(Baothanhhoa.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH ) tỉnh vào sáng ngày 21-6, nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925-21-6-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtw5nhu5PhurJrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nrxajhu5nhu7lrNeG7t+G7k+G7hGvhu4Thu7fhu5Hhurbhu7drTeG7mWs54buGRsOTd+G6tmvhu7fDgeG6tuG7t2vhu4ThuqDhurbhu7dr4bq+4bu34buX4bu5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bu3ReG6tmvhurZM4buRa+G7peG7t+G7iOG7pWvhurbhu5vhurbhu7Xhu4Nr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWvhu6XDjeG7kWvhurDDgeG6tuG7t+G7g2vhu4Thu5XhurJrxalD4bq24bu1a+G6rkrhu6Vr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vrxal5a8Wo4buX4bq24bu1a8O5Q2tN4buZa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bunceG6tmvhu4RD4bula+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4Thu5Fr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thu7dK4bula+G7t+G6tOG7kWvEguG7t+G7k+G7hGtN4bqk4bq24bu1a+G7hOG7t8OA4bq24bu3a03hu4rhurrhurbhu7VpL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw63FqOG6tGvhuq7hu5lr4bul4bu34bqga8Wp4buV4bqya+G7pcON4buRa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBaznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq24buDa+G6o8OTa03hu7nhu6/hurZrOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvFqOG7l+G6tuG7teG7g2vDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3a8SC4bu34bu5a8WpduG6tmvhu4Thu7fhu5vhurBrTeG7mWvhu6Xhu7dH4bula+G6sMSo4bq24bu1a+G7peG7k+G6tmvDuUPhu4Nr4bq+4bu34bq04bq24bu1a03hu7nhu6/hurbhu4Nrw7nhu7nhu6/hurZr4buEdOG6vmtN4bu54buv4bq2a8OZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7drZzU5w6o54bu2a2hr4buE4bqg4bq24bu3a03hu5nhurJr4buC4buT4bq24bu1a+G6tuG7teG7mcOTa25tLeG7jeG7g2vhurbhu7dx4bq2a8SCw5Vr4bq24bu5eOG6sGvDtMOza+G6tuG7m+G6sGvhurbhu7Xhu5nDk2vDmeG7k+G6smvhu6Xhu7dBa+G7peG7k+G7peG7t2vhurDhu5Xhurbhu7Vrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBrZ25tLeG7jS1tw7Ruw7Itbm0t4buNLW5sbcO0aOG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nr4bq+4bukxrDhurbhu4TGsOG7hmrDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmvhu6fhu4Thu7dG4bqww7lqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa+G7jcOzbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Nu4buP4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL23Ds+G7j+G7p8OybW9u4buPbW/hu4TDs29tw7Nt4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6nhu4/DssOyamvhu5Hhuq7hu4TDqWrDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7g2vFqOG7meG7uWs14bu34buT4buEa+G7hOG7t+G7keG6tuG7t2tN4buZaznhu4ZGw5N34bq2a+G7t8OB4bq24bu3a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhur7hu7fhu5fhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu7dF4bq2a+G6tkzhu5Fr4bul4bu34buI4bula+G6tuG7m+G6tuG7teG7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu34buDa+G7hOG7leG6smvFqUPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvFqXlrxajhu5fhurbhu7Vrw7lDa03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7kWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bq04buRa8SC4bu34buT4buEa03huqThurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtxahC4bq24bu1a+G7peG7t0FrOeG7hsOA4bq24bu3a8Oi4bub4bq2a+G7pOG7t+G7uXbhurbhu4Nr4bqjw5NrTeG7ueG7r+G6tms54buGRuG6tuG7tWvhu4pF4bq24bu1a8Wo4buX4bq24bu14buDa8OZQWvhu4Thu7fhu4prOeG6oOG6tuG7t2vDjcOT4buDa+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a+G7tsWoO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buf4bq24bu1a+G7t+G6suG7kWvhu6Xhu7dH4bula+G6sMSo4bq24bu1a+G7peG7k+G6tmvDuUPhu4Nr4bq+4bu34bq04bq24bu1a03hu7nhu6/hurZrw5nhu5PhurJrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4bukSOG6tuG7tWvFqeG7uWvhu6XhurRr4bul4buT4bula8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dB4buBazXhu7fhu5XhurBrOeG7t+G7keG6tuG7t2s4ReG6tuG7g2vhuqPDk2tN4bu54buv4bq2a8OZ4buR4bq2aznhu7fhu4rhurjhurbhu7VrTUlrOeG6oOG6tuG7t2vDjcOT4buDazXhu7fhurRr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7drOeG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZK4bula+G7tsWoO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7fhu4drNeG7t+G7leG6sGvFqOG7m+G6tuG7tWs2RsOTd+G6tuG7g2s54bqg4bq24bu3a8ONw5NrTeG7ueG7r+G6tuG7g2s14bu34bq0a+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a2HDmTvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu34buHa+G6rsah4bq24bu3a8Wp4buV4bqya8OZ4buR4bq2azlGw5Phu6/hurZr4bu14bu54buT4bqyaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7h2vDouG7m+G6tmvhur7hu7fDguG6tuG7tWs54bqg4bq24bu3a8ONw5Phu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6TGsOG6tuG7hMaw4buGasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvhu43Ds2zhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8Ozw7Nt4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL21sw7Lhu6fDsm3hu41tbG7hu4/hu4RvbeG7jW1s4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6ltbMO0amvhu5Hhuq7hu4TDqWrDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7g2vFqOG7meG7uWs14bu34buT4buEa+G7hOG7t+G7keG6tuG7t2tN4buZaznhu4ZGw5N34bq2a+G7t8OB4bq24bu3a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhur7hu7fhu5fhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu7dF4bq2a+G6tkzhu5Fr4bul4bu34buI4bula+G6tuG7m+G6tuG7teG7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu34buDa+G7hOG7leG6smvFqUPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvFqXlrxajhu5fhurbhu7Vrw7lDa03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7kWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bq04buRa8SC4bu34buT4buEa03huqThurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrcWoduG6tmvhu4Thu7fhu5vhurDhu4Nr4bul4bu3R+G7pWvhurDEqOG6tuG7tWvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWtN4buZa8Wo4buZ4bu5azU5w6o54bu2a+G7hOG6oOG6tuG7t+G7g2vFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G7teG7t+G7uWvhurbhu7d04bq2a03hu5lrxanhu5Phurbhu7dr4bu14bu54buTa+G7peG7keG6smvEgnbhu4Rr4buARuG7l2vhurDhu5lrw5nhu5PhurJrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nrxajhu5nhu7lrNTnDqjnhu7Zr4buE4bqg4bq24bu3a8WpxqFrxanhu5Xhu4Rrxanhu4rhurrhu6Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a03hu7l44bula+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bul4bu34buI4bula+G6tuG7m+G6tuG7teG7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja8Wp4buK4bq64bula+G7teG7ueG7keG6suG7g2vhu4LhurLhurbhu7Vr4bu34buZ4bq24bu3a03DieG7uWvhu4JKa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a+G7pcON4buRa+G7hOG6oOG6tuG7t+G7g2vhur7hu7fhu5fhurZr4buT4bq24bu3a+G6tuG7t+G7keG6tuG7t+G7g2vEgsOA4bq+a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4buCSmvEguG7uXjhurZr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Thu4bDgOG7g2vEguG7ueG6tuG7t2vhu4R2ay1rT8aha+G7t0Phu7lr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Xhu4Nr4buARsOTa+G6sOG6qGvhu6XDjeG7kWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4VrxahC4bq24bu1a+G7peG7t0Frw5lBa+G7hOG7t+G7ims54bqg4bq24bu3a8ONw5Phu4Nr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7dr4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu7fhurLhu5HhurZr4bq24bu14bu34buv4bq24bu3a+G7gkpr4bq2xJBr4bquSuG7peG7g2vhu6Xhuqpr4bu14bud4bq24bu14buDa+G7hMOB4bqwa+G7hMOC4bu54buDa+G7guG7k+G6tuG7tWvhu4Thu5XhurLhu4NrxalE4bu5a+G6sMOJ4bu5a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G6tuG7teG7t+G7uXjhur5rTUlr4bulw43hu5Frw5nhu5PhurJrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5FrTeG7mWvFqOG7meG7uWs5NcOqOeG7tmvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buV4bqya+G7gkpr4bu3cuG6vmvhu6fDuuG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq2Q+G7uWvhu6dG4bq24bu1a03hu5lr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bu34buI4bul4buDa+G7peG6tGvhu4Lhu4jhu6Vr4buC4bqq4bq24bu1a+G6sMOJ4bu5a013a+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Thu7nhurbhu4Nrxanhu5Fr4bun4buV4bq24bu1a+G7peG7k+G7pWvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bu3w4Hhurbhu7drw7nhu5PhurJr4bul4bu3QWvhurbhu7fhu6PhurBr4bq+4bu34buX4bq2a+G7k+G6tuG7t2vhu4Thuqrhu4Rr4buCSmvhur7hu7fhu5Phu4Rr4buE4buG4bu5eeG6tmvhu6XDjeG7kWtPxqFr4bu3Q+G7ueG7g2vhu6XDjeG7kWvhu6VGQ+G7pWvhu4Lhuqrhurbhu7Xhu4Nr4buE4buV4bqya+G6tuG7uXfhurBr4buE4bu54bq2a03DieG7uWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3Hhurbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6TGsOG6tuG7hMaw4buGasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvhu43Ds2zhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8OzbG/hur5P4buHa+G7p+G7ueG7guG6vuG6ruG7kcOT4buBa8O54bqu4bqy4bulxILhu4dr4bqw4buR4buG4bu14bu54bq2LeG6rsaw4buz4buE4buBa+G7kUbhu4ThurLhu4dr4bqw4buR4buG4bu14bu54bq2LeG7huG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvhu5FG4buE4bqy4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9tw7Ruw7MvbWzDsuG7p8OybeG7jW1sb23hu4TDtG/Dsm/hu43huq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqW5ub2pr4buR4bqu4buEw6lqw5nhu5PhurJrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nrxajhu5nhu7lrNeG7t+G7k+G7hGvhu4Thu7fhu5Hhurbhu7drTeG7mWs54buGRsOTd+G6tmvhu7fDgeG6tuG7t2vhu4ThuqDhurbhu7dr4bq+4bu34buX4bu5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bu3ReG6tmvhurZM4buRa+G7peG7t+G7iOG7pWvhurbhu5vhurbhu7Xhu4Nr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWvhu6XDjeG7kWvhurDDgeG6tuG7t+G7g2vhu4Thu5XhurJrxalD4bq24bu1a+G6rkrhu6Vr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vrxal5a8Wo4buX4bq24bu1a8O5Q2tN4buZa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bunceG6tmvhu4RD4bula+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4Thu5Fr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thu7dK4bula+G7t+G6tOG7kWvEguG7t+G7k+G7hGtN4bqk4bq24bu1a+G7hOG7t8OA4bq24bu3a03hu4rhurrhurbhu7Vqay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G6tuG7t3LhurZr4bqw4buV4bq24bu34buBaz/hu5lr4bulRWvhu4BG4buR4bq2a+G6tuG7teG6qOG6tmvhuq5GdOG6tuG7g2vhu4Thu7l24bq24bu1a+G6tuG6tOG7uWvhu6XDjeG7kWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUPhu4Nr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4BGw5N34bq2a03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7hOG6oOG6tuG7t2s54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6suG7k+G7g2vDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6suG7k2vhuq5G4bqo4bq2a+G7teG7uUxrTUzhurbhu7Vr4buE4bqo4bq2a+G7peG7t+G6oOG7g2vhurBJ4bula8WpQeG7peG7t+G7h2tNTOG6tuG7tWtN4buZ4bq24bu1a+G7hOG7huG7r+G6tmvhurDhu5/hu4Rr4buE4buGdOG6tmvhu4Thu4pr4buE4buK4bq84bq24bu1ay1rTeG7m+G6tmvhu7fhurThu5Fr4bulw43hu5Frxajhu5fhurbhu7Xhu4dr4bqu4buZa8SC4buv4bq24bu3a+G7hOG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4Thu7nhurZr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Xhu4Nr4bul4bu3QeG6tuG7t2tP4buT4bul4buDa+G6vuG7t0nhu6VrTUlr4buCSmvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6suG7g2vFqeG7uXdGa+G7t+G7meG6tuG7t2vhu6XDjeG7kWvhu6Vy4bq+a0bDleG7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurZrTeG7mWvFqeG7k+G6vmvhu4jhurbhu7Vr4bq24bu3Rmvhu6VzRmvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vr4buE4bu54bq2a+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvhu4Rz4bq24bu1a+G6rsOJ4bq+a+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bqg4bq24bu34buFa8Oiw4Br4buE4bu3dmtN4buZa+G7hHPhurBrTeG6tOG7pWvhu6XDjeG7kWvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6suG7k2vFqeG7keG6tuG7tWvhurbhu7Xhu5nDk2vhu6Xhu5nhurbhu7Vrxanhu4rhurrhu6VrxILhu7fhu6Hhurbhu7VrxanDgOG6tuG7t2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bquw4Lhurbhu7Vrw7nhu5XhurZrxanhuqThu6Xhu4VrO+G7t0zhurbhu7Vr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7ueG6tmvhurDhu5lrw7nhu5PhurJr4bulRuG6tuG7tWvhu6Vy4bq+a+G7peG6tGvhu4Thu5Phu6Vr4bunSeG6tuG7tWvhu4Zy4buEa+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7peG7t+G6oGvFqeG7leG6suG7g2vFqeG7uXdGa+G7t+G7meG6tuG7t2vhu6XDjeG7kWvhu6Vy4bq+a0bDleG7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurZr4bul4buT4bula+G7pXLhur7hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6TGsOG6tuG7hMaw4buGasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvhu43Ds2zhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa2/hu4/DtOG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL23DtG7Dsy9tbMOy4bunw7Jt4buNbWxvw7Phu4TDtW7hu4/Ds8Oy4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6nhu43DssO1amvhu5Hhuq7hu4TDqWrDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7g2vFqOG7meG7uWs14bu34buT4buEa+G7hOG7t+G7keG6tuG7t2tN4buZaznhu4ZGw5N34bq2a+G7t8OB4bq24bu3a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhur7hu7fhu5fhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu7dF4bq2a+G6tkzhu5Fr4bul4bu34buI4bula+G6tuG7m+G6tuG7teG7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu34buDa+G7hOG7leG6smvFqUPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvFqXlrxajhu5fhurbhu7Vrw7lDa03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7kWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bq04buRa8SC4bu34buT4buEa03huqThurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtxahC4bq24bu1a+G7peG7t0FrNeG7t+G7leG6sGvDouG7m+G6tmvDmeG7k0bhu4NrOUThurbhu7Vrw5nhu7nhu6/hurZr4buEdOG6vmvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvDueG7k+G6smvhu6Xhu5PhurJrxILhu7fhu5Phu7lr4buARuG7k+G7hGvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula09GcuG7hGvDueG7l+G6tmvhu6XDjeG7kWvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bu34bq44bu5a+G7teG7ueG7keG6tmvhu4BG4buR4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTnhu4bhu4rDieG7pWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu6VF4buDa0104bq2a+G7t0Phu7lr4bqww4nhu7lr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu3aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa8OZQWvhu4Thu7fhu4prOeG6oOG6tuG7t2vDjcOT4buDa+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a+G7tsWoO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7drOeG7hsOA4bq24bu3a8Oi4bub4bq2a+G7pOG7t+G7uXbhurZrw5Phu69Ga+G7pXNGa8WpQ+G7uWvhurbhu7XDjGvhu6Xhu5PhurZrw7lD4buDa+G6vuG7t+G6tOG6tuG7tWtN4bu54buv4bq24buDa8O54bu54buv4bq2a+G7hHThur5rTeG7ueG7r+G6tmvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu6Vz4bq2a+G6tuG7neG6sGvDueG7neG7hGvhu4bhuqxr4bq24bu3TOG6tuG7tWvFqcOA4bq24bu3a+G7t+G7isOJ4bq24bu14buDa+G7gEbDk2vhu7fhurLhu5Xhu6Xhu7dr4bquw4nhurZr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu3a8WpduG6tmvhurbhu5vhurBrbmxvbGvFqXlr4buE4bu5duG6vmvhu4RJ4bula8WpROG7uWvhurDDieG7ueG7g2vhurZx4bq24bu1a+G7peG7keG6smvhu7dF4bq2a+G6tkzhu5Hhu4Nr4bu3cuG6vmvhu6fDuuG6tmvhu7dF4bq2a+G6tkzhu5Fr4bul4buT4bula3LhurZr4bq+4bu3deG6sOG7g2vhu4Thu7dK4bula+G7gkpr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vFqUPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvFqXlrxajhu5fhurbhu7Vrw7lDa03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7kWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bq04buRa8SC4bu34buT4buEa03huqThurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7teG7hWvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4buEdOG6vmvhu4Thu4ZG4bq24bu1a+G7hEbDk+G7r+G6tmvhu4Thu4ZGw5N34bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6Xhu7fDjWvhu4Thu4bhu4pF4bq24bu1a+G7pcON4buRa8Wo4buX4bq24bu14buDa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G6vuG7t+G7k+G6vmvhuq5GdOG7hGvhu6XDjeG7kWs74bu34buZa+G6tuG7isOJ4bul4buDa+G7peG7k+G7pWvhu6Thu7fhuqBr4buE4bu3w4Dhu4NrO+G7teG7t8OAa+G7gEbDk3bhu4Thu4Nr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6suG7g2vhu6Xhu7fhuqBrxanhu5XhurJr4bulw43hu5Fr4bulw43hu5FrOeG6oOG6tuG7t2vDjcOT4buDa+G7tsWoO+G7puG7g2thw5k74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2vFqXbhurZr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7hOG6oOG6tuG7t+G7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa+G7jcOzbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Nu4buP4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL23Ds+G7j+G7p8OybW9u4buNw7PDs+G7hMOyw7TDtMO1b+G6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpbm5qa+G7keG6ruG7hMOpasOZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7t0XhurZr4bq2TOG7kWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUNrTeG7mWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bul4buT4bula+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buRa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5FrxILhu7fhu5Phu4RrTeG6pOG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG6tuG7t2tN4buK4bq64bq24bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G6vuG7t+G7k+G7hGvDueG7uXlGa+G7peG7t+G6oGvFqeG7leG6smvhu7Xhu7nhu5HhurJr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWvhu6Xhu7fhurJr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vhur7hu7fhurThurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63DmeG7keG6tmvDmeG7ueG7r+G6tmvhu4R04bq+a8OZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7pXPhurZr4bul4bu3w41rxalD4bq24bu1a+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6tmvhu6Xhu4hGa+G6sOG6vGvhu4Thu7fhu6/hurBr4bul4buT4bula+G7peG7t0bDk+G7r+G6tmvhurBJ4bula+G6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fhurJr4bq+4bu34bqy4bq24bu1a+G6vuG7t0fhu4Nr4bu3cuG6vmvhu6fDuuG6tmvhu7dF4bq24buDa+G7gEbhu5HhurZr4buEceG6sGvhu4RGw5Phu6/hurZr4buE4buGRsOTd+G6tmvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6sOG6qGvhu7fDgeG6tuG7t2vhurDDieG7ueG7g2vhu6Xhu5Phu6Xhu7dr4bqu4buZ4bqwa+G7t+G7kcOT4buDa+G7teG7ikXhurbhu7Vr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7hOG6quG7hGtN4bu5eOG7pWvhu4Thuqrhu4Thu4Nr4buARuG7kWvFqeG6tGvhurbhu7dx4bq2a+G6ruG7r+G6tmvhurbhu7dM4bq24bu1a+G7hHLhurBr4bquw4Lhurbhu7Vr4bq24bu3ceG6tmvhu5Phu7nhu4Nr4bul4buT4bu5a+G7hOG6quG7hOG7g2vhu6Xhu5Phu7lrxanhu6vhur5r4buE4buG4bqy4bq24bu1a8Wp4bq44bu5a+G7guG6quG6tuG7tWtPxqFr4bu3Q+G7ueG7h2vhu4BG4buR4bq2a+G7hHHhurBr4buERsOT4buv4bq2a+G7hOG7hkbDk3fhurbhu4Nr4buARuG7l+G6tuG7tWvDueG7k+G7g2vhu7Xhu7nDieG7uWvhu4Thu7fhu7l4Rmvhu7fDgeG6tuG7t2vhu5fhurbhu7fhu4Nr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Br4buE4bqq4buEa8Wp4bur4bq+a013a+G6sOG7l+G6tuG7t2vFqXLhu4Thu4Nr4bul4bqy4bq2a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvFqXbhurZrTcOJ4bu5a8O54buV4bq2a8O5w6hr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7isOJ4bula03hu5lr4buARuG6quG7pWvhu4R24buFazlB4bul4bu3a+G7pUrhu6VrxalyRmvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7fhu4Nr4bq+4bu34buX4bq2a8O54buT4bula+G7t+G7uXhGa+G7gEbhu5dr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhuq5GdOG6tmvFqeG7uXhGa09Gw5Phu6/hurZr4buE4buV4bula+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvhu4Thu7d2a+G6rkrhu6Vr4buE4bu3SGvFqcOA4bul4bu3a8WpeWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lrxanhuqThu6Xhu4Nr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6tuG7teG7t8aw4buDa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWtPxrDhurBr4bul4bq0a+G7peG7k+G7uWvhurbhu7fDgeG6tmvFqUfhurbhu7VrTcOJ4bu5a8O54buX4bq2a+G7peG7t3Lhu4RrTXLhurZrxal34buDa8SC4bu34bqo4bq24bu1a8O5w4Br4bul4buT4bula8Wp4bqq4bu5a+G7hOG7iuG6uuG6tuG7tWvEgkHhu6Xhu7drxalD4bq24bu1a+G6ruG6qOG7uWvEguG7qeG6suG7hWs5QeG7peG7t2vhu6VK4bula+G7hOG7t+G7keG6sGvhu7Xhu7nhu5Fr4buERsOT4buv4bq2a+G7hOG7hkbDk3fhurZrxalyRmvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7dr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vr4bul4bu34bqq4bq24bu1a+G7hOG7t+G7keG6sGvhurbhu7fDjOG6tuG7tWvhuq7GoeG6tuG7tWvhur7hu7dB4buDa+KAnOG7hEpr4bun4bu5duG6tmvDueG7uXbhurbigJ3hu4Nr4oCc4buESmvhu6Xhu7dGw5N54bq2a+G7t+G6tOG7keKAnWvhu4Thu7fGsOG6smvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tms74bu14bu3w4Br4buARsOTduG7hGs54buGRuG6tuG7tWvhu4pF4bq24bu1a8Oza2fEguG7t+G6tOG7kWvhuqfhu7jhu7ho4buFaznhu5vhurbhu7Vr4bul4buK4bq44bq24bu1a+G7peG6qOG6tuG7tWvhu4Thu5Phu6Vrxanhu5nhurJr4buE4buV4bqy4buDa8O5QuG7uWvhu6fhu4rDiuG6tuG7tWvhurZx4bq24bu1a+G7peG7keG6smvhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+a01Ja+G7peG7t+G6smvFqUPhu7lr4bq24bu1w4xr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vhur7hu7fhurThurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tuG7h2vhu4Thu4bhu5FGa+G7p0Lhu7nhu4Nr4bq2ceG6tuG7tWvhu6Xhu5HhurJrxanhu5XhurJrxanhu4jhu6Vr4bq24bu14bu3d2vhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhuq7hu5nhurBrw7nhu5PhurLhu4Xhu4Xhu4Vrxal5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bqw4bqk4bu5a+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlrxanhu4rhurrhu6Vr4bu14bu54buR4bqy4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bukxrDhurbhu4TGsOG7hmrDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Fr4buNw7Ns4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvDs27hu4/hur5P4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9tw7Ruw7MvbcOz4buP4bunw7Jtb27hu41vbeG7hMOyb8O1w7LDsuG6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpbW7Dsmpr4buR4bqu4buEw6lqw5nhu5PhurJrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nrxajhu5nhu7lrNeG7t+G7k+G7hGvhu4Thu7fhu5Hhurbhu7drTeG7mWs54buGRsOTd+G6tmvhu7fDgeG6tuG7t2vhu4ThuqDhurbhu7dr4bq+4bu34buX4bu5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thuqrhu4Rr4bu3ReG6tmvhurZM4buRa+G7peG7t+G7iOG7pWvhurbhu5vhurbhu7Xhu4Nr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWvhu6XDjeG7kWvhurDDgeG6tuG7t+G7g2vhu4Thu5XhurJrxalD4bq24bu1a+G6rkrhu6Vr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vrxal5a8Wo4buX4bq24bu1a8O5Q2tN4buZa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bunceG6tmvhu4RD4bula+G7hOG6oOG6tuG7t2vhu4Thu5Fr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thu7dK4bula+G7t+G6tOG7kWvEguG7t+G7k+G7hGtN4bqk4bq24bu1a+G7hOG7t8OA4bq24bu3a03hu4rhurrhurbhu7Vqay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmrDrcWoQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBaznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq24buDa+G6o8OTa03hu7nhu6/hurZrOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvFqOG7l+G6tuG7teG7g2vDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7n+G6tuG7tWvhu7fhurLhu5Fr4bul4bu3R+G7pWvhurDEqOG6tuG7tWvhu6Xhu5PhurZrw7lD4buDa+G6vuG7t+G6tOG6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a8Wo4buZ4bu5azU5w6o54bu2a+G7hOG6oOG6tuG7t2kv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63FqOG6quG7uWtNw4nhu7lrxajhu5nhu7lrNTnDqjnhu7Zr4buE4bqg4bq24bu34buDa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa8OZQWvhu4Thu7fhu4prOeG6oOG6tuG7t2vDjcOT4buDa+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a+G7tsWoO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7drOeG7hsOA4bq24bu3a8Oi4bub4bq2a+G7pOG7t+G7uXbhurZrw5Phu69Ga+G7pXNG4buBa8Oiw4nhu7lr4buKRmvhu4Thu7d2a+G7pcON4buRa+G6ruG6suG7leG7uWvhu7fDgeG6tuG7t2vDueG7k+G6smvhu7fDgeG6tuG7t2tN4buZa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu4Nr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vhur7hu7fhurThurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tuG7g2vDueG7ueG7r+G6tmvhu4R04bq+a03hu7nhu6/hurZr4bulw43hu5Frxajhu5nhu7lr4buE4bu5duG6vmvhu4RJ4bula+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu7dGw5Nr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4buEQeG7peG7t+G7g2vhu4Lhu5Phurbhu7VrxILhu7l24bq24buDa8WpROG7uWvhurDDieG7uWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvhu4RGw5Phu6/hurZr4buE4buGRsOTd+G6tuG7g2tPccOTa+G7p0rhurbhu7Vrxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu34bu5d0Zr4bul4bu3RsOT4buv4bq2a+G6sEnhu6Vr4bu3cuG6vmvhu6fDuuG6tuG7g2vFqeG7k+G6vmvhu4jhurbhu7Vrw5Phu69Ga+G7pXNGa+G6sMOJ4bu5a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhurDhuqjhu7lr4buE4buG4buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7hkbDk3fhurZr4buE4bu34bqo4bq24bu1a8Wp4buRa+G7peG7t+G7uXdGa+G7t+G7uXjhurZr4bq24buRw5Phu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTa+G6vuG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa+G7jcOzbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Nu4buP4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL23Ds+G7j+G7p8OybW9u4buNbm3hu4Thu41uw7LDsuG7j+G6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpbm1qa+G7keG6ruG7hMOpasOZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7t0XhurZr4bq2TOG7kWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUNrTeG7mWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bul4buT4bula+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buRa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5FrxILhu7fhu5Phu4RrTeG6pOG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG6tuG7t2tN4buK4bq64bq24bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWs/4buva+G7tuG6suG7meG7uWvhu6Thu7dxRuG7g2vhu7Thu7nhu5PhurBrxanhuqrhu6Vrxajhu5nhu7lrNTnDqjnhu7Zr4buE4bqg4bq24bu3a8O54buT4bqya+G7peG7k+G6smvEgnbhu4Rr4buARuG7l2vhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7pcON4buRa8Wo4buZ4bu5a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4Thu7fhurjhu7lr4bu14bu54buR4bq2a+G7gEbhu5Hhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buk4buT4bula+G7hOG7k+G7pWvhur7hu7d14bqwa8O54buT4bqya+G7peG7t0Fr4bulw43hu5Frxajhu5nhu7lr4buE4bu5duG6vmvhu4RJ4bula+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu7dGw5Nr4buCSmvhurbhu7fhu5Hhurbhu7dr4bq24bu34buVw5Phu4NrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4bul4bu34bqga8SCw4Dhur5r4buE4bu34bq44bu5a+G6vuG7t+G7l+G6tmvhu5Phurbhu7dr4bq24bu3TOG6tuG7tWvEgnbhu4Rr4buARuG7l2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Thu4bDgOG7g2vEguG7ueG6tuG7t2vhu4R2ay1rT8aha+G7t0Phu7lr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu3a+G6sOG7mWvhu6XDguG6tmvEgsOA4bq+a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhur7hu7fhu5fhurZr4buT4bq24bu3a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bqw4buf4buEa+G7hOG7huG7k+G7ueG7g2vhu4RC4bq2a+G7hOG7leG7ueG7g2vhurbhu7dM4bq24bu1a01y4bq2a8Wpd2vFqeG7keG6tuG7tWvFqeG7n+G7hGvhu4bhu5Fr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7pUZD4bula+G7guG6quG6tuG7tWvhu7fhu6Phurbhu7Vr4bq24bu14buZw5Phu4Nr4bq+4bu34buT4buEa+G7t0bDk2tN4buR4bu5a+G7hOG7hsOCa8Wpw4Dhurbhu7dr4bu34buKw4nhurbhu7Vr4bun4buKa+G6rkZ04bq24buDa+G7hOG7leG6smvEguG7t0Fr4buE4bu3dmvhu4Thu7fhu7lrxalG4buRa+G7guG6qOG7uWvhurZE4bu5a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4ThurLhu5nhurZrxajhu5fhurbhu7Xhu4Nr4buE4bqy4buZ4bq2a+G7gEZx4bq24buDa+G7hOG6suG7meG6tmvhu6dx4bq24buDa+G7peG7t0bhurbhu7Vr4buC4buI4bul4buDa8WpQuG6tuG7tWvhuq7DguG6tuG7tWvFqeG7iuG7kWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4RKa+G7hOG7ueG6tuG7g2tNTOG6tuG7tWvDueG7isOJ4bula+G7hOG7huG7r+G6tmvhu6XhurLhurZrxanhu4rhurjhurbhu7Vr4bu3Q+G7uWvhurbhu7d04bq+a03hu5lr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZrw7l34bq2a01M4bq24bu14buDa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5Fr4bqwSeG7pWvhu4Thu7nhu69G4buDa8SC4bu34buT4buEa03huqThurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7tWvhu6XDjeG7kWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTa+G6vuG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa+G7jcOzbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Nu4buP4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL23Ds+G7j+G7p8OybW9uw7LDsm7hu4TDteG7j+G7jW5t4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6lubG9qa+G7keG6ruG7hMOpasOZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7t0XhurZr4bq2TOG7kWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUNrTeG7mWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bul4buT4bula+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buRa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5FrxILhu7fhu5Phu4RrTeG6pOG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG6tuG7t2tN4buK4bq64bq24bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G7hOG7t+G7m+G6sGvhu6VFa+G7guG6vGtNdOG7hGvhu6Xhu7dy4buEa+G7pcON4buRa8Wo4buZ4bu5azU5LWs54bu2a+G7hOG6oOG6tuG7t+G7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63DmeG7r+G6tmvhu6Xhu5Xhurbhu7drxanhurThu4Nr4buARuG7keG6tmvhu4Rx4bqwa+G7hEbDk+G7r+G6tmvhu4Thu4ZGw5N34bq2a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bqw4bqoa+G7t8OB4bq24bu3a+G6sMOJ4bu54buDa+G7peG7k+G7peG7t2vhuq7hu5nhurBr4bu34buRw5Phu4Nr4bu14buKReG6tuG7tWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buE4bqq4buEa03hu7l44bula+G7hOG6quG7hOG7h2vhu4RB4bul4bu3a+G7pUrhu6VrxalyRmvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7fhu4Nr4bq+4bu34buX4bq2a8O54buT4bula+G7t+G7uXhGa+G7gEbhu5dr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhuq5GdOG6tmvFqeG7uXhGa09Gw5Phu6/hurZr4buE4buV4bula+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvhu4Thu7d2a+G6rkrhu6Vr4buE4bu3SGvFqcOA4bul4bu34buFaznhu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4buE4bu34buR4bqwa+G7teG7ueG7kWtN4buZ4bqya+G7pUZD4bula8WpckZr4buE4buG4buR4bq24bu3a+G6vuG7t8OC4bq24bu1a+G7peG7t+G6quG6tuG7tWvhu4Thu7fhu5HhurBr4bq24bu3w4zhurbhu7Vr4bquxqHhurbhu7Vr4bq+4bu3QeG7g2vigJzhu4RKa+G7p+G7uXbhurZrw7nhu7l24bq24oCd4buDa+KAnOG7hEpr4bul4bu3RsOTeeG6tmvhu7fhurThu5HigJ1r4buE4bu3xrDhurJr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZrO+G7teG7t8OAa+G7gEbDk3bhu4RrOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvDs2tnxILhu7fhurThu5Fr4bqn4bu44bu4aOG7hWs2RuG7keG6tmvhu4Rx4bqwa+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhu6VFa+G7guG6vGtNdOG7hGvhu6Xhu7dy4buE4buDa+G7hOG7huG7keG6tuG7tWvhu4Thu7fhu7l24buEa8O5w4Br4bu34bu5eEZr4buARuG7l+G7g2vFqeG7k+G6vmvhu4jhurbhu7Vr4bq24bu3Rmvhu6VzRmvhu4Thu7fhuqjhurbhu7Vr4buE4bu54bq2a+G7peG7t+G6smvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7pcOM4bq24bu1a+G6tuG7t+G7imvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4Thu4bhu6/hurZr4bqw4bqk4bu5a+G6sOG7uXfhurZr4buERGvhu4BG4bqq4bula03hu5lr4buARuG6quG7pWvhu4R24buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bukxrDhurbhu4TGsOG7hmrDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Fr4buNbmzhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8Ozw7Vs4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL23Ds+G7j+G7p8OybW9uw7Ju4buN4buEw7XDs8O1bcO14bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6nDsuG7jW5qa+G7keG6ruG7hMOpasOZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7t0XhurZr4bq2TOG7kWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUNrTeG7mWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bul4buT4bula+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buRa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5FrxILhu7fhu5Phu4RrTeG6pOG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG6tuG7t2tN4buK4bq64bq24bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G7hOG7t+G7m+G6sGvhu6Xhu5Phu6VrTeG7m+G6tmvhur7hu7fDguG6tuG7tWvFqeG7leG7uWvhu6fhu7l44bq24buDa+G6vuG7t+G6tOG6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a+G7hOG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZHa+G7hOG7leG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63FqHbhurZr4buE4bu34bub4bqwa+G6tkXhu7lr4bqu4buZ4bqwa03hu7l44bula+G6sMOJ4bu54buDa+G7peG7t0fhu6Vr4bqwxKjhurbhu7Vr4bul4buT4bq2a8O5Q+G7g2vhur7hu7fhurThurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGR+G7g2tN4bub4bq2a+G6vuG7t8OC4bq24bu1a8Wp4buV4bu5a+G7p+G7uXjhurZr4buE4buV4bu5aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7hOG7leG7uWvhurZF4bu5a+G6ruG7meG6sGtN4bu5eOG7pWvhurDDieG7uWvigJNrOcOC4buRa+G6tuG7t+G7mWvDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWtN4buZazk3RuG6tuG7tWvhu4Rx4bqwa8O54buT4bqya+G7peG7t0FrOTVrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nr4buE4bu34buRw5Nr4bqw4buf4buEaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu7bFqDvhu6bhu4NrYcOZO+G7pmvhu4ThuqDhurbhu7fhu4NrxalC4bq24bu1a+G7peG7t0Frw5lBa+G7hOG7t+G7ims54bqg4bq24bu3a8ONw5Phu4Nr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7dr4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2s54buGw4Dhurbhu7drw6Lhu5vhurZr4buk4bu34bu5duG6tmvFqeG7k+G6tuG7t2vhu7Xhu7nhu5Nr4bul4buR4bqya03hu7l44bula+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUnhu4Nr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bula03hu5vhurZr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vrxanhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tuG7g2vhur7hu7fhurThurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGR2vFqcaha+G6rkbhuqjhurZrxalC4bq24bu1a+G7t+G7meG6tuG7t+G7g2tN4buZ4bqya+G7pUZD4bula+G7hOG7huG7r+G6tmvhu4Ry4buEa+G7peG7l2vhu6Xhu5Phu6Vr4bqu4bqi4bq24bu3a01K4bula+G7pcON4buRa+G7hOG6oOG6tuG7t+G7g2vhu7XhurThur5r4bq+4bu3c+G6tmtN4buZ4bqya+G7gkpr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7nhurbhu7dr4buEdmsta0/GoWvhu7dD4bu54buDa8Wp4buX4bqwa8O54buX4bqya+G7gEbhuqrhu6Vr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Xhu4Nr4buR4bq2a+G6tuG7ueG6tuG7t2vhu6XDjeG7kWvhu4ThuqDhurbhu7drOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6TGsOG6tuG7hMaw4buGasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvhu43Ds2zhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8OzbOG7jeG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL23DtG7Dsy9tbMOy4bunw7Jt4buNbWzDs27hu4RvbG/Ds2/huq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqW3Ds8Ozamvhu5Hhuq7hu4TDqWrDmeG7k+G6sms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7keG7g2vFqOG7meG7uWs14bu34buT4buEa+G7hOG7t+G7keG6tuG7t2tN4buZaznhu4ZGw5N34bq2a+G7t8OB4bq24bu3a+G7hOG6oOG6tuG7t2vhur7hu7fhu5fhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu7dF4bq2a+G6tkzhu5Fr4bul4bu34buI4bula+G6tuG7m+G6tuG7teG7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu34buDa+G7hOG7leG6smvFqUPhurbhu7Vr4bquSuG7pWvhu4Thu7nhurbhu7dr4buE4bu3c+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvFqXlrxajhu5fhurbhu7Vrw7lDa03hu5lr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6dx4bq2a+G7hEPhu6Vr4buE4bqg4bq24bu3a+G7hOG7kWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bq04buRa8SC4bu34buT4buEa03huqThurbhu7Vr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7tWprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOtxahC4bq24bu1a+G7peG7t0Frw5lBa+G7hOG7t+G7ims54bqg4bq24bu3a8ONw5Phu4Nr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7dr4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2s54buGw4Dhurbhu7drw6Lhu5vhurZr4buk4bu34bu5duG6tmvhu4Thu7fhu5vhurBr4bul4buT4bula03hu5vhurZr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vrxanhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tuG7g2vhur7hu7fhurThurbhu7VrTeG7ueG7r+G6tmvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGR2vhu4Thu5Xhu7lrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtxahC4bq24bu1a+G7peG7t0Frw5lBa+G7hOG7t+G7ims54bqg4bq24bu3a8ONw5Phu4Nr4buk4bu3w41r4buEw4Dhu6Xhu7dr4bu2xag74buma+G7hOG6oOG6tuG7t2s54buGw4Dhurbhu7drw6Lhu5vhurZr4buk4bu34bu5duG6tmvhurDhurLhurbhu7Vr4buG4buj4bq24bu1a+G7peG7k+G7pWvhurbhu7fhu5lrw7nhu5PhurJr4bul4bqo4bq24bu1a+G7hOG7k+G7pWvhu4Thu5Xhu7lr4bul4buT4bula+G7pUVr4buARuG7keG6tmvDueG7k+G6smvhu6Xhu7dBaznhu4ZG4bq24bu1a+G7ikXhurbhu7Vr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7hkdr4buE4buV4bu5aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvhu4BG4buR4bq2a+G7hHHhurBr4buERsOT4buv4bq2a+G7hOG7hkbDk3fhurbhu4Nr4buARuG7l+G6tuG7tWvDueG7k+G7g2vhu7Xhu7nDieG7uWvhu4Thu7fhu7l4Rmvhu7fDgeG6tuG7t2vhu5fhurbhu7fhu4Nr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Br4buE4bqq4buEa8Wp4bur4bq+a013a+G6sOG7l+G6tuG7t2vFqXLhu4Thu4Nr4bul4bqy4bq2a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvFqXbhurZrTcOJ4bu5a8O54buV4bq2a8O5w6hr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7isOJ4bula03hu5lr4buARuG6quG7pWvhu4R24buHa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G7hEpG4buDa8SCduG7hGvhu4BG4buXa+G6sOG6pOG7uWvhurDhu5/hu4Rr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu3aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4JKa+G6tuG7teG7t+G7uXjhur5rxalE4bu5a+G6sMOJ4bu5a09xw5Nr4bunSuG6tuG7tWvFqXLhu4Rr4bq24buKw4nhu6Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTa+G6vuG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa+G7jcOzbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7Nu4buP4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbcO0bsOzL23Ds+G7j+G7p8OybW9uw7Jtw7Phu4Thu4/DtMOybcOz4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6lub21qa+G7keG6ruG7hMOpasOZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7t0XhurZr4bq2TOG7kWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUNrTeG7mWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bul4buT4bula+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buRa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5FrxILhu7fhu5Phu4RrTeG6pOG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG6tuG7t2tN4buK4bq64bq24bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G7peG7t0fhu6Vr4bqwxKjhurbhu7Vr4bul4buT4bula+G7pUVr4buARuG7keG6tmvDueG7k+G6smvhu6Xhu7dBa+G7hOG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZH4buDa03hu5vhurZr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vrxanhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tmvhu4Thu5Xhu7lrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5FpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtxajhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tmvhu6Xhu5Phu6VrTeG7m+G6tmvhur7hu7fDguG6tuG7tWvFqeG7leG7uWvhu6fhu7l44bq24buDa+G6vuG7t+G6tOG6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6VFa+G7gEbhu5HhurZrw7nhu5PhurJr4bul4bu3QWvhu4Thu4ZG4bq24bu1a+G7ikXhurbhu7Vr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a+G7hOG7hkdr4buE4buV4bu5aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa8O54buZw5Nr4buE4bqma+G6tuG7uXfhurBrT0fhu6VrxalD4bq24bu1a+G7hOG7huG7isOJ4bula+G7gkpr4buARuG7keG6tmvhu4Rx4bqwa+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6smvhu4ThuqDhurbhu7drTeG7mWvhu6Xhu5Nr4bq24bu3ceG6tmvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk2vFqeG6quG7uWtNw4nhu7lr4buR4bq24bu3a+G7peG7t8OAa8aw4bqwa8O54buT4bqya+G7peG7t0FrOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4buE4buGR2vhu4Thu5Xhu7lrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Hhu4Nr4buE4bu3eWvhu7fhu7l44bq2a+G7huG6rGvhurbhu7dy4buEa+G6ruG7mWtN4bu5eOG7pWvhu4ThuqDhurbhu7drw7nhuqpr4buE4buGQWvhurZF4bu5a+G6ruG7meG6sGtN4bu5eOG7pWvhu4Zy4buEa8SC4bu34buR4bq24bu1a+G7hOG7huG7keG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4bul4buT4bula03hu5vhurZr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vrxanhu5Xhu7lr4bun4bu5eOG6tmtN4buZa+G6vuG7t+G6tOG6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a+G7hOG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZHa+KAk2vFqeG7uXdGa+G6sOG7mWtB4buEa+G7peG6tGvhu4ThuqDhurbhu7dr4bq24buZ4bqya+G6ruG7meG6sGvFqeG7iuG6uuG7peG7h2vhu4Thu4Zx4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvhu6Xhu5fhurBrReG6tmvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk2tN4buZa+G7peG7k+G7pWvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWvhuq7GoeG6tuG7t2vFqeG7leG6smvhu4ThuqDhurbhu7fhu4Nr4buR4bq24bu3a+G7peG7t8OAa8aw4bqwa8O54buT4bqya+G7peG7t0Fr4buE4buGRuG6tuG7tWvhu4pF4bq24bu1a+G7hOG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu4ZHa+G7hOG7leG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4Lhu61r4buE4bu5duG6vmvhu4RJ4bula8WpQuG6tuG7tWvhu7fhu5nhurbhu7drTcOJ4bu5a+G7gkpr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZr4bulw43hu5Fr4buE4bqg4bq24bu34buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2vhur7hu6TGsOG6tuG7hMaw4buGasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvhu43Ds2zhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8OzbuG7j+G6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL23DtG7Dsy9tw7Phu4/hu6fDsm1vbsOybmzhu4Rub8OybMOz4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6ltw7Jqa+G7keG6ruG7hMOpasOZ4buT4bqyaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buR4buDa8Wo4buZ4bu5azXhu7fhu5Phu4Rr4buE4bu34buR4bq24bu3a03hu5lrOeG7hkbDk3fhurZr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t+G7l+G7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bqq4buEa+G7t0XhurZr4bq2TOG7kWvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4bq24bub4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Fr4bqww4Hhurbhu7fhu4Nr4buE4buV4bqya8WpQ+G6tuG7tWvhuq5K4bula+G7hOG7ueG6tuG7t2vhu4Thu7dz4bq2a+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvFqOG7l+G6tuG7tWvDuUNrTeG7mWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bul4buT4bula+G7p3HhurZr4buEQ+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4buE4buRa+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhurThu5FrxILhu7fhu5Phu4RrTeG6pOG6tuG7tWvhu4Thu7fDgOG6tuG7t2tN4buK4bq64bq24bu1amsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw63FqELhurbhu7Vr4bul4bu3QWvDmUFr4buE4bu34buKaznhuqDhurbhu7drw43Dk+G7g2vhu6Thu7fDjWvhu4TDgOG7peG7t2vhu7bFqDvhu6Zr4buE4bqg4bq24bu3aznhu4bDgOG6tuG7t2vDouG7m+G6tmvhu6Thu7fhu7l24bq2a+G7peG7t0nhur5r4buX4bq24bu3a03DieG7uWvhu6Xhu5PhurZrw7lD4buDa+G6vuG7t+G6tOG6tuG7tWtN4bu54buv4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu6VFa+G7gEbhu5HhurZrw7nhu5PhurJr4bul4bu3QeG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7kEbhu4Thu7fhurLhu4Zqw6064bu54bq24bu3a+G7tuG7uXZGaS/hur7DrQ==

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]