(Baothanhhoa.vn) - Sở Công Thương vừa có văn bản về việc đăng thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 để lấy ý kiến Nhân dân.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhuqzGoeG7huG6rC3DreG7r+G7pcO6d8Oi4bq94bux4bqo4bqm4bqs4buldeG7guG6peG6u2Thu5TDrXfDueG6veG6psOs4buZw7nhur3hu5dx4bq9d8O6w7nGsOG6veG7huG7m+G6rOG6veG6rG53w7rhur3hu5XDrXfDueG6vcO54bulcuG6qOG6veKAnFfDusO5cuG6vXfDucOyd+G6vVfDucOyd+G6veG7lcOyd+KAneG6p+G6veKAnFfDusO5cuG6vXfDucOyd+G6vSDhuqjhur3huqzhuqrigJ3hur3hu6/hu6t3w7nhur3hur7hurrhu5nhur13w7rDuXHhur3huqzDuUThur3hu5nhu7l3w7rhur12SeG6vXfDusO5cuG6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buBYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2Qp4bq24bq94buY4bu5d8O64bq9PMO5RcODd8O64bq94bq+4bq4w63hur3hu5l54bq94bq+a3fhur3hu5PEqXfhur3hur5x4bq94bq+4bulcuG7meG6veG7l2t3w7rhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG7k8OseOG6veG7lcOtd8O54bq94bqmw6zhu5nDueG6veG7mcOs4bq9d8O5w7J34bq94buXceG6vXfDusO5xrDhur3hu4bhu5vhuqzhur3huqxud8O64bq94buVw613w7nhur3DueG7pXLhuqjhur3igJxXw7rDuXLhur13w7nDsnfhur1Xw7nDsnfhur3hu5XDsnfigJ3huqfhur3igJxXw7rDuXLhur13w7nDsnfhur0g4bqo4bq94bqs4bqq4oCd4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6vXfDusO5ceG6veG6rMO5ROG6veG7meG7uXfDuuG6vXZJ4bq9d8O6w7ly4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4Hhur3hu5dz4bq94buv4buN4buC4bq94buE4bq94but4bulcHfhur1Xw7nDsnfhur3hu5XDsnfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu5XhuqzDueG6qHbhu5Phur3hu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9Z8Oqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buB4buF4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buB4buDZi/hur9nZ+G7leG7heG6v+G7heG6v8Oqw6rhu4Phuqzhu4Hhu4XDquG7geG7r+G6v8OqLeG6v+G7g2nhu5Xhu4HDqmnDqsOqw6rhu4Xhuqxmw6pm4bq/4buv4buBLXrhuq3hu7HhurTDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu5TDrXfDueG6veG6psOs4buZw7nhur3hu5dx4bq9d8O6w7nGsOG6veG7huG7m+G6rOG6veG6rG53w7rhur3hu5XDrXfDueG6vcO54bulcuG6qOG6veKAnFfDusO5cuG6vXfDucOyd+G6vVfDucOyd+G6veG7lcOyd+KAneG6p+G6veKAnFfDusO5cuG6vXfDucOyd+G6vSDhuqjhur3huqzhuqrigJ3hur3hu6/hu6t3w7nhur3hur7hurrhu5nhur13w7rDuXHhur3huqzDuUThur3hu5nhu7l3w7rhur12SeG6vXfDusO5cuG6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buB4bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u2fDqsOq4bq74bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzEg+G6u+G7heG7geG7heG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZMSod8O54bq9duG7pXfDueG6vcO54buzw63huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY8ahdmQpw63huqjhur3hu5fDsuG7guG6veG7r+G7i+G6veG7lcOtd8O54bq94bqmw6zhu5nDucOiYy/GoXZkYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7g+G7geG7geG6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7geG7g2Yv4bq/Z2fhu5Xhu4Xhur/hu4XDqmbhu4Vp4bqs4buDZ+G7h2fhu6/hu4Mt4buB4bqt4bux4bq0w7rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buUw613w7nhur3huqbDrOG7mcO54bq94buXceG6vXfDusO5xrDhur3hu4bhu5vhuqzhur3huqxud8O64bq94buVw613w7nhur3DueG7pXLhuqjhur3igJxXw7rDuXLhur13w7nDsnfhur1Xw7nDsnfhur3hu5XDsnfigJ3huqfhur3igJxXw7rDuXLhur13w7nDsnfhur0g4bqo4bq94bqs4bqq4oCd4bq94buv4burd8O54bq94bq+4bq64buZ4bq9d8O6w7lx4bq94bqsw7lE4bq94buZ4bu5d8O64bq9dknhur13w7rDuXLhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7geG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Phu4Hhu4Hhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RW4buz4bul4bq94buE4bq94but4bulcHfhur3hu5d5d8O64bq9w7p54bq04bq94buTbXfDuuG6veG6vmt34bq94buTxKl34bq94bqrw7rDueG7peG6veG6pOG7t+G6vcO54buz4bq94bqs4buhd+G6p+G6veG7l8aww63hur3hu5nDueG7qeG6p+G6veG6pkHhur3hu5fhu6Vyd+G6veG6rMO5eOG7ieG7peG6veG7r+G7peG7oXfhur3DuXJi4bq9w7rhurzhu6Xhur3hur5x4bq9KeG6tuG6veG7mOG7uXfDuuG6vTzDuUXDg3fDuuG6veG6rOG7qXfDueG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63huqXhur3hu5fGsMOt4bq94buZw7nhu6nDouG6veG7rMO54bqo4bq94buX4bu54bq94bqsw7nGsOG6vXbEguG7peG6veG7luG7uXfDuuG6vcOZRcODd8O64bqn4bq94bq0w7lF4bqud8O64bq94buW4bu5d8O64bq9w5lFw4N3w7rhuqfhur08LuG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63huqfhur3huqzhu6l3w7nhur08w7nDrXfDueG6vcOZecOt4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDjeG6qOG6rMO5eOG6pOG6u2Thu5Lhu5Y8Yy/hurRk

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]