(Baothanhhoa.vn) - “Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta là chiến sĩ. Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta yêu cuộc đời...”, là những ca từ rộn ràng, khí thế mà chúng tôi đã được nghe ngay khi vừa đặt chân đến Sư đoàn 341, Quân khu 4 - nơi 327 “chiến sĩ nhí”đang tham gia rèn luyện trong chương trình “Học kỳ quân đội” đợt 2, năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG6oeG7jkThu69M4bu04buvUsOa4bqkT+G7r0Xhu5TDjeG7r1fhuqDhu69D4bqgw43hu69J4buOROG7r1fhu4bhu69Vw41PSeG7r1VJ4bqsT+G7r0jDjcOAw5Phu6/EkOG7pkThu69VU8Oaw53hu4ZP4buvVUnhu5JPSOG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4lPVcOJU+G7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcSQVUnDmk5D4buvw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7tXd2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buveeG7uXZRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3dBeMO9L3fhu7fhu7XEkOG7s3h3eXd5w71V4buzduG7s8O9d012dUtRSHFT4budQeG7s0Hhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqh4buOROG7r0zhu7Thu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMON4buvV+G6oOG7r0PhuqDDjeG7r0nhu45E4buvV+G7huG7r1XDjU9J4buvVUnhuqxP4buvSMONw4DDk+G7r8SQ4bumROG7r1VTw5rDneG7hk/hu69VSeG7kk9I4but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWpw6JG4buvWcOa4bqmVeG7r1LDmuG6pE/hu69J4buOROG7r0zhu7Thu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMON4buveHZ3QeG7r1VJw5rhu69Jw5lV4buvVOG7rOG7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69ExajDgeG7r09Jw43hu4bDmuG7r8OJTuG7r09Jw5V14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanigJzhuqfhuqDDk+G7r0Thu6RPSOG7r09Jw4HDmuG7r1XDgeG7r0nDgFXhu69N4bq+T+G7r0RJw5lPSOG7r1XDgeG7r03huqDhu69EScON4buAT+G7r1RKdeG7r+G6p+G6oMOT4buvROG7pE9I4buvT0nDgcOa4buvVcOB4buvScOAVeG7r03hur5P4buvREnDmU9I4buvVcOB4buvw53hur7DmuG7r0TDmuG7lEThu69F4buiw411dXXigJ104buvTeG6oOG7r09JVk9I4buvRMOB4buvVeG7sOG7r1Phu5RP4buvU+G6oE9IdOG7r0xJw4zhu69VSeG7gOG7r07huqDhu69EScOZT0jhu69V4buQw43hu69FxILhu69F4buo4bueROG7r09IScOJ4buvT0jDgcOd4buvTEnDjeG7r1fhu7DDgeG7r0XhurJV4buvREnhuqRP4buvReG7gE/hu69p4buo4buvRcOT4bqgT+G7r3nDvXd04buvZ8Oa4bqkT+G7r0xJw5rhu6/DveG7ry3hu69P4buaw43hu695eOG7t+G7r+KAnERJw43hu4BP4buvVErhu69PScOM4oCdRcOBT0jhu69VScOBTuG7r0jDjcOB4buvU8OoT+G7r03DmsOd4buCT+G7r1VTw5NPSOG7r0RJ4buo4buaT0jhu69VU+G7ik9J4buv4oCc4bqh4buOROG7r0zhu7Thu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMON4oCd4buvReG7nlXhu694dOG7r0/huq5O4buveHZ3QXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaki4buo4bucw43hu69Ew4DDjeG7r0/hurBPSOG7r1Thu5xO4buvRMWow4Hhu69PSOG6oMOd4buvScOodOG7r0TDgEThu69D4bqiT+G7r09Jw5Xhu69MScOTw4BE4buvVVPhur5P4buvTuG7ik9J4buvQ+G7lOG7r1LDmuG6pE/hu69RSeG7pkThu69Zw4FPSeG7r1fhu5zDjeG7r07Gr+G7r1XDgcON4buvQ8Oow5N04buvQ8OB4buvTeG7kOG7r1VT4bq+T+G7r1fDgcON4buvU8OB4buvxJDDgE9I4buvT0lWT0jhu69PSOG7qOG7osON4buvTcOMT0nhu69VSeG7rEThu69VSeG7pnXhu6/DoMON4bui4buvScOa4bqmT+G7r03DmsOd4buCT+G7r0nhuq5PSOG7r1TDgcOddOG7r09IScON4bq+TuG7r1XDmUR04buvRcSC4buvRMOS4buvT0lWT0jhu69Iw43hu45V4buvTuG7mOG7r0nhu5DDjeG7r0RJw4PDneG7r8SQ4bqgw43hu69VSeG6pk7hu6/hu6jhu5xV4buvTeG7qE9I4buvw4DDk3Xhu6/DreG7sE9I4buvTEnDmuG7kE/hu69O4bqyVeG7r0XEguG7r0TDkuG7r1FJ4bqsT+G7r1PDgE7hu69P4bqwT0jhu69PSeG7qE9I4buvTeG6osON4buvVUnhur5O4buvUUnhuqxP4buvU+G6sE/hu69Tw5XDjXThu69MScOVw4nhu69O4bqiT0l14buvw63hu7BPSOG7r0Xhu5RPSOG7r1XDgER04buvReG7lMON4buvSeG7ik9JdOG7r0Xhu5TDjeG7r09Ixq904buvT0lWT0jhu69V4buo4buvVUnhu4Dhu69V4bqoUeG7r03DmsOd4buCT+G7r0Xhu4bDmuG7r0Xhu6jhu55E4buvRMOAROG7r0PhuqJP4buvT0nDleG7r1VJ4buE4buvScON4buCT+G7r8SQ4buqVeG7r0xJw5PDgFV04buvTuG6ok9J4buvTsOK4buvV+G6oOG7r0RJw5rhuqpP4buvWcOARHXhu69dScOZT0jhu69V4buQw43hu6/huqZP4buvVeG7qOG7nk9I4buvV+G7nMON4buvTuG7lFXhu6/igJxEScON4buAT+G7r1RK4buvT0nDjOKAneG7r0Xhu6pPSOG7r0XhuqzDmuG7r0nhuqBPSOG7r0TDkuG7r1fDkkThu6/EkMOAT0jhu69PScOV4buvT0nhurBP4buvT0nhuqZV4buvVVPDk09I4buvVcON4buEw5rhu69F4buUw43hu69PSeG7qE9I4buvTcOaw53hu4JP4buvVeG6qFHhu69T4bqmVeG7r0nhuq5PSOG7r1TDgcOd4buvTEnhu5BPSOG7r0nhu4bhu69Vw5Xhu69Tw4Hhu69O4buCVeG7r07DlcONdOG7r8Oa4buE4buvw5PDg8ONdeG7r+KAnF1Jw43hu4BP4buvVErhu69PScOM4oCd4buv4bqmw53hu69N4bqg4buv4bqnSMOaw51GT+G7r8OtSeG6oE9J4buvw6Lhu5REdOG7r+G7ueG7r1XDmuG7lsON4buvReG7gE/hu69V4buw4buvw61m4buvw61Jw4FPSeG7r+G6ocOSw4F14buv4bqh4buQTuG7r0/DgcOd4buvRcSC4buvTeG6oOG7r09I4bqgw53hu69VSeG7quG7r3h04buvw61J4bqgT0nhu6/DouG7lEThu69VScOBTuG7r0jDjcOB4buvREnhu6jhu5pPSOG7r1VT4buKT0nhu6/igJzhuqHhu45E4buvTOG7tOG7r1LDmuG6pE/hu69F4buUw43igJ3hu69V4bqiw43hu69p4buo4buvRcOT4bqgT+G7r3nDvXd04buvZ8Oa4bqkT+G7r0xJw5rhu6/DvXXhu68g4buo4bueROG7r0PDjeG7gFV04buvw61J4bqgT0nhu6/DouG7lEThu69Exq9PSOG7r0RJw4xPSeG7r03huqDhu6/DiU7hu6/DmVXhu69ExajDgeG7r0TDg+G7r0xJw5LDgeG7r0nhu45E4buvT+G6oMOddeG7ryDEguG7r1Xhu7BPSOG7r09IScOJ4buvRMOAROG7r8OBT0l04buvREnhu4h04buvRMOAROG7r0PhuqJP4buvTOG7hOG7r1fhuqDhu69Zw4lO4buvVVPhur5P4buvRMOAROG7r1FJ4buo4buaT0jhu69Vw43hu4JP4buvVUnhu5BPSOG7r1XDjU904buvTuG6ok9I4buvWcSC4buvSeG7lMON4buvV+G7huG7r0RJ4buo4buaT0jhu69VU+G7ik9J4buv4oCc4bqh4buOROG7r0zhu7Thu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMON4oCddOG7r0xJw43hu69F4buo4bueROG7r0Phu5Lhu69O4bq64buvScOVw43hu69X4buG4buvT0jDmsOd4buCT+G7r1fhu45PSOG7r1VTw5NPSOG7r8SQ4buIUeG7r0nDqHThu6/DouG7lEThu69T4bqmVeG7r0nDgMOT4buvSeG7qkThu69D4bqgw53hu69Vw5Xhu69Ow5NPSOG7r07DmuG7kk/hu69F4buo4bueROG7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69ESeG7qOG7mk9I4buvVVPhu4pPSeG7r0/huqDDnXXhu69dScONw4Hhu69U4bq84buvV+G7huG7r09JVk9I4buvT0jhuqDDneG7r0XhuqzDmuG7r1VTw4PDjeG7r09IScON4buCTnThu6/DrUnhuqBPSeG7r8Oi4buUROG7r0zhu4Ry4buvw61Jw4FO4buvSMONw4Hhu69ESeG7qOG7mk9I4buvVVPhu4pPSeG7r8OJTuG7r09Jw5Xhu69Vw5rhu5bDjeG7r09J4bqmVeG7r0/hur5P4buvTcOa4buQT+G7r0Xhu6jhu55E4buvRMOAROG7r8OBT0l04buvRMOAROG7r0RJ4buI4buvREnhuq5O4buvVMOSRHThu69Sw5rDgU/hu69V4bqkTnThu69PSeG7qOG7ok9I4buvT0nhu4hP4buvV+G6oOG7r0nhu6jhu5xPSOG7r8SQQk/hu69V4buwT0jhu69Xw43hu4JE4buvTuG7lFV14buvME7hu69VScOMREnhu69Ew4Phu69Xw43hu4JE4buvReG7qOG7nkThu69Ew4BE4buvREnDmeG7r0Phu5Thu69F4buUw43hu6/EkOG6osOd4buvSOG6plHhu69ESeG6rk/hu69Xw5rhu5BPSOG7r1fhurBPdOG7r0jhu45P4buvSOG6oE9I4buvVVPhur5P4buvSMON4buo4buiT0jhu69PSMWo4buvLeG7r1fDjeG7gkThu69O4bqg4buvw4lO4buvROG7jE/hu69N4bqgTuG7r0RJ4buow4Hhu69V4buSVeG7r0xJw43hu6/hu6Dhu69PSeG6oHXhu6/huqXhurJE4buvxJDhu6Thu69F4buGw5rhu69N4bqg4buvT0lWT0jhu69PSOG7qOG7osON4buvQ+G6ok/hu69Zw4Hhu69N4bqi4buvT0nhu6hPSOG7r0xJw43hu69E4bukT0jhu69PScOBw5rhu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olV04buvSeG7jkThu69V4bqoUeG7r0TDgEThu69D4bqiT+G7r0Xhu4bDmuG7r1PhuqZV4buvRcOT4bqgT+G7r0zhu4BVdOG7r1Xhu6zhu69Iw43DgEThu69PSeG6sEThu69PSeG7oHThu69Iw43DmVHhu69FUOG7r09Jw4HDmuG7r1VTw5NPSOG7r07GoMON4buvROG7kE9I4buvV8ON4buCRHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaldxq9PSOG7r0jDjeG7kk9I4buvT0nhu6jhu6/DouG7lER04buvVeG6plXhu69Ew4Phu69Ew4BE4buvSeG7jkThu69Xw43hur5P4buvVUnDgU7hu69Iw43DgeG7r0xJw5LDgeG7r0nhu45E4buvReG7hsOa4buvUUnDg8ON4buvSeG7jkThu69V4bqoUXThu69Jw5rhuqZP4buvTcOaw53hu4JP4buvV+G6oOG7r0RJ4bqmUeG7r0nhuqBPSeG7r0jDjeG7ouG7r0jDjeG6pkThu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu69PSEnDjeG6vk7hu69Vw5lE4buvVUnDicOT4buvVUnhu6LDjeG7r0jDjcOBT+G7r0PDjeG7hMOa4buvRMWow4Hhu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMONdeG7r8OtU8OTT0jhu69Fw5J04buvRMOAROG7r8OJTuG7r1FJw4PDjeG7r1Xhu6zhu69RSeG7pkThu69X4bum4buvQ8ODT+G7r1VJ4bqkT+G7r1Xhu7Dhu69Xw43hu4JE4buvSOG6plHhu69ESeG6rk/hu69O4bqgT3Thu69V4bqwTnThu69Iw43hurJV4buvSMONxq904buvUUnhu5rDjXThu69I4bqmUeG7r1LDmuG6rE/hu6/DgMOTdOG7r8SQ4buOT+G7r8SQ4bq6UeG7r1FJ4buMT0jhu6/hu6B1dXXhu69pw5NPSOG7r1TDk09I4buvV+G7nMON4buvRcOSdOG7r0TDgEThu6/DiU7hu69Exq9PSOG7r0Xhu6jhu55E4buvVUnDgU7hu69Iw43DgeG7r1VTw4PDjeG7r09IScON4buCTnThu69F4buo4bueROG7r1VTw4FPSOG7r0Phu4jhu69PSVZPSOG7r0PhuqDDjeG7r0nhu45E4buvUsOa4buy4buvSMONw4Dhu69X4buG4buvVcOMT0nhu69M4bu44buvTcOa4bqoVXThu6/hu7Lhu69VSeG7qkThu69V4bus4buvSMONw4BEdOG7r1XDjE9J4buvVeG7rOG7r03huqhRdOG7r1XDjE9J4buvVVPDmk9I4buvVUnhu6xEdOG7r1Thu6zhu6/EkMavT0jhu69Ew4NOdOG7r1TDgE9I4buvVeG6osOTdOG7r1Thu6zhu69EScONw4Hhu69U4bq84buvV+G6oOG7r+G7suG7r0RJw4zhu69X4buo4buaT+G7r03hur5P4buvVVPDk09I4buvRMOa4buUROG7r1Thu5JPSOG7r1VJ4buQT0jhu69Sw5rDgeG7r09JVk9I4buvQ+G6oMON4buvSeG7jkThu69VSeG7hOG7r8SQ4bumROG7r0PDmuG7lsON4buvVMOAT0hz4buvRMOAROG7r1VT4buM4buvREnhu5rDjeG7r1fhuqhP4buvReG7lE9Ic+G7r1Xhuq5PSOG7r0jDjcOB4buvVMODT+G7r1nDmuG6plVz4buvRMOAROG7r8SQw41GT+G7r0XhuqBP4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r+G7suG7r1VJ4buqROG7r1fhuqDhu69PSeG6pE/hu69Ew4BESXPhu69Jw5PhuqJV4buvReG7lE9I4buvSMONw4HDk+G7r03hu6jDmuG7r1fhuq5P4buvT0hJ4buCdOG7r0nDk+G6olXhu69F4buUT0jhu69VSeG7hOG7r1VJw4HDk3Thu69J4bqgT0nhu69Sw5rhuqRP4buvxJDEguG7r09Iw5PhuqLDjXThu69VScOBTuG7r1LDmsOBT+G7r0TDgEThu6/EkMON4buvVcOMREnhu69N4buIREnhu69U4buudOG7r1fDjeG7gFXhu69PSeG6qFXhu69M4buydOG7r0TDgEThu69Jw5PhuqJV4buvReG7lE9I4buvVeG7ik9J4buvT0jDmsOd4buCT+G7r1fhu4rhu69Ew5rhu5RE4buvVOG7kk9I4buvROG7lE9I4buvReG7mE9IdXV14buvIOG7qOG7nkThu69Tw6hP4buvTcOaw53hu4JP4buvT0jDgcOd4buvVVPDk09I4buvTuG7kMON4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r1LDmuG6pE/hu69F4buUw4104buvVVPDg8ON4buvT0hJw43hu4JO4buvVUnhu6xE4buvVeG7gOG7r07hu5RV4buvUUnhuqxP4buvU+G6plXhu69PScOV4buvT0lWT0jhu69MScOS4buvTEnhuq5PdOG7r1fhuqZV4buvV8OD4buvRMWow4Hhu69Ew4BE4buvw4FPSXThu69Ew4BE4buvREnDmeG7r0Phu5Thu69F4buUw43hu69FxILhu69Iw43DmVHhu69Ew4BE4buv4oCcREnDjeG7gE/hu69USuG7r09Jw4zigJ3hu69Jw43hu4TDmuG7r1ThuqTDmuG7r1ThurBE4buvSeG7mk/hu69PSVZPSOG7r0PhuqDDjeG7r0jDjcODT0jhu69X4buG4buvVVPDmsOd4buGT+G7r1VJ4buST0jhu69b4buU4buvReG7lMON4buvXeG7puG7r+G6oeG7mHThu69VU8Oaw53hu4ZP4buvVUnhu5JPSOG7r8SQ4bqkT+G7r1Xhu5REdeG7ryDhu5hPSOG7r1VJ4buiw4104buvxJDhuqLDneG7r0TDgEThu6/DiU7hu69X4buG4buv4buy4buvVUnhu6pE4buvTOG7uOG7r03DmuG6qFXhu69F4buE4buvQ8ON4buAVeG7r1PDqE/hu69Nw5rDneG7gk/hu69EScOMT0nhu69O4buKT0l04buvVeG7kE/hu69VU+G7jk9I4buvV+G6oOG7r1Xhu6zhu69Iw43DgEThu69ESeG6plHhu69J4bqgT0nhu69RScOAUeG7r03DmuG6qFV04buvQ8ON4buAVeG7r0nhuqBPSeG7r0Xhu5RPSOG7r0Xhu4Thu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvT+G7gFHhu69U4buST0jhu69N4bqgT0nhu69O4bqiT0l04buvV+G6rk/hu69Ow41PSXV1deG7r2fDmsOB4buvRcOSdOG7r0jDjcOZUeG7r07GoMON4buvQ+G6ok/hu69PScOV4buv4buy4buvVUnhu6pE4buvReG7qOG7nkThu69T4bq2T0h04buvVeG7ik9J4buvw53hur7DmuG7r0/hu6jhu5xE4buvTEnhu5BPSOG7r1FJw4PDjeG7r03huqDhu69PSVZPSOG7r0XDjeG7hsOa4buvUsOaw4Dhu69M4bu04buvV0B04buvTeG7nE/hu69Nw4HDk+G7r07huqDhu69Pw5Lhu69F4buo4bueROG7r0PhurBV4buvReG6rMOa4buvVeG7sOG7r0nhuqBPSeG7r0Xhu5RPSOG7r0TFqMOB4buvTsagw43hu69PSOG7qOG7osON4buvxJDhuqRP4buvVVPDk09I4buvRMOa4buUROG7r1Thu5JPSOG7r0nhurZPSOG7r09I4bqgw5114buvacOTT0jhu69VSeG6pk7hu69VScOMw4Hhu69J4buaT+G7r0TDg+G7r0TDkuG7r03DiuG7r03huqDhu69D4bqgw43hu69J4buOROG7r1fhu4bhu69V4buKT0nhu6/DneG6vsOa4buvVUnhu6jhu5pPSOG7r0jDjcOB4buvReG7ik9JdOG7r1Xhu4pPSeG7r8Od4bq+w5rhu69VSeG7qOG7mk9IdOG7r0Xhu5hPSOG7r0TDg0504buvREnDjcOB4buvVOG6vOG7r0jDjVbDgeG7r0TDk0/hu69PSOG7qOG7osON4buvV+G7nMON4buvRMOTT+G7r09I4buo4buiw411dXXhu6/huqdJVk9I4buvVeG7ik9J4buvRMODTuG7r1Xhu6jhu6BPSOG7r0RJ4buwT0jhu69Iw43Dg0/hu6/EkOG7iHThu69PScOV4buvQ+G6uOG7r+G6psOd4buvTeG6osON4buvREnDjE9J4buvTeG6oOG7r1Thu6zhu69MSeG7oMON4buvT0jDmuG7mE/hu69ExajDgeG7r03hu4xPSOG7r8Od4bq+w5rhu69P4buo4bucRHThu6/DneG6vsOa4buvUsOa4bq+4buvSeG7qOG7mk9IdOG7r03huqDhu69O4bqiREnhu69PSMOa4buYT+G7r0/DmuG7kMON4buvxJDhu6hQT0jhu69V4bqkTuG7r0nhu5hPdOG7r03huqBO4buvT+G6vk/hu69U4buqROG7r07huqJPSeG7r0XDk+G6oE/hu69M4buAVXThu69F4buUT0jhu69N4busROG7r0Xhu4Thu69Ew4BE4buvw4lO4buvROG7pE9I4buvT0nDgcOa4buvScOT4bqgT+G7r1VJ4bqgT0nhu69PSVZPSOG7r0Thu5BPSOG7r1fDjeG7gkR04buvROG7pE9I4buvT0nDgcOa4buvUUnhuqZP4buvReG6psOadOG7r1VJw43hu69Fw5rDgXXhu6/hurVJw43hu69F4buo4bueROG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r0nDlcON4buvV+G7huG7r09JVk9I4buvRMODTuG7r1nDmUThu69VScOBTuG7r0jDjcOB4buvREnhu6jhu5pPSOG7r1VT4buKT0nhu69F4bqyROG7r0PDjeG7glXhu69P4bqgw5104buvSeG6rMOa4buvSeG7gFXhu69Ew4BE4buvQ+G6ok/hu69PScOV4buvReG7hsOa4buvVUnhuqhV4buvVUnhuqDhu69EScONw4Hhu69U4bq84buvV+G7huG7r0/GoMON4buvT0nhu5zhu69PSeG6oHThu69PSeG7nOG7r0jDjcOB4buvReG7ik9JdOG7r0Phu5Lhu69O4bq64buvVVPDk09I4buvT0lWT0jhu69PSOG6oMOd4buvReG6rMOa4buvVVPDg8ON4buvT0hJw43hu4JOdeG7r8Otw5rDneG7r1fhuqjDnXThu69PSeG7ouG7r07hu5DDjeG7r1VT4buo4buiT0jhu69Tw6hP4buvTcOaw53hu4JPdOG7r0TDgEThu69P4buUw43hu6/EkMOaT0jhu69J4buOROG7r1XhuqhR4buvRMOa4buST+G7r0nDmVV04buvVOG7rOG7r8Od4bq+w5rhu69VSeG7qOG7mk9IdOG7r0RJ4bquTuG7r1TDkkThu69ExajDgeG7r0TDgEThu6/DgU9J4buvREnhu4h04buvRMOAROG7r0RJw5nhu69D4buU4buvReG7lMON4buvRcSC4buvSMONw5lR4buvRMOAROG7r8OJTuG7r07huqJPSeG7r8SQ4bqiT3Thu69XVk9I4buvVeG6pE504buvTeG6oE7hu69Sw5rDiU/hu69X4bqg4buvQ+G6sFXhu69PSeG7iFHhu69PScOBT0nhu69J4buaT3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqXhu5RV4buvT0jhuqDDneG7r0Xhu6jhu55E4buvROG7pE9I4buvRMOAROG7r+KAnERJw43hu4BP4buvVErhu69PScOM4oCd4buvSeG7jkThu69V4bqoUXThu69Xw5rDjeG7r0RJ4buaw4104buvU8OoT+G7r03DmsOd4buCT+G7r0nhu4BV4buvTuG7ik9JdOG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r0nDjeG7hMOa4buvU8OU4buvSeG7mk/hu69X4buG4buvVOG7rOG7r1XDjU/hu69V4buo4bugT0h04buvT0lWT0jhu69Ow5NPSOG7r+G7qOG7nEThu69Iw43Dg0/hu6/EkOG7iOG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r1FJ4bum4buvScOaw51PSeG7r0xJw43hu69Ow5rhu5JP4buvSOG7rsON4buvSOG6sE7hu69Ew5NP4buvV+G6oMOT4buvTuG7lFXhu69J4buOROG7r0zhu7Thu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMON4buvT0nhu6jhu69X4bqow5114buvXcOS4buvTcOK4buvREnEqOG7r0ThuqxP4buvT0nhu4pP4buvRMOAREnhu69Ew4BE4buvQ+G6ok/hu69PScOV4buvWeG7gFHhu69J4bqgT0jhu69PSMOBw53hu69PSOG6sE904buvRcON4buETuG7r8SQw4FPSeG7r0jDjVbDgeG7r1VT4buow4Hhu69P4bqwT0jhu69F4buE4buvROG7pE9I4buvRcON4buvReG7gE/hu69PSeG6oOG7r+G6rk/hu69MScON4buvRMOAw43hu69D4bumT0jhu69FxILhu6/igJxT4bq4w5Phu69E4buYT+G7r0ThuqDDk+KAneG7r0Phu6DDjeG7r0TDg+G7r07hu5RV4buvQ8Oa4buWw43hu69Uw4BPSOG7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69Jw5rhuqZP4buvTcOaw53hu4JP4buvRMavT0jhu69Fxajhu69VSeG6psOd4buvTuG7lFXhu69Vw41PSeG7r1VJ4bqsT+G7r0zhu7jhu69Nw5rhuqhVdOG7r1Xhu6zhu69Iw43DgER04buvVeG7rOG7r03huqhR4buvReG7qOG7nkThu69J4buKT0nhu69VSeG6oE9J4buvVMOBw5rhu69OxqDDjeG7r09I4bqgw53hu69J4buOROG7r1XhuqhRdOG7r1PDqE/hu69Nw5rDneG7gk914buv4bqhw4HDneG7r0nhuqBPSeG7r0Xhu5RPSOG7r0TDgEThu6/DgU9JdOG7r0RJ4buI4buvTeG7nE/hu69PSeG7qOG7ok9I4buvT0nhu4hPdOG7r09J4bqwROG7r09J4bugdOG7r1LDmsOBT+G7r1XhuqROdOG7r0RJ4bquTuG7r1TDkkThu69F4buAT+G7r0TDgEThu6/DiU7hu69PScOV4buvVVPDk09I4buvSMON4bui4buv4bquT3Thu69Iw43huqZE4buvT0jFqOG7r0TGr09I4buvRcWo4buvVUnhuqbDneG7r1XDjU9J4buvVUnhuqxP4buvRcOT4bqgT+G7r0zhu4BVdOG7r0jhurBP4buvQ8OSdOG7r8Od4bq+w5rhu69VSeG7qOG7mk9I4buvRcOBT0jhu6/igJxN4bucT+KAneG7r1VJ4bq+TuG7r1Xhu7BPSOG7r09I4bqgw5114bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOS4buvVUnhu4Thu69MSeG6tE9I4buvReG7iE9JdOG7r0RJ4buo4buaT0jhu69VU+G7ik9J4buv4oCc4bqh4buOROG7r0zhu7Thu69Sw5rhuqRP4buvReG7lMON4oCd4buvTEnhu5BPSOG7r0RJxKjhu69N4bqg4buvVOG6pE/hu69ESeG7msON4buvQ+G7luG7r8OMREnhu69O4bqg4buvROG7jE/hu69V4bqiw5Phu69Tw4Hhu69O4buUVeG7r07hu5DDjeG7r1VT4buo4buiT0jhu69Iw43DgMOT4buvxJDhu6ZE4buvVVPDmsOd4buGT+G7r1VJ4buST0jhu69X4bqg4buvRMOAROG7r0xA4buvT+G6rk9I4buvVOG7kk9I4buvTeG6oE9J4buvTuG6ok9JdOG7r0nhuqZR4buvxJBCT+G7r1fhuqDhu69Jw43hu4LDmuG7r1LDmsODdeG7r8Ot4buw4buv4buy4buvT0hJSsOB4buvRcOSdOG7r0/huq5O4buvT8OBw53hu69N4bqg4buvT+G6rk7hu69VSeG7quG7r+G7t+G7r8OtxKhPSeG7r0XDk+G6oE/hu69EScWo4buvVVPhu4rhu69X4bqg4buvUUnhu5LDjeG7r0nhu55R4buvV+G7nMON4buvTuG7lFXhu69U4buS4buvReG7mk/hu69X4buIdOG7r0Xhu4jDgeG7r1FJ4buo4buaT0jhu69V4buW4buvREnhu6pE4buvREnhu6jhu5pPSOG7r1VT4buKT0nhu6/igJzhuqHhu45E4buvTOG7tOG7r1LDmuG6pE/hu69F4buUw43igJ3hu69X4bqg4buvTcOa4buQT+G7r09J4bqoT+G7r0Xhu6jhu55E4buvVOG7rOG7r1LDmsOBT+G7r1XhuqROdOG7r8WoT0jhu69J4buUdOG7r0XDgE9J4buvSMONw4Dhu69Ew4HDk+G7r0TFqMOB4buvUUnhu6bhu69Jw5rDnU9Jc+G7r0Xhu5hPSOG7r1VJ4buiw4104buvVeG6osOT4buvReG7qOG7nkThu6/EkOG7qOG7r03DmuG6qE/hu69ZxILhu69J4buUw43hu69V4buSVXThu69PSeG7ouG7r1fhuqDDk+G7r1XDjE9J4buvVUnDjeG7gFXhu69VSeG7rER04buvScON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r1fhuqDhu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69ExajDgeG7r0RJ4buo4buaT0jhu69VU+G7ik9JdeG7ryDhuqTDneG7r0TGr09I4buvTeG6oOG7r0Thu5rhu69U4bug4buvReG7hOG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r1XDjeG7gFHhu69V4bumROG7r8SQw5rDneG7r1VT4buKdOG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69X4bqg4buvReG7lsON4buvTuG7nMON4buvReG7hOG7r+KAnOG6oeG7jkThu69M4bu04buvUsOa4bqkT+G7r0Xhu5TDjeKAneG7r1VJ4busROG7r1Thu6zhu69VU+G7oOG7r1VJ4bqgT0nhu69U4bqkT+G7r0RJ4buaw43hu69D4buW4buvw4xESXThu69N4bqgT0nhu69O4bqiT0nhu6/EkOG6oE9J4buvREnDk+G7r0TDk0/hu69VU+G6vOG7ry3hu6/DgU9J4buv4bqnSMOaw51GT+G7r+G6oVbDmuG7r8Otw5rhuqZVdOG7r2ZJw5Lhu69bw4zhu69VSeG7qOG7r8OtxKhPSeG7r0XDk+G6oE904buvT0nhuqZP4buvTuG6ok9JdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV1Jw43DgeG7r1XDgcOd4buvRMOAROG7r+KAnERJw43hu4BP4buvVErhu69PScOM4oCddOG7r1Xhu5DDjeG7r03huqLDjeG7r09J4buc4buvV+G7huG7r07hu5RV4buvSeG7ik9J4buvw4NPSeG7r0XhurpR4buvTEnDjeG7r1XDjeG7gE9I4buvSeG7kOG7r0RJ4bqgw5Phu69E4bui4buvRMWow4Hhu69F4bqiw43hu69F4buUw43hu69VU+G7qOG7oE9I4buvV+G7sMOB4buvxJDhu6pVdOG7r09JVk9I4buvReG7kMON4buvQ+G6oE/hu69Vw4HDneG7r09Jw5Xhu69D4bq44buvReG7mE9I4buvTcOT4bqiVeG7r0Xhu6jDgeG7r03hur5P4buvVUnhurRPSOG7r1XhurBR4buvVVPhu6jhu5xE4buvV+G6oE9J4buvTsav4buvWcOBT0l04buvT0jDgcOd4buvT0jhurBP4buvV+G6oOG7r09IScON4bq+TuG7r1VTw4FPSHThu69J4buo4bucT0jhu6/DgE9J4buvTuG6sFXhu69N4bq+T+G7r03DgOG7r0Thu6Lhu69Fw5Xhu69Uw4HDk+G7r1fhuqBPSOG7r1VJw43hur5PSOG7r03DjeG6vk9I4buvRcOBT0jhu69Vw5pPSOG7r0PDgcOd4buvUUnhuqZR4buvUUnhu5zDjXXhu6/hu43huqDhu69V4buQw43hu69Vw41P4buvU+G6tk9I4buvReG6tk9I4buvVMOBw5rhu69PSVZPSOG7r0nhu4pPSeG7r8ODT0nhu69F4bq6UeG7r+G6psOd4buvVMOK4buvTeG6oOG7r09JVk9I4buvQ+G6oMON4buvSeG7jkR04buvT0lWT0jhu69V4buKT0nhu69Ew4NO4buvReG6ulHhu69X4bqg4buvVcONT0nhu69VSeG6rE/hu6/DneG6vsOa4buvT+G7qOG7nEThu69Fw4FPSOG7r0Xhu6jhu55E4buvV8OaT+G7r0XhurBRdOG7r03hu5xP4buvTeG6vk/hu69VU8OTT0jhu69V4bqkTuG7r1VJ4buqROG7r0TFqMOB4buvT0lWT0jhu69O4bqsTuG7r0/Dk0/hu69V4buo4buaT0jhu69Nw4HDjXV1deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVXDiVlVLcOBTcONSE9y4buvU8ONSElVc+G7rcWpZknhu6jhu5pPSOG7r8Oi4buC4bunL1HFqQ==

Phương Lệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]