(Baothanhhoa.vn) - Du lịch về nguồn, hiểu theo cách đơn giản nhất, đó là hành trình tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, từ đó “ngược dòng” về với quá khứ, cội nguồn tiên tổ để hiểu biết sâu sắc, thấm thía hơn nỗ lực, cống hiến, tài năng, công lao to lớn của các thế hệ cha ông đối với quê hương, đất nước. Với tất cả những vỉa tầng, chiều sâu văn hóa - lịch sử, truyền thống cách mạng được hun đúc theo dọc dài hành trình hình thành và phát triển chính là tài nguyên phong phú, độc đáo thúc đẩy du lịch về nguồn của xứ Thanh.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqeG7uOG7uOG7uCx14bqrLGdl4buXa2ckL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMOJ4bqzIuG6sTsl4bqw4buXLOG7hcOq4bqvw6ksdeG6qyxnZeG7l2tn4bu2LMOp4bq5Y+G7lyzhu5XDqeG6s2gs4bqvIOG6r8OpLOG6t29nLGXhurkyZyxnw6nDoeG7leG7tizhurdpLOG7hTAsw6kwZ8OpLOG7leG7k+G6vWfDqSzhu5XDqSJmLOG7keG7lyJn4bu2LOG7leG6vWYsw6nhurlj4buX4bu2LOG7leG7kzLhurksZ2XDqeG6uWJmLOG7lTHhurks4bqvIOG6ryzhurfhurljZizhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu2LHU0ZyzDqWki4bu2LOG6ryDhuq/DqSxmMWdl4bu2LOG7lXEs4bq3aSzigJxnZeG7oeG7jeG6ryzhurHDrWdl4oCdLHXhuqssdcOz4bq5LOG7keG7lyAs4buDw6lw4bu2LOG6r2zhurksZ2Xhu5drZyzhu5Xhurnhuq1nLOG7lW0s4bq3YyzDqeG6uWPhu5csxIPhurnhuqnhu5Us4buZYeG7lyzhu5k14bqv4bu2LOG7lcOpw6FmLOG7lcOp4bq7IizDqW9nLGduLOG7hXLhuq/hu7Ys4bqvamdlLMOp4bq54bqpZ+G7tizhu5Uw4bq5LGc0Z2Xhu7Ys4bqvxKlnZSzhu4UiaCzhu5VoLOG7hcOzZyzhuq/hu6MiLOG6ryDhuq8s4buVw6nhuqksw6liLOG6r8OpIizEqWdlLOG6t2rhurksdcOz4bq5LOG7keG7l+G6rSzDqeG7oW9nZeG7tizhurfDoeG7lSxn4buhw7Phuq/hu7gsVcOz4bq5LOG7lcOh4buVLOG6rzIsZ8OpdGdlLHXhur8iLOG7lcOgZ2Xhu7Ys4bqvw6nhurnhuqvhu5cs4buZYeG7lyx1NGcsw6lpIiwtLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7tizhu5Xhu5Phu5fhu6XhuqtnLOG7lcOpamdlLOG6ryDhuq/DqSxmMWdlLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDqeG7l2cs4bq3xqHhuq8s4buVw6nhurNoLOG6scOs4bqvLOG6sTDhurksw6kwZ8OpLOG7leG7k+G6vWfDqSzDqeG6vWfDqSzhu5XDqTBnw6ksdTAsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4bqvw6nhurtnw6ks4buFMCzhu5Uw4bq5LGdl4buX4bul4bqtZyzDtMOpaGdlLMO0w6nGoeG7tizhurds4bqvLOG6tyBoLOG7lcOpxqHhuq8s4bq34bqj4bulLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLHXhuqssZ2Xhu5drZyzhuq/hu6MiLMO5cCzhu5TDqSJnw6nhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurHhu5XDqeG7l2bEgyzhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7six9Li7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLDwofcO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6ueG7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcvZ+G6s8O64buZLygoPCkvIX194bqxIS5bPCEpPuG7lV0oW1t74buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuKX0+Oywi4buF4buV4buuO+G6sOG7lyzhu4XDquG6r8Op4bu44bu44bu4LHXhuqssZ2Xhu5drZzssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjt9Li47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOzwofTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JeG7lMOpMGfDqSxHw6kwLMOJaywjVeG7gWfDqSzhu4Rs4bqvPeG7tixnb+G6uSzhu4Xhu6Hhu5csZeG6uXThu7Ys4buVxKlnLHXhurlnw6ks4buR4buXICzhu4PDqXAsw6kwaCzDqeG7m2dl4bu2LOG6r8Op4bq54bqr4buXLOG7mWHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLC0sdTRnLMOpaSIsw7lwLOG7lMOpImfDqeG7uCx3Z8Op4buyLOG7lMOpMmgs4buE4bq5Z8OpJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG7meG7leG7k2hnZSXhu5RxLOG6r2zhurksZ2Xhu5drZyzhu5nEqWdlLEYz4bu44bu44bu4JC/hu5nhu5Xhu5NoZ2UlJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR8Op4bq9Zyzhu5VxLOG7lcOp4bqpLGXhurnDs+G6ueG7tizhu5VxLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzDqeG6vWfDqSzhu5XDqTBnw6ksdTAsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4bqv4bujIixnw6nhurnhuqvhu5cs4buR4buXauG6ryxl4bq5IuG7tizhu4PDqeG7lyx1cuG6r+G7tizhuq/DqcahZ2Us4buVIixnw6nhuqFnLOG7lcOpw6Hhu6Us4buTNmdl4buyLOG6sOG7ocOyZ2UsZ8Op4buhLGfDqXRnZSzhurHDrWdlLOG7mcSpZ2Us4buFw7NnLOG7heG7l8SpZyzhu4UwLOG6r2zhurksZ2Xhu5drZyzhuq/hu6MiLGfDqXRnZSxn4bqrZyx1NGcsw6lpIuG7tix1NGcsZuG6uWfDqeG7uCxHw6nhu6Es4bqvIOG6uSzhuq8g4bqvw6ksZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzDgWcs4bq2bCzhu4U3Z2Us4buF4bqnLOG7kzLhurks4buV4buTaCzhuq9q4buVLGdl4buhw7Lhurks4bq3Myzhu4PDqeG7l8Oh4buVLMO54buXamdlLOG6scOtZ2Us4buZxKlnZSzDiTZnZSzhu4Xhurlnw6ks4buVw6nhurnhuq1nZeG7tCzhu5nEqWdlLEfhurlnLC0s4oCc4bqvw6nhurnhuqnhuq8sZ8Sp4bq54oCdLOG6r+G7oyIsZ+G6q2csdTRnLGbhurlnw6ks4bux4bq5LOG6ruG6ocO0LOG6r20s4bq3MeG6ueG7tCzhuq9oZyzhu5nEqWdlLMOJaDBnZSzDiTDhu7Ys4buU4buT4buhw7JnZSxF4bq5ImdlLOG7g+G6ueG6qWcs4buVMWgsZ+G6rWcsdTRnLGbhurlnw6ks4buU4buT4buXZ2Usw4loIuG7tCzhurHDrWdlLOG7mcSpZ2Us4buY4bqz4bq5Z+G6sywtLOG6sTLhurks4buF4budIixm4bqrZixmMeG6ueG7tizhu5XDqW8sZmxnZSzhuq/hu6MiLGfhu6HDs+G6ryzDlMOpIMO04bu0LOG7mcSpZ2UsRuG6s+G7g2hnZSxlacO0LMO0w6nDoGcs4buFMGYsZ+G6rWcsxINw4bqvLOG7leG7kyJnw6ksdTRnLMOpaSIs4bq3bOG6ryzhurcgaCzhuq/hu6MiLHXhu5tnZSzhurbEqWdlLEciZizhu63hu7QsdTRnLMOpaSIsLSx1NGcsZuG6uWfDqSzhu5nEqWdlLMOJa2dl4bu2LOG6seG6uWRnLOG7leG7k+G6vWfDqSx1NGcsw6lpIizhurdrZ2UsxIM2Z2Us4buZxKlnZSzhuq5z4buXLOG7hGhnZSzhuq/hu6MiLFXhurli4buVLEciZuG7uOG7uOG7uCzhu5Thu5Phuq1nLGYyZ8OpLOG6t8Oh4buVLMO5cCzhu5TDqSJnw6nhu7Ys4bqxw6zhuq8s4bqxMOG6uSzhuq9oZyzhu5nEqWdlLEYzLGVpw7Qsw7TDqcOgZyzDqeG6vWfDqSzhu5XDqTBnw6ksZ8OpdGdlLGfhuqtnLHU0Zyxm4bq5Z8OpLC0sdTRnLMOpaSIs4bqvbSxlNWcsdcOz4bq5LGfDqeG6ueG6q+G7lyzhurfDqiIs4bqxImfDqeG7tizhurHhurks4buV4bq74bqvw6ks4buV4bq54bqt4buXLMSD4bq5Y+G7lyxnw6nhu6Hhu7IsZ8ah4bq5LOG6tsOs4bu2LGfGoeG6uSxH4buXxKlnZeG7tixnxqHhurks4buQ4buXImcs4buk4bqtZ+G7tizhu4UwZ2Us4bqvbSzhurbEqWdlLOG7mG9n4bu2LMOpImdlLOG6rmhnLEZoaGdl4bu2LGYg4bq5LOG6tyAs4bq24bq54bqr4buX4bu44bu44bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buUcizigJzEg+G7l23hurksxIPhur1nw6ksZuG6uWfDqeKAnSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buFaDDhurksZ2Xhu6HDsuG6ueG7tizDuXAs4buUw6kiZ8OpLOG6tzMs4buDw6k4Z2Us4bq3w6pnw6ksdSLhurks4buV4buTw63hu7YsdcOqLOG7lcOp4bqpLOG6r+G7oyIsZuG6vWfDqSzEgzZnZSxnw6l0Z2Us4oCc4buV4buTImdlLOG7mXMs4bq3IOKAneG7uCzhurZpLOG7hTAs4buDw6nhu5csdXLhuq8sZ8ah4bq5LOG6tsOsLGc2Zizhu5Xhu5NoZ2UsdeG7m2dlLOG6t2tnZSzEgzZnZSzhurfhu6Hhu43huq8sxINr4bq5LOG6tzXDtCzhu5VxLOG7mcSpZ2Us4bquw6nhu5csdTAs4buZxKlnZSxGM+G7uCxH4bqp4buXLOG6r3AsZjPhurks4buVw6nDoGYs4buFN2dlLOG6t3BnZSzhuq/DqWFnLMSD4bqtZyxnw6l0Z2Us4bqvIGfDqSzhurdrZ2Us4buFMGdl4bu2LGfhuqnhu5cs4buDw6nEqWdlLOG6r2ks4oCc4bqv4buXbOG6ryzhu5XhurnhuqlnLOG6r8SpZ2UsdTBoLGfGoeG6uSzhurbDrOKAnSzEg+G7j+G6uSzigJxmbOG7lSzhu4Xhurnhuq1nLOG7keG7l2FnLMOp4bubZ2Usw6nhuqHhu5cs4bqv4bujIizhurds4bq5LOG7keG7l2FnLOG7g8OpMmgs4bqvbSxV4bq5YuG7lSxHImYs4buV4buT4bqlLOG7leG7l23hurks4bqxaCxl4bq5IGgs4buZ4buhLMOU4bu44buE4bu4xIJo4buT4bq54buZ4buDaHXhu5nhu4Phurks4buFMGYs4bqvaix1w6Fn4oCdLHUwaCzhuq/hu5dq4bq5LGc0ZiwhXXsuLOG7lcOp4bq9LOG6r2ks4buF4bqnLOKAnMSD4bq7LGbhuqHhu5UsZ8ah4bq5LOG6tsOs4oCdLOG7meG6pyxmM+G6uSzEg8OqLOG6r8Op4bqzLOG7hcOhw7Qs4buV4buTaGdlLOG7hcOzw7Qs4buZ4buhb2dlLGbhu5ss4buVw6nDsuG6uSxl4bq5Imcs4bqxMOG7pSzhurc34bqv4bu4LOG7lDHhurks4bq3YeG7peG7tizhuq8g4bqvLGfDqTAs4buDw6kyaCzhuq9tLMOpw6zhuq8s4bq3Myzhu5Xhur1mLOG7lcOpw6Hhu6Us4bqvIOG6ryzhurHhurksdeG6oeG7lSzEgzZnZSzhurcgLGfDqeG7oeG7sizhu5Phur3hu5cs4buVIuG7peG7tizhuq/EqWdlLOG6r+G7nSzhuq/DqTfhu5Us4buVw6nEqeG7tizDqTHhuq/DqSzhurcg4bu2LGYyZ8OpLOG7leG7ocOz4bqv4bu44bu44bu4LGYiZ2Us4bqxw6Hhu5csw6FnLOG7g+G7qyzhu5XDqeG7l+G6oeG7lSxlw6nDqCzhurfhuqdoLOG7lcOpxKks4buZbyzhuq/hu6MiLOG6r2hnLGdl4buhw7Lhurks4buVw6nDsuG6uSxnZeG7l+G7peG6rWcs4buVw6nhu6Phu6Xhu7gsR2XDqeG6ueG6rWcs4bqvcOG7lyxnw6l0Z2Us4bqxw6Hhu5csdeG6qeG7lSzhu4Phu6ss4buVw6nhu5fhuqHhu5Us4buV4buT4bqtZyzhuq8g4bqvLGYyZ8OpLOG7leG7ocOz4bqvLGfGoeG6uSzhurbDrOG7tizhuq8g4bqvLMOpw6zhuq8sZeG6uTIs4bqvw6loLOG7kzZnZSxnZeG7ocOy4bq5LGdl4buX4bul4bqtZyzhu5XDqeG7o+G7pSzhu48sZ8ah4bq5LOG6tsOsLOG6tzMs4bqx4bubZ2Us4bq3ICzEgyJ6ImcsZ2Ui4bulLOG7lTHhurks4bq3YeG7pSzhurdjLOG6r8Op4bqpLOG7lSDhuq8s4bqvIOG6ryzhu4VoMeG6uSzhuq/EqWdlLOG6r+G7nSzhu5Ux4bq5LOG6r8OpbuG7uCzDiTBnw6ks4buV4buT4bq9Z8OpLGdl4buhw7LhurksdeG7oeG7jWcsdeG7oW9nLGbhur1nw6ks4bq3cGdlLOG6seG6oeG7pSzhu4UwZixHZeG7ocOy4bq5LOG6tzMsZcOp4bq5LOG6scOh4buXLMOhZyzhu5lh4buXLOG6t+G6oWYs4buV4buT4bqtZyx14bubZ2UsZ8ah4bq5LOG6tsOsLOG7keG7l+G6rSzhu5TDqSJnw6ksZzDhu6Xhu7gs4bq2Yyzhu5Nr4bq5LOG7g8Op4bq5LGfDqXRnZSzhu4XDs8O0LOG6t8Oh4buVLOG6tyAs4bqxw6BnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDqeG6tSzhu4Vs4bu2LGfGoeG6uSzhurbDrCzhu5VyLMOpMGgs4buFMCxmbOG7lSzhurHhurks4bqvw6nhur8sLSzigJzhuq/EqWdlLMO54buh4buPZ2UsZ2Xhu5fhu6Xhuq1nLOG7lcOp4buj4bul4oCdLOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6Hhu5Usw7lwLOG7lMOpImfDqeG7tizigJx1MGfDqSxnxKnhurksZ8OpYWcs4buFaDHhurnigJ3hu7YsZ2/hurks4bqvw6lwZ2Us4buD4bq54bqpZyzigJzEg+G7l23hurksxIPhur1nw6ksZuG6uWfDqeKAnSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buFaDDhurksZ2Xhu6HDsuG6ueG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUdl4buh4buN4bqvLOG6scOtZ2Us4buZxKlnZSxGM+G7tizhu5XDqeG6s2gs4bqxw6Hhu5cs4bqvw6lhZyxnZeG7ocOy4bq5LOG7leG6ueG6q2cs4buZcyzhurfhuqlnLHXDs+G6uSzDqSJnZSzhuq5oZyxGaGhnZeG7tizDuTMs4buUw6kwZ8OpLOG7pOG6rWfhu7Ysw6nhu5fhu6ViZyzhu5TDqTHhuq/DqSzhu5TDqTBnw6nhu7Ys4buVw6nhu5ds4bqvLOG7g8Op4buXLHVy4bqvLFXhu6HDsmcs4buQ4buXauG6ryxl4bq5Iizhuq7GoeG6ryzDlMOp4buhb2dl4bu4LOG7lMOp4bqzaCzhu5XhurnhuqlnZSzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZeG7tizDqSJnZSzhuq5oZyxGaGhnZSzhuq9pLGdlw6nhu4EiLOG7hTAsw6kiZ2Us4bqvaGcs4buVw6nGoeG7uCzhu5Qx4bq5LOG6t2Hhu6Xhu7Ys4bqvIOG6ryxnw6kwLOG7g8OpMmgs4bqvbSzDqcOs4bqvLOG6tzMs4buV4bq9Zizhurfhu6Hhu43huq8sZ8Op4bq54bqr4buXLOG6scOh4buXLOG7leG6u+G6r8OpLHXhuqssZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5XhurnhuqtnLOG7mXMs4bqvaSzhu5XDqcOy4bq5LGXhurkiZyzhu5VrZyzhu5Ux4bq5LOG6sTDhurksZ8Opw6Hhu5UsdTAs4buF4bq54bqtZyzhu5Xhu53huq8sZ8Opw6Hhu5Us4buPLFXhurli4buVLEciZuG7uCzhurZh4bulLOG7hTAsZmzhu5Us4buV4buTaGdlLOG7mWos4buTw6Hhu5Usw6nhurnhuqlmLOG6seG6uSzhuq/DqeG6vyzhu4PDqTJoLOG6r20sw6nDrOG6ryzhuq9pLOG6t8OqIizhu5XDoGdlLOG6sTDhu6UsdTAs4bq34buh4buN4bqvLMSDMmgs4buVa2cs4buVauG7lSxnw6nDoeG7lSzDqeG6uWJnLGci4bulLOG7jyxV4bq5YuG7lSxHImYsdTAs4bqvMizhurbEqWdlLEciZizhu63hu7gsw4kiZ2Us4bquaGcsRmhoZ2Us4buDw6kgLOG7hcOzZyzhu5loLHXDs+G6uSzhuq8g4bqvLMOpImdlLOG6t2xnZSzhu4PDqSDhuq8s4buV4buTaGdlLHXhu5tnZeG7tizhuq9pLMOp4bq9Z8OpLOG7lSJnZSzhu5Xhu5NqZ2Xhu7Ysw6ki4bq5LOG6r3MiLOG7lcOpxKlnZSxnw6ki4buX4bu4LMOJImdlLOG6r8OpcCIs4bq3cmdlLCks4buVw6BnZSx1NGcsw6lpIizhu4PDqSDhuq8sZ8OpIuG7lyx1w7PhurksZ8OpdGdlLOG6seG6uSx14bqh4buVLOG7leG6ueG6reG7lyzEg+G6uWPhu5cs4bq3MeG6uSzhurHhurliZyzhuq/DqWgsKSxn4bqrZyx1NGcsw6lpIizDoeG7peG7sizhu4XDs8O0LOG6seG7ocOz4bq5LOG6r+G7m2dlLOG7hTAsZ8OpdGdlLOG6seG6uSx14bqh4buVLOG7leG6ueG6reG7lyzEg+G6uWPhu5cs4bqvw6loLHU0ZyzDqWkiLOG7mG9nLFXhurks4buVw6nhu5ds4bqvLOG7lcOpw7Lhurks4bq3MeG6uSzhurcgLOG6r+G7n+G7tCzhu4XDs8O0LGXhurl0Iizhu4UwLGfDqXRnZSzhurHhurksdeG6oeG7lSxmImdlLOG6tzfhuq8s4buV4buT4buhZ2UsdTRnLMOpaSIsw4nDrSIsxILhur1nw6ksdTAs4buFw7PDtCzhu5Xhu5Phuq1nLOG6r+G7m2dlLOG7hTAs4bqx4bq5LHXhuqHhu5Us4buV4bq54bqt4buXLMSD4bq5Y+G7lyzhuq/DqWgsdTRnLMOpaSIsxII14bqvLOG7mG9nLOG7lcOp4buXbOG6ryzhu5XDqcOy4bq5LOG6tzHhurks4bq3ICxmw7Phurnhu7gs4buUcSwpLGfhuqtnLHU0ZyzDqWkiLMOh4bulLOG6tzMs4bqvw6loLOG7lcOpw6Hhu6UsxIPhu6HDs+G6ryzhuq/DqeG7l+G7pWNnLGdlw6nhur1nLGc0Zizhuq/hu6MiLOG6r2hnLGdl4buhw7Lhurks4buV4buT4bqtZyx14bubZ2Us4bq3w6Hhu5UsZzDhu6Us4buVcSzhu5XDqcOy4bq5LOG6tzHhurks4bq3ICzhuq/hu58sI3U0ZyzDqWkiLOG7mG9nLFXhurk9LOG7keG7lyIsdTRnLMOpaSIsw4nDrSIsxILhur1nw6ks4buZImdlLOG7lcOpw7Lhurks4bq3MeG6uSzhurcgLGbDs+G6uSwjdTRnLMOpaSIsxII14bqvLOG7mG9nPeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JcSC4buP4bq5LOG7heG6pyzhurdp4bu2LHXhuqssdcOz4bq5LGfGoeG6uSzhurbDrOG7tix14bqrLHXDs+G6uSzDqSJnZSzhuq5oZyxGaGhnZeG7tixmIOG6uSzhurcgLOG6tuG6ueG6q+G7l+G7uOG7uOG7uOG7tixmbuG6uSxnZeG7ocOy4bq5LOG7g8OpxKlnZSzhuq/DqeG6vyzhurfhu6Hhu43huq8s4buV4buTMuG6uSzDqWtnLGXhurl0IizEg2pnLMSD4bqrLOG7mcSpZ2UsZ8ah4bq54bu2LOG7leG6oWcsw6nhu6Hhu49nZSzhuq8yZ8OpLOG7mTXhuq8s4buVw6nhurnhuq1nLGfDqeG6ueG6rWcs4buFMGdlLOG7keG7l+G6rSzhuq1mLDLhu7Ys4buVw6kiZ8OpLMSD4bq9Z8OpLGYwLMOpb2csw6nhuqnhu5Xhu7Ys4bq3aSzhu4UwLMOpMGfDqSzhu5Xhu5Phur1nw6ksdeG7oW9nLGbhur1nw6ks4bq3cGdlLOG6seG6oeG7pSzhu4UwZixnZeG7ocOy4bq54bu2LHXhuqssdcOz4bq5LOG7g8OpIOG7lSx1w6xnZSzhuq/hu6MiLOG7lW0s4buV4bq54bqtZyzhu5UiLOG7lXIsxIMiaCzhurfDsuG6ueG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThu5nhu5Xhu5NoZ2UlR+G6pWgsdeG6qyxnZeG7l2tnLOG6r2zhurkkL+G7meG7leG7k2hnZSUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXDieG7uOG7hOG6syzEguG7k+G6s+G7lWhn4bu2LGZs4buVLOG7leG7k2hnZSxnw6l0Z2Usw6nDrOG6ryxl4bq5MizDlMOpIMO0LOG7lWFmLMOp4buX4bul4bqp4buV4bu2LOG6sTBnw6ksZ8Op4bq54bqr4buXLOG7leG6vWfDqSzhuq8yZizhu6Xhuq3hu5csZuG6qWcs4bqvw6loLOG6t8Oh4buVLHUwLGdl4buhw7Lhurksw7lwLOG7lMOpImfDqSx14bq54bqp4buV4buyLOKAnOG7lMOpImfDqSzDiWkiLOG7hTAs4buZYWcs4buDw6nDoeG7lyzhuq/hu6MiLOG6ryDhuq8sxIMyZyzhu5Xhu5Phu6HDsmdlLOG6ryIs4buFw7NnLOG6r+G7oyIs4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6tjHhurksVeG6uWLhu5XigJ3hu7Ys4oCcZuG7l2pnLMOp4bq5Y+G7lyzhu5XDqcOh4buXLOG6tyBoLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcyzhurYx4bq5LFXhurli4buV4bu2LMO0w6ky4bq5LMOp4bq5Y+G7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7mXMs4buUw6kiZ8OpLMOJaSLigJ3hu7jhu7jhu7gsw5lwLOG7lMOpImfDqSzhu4UwLGdv4bq5LMO0w6kg4buVLOG7leG6u+G6r8OpLOG6r+G7oyIs4bqvIOG6ryx14buhb2dlLOG7leG7k+G6ueG6q+G7l+G7tizigJzhuq8g4bq5LGfEqeG6ueKAnSzhu5nhurlnw6ks4buVw6kwZ8Op4bu2LGfhu5fEqeG6uSzhurHhu6HDtWdlLGfDqeG6ueG6q+G7lyx1w6osdeG7lyIs4buVMOG6uSzhurdw4bqv4bu2LMSD4bqh4bqvLOG7lcSp4bq5LMOp4bq54bqrZ+G7tizhu5Xhu5Phu5dnZSzhu5XDqTBnw6nhu7Ys4bq34bq54bqr4buXLOG6t2ks4bq3Myzhurfhu6Hhu43huq8sZuG6uWfDqSzhuq/DqXBnZSzhu5Hhu5ciLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7tizhu4U1Z2Us4bq3w6xnZSzhu5Xhu5NoZ2Usw6lrZyzhu5XDqeG6ueG6rWdlLOG7mcSpZ2UsZ8ah4bq54bu4LMOZcCzhu5TDqSJnw6ks4oCcZ+G6u+G7lyxl4bq5dCx1MCzhu5Hhu5fhu6XhuqlnLOG7heG7l+G7peG6qWcsZ8Op4buhLGbDrOG6uSzhurfDqiIs4bq34bq5Y2YsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7g+G7qSxn4bq5YmYsdeG6qyzhu5Hhu5cgLOG7g8OpcCxl4bq5MOG7lyzhu5Xhu5Phu5fhu6XhuqtnLOG7lcOpamdlLHUwLHXhu4Es4bq3MeG6ueG7uOG7uOG7uOKAneG7tixnb+G6uSzigJzhu5NxZ2UsZeG6uTAs4bqvw6nhurMs4bq34bqh4bulLGfDqXRnZSzDtMOp4bqpLOG7leG6u+G6r8OpLOG7g+G6uWfDqSzhu4PFqSzhuq/hu6MiLOG6ryDhuq8s4buV4buT4bq54bqr4buXLOG6tzHhurnigJ3hu7Ys4oCcZ8OpdGdlLMSDcOG6ryzhu5Xhu6HDsmdlLOG7lcOpMGfDqeG7uOG7uOG7uCzhurFoLGfDqTAsw4lrLOG6sXJnZSxn4bqtZyzhurciZ2Us4bqvw61nLOG7mXFnZSzhu5l0Z2UsZeG6uXQiLHXDrWdlLHVh4bulLOG6r+G7oyIsxIMiaCzhu4XDqGcsZ8ah4bq54oCd4bu2LOKAnOG7g8OpxKlnZSzhuq9pLGZs4buVLGdlMyzEgyIs4bq34buhw7JnZSxnMGgsZjAs4buDw6nEqWdlLOG6r8OtZyxnw6nhu6Es4buF4buh4buXLOG7hTHhurksZ8OpdGdlLHUiZ2UsdcOsZ2Us4bqv4bujIixl4bq5IGgsZeG7oW9mLMO5xKksw7kg4buV4bu44bu44bu44oCd4bu4LFXhur0s4buF4bqnLOG6t2nhu7Ys4buZ4bqnLOG7lcOp4bqh4buVLOG7hTAs4buVw6nhurnhuqnhu5cs4buZaeG7lSxn4bqp4buXLOG7leG7k+G6rWcsw6kwZ8OpLOG7leG7k+G6vWfDqSzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSx14bqrLGdl4buXa2cs4buDw6nEqWdlLOG7leG6vWYs4bq34bqpZyxnw6l0Z2UsZ2/hurks4bq3Myzhu5VxZ2Us4buFMCzhuq/hu5dnZSx14buXIuG7tizDtMOp4bujLOG6r8OpxqEi4bu2LOG7g+G6uWfDqSzhurfEqSxmbOG7lSzhu5XDqeG7l+G7j+G7tixnb+G6uSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhurvhuq/DqSxnw6l0Z2UsdeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phurnhuqvhu5fhu7Ys4buR4buX4bqtLMOp4buhb2dlLOG6r+G7oyIsZ8OpdGdlLCJnw6ksw6nhu5tnZSzDqTBoLOG7g+G6uWLhu5Xhu7YsZ8OpdGdlLOG7hTRnZSxm4bq54bqp4buX4bu2LOG6t+G6q2cs4bq3MOG6uSzhurciZ2Us4buT4buXLHVuLGXhurnDoeG6ryxnZeG7oyzhu5XDqeG6ueG6rWcs4buVw6nhu5cs4bqvw6loLGfDqXRnZSzhuq9oZyxnZeG7ocOy4bq5LOG6r+G7oyIs4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu2LOG7hTBmLGfhuq1nLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUfDqeG7oSzhuq8g4bq5LOG6ryDhuq/DqSzEgyJoLOG7lcOp4bqpLMOpYixnZeG7ocOy4bq5LOG6r2hnLMO5cCzhu5TDqSJnw6ksdcOjZyzhu4Xhu5fEqWcsw6nhu6HDs2dlLHXhuqssZuG6ueG6q2cs4buUYeG7pSzhurbEqSwjw6nhu5fhu6ViZyxV4buBZ8OpLOG7hGzhuq8sZ2Uw4bulLGci4bulPSzigJMsdeG7m2dlLOG6t8Oh4buVLOG7lcOp4bq54bqtZ2UsdcOz4bq5LOG7hcOzw7Qs4buFw7PDtCx14bq/Iizhu5XDoGdlLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7tix1NGcsw6lpIizhu5Xhu5Phu5fhu6XhuqtnLOG7lcOpamdl4bu4LFVqZyzhu4UwLHXhu5tnZSzhurfDoeG7lSzhuq9t4bu2LOG7lXEs4buVw6nDsuG6uSzhu5XhurnhuqtnLOG7mXPhu7YsZ2/hurks4bq3YeG7pSzhurczLOG7mcOzZizhuq9pLGdl4buhw7Lhurks4buV4budLOG6r+G7oSzhu5nhurlnw6ks4buZamdl4bu4LEZu4bq5LOG7leG6rWcs4bq3w6Hhu5Xhu7Ys4buV4bqtZyzhu4UwZ2Xhu7YsZ2XDrGcsZ8ah4bq54bu2LOG6scOtZ2Us4buZxKlnZSzhu48sw6nhu5fhu6ViZyxV4buBZ8OpLOG7hGzhuq8s4bq34bqr4buXLOG7lcOpw6FmLOG6t8OjZizhu5Xhu5Phu5fhu6XhuqtnLOG7lcOpamdlLOG7hcOq4bqvw6ks4buZcywtLHU0ZyzDqWki4bu2LMOp4buX4bul4bqrZyzhu5XDqWgx4bq54bu4LOG7lMOpw7Lhurks4bq3ayzhurcgLGbDs+G6uSzhuq9pLOG6seG6uSzhu5Xhurvhuq/DqSzhu4PDqTJoLOG6r20sw6nDrOG6ryzhurYiLMSCxqHhu5Xhu7Ys4bqv4bubZ2UsdcOz4bq5LOG6seG6uSzhuq/DqeG6vyzEgjJnLOG7lMOp4buj4bulLCPDuTMsVeG7gWfDqSzhu5TDqcOqZ8OpPeG7tizhurHhurks4bqvw6nhur8s4buFMGdlLOG6rsOtZ2UsI8O5MyxV4buBZ8OpLMOJ4buhZ2U94bu4LOG7lMOpw7Lhurks4buDxaksw7TDqWhnZSzhu4Phurnhuqln4bu2LFXhu4Fnw6ks4buEbOG6ryzhu5VxZ2Us4buFMCzhu4Phurlnw6ks4bq3xKks4bqv4bujIixn4buhw7Phuq8s4bq2MeG6uSxHZeG7l+G7tizhurHhu6HDs+G6uSx14buhb2dlLOG7leG7k+G6ueG6q+G7lyzDiWssIyE8Li4tITwufT3hu7Ys4bqv4bufZ2Us4buFMCzhu5Hhu5fhuq0sw6nhu6FvZ2Us4bqv4bujIizhu4LhurlmLGdlxKks4buEaGdlLMOpbSzhu4Thu6HDtWdlLHViLOG7lMOp4buh4buNZ2Us4buV4buhw7NnZSzhu5Hhu5dhZyzhu5Thu5PDoGcs4buCw6kg4buVLOG6rsOpYWfhu7YsZmzhu5Us4bqxImfDqSzhu5Xhu6HDs2dlLOG7lcOpw7Lhurks4buU4buTw6Bn4bu4LFXhu5tnZSzhurfDoeG7lSxV4buBZ8OpLOG7hGzhuq8s4bqv4bufZ2Us4buFMCxnb+G6uSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhurvhuq/DqSzhuq/hu6MiLOG6r8OpxqEiLOG7lOG7k8OqZ8Op4bu44bu44bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buUw6kwZ8OpLEfDqTAsw4lrLOG6tyAs4bqxcmdl4bu2LGfDqTXhuq8sZ8Opw7Ms4buFMeG6uSxmbOG7lSxl4bq5IuG6uSzhurdoMWcs4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6t8Og4bulLMSD4bq54bqpZyzhurdsZ2UsZTVnLOG7heG6ueG6q2csdcOz4bq5LOG6r+G7l2zhuq8s4bq3w7Lhurnhu7Ys4buZaizDtMOp4bqhZyzEg+G6uSzDqeG7m2dlLOG6r+G7oyIsZ8OpYWcsdeG6oeG7lSzDiWss4buQxqHhu6Us4buE4bulLOG7leG7k+G6rWcsZjJnw6ks4bq3w6Hhu5Us4buUYeG7pSzhurbEqSzDueG7oSLhu7gs4buUw6nhurNoLOG7mXMs4buF4bq5YuG7lyxlw6nhurks4bqvw6nhurXDtOG7tixnNGYsISldfeG7tizDiWss4buQ4buX4bunLOG7hOG7pSzhurczLOG6r8OpaCzDuWHhu6Us4bqxcmdlLOG7lcOpMGfDqSzhu7FnLOG7lMSpZywjVeG7gWfDqSzhu4Rs4bqvPeG7uCzhu5TDqTBnw6ks4bq34buh4buN4bqvLMO5YeG7pSzhurFyZ2Us4buV4buTaGdlLOG7lcOpw7LhurksZeG6uSJnLOG7k8Oh4buVLGdlNWfhu7Ys4bqvw6nhur8s4buDw6loMmdlLCks4buVw6kgZ2UsdcOz4bq5LOG7g+G6ueG6qWcs4buV4buTxqHhuq8sdTAsw7TDqeG7oW9nZSzDtMOpIMO0LMO5YeG7pSzhurFyZ2Us4oCc4bq3bOG6ryxnw6nDoeG7lSx1xKksZ8Opw6rigJ3hu7Ys4oCcdcSpLOG7leG6ueG6q2cs4buDw6loIGdlLMOp4bqh4buX4oCdLOG7g8Op4bq54bqpZyzDqeG6oeG7lyzhu5XDqeG6qSzDtMOpMuG6uSxnZcOp4bq54bqtZ2UsZuG6vWfDqSzhu5XDqSBnLMO0w6nhu53huq/hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5gi4buXLOG7g8Op4bq5LMO5YeG7pSzhu5XDqTBnw6nhu7Ysw4lrLOG7kMah4bulLOG7hOG7pSzhurczLOG7leG6ueG6qWcsw6kwZ8OpLOG6scOy4bq5LOG6t8SpLOG7lXEs4buUw6k0Z2Us4buEaGdlLHXhuqss4buUYeG7pSzhurbEqeG7tizhu4XhuqHDtCxn4bqtZyx14buhb2dlLOG7leG7k+G6ueG6q+G7lyzDiWssIyE8Li4tITwufT3hu7gs4buU4buT4bqtZyxmMmfDqSzhurfDoeG7lSzhu5Rh4bulLOG6tsSp4bu2LOG7leG7k2hnZSzEg2lnZSzhu5XDqTBnw6ks4bq3ICzhu5lxZ2Us4buZdGdl4bu2LOG7l+G7pSxnZcOp4bq54bqtZixl4bq5dCIsxINqZyzEg+G6qyzDtMOpaGdlLOG6rzJnw6ksw6l04buXLOG7leG6vWfDqeG7tixn4bqtZyzhu5XDqW/hu7Ysw4lrLOG7kOG7l+G7pyzhu4Thu6Us4bq3MyzEgyJnLMOpMGfDqSx1MCzhu5XDqXLhuq8s4buVw6nhurksZmzhu5Us4buFaDHhu5Us4bqvw6nhurtnw6ks4buZIOG6r8OpLOG6rzLhurks4bqvIOG6r8OpLHXhuqss4bqvIOG6ryxmN+G7lSzhuq/DqeG6u2fDqSzhu5Xhu5PDquG7tizhu4Phurlnw6ks4buV4bqp4bu2LOG7lTDhurks4bqvw6nhurtnw6nhu7YsdTRnLMOpaSLhu7YsZeG6uSBoLOG6seG7neG6r+G7uOG7uOG7uCzhu5Thu5NoZ2Us4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6r8Op4bqpLOG6t2ws4buR4buXYWcs4bqvw6nhu6MsVeG6uWLhu5UsRyJm4bu2LMOJayzhu5Dhu5fhu6cs4buE4bulLOG7hTAsZmzhu5UsZ8OpMCzhuq8y4bq5LOG6ryDhuq/DqSzhu4XDs2csdcOz4bq5LGZs4buVLMOpYizhu5XDqWpnZSzhuq/DqeG6u2fDqSzhu5kg4bqvw6ksdTAsxIPhurliZyzDtMOpIMO0LOG7g8OpICzhu5VoMGcs4bqx4bq5Ymfhu7Ys4buVIGgsxIMxaOG7uCzhurDDo+G7lyzEg+G6ueG6qeG7lSzhu5M2Z2Xhu7Ys4bqv4buXbOG6ryzhurfDsuG6uSx1MCzhu5lyLGdlw6nhurliw7Qs4bqv4bujIixnw6lhZyx14bqh4buVLMOJayzhu5DGoeG7pSzhu4Thu6Us4bqvw6loLOG6t+G6qWcsZyLhu6UsdcOjZyzhuq/DrWcsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7leG7kyJnw6ks4buF4buX4bqhZyx1w7PhurksZ8OpdGdlLOG7pyzhu4PhurnhuqlnLOG6tyBnw6ksZeG6uSAs4buDw6kg4bqvLGfDqSLhu5fhu7gs4buU4buX4bulLGfDqeG6ueG6rWfhu7Ys4buDw6nhurks4buZaOG6uSzhuq/DqeG6ueG6qeG7lyzhu5VxLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7tix1w7PhurksZ8OpdGdlLGXhur0sxKlnZSzhurczLOG7hTBmLOG6t+G7oeG7jeG6r+G7tizhuq9pLOG7heG6p+G7tizDqeG6oeG7lyzhu5XDqeG6qSzhuq8yZizhu5XDqcOh4bulLOG6rzJmLMO0w6nhu53huq/hu7Ys4buV4buTYWcs4buV4buTw6xnZeG7tizDuWnhu5Us4buVw6nhu6FvZ2Us4bqvw6loLOG6r2hnLGdl4buhw7Lhurks4buVMOG6uSxnNGdl4bu2LOG7lcOgZizhu5Xhu6Es4buV4buh4buPZ2UsdeG7oeG7jeG7lSzhu5XDqcOy4bq5LOG6tzHhurksw6Hhu6Usw6lvZ+G7uCxV4buhb2dlLOG7leG7k+G6ueG6q+G7lyzDqSLhu6Us4bq34bqpLHXhu6FvZ2Xhu7Ys4buVw6Hhu5Us4bqvMizhurczLMOpw60iLGbhur1nw6ksdTBoLOG7hcOq4bqvw6ks4buZc+G7tizhurHhu5fhu6Us4bqvw6nhur8s4bqvaSzhu5TDqTBnw6ksR8OpMCzDiWssdeG7oeG7jeG7lSzhu5Hhu5ciLMSDImgsxIPhurnhuqlnLOG6t2xnZSzhu4XDquG6r8OpLOG7mXPhu7Ys4buVw6kg4bqvw6ks4buVw6lw4bqvLOG7lcOpw7LhurksZeG6uSJnLGYwLMSD4bqrZyzEg+G6vyzhu5lw4bqvLOG7mWpnZeG7tizEg3FnZSzhu5kgZ2Us4buZNeG6ryxmMOG7lyzhurHhurks4buZMmfhu7jhu7jhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXDiTBnw6ks4buV4buT4bq9Z8OpLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8Op4bu44bu44bu4LHXhuqssZ2Xhu5drZyzhuq/hu6MiLMO5cCzhu5TDqSJnw6ksdcOjZyzhu5Xhu5My4bq5LOG6sTDhurks4buR4buXIixnw6l0Z2Us4bq3w6oiLOG6sSJnw6nhu7Ys4bqx4bq5LOG7leG6u+G6r8Op4bu44bu44bu4LEXhurkiLEbhurnhuq3hu5csZ2VoMeG6uSzhu5Xhu5MiZ2UsI8O5MyzDiTAs4buEaGdl4bu2LMOp4buX4bulYmcsw4kwLOG7lOG7k+G7l2dlPSwtLGdv4bq5LMO0w6kg4buVLOG7leG6u+G6r8OpLHXhu6FvZ2Us4buV4buT4bq54bqr4buXLGfDqTAsR2Xhu5fhu6VkZ+G7tCzhu5TDqcOsLMOZ4buXYWcs4oCTLOKAnHXhu5tnZSzhurfDoeG7lSzDqSLhurksdeG7lyLigJ0sI+G6ryDhuq8s4buV4buT4bq54bqr4buXLOG6tzHhurks4buU4bq54bqrZyzhu4Thuq3hu7Ysw4nhuqHhu5cs4buE4bqtPeG7uOG7uOG7uCzhuq5pLGdv4bq5LGcwaCxmMCzhu4PDqcSpZ2UsZeG7jeG6uSxnw6nDsyx14bqrLOG7keG7lyAs4buDw6lwLMOpMGgsw6nhu5tnZeG7tizhu4XDocO0LOG7hSBnw6ks4bqvw6nhurnhuqlnLOG6r8SpZ2Us4bqv4bujIizhurfDoeG7lSx1MCxnZeG7ocOy4bq5LMO5cCzhu5TDqSJnw6nhu7Ys4buV4buLIizhu5MxZ2Us4buV4buTaGdlLOG6r8Op4bq54bqr4buXLOG6sTDhurks4buFw6rhuq/DqSzhu5lzLOG6sWFnLOG7lWzhuq/hu7gsxILhurnhuqnhu5Us4bq3w6Hhu6Xhu7YsZ8Opw7Ms4bq3w6Hhu6UsZjAs4buV4buTYWcs4buV4buTw6xnZeG7tizhu5VyLMOpMGjhu7YsZ+G6reG7lyzhuq8iaCzhu5Xhurlnw6ks4buVw6nDoGfhu7Ys4buV4buTIOG6r8OpLGfDqeG6uWJmLMSDMmgs4buVa2csdTAsw7TDqSDhu5Usw6nhu5fhu6UsZeG6uSAs4buV4buTw6os4buFw6rhuq/DqSzhu5lz4bu2LHU0ZyzDqWkiLOG7leG7k+G7l+G7peG6q2cs4buVw6lqZ2Xhu7Ys4buDw6nEqWdlLGdlcWdlLGduLOG7hXLhuq/hu7Ys4bqvamdlLMOp4bq54bqpZyzDuWHhu6Us4bqxcmdlLOG7keG7l+G6rSzDqeG7oW9nZeG7tizhurfDoeG7lSxn4buhw7Phuq8s4bq3w6LDtCzhu5Xhu6Fv4bq54bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO+G7leG6s8O54buVLSLhu4XhurllZ+G7sizhu5Phurllw6nhu5Xhu7Q7JSThu5nhu5Xhu5NoZ2Ul4buUw6kyaCzhu4Thurlnw6kkL+G7meG7leG7k2hnZSUkL8O0JQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]