(Baothanhhoa.vn) - Phụ nữ xưa và nay, đó là một so sánh hoặc đối sánh diễn ra thường xuyên, liên tục trong cuộc sống hiện tại. Mục đích cuối cùng của việc so sánh/đối sánh ấy là gì? Không phải để tìm kiếm một hình mẫu chuẩn mực, cũng không phải để bài xích hay ca tụng một hình mẫu nào, có lẽ, điều quan trọng nhất là để nhìn nhận sự thay đổi, thích ứng của người phụ nữ trong những bối cảnh khác nhau, trong quy luật phát triển tất yếu của thời đại.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDDkmPhu5Um4buHcCZz4bubeyZxWybhu4d7dCYtJsO0ZMOiw7Im4buHw6xkJnFbJsOqY33huqEmw6Bk4bqnw7Thu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDDkmPhu5Um4buHcCZz4bubeyZxWybhu4d7dFkmw6Phu4Um4bq/Wybhu4Hhu4nDtCbDteG7gybDtX3hu4djJmPhu4Mz4bqhJsOjw6xkJsO1feG7h2Mm4bqjZOG6qeG7hybhu497JsO0Y+G7m23hu4diJnPhu5F04bq14buHWSbhur9k4bq14buHJsO04buV4bqhJsO04buP4buD4buHYibhuqHhu5Hhu4nhuqEmw7XDrOG7h2ImY2Thuqfhu4cmw7RdZMOdJuG7gOG7leG6oSbDo8SR4bqhYybhuqHhu5HDrGQm4bqh4buZ4buHYibhuqHhu5d7JnFk4bqn4bqhJsO14buDJsO1feG7h2Mvw6PDrGQmw7V94buHYyY3dCbhur9bJmJlVibDimPDreG7h2Imw7JjImQmw6Phuq0mw7Rl4buBJsOqZMOi4buBJuG7geG7icO0JmNl4buHYybhu4HDoeG7kSbhuqFj4buRYeG7hybhu4Hhu5/huqFZJuG6ocah4buHYibDqmPDreG7h2Imw7JjImQmw6Phuq0mw6BbZCZzxJHhuqFjJmN7dCbhuqF7JsO04buV4buHYibhu4Hhu4nDtCZjZeG7h2Mm4buBw6Hhu5Em4buHW+G7g1km4bqh4buFJuG6v+G6s1kmw6Nk4bql4buRJuG7jeG7kXvhu4cmw7Thu49n4buHYibhu4djN8O0JuG6v1smw6Phuq0m4buHY2Xhu4cm4buHYznhu4cmw7Xhu58mw7Rje3Qmw6PEqWRZJsO0Y8SR4bqhYybhu53hu4diJuG6oeG7l3sm4buHYuG7m21kJsOyY+G7lSbhu4dwJsO04buP4buD4buHYibhu4djcOG7h2Imw6DDrGQm4bqhIuG7h2Mmw6pjfeG6oSbhu4dje+G7kVkmw7Thu4/hu4Phu4diJuG7jeG7kXQm4bq/4buROcO0JsOyY33DtCbDtOG7j2Thuq3hu4cmw7Q3w7QmdMOi4buRJuG6oeG7l3smw7RjbWQmw6NdZMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCrhuqPDtGPhu5Hhu4HDoCZk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyYpPz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhOyHDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7LiwvOikp4bqjOj88LCk6P8O0Oy48Pinhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoLiE7KiZ74bq/w7Thu6gqw5Jj4buVJuG7h3Amc+G7m3smcVsm4buHe3QmLSbDtGTDosOyJuG7h8OsZCZxWybDqmN94bqhJsOgZOG6p8O0KiZyZOG6o8O0Y+G7qCopPz8qJmPEg2RiY8O04buoKiE7ISomL0Dhu4Zi4buRdOG6qeG7hybhur7hurUm4buGYmfhuqEm4bq+ZOG7h2Mm4bu0LDsmw7Thu5HEqWThu7YmLSZCZH3hu4Emw6PDrOG6oSZDw5RTJlHhu5tt4buHJuG7j+G7o+G7h2Imw4Ai4buHJsOUY8SpWSZzICZD4buFeybhu4zhu5HDulkmY+G7kXThuqfhu4cm4buGY+G7myZT4buRNuG7hybhu7TDoOG6teG7hybDtOG7j31kJiLhu4dj4bu2JuG6v+G7kcOt4buHJuG7h2om4bq/4buf4bqhJmPDosO0JuG7gWXhu4djJsO0Y8SD4buDJsOj4buRxKlkJuG7h2ThuqXhu4Emw6N74buBJuG7geG6tVkmw6pjNOG7h2Imw6PDqeG7h2MmYmR9JsO04buPw6kmw6Ai4buHJsO0Yzbhu4cmcVsm4bqhw6zhu4diJmNkw6Lhu4cm4bqhY+G7gybhuqHhu4nhu4diJsOj4buL4buHYlkmcyAmY+G7iWTDnSbhu7Hhu4djVybDlGMi4buDJuG6vmThu4dj4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhuqDhu50m4buHY2Xhu4cmcVvhu4Mmw6A3w7Qmw6rDuibhu4Hhu4nDtCbhu4diw61kJuG7h2NbJuG7h1vhu4NZJuG6oTnhu4cm4bqhIuG7h2MmcVvhu4Mm4bqh4buR4buJ4bqhJsO1w6zhu4diWSbDteG7kXQm4buHYmPhurtZJuG7jeG7kXvhu4cmw6Nk4bqt4buBJuG6oeG7l3sm4buB4bqxL+G6oeG7g+G7hyZifWRZJuG7geG6sSbhuqFj4buL4buHYi/hu4db4buHYibhuqM24buRWSbhuqFj4buT4buHYibDtHsm4bqhxqHhu4diJsOj4bql4buRJsO14bqzJuG6o+G6qSbhuqNb4buHYibDtGXhu4Emw6pkw6Lhu4Emw6Phu5tu4bqhJuG6oTbhu5Emw7Thu48iJuG6v21kVybDkmPhu5Um4buHcCZz4bubeyZxWybhu4d7dCbDqmN94bqhJuG7h2N74buRJuG7h2Phu5smw7Rjw6Im4buHW+G7g1bhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7hmJ7dCbhu4dj4bubJmJkeybDo2Xhu4djJsO0w61kJsOjNnRZJi4m4buHYuG7m21kJsOyY+G7lSbhu4dwJuG6oeG7meG7h2Im4bqhY+G7keG7h2Imw7XDrOG7h2JZJuG6oWNkeybhur9b4buBJmN7ZCbDsmPEg8OdJuG7gOG6sSbDtMOtZCbhu4diY2Thuqnhu4Em4buHY2ThurXhu4cmbybDsmPEgybigJzDsmPhu5Um4buHcCZz4bube+KAnVkm4bqhZuG7hybhur9dZCYsJsOj4budeybhuqHhu4Phu4cmYn1kJsO0Y2UmbybDsmPEgybigJzhu4diW3Qm4buHe3TigJ1ZJuKAnGNk4bqn4buHJsOjXWTigJ1ZJsO04buP4bq3JsO04buP4buR4buHYlkm4buHMOG7h2Imw6Phu4nhu4diw53DncOdJlHEkSbhu4dj4bubJnE34buHJsOj4bqlJmPDreG7hybhu4djNuG7h1km4buHw6Lhu5Em4buB4bqxJsO0w61kJnHDoeG7hybDtGPhu5tt4buHYiZiZCLhu4diJmJkImRZJsO0feG6oSbDo+G7ieG7h2Imw7Q24buBJuG6v3VXJuKAnOG6oOG7g+G7hyZifWQm4bqh4budJsO0OOG7gSY7ISbDtOG7kcSpZCbhur85w7ImYmR7JsOjZeG7h2Mm4bq/WybDo+G6scOyJuG7h2M3w7RZJuG7jeG7kXsm4bqhfWQmw7Thu5HEqWQmN3Qm4bq/WybDtGNb4buHYyZifWQmYmRbWSZifWQmw6JZJsOgw6wm4buB4bqxJnHhu6N7JsOyYyJkJsOgOeG7hybDtDbhu4Em4bq/4buDJuG6vzHhu4diJuG7gVsmw6BbJuG6oeG7g+G7hybhur9b4buHYiZz4buF4buBJuG7h2Lhu5ttZCbDtHsm4bqhxqHhu4diJuG6o8OpJuG7h2Jjw6nigJ3DnSbhu4Zj4bub4buHYibDtDfDtCbhuqEiJuG6oWPhu5Phu4diJsO0w61kJsOj4bql4buRJuG7jeG7kSIm4buN4buRdMOiw7RXJuKAnMOUY21kJsOg4buRxKlkJuG7h1t0WSbhur83dCbhuqFj4buL4buHYiZvJsO04buRxKlkJjshJuG6v1sm4buN4buRfSbDtWzhu4FZJuG7jeG7kX0mY+G7g1tkJsOyY8SRJsO0Y3vhu4djJnPhu5E24buHw50mw5Rje+G7h2Mmc+G7kTbhu4cm4buH4bq14buHJuG6o1vhu4djJsOj4bqtJmNn4bqhJmNoZFkmw7Thu48iZCbhu4diY2Thuqfhu4Em4buHY2ThuqXhu5Emw6Nk4bql4buRJmN7dCZj4buDJsO04buP4buD4buHYibhuqHhu5Hhu4nhuqEmw7XDrOG7h2JZJnFkJnHhu5Em4buHa2Qm4buHW3Qm4buHa2Qmw6pkeybhuqFj4buDJsO0Y2h7JuG6oWPEkSbhuqFj4budJuG6o8SR4buHYyZxW+G7gybhuqFj4buL4buHYibhuqHhu4Phu4cm4bq/WyZjw6LDtCbDtGN74buHYyZz4buRNuG7hybhu4die3TigJ3DnSbhuqDhu50mY+G6qSbhur844buHJuG7h1vhu4Mm4buH4buFZCbDo8Oi4buHJuG6oWPhu5cmw6PhuqUm4buHW3Qm4bq/WyZiZHsmw6Nl4buHYybDtMOtZCbhur9dZCbigJzhuqHhu4Umw6Bkw6Lhu4figJ3DnSbhu4DhurEmw7TDrWQmw6NoJuG7gTPDtCbDtMSReybDtHtkJuG6v+G7m23hu4EmY8Oiw7Qmw6Phu517JuG7h1t0WSbhu4di4buRdcO0JsOjw6Lhu4cmw6Phu517JsOqZHtYJuG6oWbhu4cm4bqhY+G7k+G7h2Imw7TDrWQm4buPeybDteG7neG6oSbDsmMi4buHJsOjw6xkWSbDtOG7j3vhu4djJuG6v+G7kTnhu4fDnSbFqWQm4bqhxqHhu4diJsOj4bubeybhu497JuG6v3Um4bq/4bqzWSbhur85w7Im4bq/4buROeG7hybhuqHhu5d7JuG7j2ThurXhu4diJuG7gWXhu4djw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oMah4buHYibDtOG7j+G7g+G7h2Im4buB4buJw7Qm4bqhY+G7kWpkJuG7h2Nw4buHYibDqmN94bqhJsOgZOG6p8O0Jjd0WSbhu4HhurEmw7TDrWQmLSbhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3Am4bqjW+G7h2Mm4bqhIibhuqHhu5Hhu4nhuqEmw6NtZCbhu4Fl4buHYybDo+G6rSbhur/hu4Mm4bq/MeG7h2JZJnHhu5Hhu4cmceG6r+G7hybhuqFj4buDJmJkeybDo2Xhu4djJsO0Y+G7lybDtGPhurkmw7Q24buBJsO14bufJnFsZCbDo+G7nXsm4bqh4buD4buHJmJ9ZCbhur9s4buHVybigJzhu4BbdCbhuqHhu50mw7Xhu5HDrMO0JuG7h2JbdCbDtDfDtCbDoDnDtCbhuqHDreG7h2ImcWThuqfhuqHDnSbDg1vhu4cmw6BbJmNr4buHJuG7h2N74buRJsO0N+G7gSbhuqFj4buL4buHYsOdJuG6oMOt4buHYibDtOG7gyZxZOG6p+G6oSbhur9s4buHJmJlJuG6ocah4buHYibhur9bJuG6o+G7gybhuqFj4buL4buHYibhuqFj4budJsOjW+G7hybDoFsm4bqh4buD4buHJmJ9ZCbhuqPhuqkm4bqh4buFJuG7gTd0JsO0e3Qmw6M24buRJuG6oeG7g+G7h+KAncOdJuG6oOG7g+G7hyZifWQm4bq/XWQm4buHYzDhu4cm4buBM8O0JuG6oSBkJuG6v11kVybigJzhu4DhurEm4bqh4budJuG7h+G7hWQmw7Rjw6Im4buHW+G7g8OdJsOSY+G7lSbhu4dwJsOgNnQmYmRtJuKAnGJkaGQmcWThuqfhuqEm4buH4bubbOG6oSbDoyLhu4EmcWThuqfhuqEm4buHY1vigJ1ZJuG6ocah4buHYiZjMOG7h2ImY31kJnPDreG7h2Imw7Jje1km4buHY2ThuqfDtCZj4buRdMOiw7QmcVsmw7RbZCZiZGhkJuG6oeG7hSbDquG6r+G7gSbhuqFd4buHYybDo1vhu4cmw63hu4diJsO0xJEm4buHW+G7gybDozbhu5HDnSbhu4ZjZOG6peG7kSbhu4di4bubbWQm4bqhZuG7hybhur9bJuG6vyDhu4djJsOjXeG7g1km4bqhN8OyJsO04buP4bq14buHJuG6oeG7l3sm4bqhY+G7i+G7h2Im4bqhY+G7nSbhu4HhurEmw7Thu5tv4buHYuKAncOdJuG7hmNl4buHJsOj4budeybhuqHhu4Phu4cmYn1kJuG6v8SD4buDJnHhu4lkJuG6v+G6teG7hybhuqFjZMOi4bqhJnPEgybhu4F9dFkm4buP4buLJmJ7JsOyY+G7heG7h2Imw6NkWSbhu4HhurEm4bqhY+G6uSbDoGTDosO0JsO0Y28m4bqjW2TDncOdw50m4bqg4buFJuG7h2Nk4bql4buRJsOqY2Qmw7TDrWQm4buHYmPhurtZJuG7h8Oi4buRJuG7gVsmw6Phu5tu4bqhWSbDtMOtZCbDteG6sybhuqPDoeG7hybhu4HhurEmw6PDouG7hybhu4djcOG7h2Im4buHa2Qm4buBWybhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3Amw6MgJnFbJsOje+G7h2ImYmRwJuG7h2Nk4bql4buRJuG6oWPhu53huqEmceG7lSbhu43hu5F74buHJsO04buPZ+G7h2Imw7Thu4/hu4Phu4diJsOg4buJJuG7gX10JuG7jeG7kSLhu4cm4bq/dSbhu4ZjWybhu4fhu5ts4bqhWSbhu43hu5Ei4buHJsO04buPw6km4bqj4buDe+G7h2Mm4buHYmNk4bqnw7JZJuG6ocOs4buHYiZjZMOi4buHJmPDosO0JuG7gWXhu4djJuG6oWPhu4Mm4bqhfeG6oSZj4buDXcO0JsOj4buJ4buHYiZzICZj4buJZFkmY+G7g13DtCbDo+G7ieG7h2Im4buHYzbhu4cmw6Nd4buDw53DncOdJlFbJuG6oeG7hSbhu483w7Qm4buHY2ThuqXhu5Em4buHYuG7m21kJsOyY+G7lSbhu4dwJuG6o33hu4Em4buHYmPhurtZJuG6o33hu4Em4bq/W+G7gVkmw7Thu58mw7Rk4buHJsOqYzThu4diJsOjw6nhu4djJuG7gWXhu4djJnFbJsO0Y8SD4buDJsOj4buRxKlkJsOje+G7gSbhu4HhurVZJuG7m2zhuqEm4buBa8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkBRxJEm4buHY+G7mybhu4djcOG7h2Imw7Jj4buVJuG7h3Am4buBWybDtMOtZCbDoyAm4bqh4buFJuG6o+G7kXThurXhu4cmYjPDsiZiw7MmbybigJzhuqBjbibhu4djaCZ74buHJuG6v1vhu4dj4oCdJi0mw7JjZOG6teG7hybhuqFjbibDozPhuqEmw6Bk4bqnw7Qmw6Phu5tu4bqhJsO0xKkm4bqhY+G7neG6oSZxW+G7gybDtX3hu4diJuG6oWPhu5cm4buHYznDtCbDozjhu5Emw7Rk4bq14buHJuG6oeG7l3smw7RjfeG7h2Imw7RdZCbDo8OpeybhuqFj4bq5JikpKSbDlGPDrWQmQ3Dhu5FZJsOyY+G7m23hu4diJsODw63hu4diJlHhuqcm4bu0w5TDkibDlGN74buHYyZD4buFe+G7tsOdJsOSY2ThurXhu4cm4bqhY24mw6pjw63hu4diJuG6oWPhurkm4bq/Wybhu4drZCbDtOG7lSZjZ8OyWSbDoOG7kcOt4buHJsOgfeG7hybhu4djZOG6peG7kSbDtSLhu4cmw7JjYeG7gSbDtDbhu4EmY+G7kXTDosO0JsO0Yzbhu4cmw7RjZOG6p+G7hyZxbGQm4buBw61kJsO04buP4bubbeG7h2JZJuG7h8Ot4buHYibhu4diY2ThuqfDsibDtV3huqFjWSbhu4fDreG7h2Im4buHYmNk4bqnw7ImY3Dhu5Em4bqha8OdJkNr4buHJmPDosO0WSbDsmPEkXsmw7V74buRJuG7gWpkJmJke+G7hyZjW+G7h2Im4bq/Wybhu4Hhu4nDtCbhuqE24buRJuG6oWPhu5F04bqn4buHJsOqY29kJuG7h2JjZOG6p8OyJsOjOHQmw7Rj4buTJnHDqSbhuqHhu5d7JuG7h2Nw4buHYibhu4di4bubbWQmw7Thu4/hurcmw7RbZCZiZGhkWSbhu4djZOG6p8O0JmPhu5F0w6LDtFkmw7XDrOG7h2ImcVsm4bqhw6zhu4diJmNkw6Lhu4cmY8Oiw7Qm4buBZeG7h2Mm4bqhY+G7gybhu4dk4bql4buBJsOje+G7gSbhu4HhurVZJsO04buP4buD4buHYibDo+G7hSbhu4djZOG6peG7kSbhu4di4bubbWQm4bq/WybDsmPhu5Um4buHcMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkBCY+G6rybDtGMw4buBJuG6oGNuJuG7h2NoJnvhu4cm4bq/W+G7h2NZJsOqY33huqFjJmNb4buHYibDteG6syZiM8OyJmLDsybhuqHDrSZifWQm4bqjNuG7hybDtOG7ieG6oSbDlGPEqSbDtFtkJuG7hzDhu4diJuG7hmLhu5F04bqp4buHJuG6vuG6tSbhu4ZiZ+G6oSbhur5k4buHYybhu7QsOybDtOG7kcSpZOG7tiYtJkJkfeG7gSbDo8Os4bqhJkPDlFMmUeG7m23hu4cm4buP4buj4buHYibDgCLhu4cmw5RjxKlZJnMgJkPhu4V7JuG7jOG7kcO6WSZj4buRdOG6p+G7hybhu4Zj4bubJlPhu5E24buHJsOj4bqtJmNk4bqt4buRJmNr4buHJmJkfSbDtOG7j8OpJuG6oeG7l3smcWThuqfhuqEmw7Thu4/hu4vhu4diJuG7j+G7o+G7h2JZJmJkcCbhu4/hu6Phu4diWSZjZOG6reG7kSZxZSbDtXvhu4Mm4bqhw60mYn1kJjd0JuG7jeG7kXTDosO0JsOjw6nhu4djJsOgaCbDsmPDrCZx4bqlJuG7jeG7keG6tVkm4buH4buRw61kJuG6o+G7m8Oz4buHYiZxWybDsmN9w7Qmw7Thu49k4bqt4buHJuG7h2ThuqXhu4Emw6N74buBJuG7geG6tSbhuqHhu5d7JuG7gWXhu4djJuG6oeG7meG7h2ImceG7m23hu4cm4buP4buj4buHYsOdw53DnSbhuqDDrSZifWQm4buHY2gmcWxkJmLhu5tr4buHYibhu4Ezw7Qmc2Thu4djJnMx4buHWSbhu4fhu5Um4bqh4bubbWQmw7Roeybhu4cx4buHYiY3dCbhur9bJsO0feG6oSZiZCJZJsOj4buL4buHYibDtH3huqEmYmQiJuG6oeG7l3sm4buHY2ThuqXhu5Em4bqj4bufJn3hu4dZJnUmw7Thu5tv4buHYibDqmNvZCbhu4diY2ThuqfDsiZje3RZJsO1feG7h2Imw7Rd4buDWSZiZFvhu4djJuG7h2Nk4bql4buRJmJkImQmw7Rj4bubb+G7h2Im4buHY+G7m1cmQmQiZCbhu4ZjN8O0JuG6oeG7keG7ieG6oSbDtGNkJlUmw7Thu5tv4buHYibDqmNvZCbhu4diY2ThuqfDsibDtOG7j+G7g+G7h2Imw6Phu4Nb4buHJnFk4bq14buHWSbDtGN74buHYybhu4dk4bq14buHJsO04bq54buHYybDlGN74buHYyZD4buFeybhur844buHJsO0Y+G7nSZEUybhu4cw4buBJjs/OzomcWxkJnUmw7Thu5tv4buHYibigJxTNnQm4bqj4buf4buHYiZx4bubbeG7hybhu4/hu6Phu4diWSbDqsOiw7QmY27DsibhuqHDreG7h2Im4buHYmPhuqcm4bq/4bq14buHJuG7gcSD4buHJuG6o+G7m27huqEm4bq/ZOG6p+G7kSbhuqHhu5nhu4diJuG7gTnDtCbhu4Phu4diJsO04buP4buD4buHYibhuqFjw6Imw6Bkw6Lhu4figJ1ZJmJkImQmc+G7kTfDtCbDtTHhuqEmw7Rk4bq14buRJsOgZOG6reG7kSbDtOG7j+G7g+G7h2Im4bqhY+G7m2vhu4diJsO04buPZeG7h2Mmw7Jj4buVJuG7h3Amw6pjb2Qm4buHYmNk4bqnw7Imw7V94buHYibDtF3hu4Mm4buHMOG7gSY7Pzs7JuG6oeG7l3smQ+G7iWQm4bq+Q8OS4buGJsO04bq54buHYybDlGN74buHYyZD4buFe8Odw53DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAQ2Thuqfhu4cm4buHe3RZJkPDlFMmUeG7m23hu4cm4buP4buj4buHYibDgCLhu4cmw5RjxKkm4bqh4buFJjo6JsO0Y1vhu4djJnFk4bq14buHWSbhuqFj4buXJnTDouG7kSbhur9bJsOyY+G7lSbhu4dww50mw5Thu4/hu4Phu4diJj4mw7RjfeG7h2Im4buHMOG7gSY7Pzs7WSbhuqPhu4N74buHYybDtGPhu5Em4bqh4buXeyZDw5RTJsOjXcO0JmNr4buHJjomw7Thu6Umw6Phu4vhu4diw50m4buGYuG7kXThuqnhu4cm4bq+4bq1JuG7hmJn4bqhJuG6vmThu4djJuG6oWNkeybDteG6t1cm4oCcQ1vhu4djJsO04buPZeG7h2Mmw6pjb2Qm4buHYmNk4bqnw7ImccOs4buHJsOjICbhu4djZOG6peG7kSbDqmPhu4Umw6pjMOG7h1kmw7Rj4buhJsO0Y33huqFjWSZxbGQmw7Jj4buVJuG7h3Am4bq/XWQm4bqhW+G7h2Imw7Rj4bq14buBJsOqY+G7hSbDqmMw4buHWSbhu49b4buDJuG6oSLhu4cmY2vhu4fDnSbDg8OsZCZxbGQm4buHY3Dhu4diJuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCbhu4Fk4bql4buHJuG7h+G7k2Qm4buHY+G7mybhu4Fl4buHY1kmMOG7hybhuqFr4buBJuG6oWbhu4cmw7JjImQm4buHYuG7i2Qm4buBNuG7gSbhuqPhu5tsZFkmw7XDrOG7h2Im4bqhZuG7hybDsmMiZCbhu4djZeG7hybDtTHhuqEm4buBM8O0JuG6oWPhu4vhu4diw50mw5Thu4/hurXhu4cm4bqhYzPhu4diJsOj4bubbeG7h2Imw6MgJsOjZCbhu43hu5F7WSbhuqHhu4Um4buHY3Dhu4diJsOqY2Qmw7JjImQmw6PDrGQm4buBM8O0JnFsZCbhu43hu5F9JuG7h2Nk4bql4buRJn3Dsibhur/hu5/huqEmw6pjZMOi4buHJuG7gWXhu4djJmPhu4NbZCbhu4diY2RXJuG6vmThuqfhu5Em4buBZeG7h2Mm4bqh4buFJsOje+G7h2Imw7V7ZCbhur844buBVibhu4Zj4bub4buHYibDtXvhu5Emw7Q3w7Qm4bqhIlkm4buBZeG7h2Mmw7Thu58mw6Nk4bql4buRJuG6oWPhurnhu4djWSbhu4dqJuG6v+G7n+G6oVkm4bqhw6wmYjHhu4diJsOqYzThu4diJsOjw6nhu4djJuG7gWXhu4djVybigJzDgCLhu4cmw7RjNuG7hybhu4Fl4buHYybDqmPDreG7h2Imw7Thu5F04bq14buHJuG7h2LDreG7hybhu4FbJuG6oWPhu53hu4diJuG7gWThu4djJsOgMuG7h2ImY1vhu4djJsOj4buJ4buHYlkm4bqh4budJuG6v1vhu4EmcVsm4bq/W+G7gSZjw6LDtCbDteG7neG6oSbhu4Fl4buHY8OdJsOAN8O0JsOqw7omY+G7g1vhu4cm4bqhIuG7h2Mm4buPeybDtXvhu4NZJuG6oWPhurkm4bqhOOG7hybhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3Am4buN4buRdMOiw7Qmw7Q24buBJsO0Y2Umw6pj4buFJsOqYzDhu4cmw7XhurMmw6Bkw6Lhu4cmw7RjW+G7h2Mmw6Phu4nhu4diJuG6v+G7n+G6oVkmw6M3w7Qm4bqhMuG7hybDteG6sybhu4dvJmPhu4N74oCdw50mQ+G7m2vhu4diJnHDqVkm4bqhYzfDtCbhur/hu5tu4buHYibhuqHhu5d7JuG6oX3huqEmw7Ui4buHJsOyY2Hhu4Em4bqh4buXeyZR4bubbeG7hybhu4/hu6Phu4diJsOAIuG7hybDlGPEqSbhuqFjxJHhu4djJuG6v1smw7Ui4buHJsOyY2Hhu4Emw6pjb2Qm4buHYuG7keG7i+G7hybDtOG7oybDtDfDtCbhuqEiJsO0ZeG7h2MmdOG6teG7kVkm4buHZOG6peG7gSbDo3vhu4Em4buB4bq1WSbDoCLhu4cm4bq/4bq74buHYybhuqHhu5d7JuG6ocOtJmJ9ZCbDtOG7j+G6t8Odw53DnSbigJzDimNkJnM2dCbhuqPhu5/hu4diJuG7gcOtJmNl4buHYybhu4dbdFkm4buBZeG7h2Mmw6pjw63hu4diJuG6oWPhurkm4buB4buRw6zhu4cmw7Rd4buDJnFk4bqn4bqhJuG6v1vhu4FZJsO0MOG7h2Imw7Rj4buRJuG7h2M5w7Im4bqhY+G7gybhuqF94bqhJsO0Y1vhu4djJnFk4bq14buHWSbDqmPDreG7h2Im4bqhY+G6uSbhuqHhu4Um4buB4buV4bqhJsO0ZOG6teG7kSZiZHAmYmXhu4dZJsOgIuG7gybDtOG7i+G7hybhu4djcOG7h2Im4bqhfeG7h2Mm4buP4buj4buHYlkmw7R9ZCbDtWThu4djJuG7h2Lhu5Hhu4vhu4cmYsSD4buHJuG6oTZ0JsO04buP4buL4buHYlkmcTnDtCbhu4fhu5HDrWQmw6Ai4buHJsOjw6l7w50mQ2vhu4cmY8Oiw7RZJuG7gWXhu4djJuG7geG7kcOs4buHJsO04buPe+G7gybhuqFj4buDJuG7h2Nw4buHYibhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3Am4buN4buR4bq1JmPhu5tr4buHYibhu4Fl4buHYybhu4Hhu4nDtCbhuqFrJmPhu4lkJsOj4bubbuG6oSZjZ+G6oSZjaGRZJsOj4bubbuG6oSbDsmN9w7Qmw7Thu49k4bqt4buHJnFbJsOqYzThu4diJsOjw6nhu4djJmJkfSbDtOG7j8OpJsOgIuG7hybDtGM24buH4oCdWSbhu4ZiZ+G6oSbhur5k4buHYybhuqFj4buDJsOgZMOiw7TDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4pjw63hu4diJuG6oWPhurkm4bqh4buFJuG7hmLhu5F04bqp4buHJuG6vuG6tSbhu4ZiZ+G6oSbhur5k4buHY1km4buBamQm4oCcw6Dhu4Xhu4diJmPhu4vhu4di4oCdJuG6oeG7l3sm4oCc4bqgY24m4buHY2gme+G7hybhur9b4buHY+KAnSbDo+G6peG7kSbhu4F74buHYibDo8Oi4buHJuG6oTbhu5Em4bqhY+G7kXThuqfhu4cm4buPZOG6teG7h2Im4bqh4buXeybhu4Fl4buHY8OdJsOD4buFJuG6v1sm4bqhfeG6oSbhuqFjw6kmQ+G7m2vhu4diJsOVxIPhu4fDqnsmLSbhu4Zi4buRdOG6qeG7hybDlGPDqSbhu4B7ZCZD4buba+G7h2Im4bu04buGYmfhuqEm4bq+M+G6oeG7tlgm4buGYuG7kXThuqnhu4cmw4DEkeG6oWMm4bq+ZOG6teG7hyYtJuG6oWPhu5cm4bqhaybDtW8mw7Ui4buHJnPhu5E3w7Qm4buGYuG7kXThurXhu4cmw5Jj4buD4buHYibhuqrhu4Phu4PhuqMmLSbDtGPhu5tr4buHYiZjZOG6p+G7kSbDjXrEgybhu4Zi4buD4buHWSbDtGPDqSbDtOG7jzfhu4cm4buO4buj4buHYibDlGPDreG7h2Im4bu0w4PDreG7h2Imw5Vr4buH4bu2WCbDgOG7mWQmw5Rjw6kmw4DEkeG6oWMm4buGYmfhuqEmLSbhuqDDreG7h2Imw7R0JsOU4buGQ0Mm4bqgw63hu4diJuG7h2Jj4bqnJsO1ZOG7h2MmY2fhuqEm4bqq4buQUsWpJsOAZOG7g8O0xIPhuqFjJuG7tMOUw5Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXvhu7ZYJuG7hmLhu5F04bqp4buHJsOUY8OpJuG6osOp4buRWSbhuqFj4buXJuG6oWsmw7VvJsO1IuG7hyZz4buRN8O0JuG7h+G7m2zhuqEm4buBMeG7gSbDtOG7j+G7kXThuqXhu4cmw7Rjw6zhu4diJkPhu4Nb4buHYibhuqLDqeG7kSbhu7TDsmPhu5tt4buHYiZDImQm4buGZOG7h2NZJsO0Y8OpJnMgJuG7hmJjZCbDlWvhu4fhu7bDncOdw50mw4PDouG7hybhuqBjbibhu4djaCZ74buHJuG6v1vhu4djWSbhu4djZOG6peG7kSbhu4di4bubbWQm4bq/M+G7hybhur/hu4lkJsO04bujJuG7gWThuqXhu4cm4buH4buTZFkmw7Thu6Mm4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibDqmN94bqhJsOjw6Lhu4cmw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsmcWxkJsO0e3Qmc33huqFjJuG7h33huqFjJuG7gXvhu4diJuG6oeG7g+G7hybhu4djaFkm4bq/4bq54buHYybDquG6ueG7h2MmY1vhu4diJmPhu4V7WSbDo+G7iybDo+G7g1vhu4dZJsO04buPMOG7hybDtOG7j29ZJsO0xJHhu4djJsO04buDfeG7hybhu4dj4bub4buHYiZxw6Hhu4cm4oCc4buPN8O0JuG7h2Nk4bqnw7TigJ3DnSbhu4BqZCbhu4di4bubbWQmw7Thu597JuG7h2Phu5sm4buB4buJw7Qmw6DDreG7h2ImY+G7g3smYmQi4buHJuG6o8OpWSbDqmNk4bq14buBJuG7h2Phu5tt4buHYibhu4dj4bub4buHYibDoCLhu4cm4bq/4bq74buHY1km4buBXeG7h2Mm4buB4bqzJnFbJuG6v+G7n3sm4bqhY2fhu4cm4bqhfeG6oWMm4oCcw7RoeyZj4buba+G7h2LigJ0m4bqh4buXeybhu49k4bq14buHYibhu4Fl4buHY8OdJk8mw6Phu4VZJuG6oeG7hSbhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3Am4bq/W+G7gSbhu4HhurEmw6Nr4buHJsO0Yzbhu4cmw7Thu6Mmw6pjZCbhuqFm4buHJuG7jzfDtCbDtOG7j+G6t8OdJuG6oOG7hSbhu4di4bubbWQm4buBe+G7h2Imw7Thu4/hu4Phu4diJuG7gWXhu4djJsOg4bqn4buHYybDtDnDtMOdJlFbJuG6oWbhu4cm4buHY2ThuqXhu5Em4buHYuG7m21kJsOyY+G7lSbhu4dwJuG7h3B7WSZjZybhuqHGoeG7h2Imw6MgJsOyYyJkJuG6oWPDreG7hybhuqFjM8O0JsO04buP4buD4buHYibhur9m4buHYibhu4Fl4buHYybhu4djZOG6peG7kSbDtDbhu4Emw7Xhu59ZJuG7h2pkJsOg4buR4buL4buHWSbDqmPhu4Umw6pjMOG7hybhu49k4bq14buHYibDo+G6rSbhuqM34buHJsO0Yzbhu4cmcVvhu4Mm4bqh4buD4buHJsOj4bubbeG7h2Imw6pjb2Qm4buHYmNk4bqnw7JZJsOj4bqtJnFw4buHYiZxW+G7h2Imw6Phu53hu4diJuG6v+G6teG7hybhur9b4buBJuG6oWPhu5cmYmR7JsOjZeG7h2NZJuG6v1vhu4Em4bqhY+G7lybhuqHhu5Hhu4nhuqEmw7XDrOG7h2LDnSbhu4Zj4bub4buHYlkmY2cm4bq/W+G7gSbhu497JsO1IuG7hybDsmNh4buBJnFbJsOgfeG7hybDtSLhu4cmw7JjYeG7gSY3dFkm4bqhY2R7JsO14bq3JuG6oTbhu5Em4bqhY+G7kXThuqfhu4cmw6pjb2Qm4buHYmNk4bqnw7Imw6M4dCbDtGPEkeG6oWMmw7Rj4buTWSbDtXt0JuG7geG6tcOdJlFsZCbhu4djZOG6peG7kSbhu4di4bubbWQmw6pjZCbDo8Oi4buHJuG6oGNuJuG7h2NoJnvhu4cm4bq/W+G7h2NZJsOj4bql4buRJuG6oeG7hSbDteG7kXQm4buHYmPhurtXJuG7gGpkJmLhu5tr4buHYibhu4Ezw7RZJuG7gWpkJuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCZvJsOj4buFJnFbJuG6oTbhu5Em4bqhY+G7kXThuqfhu4cmY2Thuqfhu4cmw7Rj4buf4bqhJmPhu4V7JuG7m2zhuqEm4buBaybhuqHhu5d7JmNnJnPhu53hu4diJsOjfeG7h2Im4bq/Wybhu4djcOG7h2Im4buHYuG7m21kJsO04buP4buRdOG6peG7hybhuqEi4buBJmPhu53hu4diJnHhuqUmcXtkJsO04buPZlkmw6Phu4Xhu4diJmLhu4XDsibhuqHhu5d7JsOyY+G7lSbhu4dwJsO04buP4buD4buHYiZzICZj4buJZCZjZOG6p+G7hybDo11kw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7hmNw4buHYibhuqE24buRJuG6oWPhu5F04bqn4buHJmLhu4XDsibhu4djM8O0JsO04buP4buD4buHYibhu4Hhu5HDreG7hyZjZeG7h2MmcV3hu4cmw7Thu49d4buHYibhuqHhu5Hhu4nhuqEmw7XDrOG7h2JZJuG6oWPhu5Hhu4diJuG7jeG7kXQm4bq/XWRZJsOj4bqtJuG7h+G7hWQm4bq/4bq14buHJuG7geG7icO0JsOjZOG6peG7kSbhu48y4buHYlcmw5Xhu58mw6pjfeG6oSbhu4dje+G7kSbhur9s4buHJuG7h2M3w7QmYmRweybDsmPhu5Um4buHcCZz4bubeyZxWybhu4d7dCbhuqHGoeG7h2Im4bqhY+G6uSZz4buDe3Qm4buN4buRe+G7h2MmLCZxN+G7hybDo+G6pVcm4buM4buRe+G7hybDo2Thuq3hu4FZJuG7h2M54buHJsO0Y+G7neG6oVkmY+G6pybDtOG7mybDtOG7m2/hu4diJi0mYmR9JsO04buPw6lZJsOj4buFJuG7gWxkJuG6v1smYsOs4bqhJuG7j+G6qSZxN+G7hybDo+G6pcOdJlFk4bqn4bqhJuG7gTPhuqEm4buN4buROOG7hybhu4diMeG7hyZje3Qm4buN4buROOG7hybhuqNbZFkmw7Thu4XhuqEmw6PEg+G7hyZje3Qmw7Thu4XhuqEm4buHY+G7keG7ieG7gSbhu4Fb4buRJsO0Y21kJsO04buPe+G7h2JZJuG7jzDhu4diJsOjxIPhu4cmY3t0JuG7jzDhu4diJsO04buPMeG7h2LDncOdw51ZJsO0N8O0JuG6oSIm4bqhY+G6uSbhur9bJsOgZOG6reG7kSZjZOG6p+G7h1kmw6pjw63hu4diJsOyYyJkJuG6v1smw6Ai4buHJuG6oWM3w7QmcTfhu4cmw6PhuqXDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAQmRtJsOjNnRZJnMgJmPhu4lkJsOjICbDo8SpZCbDtGN7dCbhu483w7Qm4buHY2ThuqXhu5FZJuG7jeG7kXvhu4cmw6Nk4bqt4buBWSZj4bqnJmJkfSbDtOG7j8OpWSbhuqF94bqhYybhu4djZeG7hybhu4djOeG7hyZx4bqlJnF7ZCbDtOG7j2Ym4bqh4buXeybhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3Amw7Thu4/hu4Phu4diJmJkeybDo2Xhu4djWSZzICZj4buJZCbhuqHGoeG7h2Imw6pjfeG6oSbDo2TDnSbDlOG7j+G6teG7hybhu4di4buRdOG6teG7hybDtDHhuqEmw7TDreG7hybDtOG7j2fhu4diWSbDqsOiJsO0Y+G7o3sm4buHY3Dhu4diJmJkfSbDtOG7j8OpJsO04buP4buRdOG6peG7hybDtGPDrOG7h2Imw7TDrMO0JsOj4bqxw7Im4bqh4buXeybhu4di4bubbWQmw7Jj4buVJuG7h3AmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJuG7gWdkJsO0Y21kJsOjXWRXJuKAnMWp4buHYyZj4buZ4buHYiYtJsOgN8O0JsOqY+G7kTfDtCYtJsO04buP4buR4buHYiZjOeG7kSYtJsOjIuG7gSbDo3vhu4di4oCdJuG7h2Phu5vhu4diJuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCZjw63hu4Em4buHe3Qmw6Bkw6LDtCbDo+G6pSbhuqF74buDJnF7ZCbDtOG7j2ZZJsOqYzThu4diJsOjw6nhu4djJnHDqSbDtGPDoibhuqHhu5d7JuG7gWXhu4djJsO04buP4bq14buHJuG7gWdkJuG7gTPDtCbDo21kJsO1w6zhu4diJnMgJmPhu4lkw50m4buGY3Dhu4diJuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCY3dCbDqmPDreG7h2Im4bqhY+G6uSbhur9bJuG7geG6sVkm4bq/WyZxbiYtJuG7h2Lhu5ttZCbigJxiZHAm4bq/4buhe+KAnVkmceG7keG7hyZx4bqv4buHJsO0xKkmN+G7gSZiZHsmw6Nl4buHYybhu4FbJuG6oWbhu4cm4bq/WybhuqFjxJHhu4djJsO04buPw6kmYmR7WSbhuqPhu4N74buHYybhu4djNuG7h1kmY+G7g3smYznhu5FZJuG7h2NbJsO0Y2TDosO0JsOqw6Imw7RjbWQmw7Thu4974buHYlkmcTDhu4cm4buHYzbhu4dZJuG7h2NbJmPhu4Ndw7Qmw6Phu4nhu4diJnMgJmPhu4lkw53DncOdJuG6oOG7hSbhu4diY+G6u3sm4bq/W1km4buHYlt0JmPDreG7gSbhu4d7dFkmw7Jj4buVJuG7h3Am4bqh4buFJsO0Y+G6rSbDtGh7JsO1feG7h2Imw7Thu4/hurXhu4cm4buBZ2Qm4bq/4bq74buHYyZx4buf4bqhw50mUVsm4buN4buRe+G7hybDtOG7j2fhu4diJuG7h2M3w7RZJmNnJsOje+G7h2Im4buHYznhu4cmw6Phu5tu4bqhJuG7h2Nk4bql4buRJsO14bufJuG7jeG7kXvhu4cmw7Q24buBWSbhu5fhu4diJmPhu4lZJmNqJsO04buPbiZxWybhu4djZeG7hybhu4djOeG7hybhuqHDreG7h2Imw6Ay4buHYibhuqHhu5d7JnMgJmPhu4lkw50m4bqgY8SR4buHYybDo2ThuqXhu5Emw6Phu4Um4bq/Wybhu4di4buR4buL4buHJsOj4buJ4buHYiZxZOG6teG7h1km4bqhxKkmccahJsO04buDJuG6v2zhu4dZJsOjZOG6peG7kSbDqmThuqfhu4cmw7Rj4buROeG7hybhur9uZCbhu4djN8O0JsOj4bqtJsOyY+G7lSbhu4dwJsOqY8Ot4buHYibhu4di4buj4buHYibhu4dqJuG6v+G7n+G6oSbDsmM34buHJsOjN+G7kVkmw6pjNOG7h2Imw6PDqeG7h2MmcXtkJsO04buPZlkmccOpJsO0Y8OiJuG6oeG7l3sm4buBZeG7h2Mmw7Thu4/hu4Phu4diJnM2dCbhuqPhu5/hu4diWSbDsmN9w7Qmw7Thu49k4bqt4buHJuG7jeG7keG6tSZj4buba+G7h2JZJsOjN8O0JuG7h+G7m2zhuqFZJuG6ocOs4buHYiZjZMOi4buHJuG6oWPhu4MmcyAmY+G7iWTDncOdw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqJsO1w7R04bq/xIPhu6gqw7TEg3PDtC174bq/ZGLhu4dXJuG7j2RiY8O0WCpA4bu4w7XDtOG7j+G7g+G7h2JAw5RjIuG7gybhur5k4buHY+G7uC/DtcO04buP4buD4buHYkDhu7gvw7JA


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]