(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, quy trình, thời gian xử lý hồ sơ công việc được rút ngắn và công khai minh bạch, cơ bản đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, đo đạc địa chính tỷ lệ còn thấp; công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai chưa được thường xuyên, liên tục; hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, rách nát, xuống cấp; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chưa thường xuyên, cơ sở dữ liệu địa chính chưa đồng bộ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo thời gian quy định; công tác đo đạc chỉnh lý phục vụ cấp Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người dân còn chậm, tình trạng đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân vẫn còn, chưa kịp thời giải quyết; trụ sở làm việc, kho lưu trữ của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai còn khó khăn và chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là diện tích phòng làm việc, kho lưu trữ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu công việc…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên đó là công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, bảo quản hồ sơ địa chính trên địa bàn cấp huyện trước đây chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; chưa bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; Một số địa phương chưa quan tâm đến việc tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho người dân, nhất là trong cấp Giấy chứng nhận lần đầu (như: thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn), không bàn giao hồ sơ địa chính theo quy định cho Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý phục vụ thẩm tra hồ sơ, cung cấp thông tin theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường các biện pháp thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá về kết quả giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các huyện Thiệu Hoá, Quảng Xương và Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, không phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các quy định về: Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất theo quy định; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa; Kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt là việc giải quyết các vụ việc nổi cộm, phức tạp; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến cấp Giấy chứng nhận và việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ hoặc dự án xây dựng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 để tổ chức triển khai thực hiện; Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp tháng 6-2022; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát các khu đất dôi dư, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí trụ sở làm việc, kho lưu trữ cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đóng tại các địa phương để đảm bảo diện tích phòng làm việc, kho lưu trữ theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã thống kê, rà soát, tổng hợp, phân loại các trường hợp tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận lần đầu (trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất giao không đúng thẩm quyền, đất sử dụng vi phạm pháp luật đất đai và những trường hợp cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định trước đây…), xây dựng phương án, kế hoạch, thời gian cụ thể để thực hiện; trường hợp cần thiết chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kết luận xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trước khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30-7-2022; Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương; ngăn chặn, xử lý kịp thời việc tự ý san lấp ao, hồ, lấn chiếm đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, lấn chiếm đất công và sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp; tự ý chuyển mục đích đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để xảy ra vi phạm. Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương để thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Chủ trì giải quyết những ý kiến không thống nhất giữa UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, (như cấp Giấy chứng nhận lần đầu, đính chính sai sót vào Giấy chứng nhận đã cấp…) theo quy định tại Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa. Trường hợp phát hiện cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm, không đảm bảo quy trình, thời gian xử lý công việc thì xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền.

Các sở, ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xử lý các vướng mắc, thúc đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền dụng đất, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]