(Baothanhhoa.vn) - Thanh niên (TN) vi phạm pháp luật, chậm tiến không chỉ là gánh nặng của gia đình mà còn là nỗi lo chung của toàn xã hội. Tiếp cận, giáo dục, cảm hóa TN chậm tiến là việc làm khó, tuy nhiên, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynhu4RndOG7n11j4bujOl3hu4VnOW1dYsO64bqrXXJmOGxmXWxn4bq7bF3huqtm4bqla11yZ+G6vWw6XXfhur1zXXJm4bq9KC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n0ZkOGJbKVJmOGxmXWxn4bq7bF0uUkwhXeG7rWdd4bufZsOha13hu59mOeG7n11qc+G6pXI6XeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bF3EqWbhu49s4buFXeG6q2bDrF1qYV3hu4U5bGZdbOG6r2zhu4Vd4bqrw7k4XeG7hWc4XWNpbGZda2Fd4bqrb2xdamFdbOG7mWddam1d4bqrZnNs4buFXeG6q8O5OF1ybWFsXXbhuqFdZuG7kWc7XVJn4bq94bufXeG6q+G6pWw6XeG7hWc5bV1iw7rhuqs6XeG6q8Oga11mbjhdUkxd4bqrZuG6pWtdcmfhur1sXWphXeG7rWfhur/huqtdamFrXcSpZm46XXJzd11sZmfhurtsOl1sZmfDqnNdbOG6o2td4buhczg6XeG6qznhuqtd4bqr4bq14bufXeG6qeG7kV1jbWFsXXJwbWzhu4VdcsOsbGZdY+G6oV3huqtuXWxm4buxbOG7hV3huqs54bqrZl1qYWtdamdsZl1mbcOhcjpdZmfhur9zXeG7oXPDoDpd4buFZ3Thu59dZsOzXXHhu5drXWZvOF1sZuG6peG7n13huqvhu5Fs4buFXWPDtGzhu4Vd4butYV1ycOG7nV1yZmFsZl1s4buF4bunxqFnXeG6q25daOG6q2Zd4bqrZm1dduG6oV1m4buRZzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qjjhu59yZ21sWykoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbYnJmc2vhuqldZ+G6qmRscmRwW11xcndqZEBb4buvZ2JyZiZdNSIi4bufdj9dZmRn4buFZnImXTIyNuG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy/huqtibDvhuqk4bXJmOGxmZm04O+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvMDAxNC8gNTViNDAiIDMgMHIzNDEiN2oiO+G7ieG7n+G7hSpwQDU2W104anJAW+G7hGd04bufXWPhu6M6XeG7hWc5bV1iw7rhuqtdcmY4bGZdbGfhurtsXeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bDpdd+G6vXNdcmbhur1bXeG7r2dicmZAWzUiIltdZmRn4buFZnJAWzIyNltdLylDw6FnXWJn4bq/bF1Gc3fhur9sXWNtYWxdRuG6pXNdSuG7keG6qzpdQ21hbF124bqhXUZvOF1K4buR4bqrXXJwOG1dZuG7mV1ycOG7m1124bqzd11sZmFd4butYV3hu63huqVyXWLDumzhu4Vd4buFZzhdY2lsZl3huqtmbV3hu4VnOF1jaWxmXThsZl3hu55mw6FrXeG7rOG6o2xd4bqqZmfhur1sXS1dcmY4bGZdbGfhurtsXeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bF3hu51dduG6oV1GbzhdSuG7keG6q10uw6BsZl3huqtmw7rhu59dcmY5bOG7hV0gLTAiMDAhOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylScOG7p+G7l+G6q11yZuG7qeG6q11ycMOhbOG7hV1r4buRcl3huqnhu5Fd4bufZuG6pWxdUkxdcThzXcSpZmdd4bqrZuG6teG7n11mYWxmXXZtbOG7hV05bF3hu59mw6FyXXJ1XcSpZuG7j2zhu4Vd4bqrbl3hu61n4bq/4bqrXWpha13hu5NsXWPDrWxmXWrDoWddcmfhur3hu59dcsO64bqrXeG7n2bDoWtd4bufZjnhu586XeG6qDhsXVJm4bunxqFs4buFXeG7rcO6XVLDrGxmXWNtYWxdY+G6oV12OeG6q11jw61sZl3huqvhu49s4buFXXI54bqrXXJn4bq94bufXeG6q+G6pWw6XWbhu6fhu5ds4buFXWzhu4VmZ+G6v+G7nzpdYsOhd11s4buFZsOqOl3hu4VndOG7n11j4bujXeG7rWFdcsOhbV3huqvhu5VdZuG7kWdd4bqrZm1dUkxd4bqrZuG6pWtdcmfhur1sOl1STF134bq9c11yZuG6vV1j4bun4bub4bqrXXI5Z11mbzhdbGbhuqXhu59d4bqr4buRbOG7hV1jw7Rs4buFXWphXWvhu5FyXXJwbWzhu4VdbGbhu7Fs4buFXWxmZ+G6v2td4butw7pd4buhczhsXXJww7Ns4buFO11SZmRtXWNuOl3huqg4bF1SZuG7p8ahbOG7hV3hu63Dul1Sw6xsZl1jbWFsXWPhuqFd4bqrZsOsXWPDoW1d4bqrOeG6q13huqvhurXhu59d4bqp4buRXWNtYWxdcuG7k13huqtmxanhuqtd4bqrZm1dY21hbF3hu61n4bq7bDpdUkxdxKl4XeG6qzhrXcSp4bq9cl3EqWbhu49s4buFXeG7rWdd4bufZsOha13hu59mOeG7n11qc+G6pXI6XWPDtGzhu4VdcmbGoWddY+G6p3dda8OhbGZdcnN34bq7bF1ycHN3w6psOl1s4bqzbOG7hV3huqs4bV1sZuG6pWxdcmbFqeG6q11j4buBXXJmOGxmOl1yZmfhur1zXWxn4bq7bF0uUlJMIV1ycDlsZl12OF3huqs54bqrXXLhur9dbMOhbF124bqhXWbhu5FnOl3EqWbhu49s4buFXeG7rWdd4bufZsOha13hu59mOeG7n11qc+G6pXJd4butYV1j4buBXeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7hV3huqtmZzhdccOpXeG7reG7l2ddbGbhu7Fs4buFXVJMXeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bDpdbGbhurVyXWphXWxm4buxbOG7hV1STF1r4buXZ11j4bun4bub4bqrXWvhuqFsXWbDoWxdcnVdcnDhu51d4butw6pdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTtd4bqqdWzhu4Vd4but4buXZ11jbjpd4bqrOeG6q13huqvhu5VdceG7nV1jbWFsXeG6q+G7pWzhu4VdcuG7k13huqtmxanhuqtdbGZnw6pzXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXXhdbOG7hWbhu4s4XWxm4bunXXJm4bqja11mw7JnOl1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bDpdasOjbOG7hV1s4buFZmRdeF3EqWfhur1sOl1s4buFc3fhur9sXeG7rcOzbOG7hV3huqvDuThd4buFZzhdY2lsZl3hu61hXVJMXXE4c13EqWZnXeG6q2bhurXhu59dZmFsZl12bWzhu4VdOWxd4bufZsOhcl1ydTpd4buFZ3Thu59dZsOzXXZuOF3huqnDsl1r4bqv4bqrXeG6q8Oga13hu61hXeG7hWfhu5dnXXJmZ+G6v3Nd4butZ+G6v+G6q11qYWtd4bufZnVdZuG7m+G7n11s4bq9c13huqtuXWxmc13huqvDonM7OzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bus4buXZ11ycDnhuqtmXWxmZ+G6v2s6XWpvbOG7hV1sZmfhur9yXWZzd+G6vXJd4bqrw7k4XXJz4buTZ11ycMOpOl1yZsahZ13hu4VnOGxd4buhczg6XeG6qznhuqtd4bqr4bq14bufXeG6qeG7kV1jbWFsXXJw4bq7bF1jw604XeG6qWFsXWZzd+G6v2xdRmFdUnBzbOG7hV1j4bqhXeG6q25dbGZnw6pzXeG6qznhuqtmXWpha11mOHc6XXE5bOG7hV1yw6FtXeG7rWFdZmfhur9zXeG7oXPDoF3hu4VndOG7n11STF134bq9c11yZuG6vV12bjhd4bqpw7Jda+G6r+G6q13huqvDoGs6XWZvOF1sZuG6peG7n13huqvhu5Fs4buFXWPDtGzhu4U6XXJw4budXXJmYWxmXWxm4buxbOG7hV1s4buF4bunxqFnXeG6q25daOG6q2Zd4bqrZm1dduG6oV1m4buRZztdUmZkbV1yZsO1bOG7hV3EqeG6uzpd4buFZzhnXWNtw6FsXTAiIDUtMCIwMDpdcm1hbF1mc3fhur9sXWPhuqFdcuG7k13huqtmxanhuqtdY+G7p+G7m+G6q11mYWzhu4VdcnDhuqNrXWPhu5tyXXJzd+G6u2xdcnBzd8OqbDpd4buFZzltXWLDuuG6q13hu59mOeG7n11qc+G6pXI6XXJmc11mdHJdcnDhurtsXTAiOyIiIl1q4bun4bubcl1jbWFsXeG7rWfhurtsOl1SUkxdcmY4a13hu4VnOD9dcuG7k13huqtmxanhuqtdNDNd4bqpc+G7k2ddcnBzd8OqbF1yZuG7j2zhu4VdcnN34bq7bF1ycHN3w6psXeG7n2ZvbOG7hTpd4bqrZsO1bOG7hV1GR+G7rC/hu7dHQlFd4bqrZm1dNTswIiJdauG7p+G7m3JdUkxdcnBtbOG7hV3EqWbDtWddcnDhu6fGoWzhu4VdUkbhu55SOzs7XUPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3I6XWPhu4Fd4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q13huqvDoGtdZm44Ol3hu4VnOW1dYsO64bqrOl3hu4VndOG7n11j4bujXVJSTF3huqtm4bqla11yZ+G6vWxdY8Ohcl1mZ+G6v3Nd4buhc8OgOl3huqs54bqrXeG6q+G6teG7n13huqnhu5FdY21hbF1ycG1s4buFXWZzd+G6v2xdY+G6oV3huqtmw7ldY+G7kWzhu4VdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdxKnhur1dZm3DoeG6q2Y6XeG7n2bDtWddZuG7m+G7n13hu63hu5dnXeG6qznhuqtd4bqpOGw6XWzhu4VhbGY6XWrhu6nhuqtdauG7p+G7m2zhu4Vd4bqr4buPbOG7hV04bF1yZ+G6vWxdZmFsZl3EqWbDoG1dcTlyOl3hu59m4bqzbF1qbcOhZ11STF3huqtm4bqla11yZ+G6vWw6XVJMXWZtYWxdauG7p+G7lWzhu4Vd4budXWvhu5lnXWPDrThd4bufZuG7p+G7lWzhu4U7XUPDtGzhu4VdcmbGoWc6XXJm4buPbOG7hV3hu6FzOF3huqs54bqrXeG6q+G6s3NdasOh4bqrXeG6qeG7kTpdcuG7kzpdY+G7kWc6XWxmbms7OztdY2fhu4FsXWZpbGZdbGbhu6dd4bqr4bqzc11qw6Hhuqtd4bqp4buRXXJmOGxmXWxn4bq7bF1yaWxmXWzhu4Vzd+G6v2xd4oCcUmbDo+G7n11xOWzhu4VdbGfDqmtdcmds4oCdOl1r4buPXWZpbGZd4oCc4buEZzltXWLDuuG6qzpd4bqrw6BrXWZuODpd4buFZ3Thu59dY+G7o11SUkxdd+G6vXNdcmbhur06XeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bF1yOWddZm84XWxm4bql4bufXeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7heKAnV3hu51dduG6oV1GYV1KOGc/XWvhu49dZmlsZl3igJxDw604XeG6q2bDrF1yaWxmXWzhu4Vzd+G6v2xd4buFZ3Thu59d4bqrZm1dY8ahZ11yZuG6u2td4butc2figJ1d4budXXJmw61dcnDhurVsXUZhXVJwc2zhu4U7OztdcuG7k13huqtmxanhuqtd4bqrOeG6q11q4buX4bufXXLhuqXhu59dZnPhurVsXeG7rcOqXeG7n2ZvbOG7hTpd4bqrZsO1bOG7hV1rOF1ydHc6XXLhu5FnXeG7n2bDoWs/XeG6qWfhu4FzXWLhu6fhu5Vs4buFXeG7heG7p+G7lWzhu4VdbOG7heG7p8ahZ11yw7VyOl3hu61n4bq/4bqrXXLDtXI6XVJMXWbhu6fhu5ds4buFXXJmZ+G6v2w6XWvhu49dZmlsZl1jZ+G7gWxdZmlsZl1ycG1s4buFXeG6q+G7j2zhu4Vdcjnhuqtd4bufZm9s4buFOl3huqtmw7Vs4buFXXLhu5FnXeG7n2bDoWs6XWs4XXJ0dzpda8OhZ11i4bqza11GR+G7rC/hu7dHQlFd4butYV3huqs54bqrXXLhur9dbMOhbF124bqhXWbhu5FnXeG6q2ZtXVJSTF3huqtm4bqla11yZ+G6vWw7XeG7oHM4XWNuOl3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxdbOG6s2zhu4Vd4bqrOG1dbGbhuqVsXXJmxanhuqs6XXhdcmbFqeG6q11ycDnhuqtmXWxmZ+G6v2td4bqrw7k4XVJMXXJwbWzhu4VdduG6s3ddYuG7qWzhu4Vd4butYV3huqnDoG1d4but4bq/XVLhu5Nd4buhc8O14bqrOl3hu4Vn4buxXeG7reG7sWzhu4VdOGxdbGdsZl3huqtmaGxmXXJww606XXJw4bqlcl1y4bupXThsXXJtYWxdduG6oV1m4buRZzpdcsawbOG7hV3huqnhu6fhu5fhuqtdZsOhbF3huqtm4bq9XXJpbGZdcnDDoWzhu4VdUlJMXeG7rWdd4bufZsOha13hu59mOeG7n11qc+G6pXJd4butYV1rw6PhuqtdcuG6v11sw6FsXXbhuqFdZuG7kWc7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVLDoWddZnN34bq/bF1G4bqlc11K4buR4bqrOl1yZsahZ13hu4VnOGxd4buhczg6XeG6qznhuqtdcuG7k13huqtmxanhuqtdY21hbF1ycOG6u2xdY8OtOF3huqlhbF1mc3fhur9sXeG6q+G7pWzhu4VdY+G6oV124bqzd11i4bupbOG7hV3hu61hXXJwZ+G7gWxdxKlmOGdda+G7kXJdccO1XWvhu49dZmlsZjpd4buFZ8OgZ13hu59mOeG7nzpdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdZuG7mV1ycOG7mzpd4buFZ3Thu59dY+G7o11SUkxdd+G6vXNdcmbhur1dbGbhu6ddxKnhurtzXeG7hcOzZ13huqs54bqrXWzhu4Vzw7RsXWrhu6nhuqtdZuG7mV1ycOG7m13huqtm4buxOF3huqnhur9sZl3hu61hXeG6q2bhuqNrXXFu4bqrXXHFqeG6q13EqWbDsmQ/XXJmYWxmXWrhuqXhu59d4bqrOeG6q11r4buPXWZpbGZd4bqr4bqzc11qw6Hhuqtd4bqp4buRXXJmZG1dceG7nV1yZmjhuqtmOl124bqzd11i4bupbOG7hV3huqs54bqrXcSpZnNd4butc2dd4bqrZuG7lWdd4budXeG6qznhuqtdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hV1j4buBXXLDoW1dY2fDqnNdxKln4bq/bF1yZnPhuqVsXWrhu5tnXeG6q2ZtXeG6qznhuqtdcnDhu6fGoWzhu4VdZuG7m+G7n11SUkxdd+G6vXNdcmbhur1dcmY4a13hu4VnOD9d4bufZsO1Z11m4bub4bufXeG7reG7l2dd4bqrOeG6q13huqvhu5Vd4buhczhsOl1j4buVbF3hu63DrV1y4buTXeG6q2bFqeG6q13huqs54bqrXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXXLhu6dd4but4bq1bDpdZuG7p+G7l2zhu4VdbOG7hWZn4bq/4bufOl1iw6F3XWzhu4Vmw6pda2fhu4dsXeG7n2ZoO11ScG1s4buFXWNuXeG6q25dbGZnw6pzXWvhu49dZmlsZjpdZm3DoXJdY+G7kWzhu4Vdazhs4buFXWrDoWddZmfhur9zXeG7oXPDoF1yZmfhur1yXXJm4bup4bqrXWxm4bunJl1L4buPXWZpbGZdxKlmc11i4bqzbF3huqvhu6ddxKlm4buPbOG7hV3huqtuXVJSTF1rw6PhuqtdcuG6v11sw6FsXXbhuqFdZuG7kWc/XWvhu49dZmlsZl3igJxEa11sc+G7j2dd4bqrw7k4XUNtYWzigJ0/XWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXcSpZjlrXXLhu6dd4but4bq1bF1xxanhuqtdxKlmw7JkXWtn4buHbF3hu59maDpdcnN34bq7bF1ycHN3w6psXXJwOGzhu4Vd4bqpw61dxKln4bq9bF1yZsWp4bqrXeG7rWFdxKnhu7VdbOG6o2zhu4VdduG6oV1m4buRZ13huqtmbV1SUkxd4bufZm9s4buFXeG6q2bDtWzhu4VdazhdcnR3Ol1rw6FnXWLhurNrOl1GR+G7rC/hu7dHQlE7OzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUmbDtWzhu4VdxKnhurtd4bqrw7k4XVLDrGxmXWNtYWxdUmY4bGZdRm44XeG6q2ZtXXJm4bq1dzpdZmfhur9sXWw4d10gIiI9XWNtYWxdduG6oTpd4bufZuG7p8ahbOG7hTpdcmbDrV1ycOG6tWxdcnBtbOG7hV1yw6xsZl1j4bqhXXbhurN3XWLhu6ls4buFOl1ic3ddcnBpXWZn4bq/c13hu6Fzw6BdaHJdbGbhurVyXSBda+G7j11maWxmOl3hu4Vnw6BnXeG7n2Y54bufXXLhu6dd4but4bq1bDpd4buFZ3Thu59dY+G7ozpdZuG7mV1ycOG7m11STF3huqtm4bqla11yZ+G6vWw6XVJMXXfhur1zXXJm4bq9O11ScG1s4buFXWNuXeG6q25dbGZnw6pzXWvhu49dZmlsZjpd4bqr4bqzc11qw6Hhuqtd4bqp4buRXXJn4bq7c13huqln4buBc11sZuG7pyZd4bqq4bqzc11qw6Hhuqtd4bqp4buRXXJmOGxmXWxn4bq7bF3igJxSZsOj4bufXXE5bOG7hV1sZ8Oqa11yZ2zigJ1d4but4buXZ10zXWvhu49dZmlsZl1jZ+G7gWtd4bufZsO1Z11m4bub4bufXeG7hWfhu7E4XWNtYWxdUkxdUnDDoWdd4buFZzhrXVJmOGxmXeG6quG6p2td4butYV1jbWFsXXbhuqFd4bqq4bqna11SZmFsZl0u4bqq4bqna11SZsO5dyE/XWvhu49dZmlsZl3hu4VndOG7n11j4bujXVJMXXJhbF1y4bqlcl3huqvDuThd4bqrZmddY21hbF3huqjhur9sZl3hu61n4bq/bF1DOF3EqWZtOF1mc3fhur9sXeG6quG6p2tdUmbDuXc/XWvhu49dZmlsZl3igJxDw604XeG6q2bDrF1yaWxmXWzhu4Vzd+G6v2xd4buFZ3Thu59d4bqrZm1dY8ahZ11yZuG6u2td4butc2figJ0/XWvhu49dZmlsZl1jZ+G7gWtd4oCcUOG7qzhddmRdcmY4bGZdbGfhurts4oCdXXLDoW1d4butZ+G6v+G6q11qYWtd4bqrZm1dUkxd4bqrZuG6pWtdcmfhur1sXeG6q8O5OF1yc+G7k2ddcnDDqV1mc3fhur9sXeG7oHM4bF1R4buVbDpda+G7j11maWxmXeG7hWd04bufXWPhu6NdUkxdasOia11q4bujOzs7XVLGsF1mbcOhcl1j4buRbOG7hV3huqvDuThd4bqrOeG6q11r4buPXWZpbGY6XeG6q+G6s3NdasOh4bqrXeG6qeG7kV1ycOG6u2w6XTNdbOG6o2td4buhczhd4bqrOeG6q11y4buTXeG6q2bFqeG6q11jbWFsXXJwbWzhu4VdcsOsbGZdY+G6oV3hu4VndOG7n11j4bujOl1m4buZXXJw4bubXSA7NzAxXVJMXeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bF1ycOG7nV1s4bq7bF1yZ+G6vWxd4bqp4buRP11m4buZXXJw4bubXWZhbOG7hV3huqtmw7rhuqtdbOG7hWZpbF1q4bun4bubcl1SUkxdd+G6vXNdcmbhur1d4bqrw6Bd4butw6pd4but4bqlcl3huqtm4bq1cl3hu61hXXJnbGZdcmbDomw7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7hGc5bV1iw7rhuqs6XeG6q8Oga11mbjhdUlJMXeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bF1qYV3hu61n4bq/4bqrXWpha13EqWZuXeG7rWFd4bqrw6JsXWvhu5FyXeG7oXM5XXJwaWxmXWrhurNzXWJhZztd4busaV3hu63huqV3Ol1ycG1s4buFXXJmxqFnXeG7hWc4bF1y4buXZ13huqg4bF1SZuG7p8ahbOG7hV3hu63Dul1Sw6xsZl1jbWFsXXJn4bq94bufXXLDuuG6q13huqtmw6xdY8OhbV3huqs54bqrXeG6q+G6teG7n13huqnhu5FdY21hbF1j4bunOF3huqvhu49s4buFXXI54bqrXeG6q8Oga11mbjhdcmZhbGZd4butZ+G6v+G6q11qYWtdcmbhu6fGoWzhu4VddnN34bq7bF3hu63hu5dnXeG7oXN34bq9cl1y4bqza13hu61hXXHhu6ld4butYW1d4bqrc+G7keG6q11rw6FsZl1r4bq5Ol3hu4XDo2xd4but4buXZ11x4buVXcSp4bq9cjpdcuG7k2zhu4VdxKnhur1yOl1sZuG6s2xdcOG7kWzhu4Vda+G7j11maWxmXWNn4buBbF1maWxmXXJn4bq7bF1yZ+G6vWw/XXE5bOG7hV1yw6FtOl1rw6prXWLDqW06XcSpZsSRbV1qxJFtXXJwbWzhu4Vd4bqrOeG6q2Zdcmfhur3hu59d4bqr4bqlbDpd4buFZzltXWLDuuG6qzpd4bqrw6BrXWZuOF1yxrBs4buFXWPDtWddcuG7p+G7m2zhu4VdUlJMXeG6q2bhuqVrXXJn4bq9bF1j4buBXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXWxhd11s4buFYXdd4bqrYWzhu4Vd4bqrbl1mZ+G6v3Nd4buhc8OgXeG7rWFdcmbhu6nhuqtd4bqrZuG6tXI6XeG7hWd04bufXVJSTF3huqtm4bqla11yZ+G6vWxdbGbhuqVsXXJmxanhuqtdY+G7p+G7m+G6q11mYWxmXeG7rWdd4bqrw7k4XWtpbGY6XXJmOHddY+G7k2ddasO1Z11xw7Vs4buFXXJmZG1dZuG7p+G7l2zhu4VdcsO1cl1jZeG7nztdUnN3XWxmZ+G6u2xdcmZkbV1jw7Rs4buFXeG6q2ZoXeG7nmZ1bOG7hV1Sw7VdSmdsZjpd4bueZm5d4bqoaF1yZuG7p11Sw6xsZl1jbWFsOl3huqnhurtsXeG6q8OhbGZdceG7qV1m4buZXXJw4bubOl3hu4VndOG7n11j4bujXeG6q8O5OF1y4buTXeG6q2bFqeG6q11jbWFsXXJmaV3hu4VnOF1jaWxmXWNubOG7hV3hu604Z11ycG9dZuG6vXJdccWp4bqrXeG7oXM4bF1ycMOzbOG7hTtd4busaV3hu63huqV3Ol3huqs54bqrXeG7hWc4XWNpbGZd4bqrw6JsXeG7oXM4bF1y4bqzazpdbGbDo+G6q11sZuG7nTpdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdY+G7gV3huqttbF1ka11raWxmXcSpZuG7j2zhu4VdcjlnXeG7n2bDoWtd4bufZjnhu59danPhuqVyOl3hu59m4bq1bF1j4bq1c11qOG1dY+G7kWzhu4U6XWbDs+G6q11y4bql4bufXXJw4budXXJmYWxmXeG6q+G7j2zhu4VdYuG6s2xd4bqrbl1o4bqrZl3huqtmbV3hu4VnOF1jaWxmOl124bqhXWbhu5FnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3W11xcndqZEBbcmR2ci04amfhu4VsJl1wZ+G7hWZyP1spKHFycG1s4buFKeG6qGFnXeG7rWFdw6BsZiZd4bueZm1s4buFXVHDo+G6qygvcXJwbWzhu4UpKC/hu58p


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]