(Baothanhhoa.vn) - Thanh niên (TN) vi phạm pháp luật, chậm tiến không chỉ là gánh nặng của gia đình mà còn là nỗi lo chung của toàn xã hội. Tiếp cận, giáo dục, cảm hóa TN chậm tiến là việc làm khó, tuy nhiên, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOMOS4buPw73hu63huqNp4buxMuG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqN44buN4bqt4bud4buN4bqj4bud4buPauG7neG6o2fhu43hu4fhu5vhuqN44buPa+G7nTLhuqPhurZreeG6o3jhu41rNy/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOFjhu43huq3hu53hu43huqPhu53hu49q4bud4bqjNVjhu5w24bqjxILhu4/huqPhu63hu41i4bub4bqj4but4buN4bqp4but4bqjxqF54buHeDLhuqNn4buN4buH4bub4bqjeOG7j2vhu53huqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buN4buT4bqjxqHhuqvhuqPDsuG6qeG7neG7jeG6o+G7neG6ueG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buN4bqj4bub4bqr4bqjZ+G7oeG7neG6o8ah4bqr4bqj4bud4bul4buP4bqjxqHhu6PhuqNn4buNeeG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu6Phuqvhu53huqPhurBk4bqj4buNw7rhu48z4bqjWOG7j2vhu63huqNn4buH4budMuG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWcy4bqjZ2Phu5vhuqPhu43hu5/huq3huqNY4buc4bqjZ+G7jeG7h+G7m+G6o3jhu49r4bud4bqjxqHhuqvhuqPEguG7j21n4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu5fhu43hu58y4bqjeHnhurbhuqPhu53hu43hu49q4budMuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4budxJHhu5vhuqPhu6954bqtMuG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o2bDuuG6o2nhu6Phuqvhu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2lk4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o8ah4bqr4bub4bqjxqHhu4/hu53hu43huqPhu43hu6NieDLhuqPhu43hu49teeG6o+G7r3ljMuG6o8Oy4buPw73hu63huqPhu41w4bqjd8Wp4bub4bqj4buN4buh4bqt4bqj4bud4buN4buH4but4bqjZ8O64budw7LhuqNpdeG7ncOy4bqjxILhuqvhuqN4duG7q+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2fhu5/huqPDtWfhu43huqNn4buN4buj4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqFoeOG7jXnhu5tm4bqj4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPDosOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq34bq34bql4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurHhurUvxIPDosOiaOG6teG6r8OjxIPhurPEg+G6r3jhurPhurXhurHDo+G6p8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvDouG6peG6oeG6o+G6rcaheHvhuqHDkuG7j8O94but4bqjaeG7sTLhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjeOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7neG7j2rhu53huqNn4buN4buH4bub4bqjeOG7j2vhu50y4bqj4bq2a3nhuqN44buNa+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocOiw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6t+G6t+G6peG6oeG6oy84SWLhu4/huqNo4buPbeG7neG6o+G7jHnhurZt4bud4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7jOG7h3nhuqPGoMO6ZzLhuqNJ4buj4bqr4bud4bqj4bqwZOG6o+G7jOG7oeG6reG6o8agw7pn4bqjeHbhuq3hu6PhuqPhu43hu6XhuqN4duG7qeG6o+G6sMOq4bq24bqj4bud4buN4bqr4bqjxILhuqvhuqPEguG7h3jhuqNo4bu14budw7LhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o2fhu43hu6PhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o+G6reG7neG7jeG6o+G7rOG7jWLhu5vhuqMmxJHhu53huqNH4buN4buPa+G7neG6oy3huqN44buN4bqt4bud4buN4bqj4bud4buPauG7neG6o2fhu43hu4fhu5vhuqN44buPa+G7neG6o+G7q+G6o+G6sGThuqPhu4zhu6Hhuq3huqPGoMO6Z+G6ozVj4bud4buN4bqjZ+G7jeG7teG7reG6o3jhu43huqnhu53DsuG6o8SDLeG6r8Oj4bqv4bqvNjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WHZBxaln4bqjeOG7jeG6oGfhuqN4dmLhu53DsuG6o+G7m8O6eOG6o2bDuuG6o+G7reG7jeG7h+G7neG6o1jhu5zhuqN34bqteeG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2fhu43hur/hu63huqPhu43huqvhu53hu43huqPhurDhu6Phu53DsuG6o+G6qeG7neG6o+G7reG7jWJ44bqjeOG7s+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqPEguG7j21n4bqjxqHhuqvhu5vhuqPDueG7neG6o2nhu5Hhu53hu43huqPGoWLhu4/huqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqj4but4buNYuG7m+G6o+G7reG7jeG6qeG7rTLhuqNG4bqt4bud4bqjWOG7jUHGsOG7ncOy4bqjxILhu7XhuqNY4buT4bud4buN4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o2lk4bqj4bqw4bqpZ+G6o2nhu5Hhu53hu43huqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqN44buPa+G7reG6o2fhu4fhu50y4bqj4buNQcWp4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu60y4bqjaGLhurbhuqPhu53DsuG7jWwy4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o2nhu7HhuqPEguG6q+G6o3hi4buj4bqjZ+G7p+G6o+G7jcO64buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o1jhu5zhuqNn4buN4buH4bub4bqjeOG7j2vhu50y4bqjWOG7nOG6o+G6tmt54bqjeOG7jWvhuqNpQeG7qWfhuqN44bqp4buP4bqj4buN4buh4bqt4bqj4bud4buN4buH4but4bqjZ8O64budw7LhuqNpdeG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o+G7r3nhuq3hu53huqN4dnDhu53DsjPhuqNY4buNw63hu6PhuqNp4bufMuG6o0bhuq3hu53huqNY4buNQcaw4budw7LhuqPEguG7teG6o1jhu5Phu53hu43huqNp4buj4bqr4bud4bqjaWThuqNn4buN4buT4bqjaWLhu6PhuqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu63huqNmw7rhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2fhu43hu6PhuqNp4buj4bqr4bud4bqjxILhu49q4budMuG6o1jhu5zhuqPhu5fhurLhuqNn4bqt4bub4bqj4buXa3jhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPEguG7j+G6o+G7reG7jWLhu5vhuqPhu63hu43huqnhu63huqPGoXnhu4d4MuG6o2l14budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqNp4buD4bq24bqj4bubYuG7neG7jeG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu50y4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPhu53hu43hu4fhu53huqN44buNw4Fn4bqjaW7huqN44buN4bqt4bud4buNMuG6o3jhu43hu49reeG6o+G7neG7j2rhu53huqM1WFjhu5w24bqjeHbhuqnhu53hu43huqPhurDhuq3huqNn4bqpZ+G6o3ht4bqj4budYuG7neG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7jzLhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPEguG7j+G6o+G7reG7jWLhu5vhuqPhu63hu43huqnhu63huqPGoXnhu4d44bqjxILhuqvhuqNpbuG6o2fDuuG7ncOy4bqjaXXhu53DsuG6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJ4bqjxILFqeG7j+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNY4buc4bqjZ+G7jeG7h+G7m+G6o3jhu49r4budMuG6o+G7neG7jeG6v3jhuqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNY4buc4bqj4bubxanhu4/huqNpQeG7qWfhuqPhu5tk4bud4bqj4buNYuG7neG6o3jhu7PhuqN4duG7q+G6o8SCbOG6o2nhu5Hhuq3huqPhu63hu41B4bun4budw7Iz4bqjR+G7s+G7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o2nhu58y4bqjZ+G6qWfhuqNn4bun4bqjd+G7q+G6o2nhu6Phuqvhu53huqNn4bu54budw7LhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4bqy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuq3huqPhu53hu41B4bqjeOG7jcSR4bub4bqj4buNceG7jzLhuqNpw7rhu53DsuG6o8SC4buPauG7nTLhuqPGoWXhu53DsuG6o+G7ncOy4buNw63huqPhurLhuqPhu5fhu49r4budMuG6o+G7ncOyeeG6tm3hu53huqPEgnDhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjWOG7nOG6o3fhuq154bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7jeG6v+G7reG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o+G6sOG7o+G7ncOy4bqj4bqp4bud4bqj4but4buNYnjhuqN44buzMuG6o8Oy4buPw73hu63huqPhu41w4bqj4bqw4buf4bqt4bqjZnHhuqPhu5vhurln4bqjZ2Phu5vhuqPEguG6q+G6o8Oy4buPxanhu4/huqN44buN4buPbXnhuqPEguG7j21n4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu63hu43hu7PhuqPhu43hu6nhu63huqPhu51reeG6o2fhu5/huqPhu53hu4154bqjZ+G7gXkzMzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4JsWp4buP4bqjeHbhuqln4buN4bqj4bud4buN4buPbeG7mzLhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqj4bud4buN4buPbXjhuqPhu4154bq2a3jhuqNn4bu34bqt4bqjeHnDueG7j+G6o3h24buJMuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqj4buveeG6rTLhuqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu63huqNmw7rhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7jOG6q+G6o1h2eeG7ncOy4bqjaWThuqNn4buf4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNn4bqpZ+G7jeG6o8ah4bqr4bub4bqj4buN4bqt4bq2MuG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqjxILhuqvhuqPhu43hu49teeG6o+G7r3lj4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o1jhu5zhuqPhurZreeG6o3jhu41r4bqj4bqw4buf4bqt4bqjZnHhuqPhu5vhurln4bqjZ2Phu5sy4bqj4buN4buh4bqt4bqj4bud4buN4buH4but4bqjZ8O64budw7LhuqNpdeG7ncOyMuG6o3h24bur4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2fhu5/huqPDtWfhu43huqNn4buN4buj4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buPM+G6o1jhu43DreG7o+G6o3jhu4104budw7LhuqPhu5dqMuG6o8Oy4buP4bqt4buP4bqjaeG7o2Lhu53huqPhuq/Do8SDw6It4bqvw6Phuq/huq8y4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjaWThuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjaUHhu6ln4bqj4buN4bqr4budw7LhuqN4dsSR4bub4bqjaeG7qXjhuqN4eeG6tmrhu53huqN4dnnhurZs4budMuG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqPhu63hu43huqnhu63huqPGoXnhu4d4MuG6o3jhu4154bqj4buNw7144bqjeHZq4bud4bqj4bqvw6Mzw6PDo8Oj4bqjxqFB4bupeOG6o2nhu6Phuqvhu53huqPEguG7j2rhu50y4bqjWFjhu5zhuqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq0x4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o+G6teG6s+G6o2Z5w7nhu4/huqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsjLhuqNn4buNdOG7ncOy4bqj4buM4buOJi/huqzhu45IV+G6o2fhu43hu6PhuqPDojPhuq/Do8Oj4bqjxqFB4bupeOG6o1jhu5zhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4buX4buNdOG7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqNY4buM4busWDMzM+G6o0nhurln4bqjZuG7j214MuG6o2lu4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjZ2Phu5vhuqPhu43hu5/huq0y4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1ZzLhuqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7seG6o1hY4buc4bqjZ+G7jeG7h+G7m+G6o3jhu49r4bud4bqjaWJ44bqj4buN4buPbXnhuqPhu695YzLhuqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu63huqNmw7rhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjaWThuqNn4buN4bu34bqjacO64budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7l2vhuqPhu43hu6NiZ+G7jTLhuqPhu63hu4104buP4bqj4buN4bup4but4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjZuG6reG7nTLhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jTLhuqPGoeG6oGfhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o2dz4budw7LhuqPhuq3hu53huqN44buPa+G7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7l+G7jWPhu6PhuqN34bqpeDLhuqPhu63hu43DquG7neG6o8ah4bujYuG7j+G6o1jhu5zhuqNn4buN4buH4bub4bqjeOG7j2vhu50y4bqjWOG7nOG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o8ahQeG7p+G7ncOy4bqj4bur4bqj4bub4bul4buP4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsjPhuqNJdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buPMuG6o3jhu41z4budw7LhuqPhu6954bqt4bqjZ+G6qWfhuqNnw6p54bqjxqFiZ+G6o2bDujLhuqN4w7ky4bqjacO64buPMuG6o+G7neG7jeG7n+G7mzMzM+G6o2nhu49u4bud4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu53hu41B4bqjZ8OqeeG6o8ahYmfhuqNmw7rhuqN44buN4bqt4bud4buN4bqj4bud4buPauG7neG6o3jDtOG7neG7jeG6o+G7ncOyeeG6tm3hu53huqPigJxY4buNZeG7reG6o3fhuqnhu53DsuG6o+G7neG7j2zhu5vhuqN44buP4bud4oCdMuG6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o+KAnMOS4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWcy4bqjZ2Phu5vhuqPhu43hu5/huq0y4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o2nhu7HhuqNYWOG7nOG6o+G6tmt54bqjeOG7jWsy4bqjZ+G7jeG7h+G7m+G6o3jhu49r4bud4bqjeOG6qeG7j+G6o+G7jeG7oeG6reG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o2fDuuG7ncOy4bqjaXXhu53DsuKAneG6o+G7q+G6o+G6sGThuqPhu4zhuqvhuqPGoOG6reG7jzHhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPigJxJ4buR4bqt4bqjZ+G7jeG7k+G6o3jDtOG7neG7jeG6o+G7ncOyeeG6tm3hu53huqPDsuG7j8O94but4bqjZ+G7jeG7o+G6o2nGsOG7j+G6o3jhu41q4bub4bqjxIJ54buP4oCd4bqj4bur4bqjeOG7jeG7keG6o3h24bq/4bud4bqj4buM4bqr4bqjWHZ54budw7IzMzPhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G6qWfhuqPGocWp4but4bqjeOG7h+G7reG6o+G7jXnhur/hu53huqPEgmzhuqPhu63hu43hu6Hhu53DsjLhuqNn4buNdOG7ncOy4bqj4bub4bqt4bqjeMO94bq2MuG6o3jDuuG7j+G6o+G7reG7jWLhu5sx4bqjZuG7j2554bqjaEHhu6fhu53DsuG6o8OyQeG7p+G7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqN4dHgy4bqjxILhu49tZ+G6o3h0eDLhuqNY4buc4bqj4buNQcWp4budw7LhuqN44buN4buPbeG7nTLhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqNp4buPbuG7neG6o+G7jcO04bud4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o+G7reG7jeG7oeG7ncOyMuG6o2fhu4104budw7LhuqN4w7rhu4/huqPhu63hu41i4bubMuG6o+G7m+G6reG6o3jDveG6tjLhuqPhu5ti4buP4bqjaMOq4bub4bqj4buM4buOJi/huqzhu45IV+G6o8SC4bqr4bqjZ+G6qWfhuqN4beG6o+G7nWLhu53huqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/huqNn4buN4buj4bqjWFjhu5zhuqNn4buN4buH4bub4bqjeOG7j2vhu50z4bqj4buueeG6reG6o2nhu58y4bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o3jhu43DgWcy4bqj4bqy4bqjeOG7jcOBZ+G6o3h24bqpZ+G7jeG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqNn4bu34bqt4bqjWOG7nOG6o3h24buj4budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjZmPhu6PhuqPEgm3huqNYw7nhuqPhu695dGcy4bqjw7Lhu4/Dg+G6o8SCw4Phu53DsuG6o+G6reG7neG6o+G7neG7j+G7neG7jeG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buRMuG6o3h24buHeOG6o3jhuqDhuqPhuq3hu53huqN44buj4bqr4bud4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buPMuG6o3jDgOG7ncOy4bqjZkHFqWfhuqPhu41i4bud4bqjZ+G7jWvhuqN4w7Thu53hu43huqN4dmLhu53DsuG6o1hY4buc4bqjxILhu4/huqPhu63hu41i4bub4bqj4but4buN4bqp4but4bqjxqF54buHeOG6o8SC4bqr4bqj4bubZWfhuqN4beG6o+G7nWLhu53huqPhurBk4bqj4buNw7rhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFhi4buP4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu4zhu4d54bqjxqDDumcy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPhu6954bqtMuG6o2fhuqln4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2nhu6Phuqvhu53huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjaWThuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqj4bubw7p44bqjd3ThuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu40y4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4but4buN4bqp4butMuG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPhu43hu6XhuqN4duG7qTLhuqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7seG6o1hY4buc4bqj4bq2a3nhuqN44buNa+G6o+G7neG7jUHhuqPhu5dqeeG6o8OycOG7j+G6o2fhuqln4bqj4budw7J5deG7neG6o8ah4bqgZ+G6o+G7jeG7peG6o3h24bup4bqjZ+G7jcOD4bqt4bqjZm3hu53hu43huqPEguG6q+G6o2fhu43EkeG7m+G6o3fhu59n4bqjd8OBZ+G6o+G7l+G7jXHDrTHhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxqHhu4fhu63huqNn4bqpZ+G6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o2fDqnnhuqPGoWJn4bqjZsO64bqjeOG7jcOt4buj4bqjd+G7q+G6o3jhu43DtWfhu40y4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqNn4bqpZ+G6o+G7l+G7jXnhuqPEgnnhu4/huqNn4buN4bun4buP4bqj4bur4bqjZ+G6qWfhuqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjaW7huqN4YuG7o+G6o2nhu49seeG6o+G7l+G7j23hu53huqN44buNeeG7h+G7neG6o8ah4bup4buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+G7jeG7qeG7reG6o1hY4buc4bqj4bq2a3nhuqN44buNa+G6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6rTHhuqPhu63hu4104buP4bqj4buN4bup4but4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjZ+G7p+G6o+G7r3nhuq3hu50y4bqjaeG7p+G7neG6o8SC4buR4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2fhuqln4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o3hB4bqjxILhur/hu50y4bqj4buNQcWp4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu60y4bqjaGLhurbhuqPhu53DsuG7jWzhuqPhu5vhu49v4bud4bqj4but4buNw7Uz4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o2nhu5/huqNn4buf4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu40y4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7m+G6reG7ncOy4bqjxqFi4buP4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695Y+G6o3jhu43hu49reOG6o3jhu43huqBn4bqj4bud4buNQTDhuqPhu5pz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu5fhu4154bqjaMOq4bud4bqjZ0HhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buf4bqjWFjhu5zhuqPhu5tlZ+G6o3ht4bqj4budYuG7neG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7jzHhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPigJzDjeG7m+G6o+G7nXlz4buP4bqjZ+G7t+G6reG6o0nhu6Phuqvhu53igJ0x4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7l+G7jeG6qeG7m+G6o3hB4bqjxILhur/hu53huqN3w4Fn4bqj4buX4buNccOt4bqj4bub4buPb+G7neG6o+G7reG7jcO1MuG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu53huqN4duG6reG7ncOy4bqjZuG7keG6o+G7l+G7j2vhu53huqN44buNw4Fn4bqjxILhuqvhuqPhu5fhuqbhuqPhu53EkeG7ncOy4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o1hY4buc4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqNn4buNdOG7ncOy4bqj4bub4bqt4bqjeMO94bq2MuG6o+G7m2Lhu4/huqNow6rhu5sy4bqj4buM4buOJi/huqzhu45IVzMzMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThY4buNdOG7ncOy4bqj4buXauG6o2fhu7fhuq3huqNY4buT4bud4buN4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o1jhu43huq3hu53hu43huqPhu4zhu5/huq3huqNn4buN4buj4bqjeOG7jeG6v+G6tjLhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjxIPDo8OjW+G6o2nhu6Phuqvhu53huqPhurBkMuG6o+G7reG7jUHGsOG7ncOyMuG6o3jhu43hu5HhuqN4duG6v+G7neG6o3h24buj4budw7LhuqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsjLhuqNoeeG6tuG6o3h2w7ThuqPhu43hu49teeG6o+G7r3lj4bqjw7V44bqj4bud4buN4bq/eOG6o8SD4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buNMuG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o3hB4bqjxILhur/hu50y4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o2nhu7Ey4bqj4buN4bul4bqjeHbhu6nhuqNY4buc4bqjZ+G7jeG7h+G7m+G6o3jhu49r4budMuG6o1jhu5zhuqPhurZreeG6o3jhu41rM+G6o1h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buNMuG6o2fDqnnhuqPGoWJn4bqjZsO64bqjeOG7j2p54bqjZuG7j2554bqj4bud4buNQTDhuqNHw6p54bqjxqFiZ+G6o2bDuuG6o3jhu43huq3hu53hu43huqPhu53hu49q4bud4bqj4oCcWOG7jWXhu63huqN34bqp4budw7LhuqPhu53hu49s4bub4bqjeOG7j+G7neKAneG6o8SCxanhu4/huqPhurPhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqNp4buPbuG7m+G6o+G7reG7jXThu4/huqPhu43hu6nhu63huqPDsuG7j8OD4bqt4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o1jhu5zhuqNYdmLhu4/huqPDsuG7j+G6reG7m+G6o1jhu43huq3hu53hu43huqNH4buD4bub4bqjxILhuqvhuqNp4buj4bqr4bud4bqj4bqwZOG6o0fhu4Phu5vhuqNY4buN4bqr4bud4buN4bqjNUfhu4Phu5vhuqNY4buN4bu34bq2NjHhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7seG6o1jhu5zhuqN44bqr4bud4bqjeOG7h3jhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G7jeG7j+G6o2nhu6Phuqvhu53huqNGbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o0nhuq3huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu4154bq2beG7neG6o0fhu4Phu5vhuqNY4buN4bu34bq2MeG6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o+KAnEnhu5Hhuq3huqNn4buN4buT4bqjeMO04bud4buN4bqj4budw7J54bq2beG7neG6o8Oy4buPw73hu63huqNn4buN4buj4bqjacaw4buP4bqjeOG7jWrhu5vhuqPEgnnhu4/igJ0x4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buN4bqjaeG7j27hu5vhuqPigJxW4bqi4bqt4bqj4bqww63huqN44buN4bqt4bud4buN4bqj4bud4buPauG7neKAneG6o3hi4buj4bqjxILhu49tZ+G6o8ah4bqr4bub4bqjZ+G7jeG7o+G6o1jhu5zhuqNn4buN4buH4bub4bqjeOG7j2vhu53huqNn4bu34bqt4bqjeHnDueG7j+G6o3h24buJ4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu6554bqt4bud4bqjV+G7p+G7nTLhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7seG6o1jhu5zhuqPGoeG7geG7m+G6o8ah4buxMzMz4bqjWMOA4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqNn4bqpZ+G6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jTLhuqNnw6p54bqjxqFiZ+G6o2bDuuG6o3h2auG7nTLhuqPhurPhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7r3nhuq3huqNn4bqpZ+G6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jhu5Phu53hu43huqNpZOG6o8Oy4buPw73hu63huqNp4buxMuG6o+G7jeG7peG6o3h24bup4bqjxIMz4bqn4bqv4bqx4bqjWOG7nOG6o2fhu43hu4fhu5vhuqN44buPa+G7neG6o3h24bur4bqj4budauG7neG6o3jhu49r4bud4bqjZsO6MeG6o+G7jeG7peG6o3h24bup4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNn4buN4bu1Z+G6o+G7ncOy4buNw7Thu53huqPGoUHhu6l44bqjWFjhu5zhuqPhurZreeG6o3jhu41r4bqjZ2PhuqPEgmzhuqPEguG7h3jhuqNn4buN4bq/eOG6o8SC4bqr4bqjeOG7j+G7neG7jeG6o3jhu43hu4Hhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOMOS4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWcy4bqjZ2Phu5vhuqPhu43hu5/huq3huqNYWOG7nOG6o2fhu43hu4fhu5vhuqN44buPa+G7neG6o8ah4bqr4bqjxILhu49tZ+G6o8ah4bqr4bub4bqj4buX4buN4buf4bqjxILhuqvhuqNn4buB4bud4bqj4bubw7p44bqj4buveeG6qeG6o3h2w7Thu53hu43huqPGocOqeeG6o2jhuqvhu48z4bqjJsO04bqjxILhu4fhurYy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjeMWp4buP4bqjRuG6reG7neG6o1jhu41BxrDhu53DsuG6o8SC4bu14bqjWOG7k+G7neG7jeG6o2nhu6Phuqvhu53huqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqjZ+G7jeG7k+G6o2li4buj4bqjZ+G6qWfhuqNn4bq/4but4bqjZsO64bqjaeG7o+G6q+G7neG6o2lB4bqt4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjZ2Phu5vhuqPhu43hu5/huq3huqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxILhu49tZ+G6o8ah4bqr4bub4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqj4bqweeG6tmrhu53huqPEgsWp4buP4bqj4buveeG6tmt44bqjeMOq4bub4bqjxILhuqvhuqN34bqg4bqjxILhuqvhu6PhuqNnecO6Z+G6o+G7m2Lhu53hu43huqPhu5vEqTLhuqPDsmXhu53huqPEgsWp4buP4bqjd+G7p+G6o+G7l2t4MuG6o3jDueG7ncOy4bqj4buXa3gy4bqj4bud4buNw6rhu53huqN2w7rhu53DsuG6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o2nhu49u4bud4bqj4buNw7Thu53hu43huqN44buPauG7neG6o3jhu49r4budMeG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4bujMuG6o+G7m2zhu5vhuqNo4buJ4bujMuG6o+G7l+G7jcOs4buj4bqjxqHDrOG7o+G6o3h24buj4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o3jhu49r4but4bqjZ+G7h+G7nTLhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7VnMuG6o2dj4bub4bqj4buN4buf4bqt4bqjeMOA4budw7LhuqNpdOG7j+G6o3hB4bup4budw7LhuqNYWOG7nOG6o2fhu43hu4fhu5vhuqN44buPa+G7neG6o2lu4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7neG6q+G6tuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZ+G6q+G7ncOy4bqjZ+G7n+G6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqPEguG6q+G6o3jhu43huqBn4bqjZ+G7jeG6v3gy4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o1hY4buc4bqjZ+G7jeG7h+G7m+G6o3jhu49r4bud4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjeOG7jcOBZ+G6o2lB4bupZ+G6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4buP4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buNMuG6o3jhu43huq3hurbhuqNpw7nhu4/huqPGoXThu4/huqN3dOG7ncOy4bqjeOG7jcOt4buj4bqj4buNQcWp4budw7LhuqN4dHjhuqNp4buL4butM+G6o1h54bq24bqj4bud4buN4buPauG7neG6o3jhu43DreG7o+G6o2l14budw7LhuqNn4buNw7XhuqPhu6zhu43hu7Phu53DsuG6o1h04bqjxqDhu4/hu53hu40y4bqj4bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNY4buT4bud4buN4bqjaeG7o+G6q+G7nTLhuqNmauG7neG6o2di4bud4buN4bqjd+G6oOG6o+G7jeG7peG6o3h24bupMuG6o8Oy4buPw73hu63huqNp4bux4bqjZ+G7t+G6reG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeOG7jcO04bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqNp4buf4budw7LhuqPEguG6reG7j+G6o3h24buh4bqj4buNa3jhuqN3w4Fn4bqj4buveeG6reG7neG6o3h2cOG7ncOyM+G6oybDtOG6o8SC4buH4bq2MuG6o2fhuqln4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqNn4buB4bud4bqj4buveeG6reG7neG6o3jDquG7mzLhuqPhu53hu41lZ+G6o+G7neG7jeG7qzLhuqNpw7rhu53DsuG6o8SC4buPauG7neG6o2lu4bqjZ+G7o+G7neG6o8Ot4bub4bqj4bubw7Thu53hu43huqPhu5fhu41z4budw7LhuqN44bqp4buP4bqj4but4buNYuG7m+G6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o8aheeG7h3gy4bqj4but4buN4bq/4bud4bqjaeG6v3nhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOyMuG6o+G7jXBn4bqjeOG7h+G7reG6o3h24bur4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2dz4budw7LhuqNow6rhu53huqNn4buf4bqjw7Vn4buN4bqjZ+G7jeG7o+G6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buNMuG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7jzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqheMOt4bqweC3huq3GoeG7j8Oy4budMOG6o3bhu4/DsuG7jXgx4bqhODd3eHbhu6Phu53DsjhG4bqr4buP4bqjxILhuqvhuqNj4bud4buNMOG6o+G7rOG7jeG7o+G7ncOy4bqjV2VnNy93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]