09:05 19/04/2024 GMT+7
Phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sỹ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn.
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s8OhxKjGoMOAxqBD4buWw4DDg+G6oMSC4bqg4buvw4Dhu6rDk+G6vMagw4BH4bq8V8OA4buWw5rDksOAVuG7rOG6qOG7lsOAP8OAVsSow4Dhu4Thu5zDgOG7jFbDgMagw5PhurxWw4Dhu5ZUVsOA4buC4bqm4buEw4Dhu64hw4Dhu4TDmcOAw5MkV8O9L8OT4bqi4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buq4bqtSOG6pEbDgeG7s23Dk+G6vMagw4BH4bq8V8OAR8SoxqDDgMagQ+G7lsOAw4PhuqDEguG6oOG7r8OA4buWw5rDksOAVuG7rOG6qOG7lsOAP8OAVsSow4Dhu4Thu5zDgOG7jFbDgMagw5PhurxWw4Dhu5ZUVsOA4buC4bqm4buEw4Dhu64hw4Dhu4TDmcOAw5MkV+G7rcOA4buWw5rDksOAVsOTUcag4buvw4Dhu4LhuqrGoMOA4buE4bucw4Dhu5ZUVsOAxqDDk+G6usagw4Alw5Lhu4jGoMOAP8OAVsSow4BH4bu2xajhu4TDgEfhuqzhu5rDgFbhuqjhu5rDgMOT4buaReG7hMOAVuG6vuG7qsOAw5NX4bq8xqDDgCVKw4Dhu4TDk1c/4buIxqDDgOG7llHGoHbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O9w5Lhu5ZPw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgcOSOUjGoFZI4busw4BGVsOTV+G7luG7gsOARsOTw5JGSMOBw4Dhu65WP+G7lEjhu6XDgSrDkkZWw5Phu7HDgOG6tOG6oOG6oOG7qibhu63DgMOTSMOST8OTVuG7scOA4bqwxILEguG7qibhu63DgcOA4buu4bus4buE4bulw4EvL+G7hEbGoHbhu4LhuqThu5pWw5PhuqTGoMOTw5Phu5rhuqR2JcagL0ZI4buu4buYVuG7muG7qi/GoEgq4buuL8OD4bqu4bqi4bq2L8OD4bqg4bqwRuG6sOG6ouG6oOG6osSC4bqg4bq2VsOD4bqi4bqi4bqu4bqi4buU4bqgduG7kuG7qk/hu6vhu6zhu6XhuqLhurTDgcOA4bqk4buUVuG7pcOBw6HEqMagw4DGoEPhu5bDgMOD4bqgxILhuqDhu6/DgOG7qsOT4bq8xqDDgEfhurxXw4Dhu5bDmsOSw4BW4bus4bqo4buWw4A/w4BWxKjDgOG7hOG7nMOA4buMVsOAxqDDk+G6vFbDgOG7llRWw4Dhu4Lhuqbhu4TDgOG7riHDgOG7hMOZw4DDkyRXw4HDgCrDkkZWw5Phu6XDgeG6tOG6oOG6oMOBw4DDk0jDkk/Dk1bhu6XDgeG6sMSCxILDgcOAL+G7s8O9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw73DkuG7lk/DgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOBw5I5SMagVkjhu6zDgcOA4buuVj/hu5RI4bulw4Eqw5JGVsOT4buxw4DhuqLhuqDhuqDhuqDhu6om4butw4DDk0jDkk/Dk1bhu7HDgMOD4bqgw4Phuq7hu6om4butw4HDgOG7ruG7rOG7hOG7pcOBLy/hu4RGxqB24buC4bqk4buaVsOT4bqkxqDDk8OT4bua4bqkdiXGoC9GSOG7ruG7mFbhu5rhu6ovxqBIKuG7ri/Dg+G6ruG6ouG6ti/huqLhurLhurJG4bqw4bqgw4LhurDDguG6oOG6sFbDg+G6osODxILhu5Thuq4t4bqixILDg0bhuq7huqLhuqLhuqLhurbhuqDDg1bhurTDguG6ouG6tOG7lMOCLeG6sHbhu5Lhu6pPw4HDgOG6pOG7lFbhu6XDgcOhxKjGoMOAxqBD4buWw4DDg+G6oMSC4bqg4buvw4Dhu6rDk+G6vMagw4BH4bq8V8OA4buWw5rDksOAVuG7rOG6qOG7lsOAP8OAVsSow4Dhu4Thu5zDgOG7jFbDgMagw5PhurxWw4Dhu5ZUVsOA4buC4bqm4buEw4Dhu64hw4Dhu4TDmcOAw5MkV8OBw4Aqw5JGVsOT4bulw4HhuqLhuqDhuqDhuqDDgcOAw5NIw5JPw5NW4bulw4HDg+G6oMOD4bquw4HDgC/hu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s25XP8SoVsOAR8OVxqDDk8OA4buuUsOAw4PhurThuqIvbsOhLcOyw7JPw4Dhu4LhuqTGoMOAw5PhuqzGoMOTw4DDqcSow4DDk+G7muG6qOG7hMOTw4BW4busw5JMxqDDgOG7mMOT4bqkw5LDgFbDkyPhu4TDgMOTw5JLxqDDgDnDk8OUw4BWw5PDlcOA4buuUsOAw4PhurAtOcOyL8Oy4buZw4DGoE/huqw/w4DDg+G6sC/huqLhuqAvw4PhuqDDg8SCw4Dhu4Thu7LhuqTDgDjhuqTGoMOAOOG7jMOAVsOT4bu2w4AlSsOAVsOSxKjhu6rDgFbDneG7hMOA4buE4buyxqBPw4Dhu4RS4buvw4DDk+G7muG6rMagw4BWw5PDkkvGoOG7r8OAxqDhurrGoE/DgOG7hOG6pOG7msOA4buEw5PhurxWw4Dhu5Thu7bFqMagT8OAw5Phu5rhuqhWw4BHVMagT8OA4buE4buy4bqkw4A/w4BWxKjDgOG7hMOZw4Dhu67Gr8OAVuG7rOG7msagT8OAVuG7jsagw5PDgMOT4buOxqDDk8OA4buW4bukw5LDgEdKw4Dhu6zhuqTDgMagw5PDkkvhu5bDgCXDneG7r8OAT8OS4bqqw5LDgOG7qsOT4bqm4buqw4DGoOG6usagT8OA4buE4bqk4buaw4Dhu4TDk+G6vFbDgOG7lOG7tsWoxqBPw4DGoE9XU8agw4DGoMOT4bq6xqDDgOG7lCPhu4TDgD/DgFbEqMOA4buEw5nDgOG7rsavw4Dhu5Thuqzhu7HDgMagT8OTw5Lhu4jGoMOA4buE4bu4V8OA4buC4bqq4buaw4BH4bqq4buWw4BWw5JKxqDDgOG7lOG7tsOZxqBP4buvw4Dhu6rDk8Odw4Dhu4Thurzhu6rhu6/DgOG7hMOTxKjDgEdUw4BHQsOSw4DGoE9Uw4Dhu4TDk+G7msOAxqDDk+G6usagw4Dhu5Qj4buEw4A/w4BWxKjDgOG7hMOZw4Dhu67Gr8OAVuG7tsOZxqBPw4Am4bu4xqBPw4Al4bukw5LDgD/hu4hXw4Dhu4TDilfDgMagw5PDkkvhu5bDgCXDncOAJeG6rMOAR0Xhu4TDgFbDk1nDgOG7hFHGoE/DgCXDkkvhu4Thu63DgOG7hOG7nMOA4buEw5Phu4zGoMOTw4Dhu67huqbhu4TDk8OAR1RWw4Dhu6rDk+G6psOAR0zDgFbDk1fDgMOTWFbDgMagw5PhurrGoMOA4buUI+G7hMOA4buE4bucw4BW4bus4buOxqDDk8OAR1TDgOG7hMOTVz/hu4jGoMOA4buWUcagw4BPw5Lhu6DDksOA4buU4bqs4buWw4Alw5JL4buE4buvw4BPRMagw4Dhu4Lhu5zDgOG7lOG6ulfDgEbhuqzDksOAVuG6qMOSw4A/w4BWxKjDgOG7hMOZw4Dhu67Gr+G7r8OAxqDDk+G6vFbDgOG7lOG6rMOAJVnGoE/DgOG7mMOT4bucw4Dhu5jDk0PGoOG7r8OA4buCw5Lhu4jGoMOAT8OS4bukw5Lhu6/DgMOT4bqqw5LDgEfhuqrhu5p2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqOOG7mkY/w4Hhu7M44buIxqDDgOG7hOG6qMagw5PDgEfhu5zhu6/DgOG7qsOT4bq8xqDDgEfhurxXw4BHxKjGoMOAxqBD4buWw4DDg+G6oMSC4bqg4buvw4Dhu5bDmsOSw4BW4bus4bqo4buWw4A/w4BWxKjDgOG7hOG7nMOA4buMVsOAxqDDk+G6vFbDgOG7llRWw4Dhu4Lhuqbhu4TDgOG7riHDgOG7hMOZw4DDkyRX4butw4Dhu5bDmsOSw4BWw5NRxqDhu6/DgOG7guG6qsagw4Dhu4Thu5zDgOG7llRWw4DGoMOT4bq6xqDDgCXDkuG7iMagw4A/w4BWxKjDgEfhu7bFqOG7hMOAR+G6rOG7msOAVuG6qOG7msOAw5Phu5pF4buEw4BW4bq+4buqw4DDk1fhurzGoMOAJUrDgOG7hMOTVz/hu4jGoMOA4buWUcagdi92w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buqw7Phu5pX4bus4buESMOBw4Dhu65WP+G7lEjhu6XDgVZIJlYt4bqk4buUw5JPxqDhu7HDgOG7rMOST8OTVuG7rcOB4buzw7LDk0jhu5rDgMOyw7Lhu6Hhu6Phur3DvS/hu6rhu7M=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]