10:47 17/04/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Theo Kỹ sư Nguyễn Đức Tùng, Chỉ huy công trường - Ban Quản lý dự án Thăng Long, hiện nay tất cả các hạng mục của các nút giao đã hoàn thiện các hạng mục đầu tư và dự kiến đến ngày 19/4/2024 đưa vào khai thác nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp 30/4 và 1/5.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G7s+G6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bumKMOdKOG7puG6r+G7heG7h+G7pjU3WeG6seG7puG7hjY3MeG7g+G7psO9N1nhuq814buma+G7suG7puG7peG6qeG6rzXhu6bhu4Y2I+G6rzXhu6ZrxJE34bumKFnhurHhu6bhu4fhuq0o4bumxIJZN+G7puG7gGThuq/hu6Yt4bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bhu7Dhu6xSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPhu4Y2PuG6seG7puG6ouG7j+G7puG7gcOt4bum4bquNeG7g24z4bqv4bum4bulw6wo4bum4buGZuG6rzXhu6Lhu6bDujbDoeG7pjbhu4Nu4bumKOG6p+G6rzXhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumLeG7pnVZ4bqv4bumw4rhu4Phu7bhuq/hu6bDo2/hu6Yp4buJ4bumw53huq/hu6bhu4Y2QOG6rzXhu6bDg+G6seG6rzXhu6Lhu6Y2NzHhuq/hu6bhuq9ZbuG7puG7hz/hu4fhu6Yo4bu24bumKMOdKOG7pjbhu7Thuq814bumxINnKOG7pihoWeG7pijDnSjhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6Y84bu44bumNuG6seG7suG6r+G7puG7hzY3MeG6r+G7pijDnSjhu6Y24bu04bqvNeG7psSDZyjhu6Y8OuG7g+G7puG7h8Ot4buma+G7suG7pinhu4nhu6bhuqM3IOG6r+G7pjwg4bqv4bum4bqvNeG7sm7hu6bGr1gv4buwL+G7qMWo4buo4buw4bumPMOtWeG7pmvhu7LhurHhu6bhuqM2WTfhu6bhu4c2w50o4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4buGNjcx4buD4bumw703WeG6rzXhu6Zr4buy4bum4bul4bqp4bqvNeG7puG7hjYj4bqvNeG7puG7h+G6vyLhuq/hu6YoWeG6seG7puG7h+G6rSjhu6bEglk34bum4buAZOG6r+G7pi3hu6bDiuG7g+G6rSjhu6bDo+G6q+G7puG7sOG7rOG7ouG7puG7h+G7tOG6seG7pjw3MOG7g+G7puG6ozcx4bqv4bum4buHNuG7gzvhuq/hu6bDo8OpN+G7pig24bqx4bum4bquNibhuq/hu6YpJuG6r+G7pjw34bumw6Phu7Q34bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pilh4bq94bum4buqxagv4buw4buma+G7suG7psavL+G7rOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pCnhu4c24buDxIMh4bumN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7psavxajFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4bus4buu4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buwxq/hu64vxq/hu6xWKeG7qsavxajGr+G7ruG7sMav4buH4buqWOG7qlfhu6rDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQWOG7rljhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thu7PhurHhu7Lhuq/hu6bhu4c24buy4bqvNuG7pijDnSjhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu4Y2NzHhu4Phu6bDvTdZ4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4buGNiPhuq814buma8SRN+G7pihZ4bqx4bum4buH4bqtKOG7psSCWTfhu6bhu4Bk4bqv4bumLeG7psOK4buD4bqtKOG7psOj4bqr4bum4buw4bus4buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pMavxajFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6zhu67hu6rhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPhuq7hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4buGNiPhuq814bumUOG7huG6vzcx4buD4bum4buAZOG6r1Hhu6Y8w63DqSjhu6bhuqM24bq5N+G7pijhuqfhuq814buma+G7suG6seG7puG7qMavL1Yv4buoxajhu6jhu6rhu6YoZOG7piHhu7bhuq/hu6Y24bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Lhu6YoNuG7gyzhuq/hu6YhYeG7pjzDrVnhu6Zr4buy4bqx4bum4buBxKnhu6YpZ+G6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumxq/FqMWoxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu67hu6rhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu7DGr+G7ri/Gr+G7rFYp4buqxq/FqMav4buu4buwWOG7h+G7rOG7rsav4buq4buuw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7quG7qljhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thu7PhurHhu7Lhuq/hu6bhu4c24buy4bqvNuG7pijDnSjhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu4Y2NzHhu4Phu6bDvTdZ4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4buGNiPhuq814buma8SRN+G7pihZ4bqx4bum4buH4bqtKOG7psSCWTfhu6bhu4Bk4bqv4bumLeG7psOK4buD4bqtKOG7psOj4bqr4bum4buw4bus4buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pMavxajFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6zhu67hu6rhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPhu4bhu4vhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4buGNiPhuq814bui4bum4bqvNcOtZTfhu6YpJuG6r+G7pjw34buma+G7suG6seG7puG7h+G6v+G7g+G6rzXhu6bhu4cmxIPhu6bhu4bhurzhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4bum4bqjNuG6seG7tuG6rzXhu6bGr8Wo4bqjxIPhu5zhu6Y8N+G7puG6ojbhu4Phu6Yp4buD4bumw6NhKDbhu6YhNzLhuq/hu6bhu4A6xIPhu6bhu4Bk4bqv4bumNuG6sSQo4bumw6Mi4bqv4bumw7rhu7bhuq814bumNuG7suG6rzXhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7puG7hjbhurXhu6ZN4buDJuG6r+G7puG6ozbhurHhu7bhuq814bum4buo4buu4bqjxIPhu57hu57hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumxq/FqMWoxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6xX4bus4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buwxq/hu64vxq/hu6xWKeG7qsavxajGr1bFqOG7qOG7h1ZXV+G7qljDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buo4buw4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4buz4bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Yow50o4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4buGNjcx4buD4bumw703WeG6rzXhu6Zr4buy4bum4bul4bqp4bqvNeG7puG7hjYj4bqvNeG7pmvEkTfhu6YoWeG6seG7puG7h+G6rSjhu6bEglk34bum4buAZOG6r+G7pi3hu6bDiuG7g+G6rSjhu6bDo+G6q+G7puG7sOG7rOG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6TGr8WoxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4busV+G7rOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G6ruG7heG7h+G7pjU3WeG6seG7puG7hjY3MeG7g+G7psO9N1nhuq814bumUOG7hjY3MeG7g+G7puG7s+G6t1lR4bum4buHNuG7g+G6qyjhu6bhu4Y3MuG7g+G7pinhu4nhu6bDneG6r+G7puG7qOG7pi3hu6bDueG7ieG7psOd4bqv4bumPMOtZeG6rzXhu6bhuq/huq034bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bGr+G7pmvEkTfhu6bDiuG7g+G6rSjhu6bDo+G6q+G7puG7sOG7rOG7nuG7puG7hjcy4buD4bumKeG7ieG7psOd4bqv4bum4bqv4buybuG7pijhurfhu6Y84bqx4bu04bqv4bum4buH4buL4bumPDrhu4Phu6YoOuG7g+G7pmvDrcOp4buH4bum4buB4bqn4bqvNeG7psSC4bu44bumPCDhuq/hu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6ZrxJE34bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bhu7Dhu6zhu6bhuqLEg+G7plYr4buo4busxajhu6Yt4bum4bqixIPhu6bGr+G7sCvhu67FqOG7quG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6bGr8WoxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rFdW4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buwxq/hu64vxq/hu6xWKeG7qsavxajGr1bFqFfhu4dW4buqWFZWw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7rsavWOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7s+G6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bumKMOdKOG7puG6r+G7heG7h+G7pjU3WeG6seG7puG7hjY3MeG7g+G7psO9N1nhuq814buma+G7suG7puG7peG6qeG6rzXhu6bhu4Y2I+G6rzXhu6ZrxJE34bumKFnhurHhu6bhu4fhuq0o4bumxIJZN+G7puG7gGThuq/hu6Yt4bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bhu7Dhu6zhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukxq/FqMWoxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rFdW4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4bulIOG6r+G7puG6r1lu4bui4bumKMOdKOG7pjbhu7Thuq814bumxINnKOG7pihoWeG7pijhuqfhuq814bum4buH4bq/OeG6rzbhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu4Y2NzHhu4Phu6bDvTdZ4bqvNeG7pihk4bumIeG7tuG6r+G7pjzhu7jhu6Y24bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Lhu6bhu4c2PuG6seG7puG6oyDhu6Y24bqx4bu0KDbhu6Y8IOG6r+G7psavWC/hu7Av4buoxajhu6jhu7Dhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6Y8N+G7pmvhu7LhurHhu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7ouG7puG7h+G7tOG6seG7pjw3MOG7g+G7puG6ozcx4bqv4bum4buHNuG7gzvhuq/hu6bDo8OpN+G7pig24bqx4bum4bquNibhuq/hu6YpJuG6r+G7pjw34bumw6Phu7Q34bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pilh4bq94bum4buqxagv4buw4buma+G7suG7psavL+G7rOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6bGr8WoxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7ruG7ruG7qOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7sMav4buuL8av4busVinhu6rGr8Woxq9Wxq/hu7Dhu4fhu67hu6zhu7BY4buqw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kFZX4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4buz4bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Yow50o4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4buGNjcx4buD4bumw703WeG6rzXhu6Zr4buy4bum4bul4bqp4bqvNeG7puG7hjYj4bqvNeG7pmvEkTfhu6YoWeG6seG7puG7h+G6rSjhu6bEglk34bum4buAZOG6r+G7pi3hu6bDiuG7g+G6rSjhu6bDo+G6q+G7puG7sOG7rOG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6TGr8WoxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4buu4buu4buo4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4buzMeG7puG7hzbhuq3huq814bum4bq/4buy4bqx4bum4buBI+G7h+G7ouG7pjw3MeG6r+G7psOjw63EkTfhu6YoaFnhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6Y24bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bDoyPhur3hu6Y8JOG7h+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6bGr8WoxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7ruG7rFfhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu7DGr+G7ri/Gr+G7rFYp4buqxq/FqMavVuG7rMWo4buH4buq4buo4buwxahXw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7ruG7rOG7qOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7s+G6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bumKMOdKOG7puG6r+G7heG7h+G7pjU3WeG6seG7puG7hjY3MeG7g+G7psO9N1nhuq814buma+G7suG7puG7peG6qeG6rzXhu6bhu4Y2I+G6rzXhu6ZrxJE34bumKFnhurHhu6bhu4fhuq0o4bumxIJZN+G7puG7gGThuq/hu6Yt4bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bhu7Dhu6zhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukxq/FqMWoxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7ruG7rFfhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPhu7Mx4bum4buHNuG6reG6rzXhu6YhNzLhuq/hu6Yhw53hurHhu6Lhu6Yp4bu2N+G7puG6vTYm4bqv4bumKMOdKDbhu6Lhu6Zr4bu0KDbhu6bhuqNb4bumw6Phu7Lhuq/hu6Y8w61l4bqvNeG7pihoWeG7pijDnSjhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6Y84bu44bumNuG6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7psavxajFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4buu4buq4buu4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buwxq/hu64vxq/hu6xWKeG7qsavxajGr1bhu6xW4buH4buo4buuxajhu6hYw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7quG7qMWo4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4buz4bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Yow50o4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4buGNjcx4buD4bumw703WeG6rzXhu6Zr4buy4bum4bul4bqp4bqvNeG7puG7hjYj4bqvNeG7pmvEkTfhu6YoWeG6seG7puG7h+G6rSjhu6bEglk34bum4buAZOG6r+G7pi3hu6bDiuG7g+G6rSjhu6bDo+G6q+G7puG7sOG7rOG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6TGr8WoxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4buu4buq4buu4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RTw7rhuqfhuq814bum4bqvNibhuq/hu6Y8WeG6rzXhu6bhuqM2LOG6r+G7puG7h+G6v8OtZOG6rzXhu6bhu4fhur/huqnhuq814bumKMOi4bumKDbhuq3huq814bum4buB4bu04buH4bumw6Phurnhu6bhu4dZw6Phu4Nu4bumKMOdKOG7puG6r+G7heG7h+G7pjU3WeG6seG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6bGr8WoxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7ruG7quG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7sMav4buuL8av4busVinhu6rGr8Wo4buqWOG7qOG7quG7h+G7quG7quG7qOG7qOG7sMOjxajhu57huqHhur01xqDhur/hu5Dhu7DFqOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7s+G6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bumKMOdKOG7puG6r+G7heG7h+G7pjU3WeG6seG7puG7hjY3MeG7g+G7psO9N1nhuq814buma+G7suG7puG7peG6qeG6rzXhu6bhu4Y2I+G6rzXhu6ZrxJE34bumKFnhurHhu6bhu4fhuq0o4bumxIJZN+G7puG7gGThuq/hu6Yt4bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bhu7Dhu6zhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukxq/FqMWoxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7ruG7quG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G6ruG7heG7h+G7pjU3WeG6seG7puG7peG6p+G6rzXhu6ZN4buDJuG6r+G7plDhu6Xhuqfhuq814bum4buAZOG6r1Hhu6Y24bqx4buy4bqv4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Y8N+G7pmvhu7LhurHhu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7puG7h+G7tOG6seG7pjw3MOG7g+G7puG6ozcx4bqv4bum4buHNuG7gzvhuq/hu6bDo8OpN+G7pig24bqx4bum4bquNibhuq/hu6YpJuG6r+G7pjw34bumw6Phu7Q34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4bq/IuG6r+G7puG7h+G7g24g4bqv4bumKGhZ4bumKeG7ieG7psOd4bqv4bumKFnhurHhu6bhu4fhuq0o4bumxIJZN+G7puG7gGThuq/hu6Yt4bumw4rhu4Phuq0o4bumw6Phuqvhu6bhu7Dhu6zhu6Y84bqx4bu04bqv4bumw6rhu4NZ4bumPGFZ4bum4bq9Njvhuq/hu6bhu4fDoeG6rzbhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4bumKOG6t+G7pijDnSjhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bDvTdZ4bumxII3IuG7g+G7plDhuqLEg+G7puG7qFjhu6wrV8WoxahR4bui4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4buz4buy4bumw4PDoOG6rzbhu6ZQ4bqixIPhu6bhu6rFqOG7rivFqMWoxahR4bui4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4buGNjcx4buD4bumw703WeG6rzXhu6ZQ4bqixIPhu6bhu6rGr+G7rCvhu6pXxahR4bui4bum4bqv4buF4buH4bumNTdZ4bqx4bum4bul4bqn4bqvNeG7pk3hu4Mm4bqv4bumUOG6osSD4bum4buq4buoVivGr+G7sOG7qFHhu6Lhu6bhuq/hu4Xhu4fhu6Y1N1nhurHhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4buGNiPhuq814bumUOG6osSD4buq4buq4busK+G7sMWoxahR4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RT4buz4bu2N+G7puG7pUDhuq81Ui/hur1T

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]