7heG6peG7mzHDoMOT4bub4bqtxqHDoHbDs8Oya8ahw6Dhu7F34bquw6Bnw7XGocOzw6Dhu5nDs+G6p+G7lzDDoOG7hcOz4bqg4bqlw6Dhu4NrxqHDs8OgZ3LDssOg4bqi4bulw7LDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0w6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7heG6peG7m8OgduG6qcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfDucahw6DhuqLDtcOg4bquw6B2xKnDoMahb+G7m+G6rcOyw6DDs2vDoHbDs3LGoW8xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNkfhu4Hhuq7DoOG7l+G6qcahw7PDoOG7ucahb8OgZsO9xqFvw6Dhu4VxxqFvw6DGoW/Ds2vDoHbDs3HGoW/DoHbDssahw6Dhu7F34bqrxqHDoOG7leG6sMOgw7Nzw6Dhu6/DucOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWgww6B2w7No4bubw6BmcMOyw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaDDDoOG7mcOybOG7l8OgduG7reG6pcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoGfDtcahw7PDoOG7meG6tjDDoOG7mcOz4bqn4buXw6Dhu4XDs+G6oOG6pcOg4buDa8ahw7PDoOG6ouG6rcOg4buxd+G6q8ahw6B24butw7XDoMOza8OgdsOzcsahbyDDoMOzdMOyw6Dhu4XDs+G7gcahw6B2QcOgxILhuqXDoGdyw7LDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcOzd+G6ruG7icahw6Bvw7LhuqXDoMah4bu34bul4buFw6DGoW/hu5vhuq3DsjDDoGdyw7LDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4LhuqXGocOg4buC4bqr4bubw6DhuqJrMMOg4buFw7Nj4buXw6Dhu6/hu53hu4XDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XhuqfGocOg4buDdMOgdnfhuq7Eqcahw6Bm4bu34bulw7LDoHbhu63hu5vGoW/DoOG7heG6p+G7hcOgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7PFqeG7q8Og4buFw7Phu4HGocOgZ+G7m+G6p8ahw6Dhu5nDs+G7nTDDoOG7hcOzd+G6rmzGocOgb8Oy4bql4bubw6Dhu5nDgsOgdsOzd+G6v3Yww6Bn4bqt4bubw6B24bqp4bub4oCmNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4bqkd3bDs+G7m+G7rcOhNuG7sHdy4buFw6DDk+G7t8O5xqFvNS/hu6s2

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]