(Baothanhhoa.vn) - Xác định chi bộ khu dân cư có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7leG7pDEh4buW4buyw6Hhu5Yo4bqt4buHOjHhu5Z2IVThu5bhuqThuqMxTOG7lnYq4bqt4buW4bu0VDLhu5bDqlQp4buW4bqnw6I04buW4bu0Y1Thu5bhu7QoKeG7luG7ssOh4buWIijhuq3hu5bhu7bhu64x4buW4bu0xJHhu44vKOG7msOV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k0Ax4bqnQMOi4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bu24bqnKOG6rTDhu7Lhu5Yp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUOG7msag4bqz4buBTeG7lihAKSEo4bqnTOG7luG7olPhu5rhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu04bu2MU/hu7JUMuG6pyhUMSgoMlRPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5pT4bucUS/hu5pRUOG7tuG7nuG7nMag4bua4buaxqDGoOG6p+G7oOG7oFLhu6BSIMagT13hurMhS8Oiw4xQU+G7nuG7lOG7llQg4bqnw4zhu5Thu5Xhu6QxIeG7luG7ssOh4buWKOG6reG7hzox4buWdiFU4buW4bqk4bqjMUzhu5Z2KuG6reG7luG7tFQy4buWw6pUKeG7luG6p8OiNOG7luG7tGNU4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7liIo4bqt4buW4bu24buuMeG7luG7tMSR4buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDlXYoxIPhu5YxIeG6rWEx4buWKOG6oeG7luG6p8Oi4bqv4buW4bqnw6nhu5Z2KMOa4buWMcSRw6Phu7RO4buW4bu4MzEh4buWITPhurPhu5bhu7RjVOG7ljEo4buuMeG7luG7tuG7rjFO4buWMSgpP+G6reG7lijDmTEh4buWMGLhu7Thu5bhu7Q4MSHhu5bhuqfDoj4xKOG7luG6seG7liDDmjEh4buW4bqmw6Lhuq0xIeG7luG7kyg8MShO4buW4buB4bum4buWdiFU4buW4bqmw6Lhuq0xIeG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu4V+G6reG7luG6p8SR4buW4buB4buu4buH4buW4bu24bq5MSHhu5YiKFQxIeG7luG6p8OiVDEhT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5Xhu4BV4bu04buW4bu4ezEo4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7liIo4bqt4buW4bu24buuMeG7luG7tMSR4buW4bu0M+G7lsOqVCnhu5bhuqfDojThu5bhurXhuq1UMeG7luG6p8OiNTEh4buW4bqnw6IyMSHhu5bDqik64bu04buW4bu4xJFU4buW4bu0VeG7tOG7luG7tChj4buW4bqnw6LEkeG6ozEhTuG7luG7uMSRxIMxIeG7liA5KeG7luG7tGNU4buWw5Dhu6QxIU7hu5bhu7QoPDEo4buW4bqlVeG7tChO4buW4bqzKFXhurPhu5Yg4bqtWOG6p+G7luG7tGNU4buWdijDmuG7ljHEkcOj4bu04buW4bu4JjHhu5Yw4bqhKeG7luG7uOG7pDEh4buWw6opKjHhu5bDqsOa4buWMSjhu64x4buW4bu24buuMU7hu5bhu5Xhu6QxIeG7luG7ssOh4buWKOG6reG7hzox4buWdiFU4buW4bqk4bqjMeG7luG7uOG7puG7luG7tDPhu5YxKCk/4bqt4buWISnhu6Qp4buW4bqzKFXhurPhu5YxKOG7qDDhu5Yx4buuMSHhu5bhu7RUMuG7ljHFqDEh4buWIOG6ueG7tOG7liDhu6YxKOG7luG7uMOZMuG7luG7tGNU4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7luG7uOG7pDEhTuG7liEz4bqz4buW4bqzKFcx4buWISnhur3hu5bDquG6vTEh4buWVDHhu5YxKTEo4buW4bu0KDwxKOG7luG6p8Oie07hu5bhu7Lhu6Qy4buW4bu44bukMOG7llQx4buWMSkxKOG7li3hu5bhurXhuq054bu04buW4bqzKDQxIU7hu5bhu7hZ4buH4buWMMOZMSjhu5bhurMoVeG6p+G7luG6p8OiKTsx4buWIikxKOG7luG6pybhu5Yt4buW4buB4bum4buWKMOhKeG7luG6seG7luG7uHtU4buW4bqzKMSR4bqjMSFP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG6pijEgynhu5YhKVQx4buW4bq14bqtVE7hu5bhu7QoKeG7luG7ssOh4buW4bqnKDgx4buW4buaTuG7luG7geG7puG7lnYhVOG7lnYo4buuMeG7liDhuq04MeG7luG6syhV4bqn4buWKOG6reG7h+G7luG7tuG7rjHhu5bhu7QoY07hu5YhKeG6veG7lsOq4bq9MSHhu5YxIeG6reG7hyox4buW4bqnxq/hu7RO4buW4bu4MsOaMeG7liIm4bqn4buW4bqnKDkxIeG7ljEoVuG6p03hu5bhuqcoxJHEgzEh4buW4buB4bqt4buHKjHhu5YxKuG6reG7luG7tFQy4buWw6pUKeG7luG6p8OiNOG7liDhu6YxKOG7luG7uMOZMuG7luG7tGNU4buW4buV4bukMSHhu5Yhxq8x4buWw6rDoynhu5bhuqco4bq54bu04buWKCk6MeG7ljEoKTow4buWw6pi4buW4bu0KDwxKOG7luG6p8Oie07hu5bhu4Hhu67hu4fhu5bhu7bhurkxIeG7luG6p8Og4buW4bu0KGXhu7Thu5bhu7ThuqPhu5bhuqXhurHhu5bhu7jhu6QxIeG7luG6p8OiMjEh4buW4bqlw5nhu7QoTuG7lsOq4bq9MSHhu5Yww5kxKE/hu5bhu5MoY+G7luG7uMOhMSHhu5bhurMoVeG6p+G7lijhuq3hu4fhu5bDqlQp4buW4bqnw6I04buWIOG7pjEo4buW4bu4w5ky4buW4bu0Y1Thu5bhu7QoPDEo4buW4bq14bqt4buHPzHhu5bhuqcoODHhu5bhuqfDojIxIeG7lsOqKTrhu7Thu5YiKOG6reG7hyYx4buWIig84bu0KE7hu5bDqlgx4buW4bu4w6ExIeG7ljEo4buuMeG7luG7tuG7rjHhu5bhu7hZ4buH4buWMMOZMSjhu5bhurMoVeG6p+G7luG6p8OiKTsx4buWIikxKOG7luG6pyZO4buW4buB4buu4buH4buW4bu24bq5MSHhu5bhu7jEgynhu5bhuqU5MSHhu5bDqsWoMeG7ligzVE3hu5bhu7RjMSHhu5bhu7Q54buWw6rDmuG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buWKCk64bqt4buW4bq14bqt4buk4buWKDLDmeG6p+G7luG7uMOhMSHhu5bhu7RjVOG7luG7tFXhu7Thu5bhu7JUMU7hu5YxIcOaMShO4buW4bu4MsOaMeG7luG6pyg7TuG7luG6p8Og4buW4bu0KGXhu7Thu5bhu7QoPDEo4buW4bqnw6J74buWLeG7luG7geG7puG7lijDoSlPT0/hu5bhu5Xhu6rhu7Thu5bhu7IpOuG6p07hu5bhuqfDojIxIeG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buWMSgpOjDhu5bDqmLhu5Yg4bumMSjhu5bhu7jDmTLhu5bhurMoVeG6p+G7luG6p8OiKTsx4buWIikxKOG7luG6pyZO4buWMeG7rjEh4buW4bu0VDLhu5bhu7jEgynhu5bhuqU5MSHhu5bhu7QoMuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7bhu64xTuG7luG7tCgp4buW4buyw6Hhu5bhu7jhu6bhu5bhuqfFqDEh4buW4bu0xJHEgzEh4buW4bu0KH3hu5bhu7jDmTLhu5bhu7jDoSnhu5YxIWThu5bhu7RVMeG7luG7ssOhTuG7luG7uOG7pDEh4buWw6opKjHhu5YxKuG6reG7luG7tFQy4buW4bqnKTEo4buW4bqnKFcx4buWIcSR4bqjMSHhu5Yww53huq1O4buW4bu4KeG7luG7uFfhuq3hu5bhuqfhuq3hu4cqMeG7luG6p8Oi4bqt4buHPzFO4buWw6pYMeG7luG7uMOhMSHhu5YhKVThu5bhu7g+MSjhu5bDqsOa4buW4buyw5rhu5bhu7QyMeG7luG6p8OiMjEh4buW4bqnKDgx4buW4bqnPOG7tCjhu5bhu7Thurnhu7Thu5bhu7Qo4bqt4buHOzHhu5bhu7jDoCnhu5bhu7ThuqPhu5bhu7RW4bqt4buWIikxKOG7luG6pybhu5bhuqcoQDLhu5bhu7h7MSjhu5YoxJHDozEh4buW4bqzKFXhuqfhu5bhuqfDoik7MeG7liIpMSjhu5bhuqcm4buWMSgpP+G6reG7luG6pyjDmjEo4buW4bqzKFcxT+G7luG7kSox4buW4bu0w5kxKOG7lsOqKTrhu7Thu5bhu4Hhu67hu4fhu5bhu7bhurkxIeG7lsOqw5rhu5bhurMoVeG6p+G7luG6p8OiKTsx4buW4bu0VeG7tOG7lsOq4bqrMSHhu5bhu7Qo4bqt4buHKjHhu5bhu7RUMSjhu5bhuqXhu6Qx4buW4buB4bqtVuG6p+G7ljE4MSHhu5YxISgpOuG6s+G7luG6pyhAMuG7lijEkcOjMSHhu5Yow5oxIeG7ligzVE3hu5bhu7RW4bqz4buWY+G7h07hu5bhu7QoPDEo4buW4bq14bqt4buHPzHhu5bhuqcoODHhu5bhu7RkMSHhu5bhuqfDmTLhu5YwNSnhu5bhu7gpP+G6reG7liIpOjHhu5bhuqco4bqtWDHhu5Yg4bqvKeG7luG7uDvhu5YxIcSRxIMp4buW4bu24buuMeG7ljDhurHhu5bDosOhMSHhu5bhu7RV4bu04buWIDLDmSnhu5YoPjEo4buW4bql4bukMeG7luG7geG6rVbhuqdO4buWIikxKOG7luG7tjJUMShN4buWw6pYMeG7luG7uMOhMSHhu5YxIcSRxIMp4buW4bu24buuMeG7luG6pyhUMOG7liEpVOG7luG7geG6rVbhuqfhu5YiKFnhuq3hu5YgVDLhu5bhu7jDoTEhT09P4buWdijEg+G7luG7uDNO4buW4bu4xIMp4buW4bqlOTEh4buWw6rDmuG7luG6pyjhuq3hu5YxKFjhurPhu5bhu7RjVOG7ljEhxJHEgynhu5bhu7bhu64x4buW4bqnw6IyMSHhu5bhuqcoODHhu5YxIcOa4buH4buW4bu0w5oxIeG7luG7uMSR4bqv4bu04buWMeG7rjEh4buWICoxTeG7ligpOjHhu5bhuqco4bqt4buWMShY4bqz4buW4buyPjEo4buW4bq14bqt4buuMeG7luG7uFfhuq3hu5YxIcSRxIMp4buW4bu0Y1Thu5bhuqcoODHhu5bhu7jDmeG6p+G7luG7ouG7oOG7luG6p8OiKTrhuq3hu5bhu7hhMSEvMSHEkcSDKS8xxagwT+G7luG6psOiMjEh4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7luG7geG7ruG7h+G7luG7tuG6uTEh4buW4buV4bukMSFO4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7liDhuq04MeG7luG7tCjhuqnhu5bhuqfDojUxIeG7luG7uMOgKeG7ljDDoynhu5bhurMoxJHhuqMxIeG7luG6pyhl4bu04buWIOG7pjEo4buW4bu4w5kyTuG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bu0KFbhuqfhu5YgxJHhuq8xIeG7luG6pSkxKOG7ligyw5nhuqdP4buW4bqmKMSRxIMxIeG7luG7geG6reG7hyox4buW4bqzKMOg4buW4buyKSYxTuG7luG6teG6rVUx4buW4bqnw6IpOuG6p+G7lsOqw5rhu5bhuqfDoik7MeG7liIoVCnhu5bhu7hX4buH4buW4bu4Y+G7luG7tFXhu7Thu5bhu7QofeG7luG6pyh7TuG7ljEhKHvhu5bhurXhuq3hu4cm4bqnTuG7luG7tFXhu7Thu5bhu7QoY+G7luG6p8OixJHhuqMxIU7hu5bhu7jEkcSDMSHhu5YgOSnhu5bhu7RjVOG7luG7leG7pDEhTuG7ljEoKTow4buWw6pi4buW4bu0Y1Thu5bhu7h7VOG7luG6syjEkeG6ozEh4buW4bu4JjHhu5bhuqcyw5ox4buW4bqnKDvhu5bhu7jhu6QxIeG7lsOqKSoxT+G7luG7kyjhuqnhu5bhuqfDojUxIeG7luG7tDgxIeG7luG6p1Xhu7Thu5bhu7JhKeG7luG7tsSR4bq3MSFO4buWISlVMuG7luG7tmLhu7Thu5bhuqfEkeG7luG6p8SR4bqxMSHhu5bhu7QoPDEo4buW4bqnw6J7TuG7luG7uMOZMuG7luG7uGXhu7RO4buWIDkp4buW4bqlOTEh4buW4bu0KDLhu5bhu7jhu6QxIeG7lsOqKSoxTeG7ljEq4bqt4buW4bu0VDLhu5bDqlQp4buW4bqnw6I04buWIcSR4bqjMSHhu5Yww53huq3hu5bhu7RjVOG7luG7tFUx4buW4buyw6FO4buW4bu44bukMSHhu5bDqikqMeG7luG6p8OiMjEh4buW4bq14bqtVeG7luG6p8OiPjEo4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5YxKCk6MOG7lsOqYk/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4bqmw6JUMuG7luG7uMOgKeG7lsOqw6Mp4buW4bu0KOG6qTEh4buW4bqnOClO4buW4bu4YTEh4buW4bu0KDzhu5bhurIow5kw4buW4buVPjEo4buW4bqmOU7hu5bhuqbDosSR4bqxMSHhu5bhu5FUMeG7luG6psOg4buW4bu0KGXhu7Thu5bDuuG6reG7hzox4buWY+G7h+G7lnYhVOG7luG6pOG6ozFO4buW4bu0KDLhu5bhu7IpJuG6p0zhu5bhuqYyw5ox4buWKOG6reG7hzox4buW4bu0M+G7luG7mlBS4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7luG6pyg4MU7hu5YiKOG6reG7luG6syg54buWw6rDoynhu5YhVzHhu5bhu6BP4bugxqDGoOG7luG7uOG7pDEh4buWw6opKjFP4buW4bqmKMSDKeG7liEpVDHhu5bhurXhuq1UTuG7lsO64bqt4buHOjHhu5Zj4buH4buWdiFU4buW4bqk4bqjMeG7luG7uOG7puG7luG6p8WoMSHhu5bhu7TEkcSDMSHhu5bhu7Q4MSHhu5bhuqdV4bu04buWIOG7pjEo4buW4bu4w5kyTuG7luG7tCh94buW4bu4w5ky4buWw6rDmuG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buW4bu4YTEh4buW4buyw6Hhu5YxKCk/4bqt4buWISnhu6Qp4buW4bqzKFXhurPhu5YxKOG7qDDhu5Yx4buuMSHhu5bhu7RUMuG7luG7tChW4bqn4buWIMSR4bqvMSFO4buWKCk64bqt4buW4bq14bqt4buk4buWKDLDmeG6p+G7luG7uMOhMSHhu5bhurHhu5bhu7RV4bu04buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7luG7tOG6o+G7luG6peG6sU/hu5Z2KFgx4buW4bqnKGXhu7Thu5bhu7jDoSnhu5YxIWThu5bhu7RVMeG7luG7ssOhTuG7luG7uOG7pDEh4buWw6opKjHhu5Ygw5rhu5YxKOG7rjHhu5bhuqc54buWKMOaMSHhu5bhu7hX4bqt4buW4bq14bqt4buHJuG6p+G7luG7uHsxKOG7luG7uCYx4buWw6opOuG7tOG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7liDhu6YxKOG7luG7uMOZMk7hu5YoKTrhuq3hu5bhurXhuq3hu6Thu5YoMsOZ4bqn4buW4bu4w6ExIeG7luG6seG7luG7tCgp4buW4buyw6FO4buWw6o+4buWw6pY4buHTuG7ljEhMsOaKeG7luG6teG6rVQx4buW4bqn4buuMOG7luG7uCYx4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7luG6p+G6reG7hyox4buW4bqnw6Lhuq3hu4c/MU7hu5YhKVUy4buW4bu2YuG7tOG7luG7tCg8MSjhu5bhuqfDontO4buW4bqnxJHhu5bhuqfEkeG6sTEhTuG7lijhuq3hu4c6MeG7lnYhVOG7luG6pOG6ozHhu5bhu7Q0MeG7luG7tCjhuqnhu5bhuqfDojUxIeG7luG7smEp4buW4bu2xJHhurcxIeG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bqnw6I+MSjhu5bhu7jDoeG7liDhu4Phu5Yg4bqtWDHhu5bhu7QoPDEo4buW4bqnw6J7TuG7luG7tCjhuq3hu4cqMeG7ljA4MeG7ljEhKCk64bqz4buWw6pi4buW4bu0KDLhu5bhu7RVMeG7luG7ssOhTuG7luG7uOG7pDEh4buWw6opKjFO4buWMShW4bqn4buWIMOa4buWMSHEkcSDKeG7luG7uGUxIeG7luG7uFfhuq3hu5bhu7QoKeG7luG7ssOhT+G7luG6pihAMuG7luG7uDNO4buW4bu0VeG7tOG7luG7tCgp4buW4buyw6Hhu5bhuqcoODFO4buWIijhuq3hu5bhurMoOeG7luG6p8OiMjEh4buWKOG6reG7hzox4buW4bu44bum4buW4bqnKOG6ueG7tOG7luG6peG6ueG7luG6syhV4bqn4buWKOG6reG7h+G7lsOqVCnhu5bhuqfDojThu5bhuqfDojIxIeG7liDhu6YxKOG7luG7uMOZMk7hu5bhu7QofeG7luG7uMOZMk7hu5bDqlgx4buW4bu4w6ExIeG7luG7ssOa4buW4bu0MjHhu5bhuqdY4bqz4buW4bqnw6Lhuq0xIeG7luG6syhV4bqn4buW4bqnw6IpOzHhu5YiKTEo4buW4bqnJk7hu5bhu4EzVOG7luG7uDMpTuG7liEp4bukMOG7ljEhKMOoMk7hu5bhu4Hhu67hu4fhu5bhu7bhurkxIeG7ljE4MSHhu5bhuqcoODHhu5Yww6MpTuG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buW4bu0KOG6reG7hzsx4buW4bu4w6Ap4buW4bu04bqj4buW4bu0VuG6reG7luG7tOG7ruG7h+G7luG6p8OiYTEhTuG7lsOqWOG6p+G7ljHhuq04KeG7luG6pyhAMuG7lijEkcOjMSHhu5bhuqXhu6Qx4buW4buB4bqtVuG6p+G7lijDmjEh4buWKDNUTuG7lmUxIeG7luG7tmIxIeG7luG6pykmMeG7luG7ssOh4buWIigyVOG7lig14bu04buWLeG7liJo4buW4bqnKOG6rVjhuqfhu5bDqsOaMuG7luG6peG7pDHhu5bhu4Hhuq1W4bqnTuG7luG6p8WoMSHhu5YxxagxIeG7luG6peG6rVbhuqdO4buW4bu0KFbhuqfhu5YgxJHhuq8xIeG7luG6peG7pDHhu5bhurMoWTBO4buWITPhurPhu5bhurMoVzHhu5bhuqfDqTEh4buW4buyxJHDo+G7tOG7lsOgMeG7luG7uHsxKOG7luG7uMSDKeG7luG6pTkxIU7hu5bhurMoVeG6p+G7luG6p8OiKTsx4buWIikxKOG7luG6pybhu5Yt4buW4buB4bum4buWKMOhKeG7luG6p8OZKeG7luG7uHtU4buW4bqzKMSR4bqjMSFP4buW4buVJjHhu5bhu7hX4bqt4buW4bqnKFUxIeG7llEt4bucxqDhu5pTTuG7luG6pzLDmjHhu5Yo4bqt4buHOjHhu5bhu7jhu6bhu5bhu7Qz4buW4bucxqAv4bucUOG7luG7geG7pk7hu5bhu5rhu5pQ4buW4bqnKDgx4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu7Qo4bqtWTHhu5Z24bqm4buvTuG7luG7sj4xKOG7luG6teG6reG7rjHhu5bhuqcyw5ox4buWKOG6reG7hzox4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu5pSTuG7nlDhu5bhuqcpKuG6reG7luG7tCg8L+G7geG7pk3hu5bhuqco4bqt4buWMShY4bqz4buW4buyPjEo4buW4bq14bqt4buuMeG7luG7uFfhuq3hu5YxIcSRxIMp4buW4bu4w5nhuqfhu5bhu57hu57hu5bhuqfDoik64bqt4buW4bu4YTEhLzEhxJHEgykvMcWoME7hu5bhuqdn4buWIDrhu5Yow6Hhu5YxISjDqDLhu5YhKeG7pDDhu5bhu4Hhuq05MSHhu5bhu7QofeG7luG7tDQx4buW4bucTuG7muG7ouG7iE/hu5bhu5Xhu6rhu7Thu5bhu7IpOuG6p07hu5bhuqfDojIxIeG7luG6pSkxKOG7ligyw5nhuqfhu5bhu7QoKeG7luG7ssOhTuG7luG7tFXhu7Thu5bhu7QoKeG7luG7ssOh4buW4bqnKDgx4buW4bu44bum4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bhu7hX4buH4buW4bu4Y+G7ljEh4bqt4buHKjHhu5bhuqfGr+G7tE7hu5bhuqfDoOG7luG7tChl4bu04buW4bqlKTEo4buWKDLDmeG6p+G7luG7leG7pDEh4buW4bqnKEAy4buW4buVKT/huq3hu5YgOuG7luG7leG7pDEh4buWw6rDmuG7luG6teG6reG7h+G7luG7tCgm4buWKDLDmeG6p+G7luG7uMOhMSHhu5bhu7RjVOG7luG7tCgp4buWY+G7h07hu5bhu7QoKeG7luG7ssOhT+G7lnbDoSnhu5bhu7bhuq0xIU7hu5bhu7QoVuG6p+G7liDEkeG6rzEh4buW4bu0VeG7tOG7liLhu4Xhu5bhuqUpMSjhu5YoMsOZ4bqn4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7ljEhw5rhu4fhu5bhu7TDmjEh4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhu7jDoCnhu5Yww6MpT+G7lsO6V+G6reG7ligm4bqn4buW4bu0VeG7tOG7luG7tCgp4buW4buyw6Hhu5bhu7g/4bqt4buW4bqzKFXhuqfhu5Yo4bqt4buH4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhuqc8MSjhu5bhu7bhu64x4buW4bu0KGNO4buW4bqnPDEo4buW4bu0KCkmMeG7luG7uFbhuq3hu5bhuqcoODEh4buW4bq14bqtVOG7lsOqKTrhu7Thu5bhuqco4bukMuG7liDhuq1YMU7hu5bhu7hVMSjhu5YhKVXhu5bDqlQp4buW4bqnw6I04buWKMOZ4bqn4buWMSjhu64x4buWIOG7pjEo4buW4bu4w5ky4buW4bu0Y1Thu5bhu7QoKeG7luG7ssOhTuG7luG6pzwxKOG7luG6pyk/MeG7luG6sygyMSHhu5YhxJHhuqMxIeG7ljDDneG6reG7luG7tGNU4buW4bu44bukMSHhu5bDqikqMU7hu5bhu7jhu6bhu5bhu7Qz4buW4bqnVeG7tOG7luG7tmIxIeG7luG6pygpJuG6p+G7luG6pyjhurnhu7RO4buW4bqnxagxIeG7luG7tMSRxIMxIeG7luG6peG6ueG7ligpO+G6reG7luG7sikm4bqnTuG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4buD4buW4bqnKGXhu7Thu5bDosOoMeG7liDhuq3hu4c6MeG7luG7tGNU4buW4bu0VTHhu5bhu7LDoU7hu5bhu7jhu6QxIeG7lsOqKSoxT+G7lnYoxIPhu5YxKOG6vTEh4buW4bu0VeG7tCjhu5Ygw5ow4buW4bqnKCkm4bqn4buW4bqnKOG6ueG7tE7hu5YoKTrhuq3hu5bhurXhuq3hu6Thu5bhu7RjVOG7luG7tCgp4buW4buyw6FO4buWw6pUKeG7luG6p8OiNOG7liDhu6YxKOG7luG7uMOZMuG7luG7tGNU4buW4bu0KCnhu5bhu7LDoeG7luG6seG7liIo4bqt4buW4bu24buuMeG7luG7tMSR4buWMSHDmuG7h+G7luG7tMOaMSHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7liIo4buwMSHhu5bhu7h7MSjhu5bDqsOa4buW4bqzKFXhuqfhu5Yo4bqt4buHT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5XhuqYoxIMp4buWISlUMeG7luG6p8OjKU7hu5bDuuG6reG7hzox4buWY+G7h+G7lnYhVOG7luG6pOG6ozHhu5bhuqcpJuG6s+G7luG6p2Lhu7Thu5bhuqfFqDEh4buW4bu0xJHEgzEh4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7liDhu6YxKOG7luG7uMOZMk7hu5bhu7QofeG7luG7uMOZMuG7lsOqw5rhu5bhuqco4bq54bu04buWKCk6MeG7luG7uGExIeG7luG7ssOh4buWMSgpP+G6reG7liEp4bukKeG7luG6syhV4bqz4buWMSjhu6gw4buWMeG7rjEh4buW4bu0VDLhu5bhu7QoVuG6p+G7liDEkeG6rzEhTuG7ligpOuG6reG7luG6teG6reG7pOG7ligyw5nhuqfhu5bhu7jDoTEh4buW4bqx4buW4bu0VeG7tOG7luG7tCgp4buW4buyw6Hhu5bhu7ThuqPhu5bhuqXhurFP4buW4bqmw6IyMSHhu5bhu7gzTuG7luG7tCjhuqnhu5bhuqfDojUxIeG7luG7smEp4buW4bu2xJHhurcxIeG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bqnw6I+MSjhu5bhu7jDoeG7liDhu4Phu5Yg4bqtWDHhu5bhu7QoPDEo4buW4bqnw6J7TuG7luG7tCjhuq3hu4cqMeG7ljA4MeG7ljEhKCk64bqz4buWw6pi4buW4bu0KDLhu5bhu7RVMeG7luG7ssOhTuG7luG7uOG7pDEh4buWw6opKjFO4buWMShW4bqn4buWIMOa4buWMSHEkcSDKeG7luG7uGUxIeG7luG7uFfhuq3hu5bhu7QoKeG7luG7ssOhT+G7luG7leG7quG7tOG7luG7sik64bqnTuG7luG6teG6rVQx4buW4bqn4buuMOG7liDhurlU4buW4bu0KDUx4buW4bu4w6Ep4buWMSFk4buW4buyPOG7luG6pyjEkeG7luG7tCgp4buW4buyw6Hhu5bhurMo4bukKeG7liDDmuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7Qz4buW4buy4bukMeG7liBbMSjhu5bhu7QoPDEo4buW4bqnw6J74buWw6rhur0xIeG7lsOqw5oxIU7hu5bhu7jDmTLhu5bhu7hl4bu0TuG7liA5KeG7luG6pTkxIeG7liDDmjEo4buWMMOZMShO4buWIDQxIeG7ljEoKTrhuqfhu5bhuqc+MShO4buW4bu0M+G7ljHFqDEh4buWIOG6ueG7tOG7luG6pyjhurnhu7Thu5bhuqcpLDHhu5bDqj/hu5bhu7Q4MSHhu5bhuqdV4bu04buW4buV4bukMSFO4buW4bu0ODEh4buW4bqnVeG7tOG7lsOqWDHhu5bhu7jDoTEh4buW4bq14bqtVzHhu5bhu7Qo4bqpMSFO4buWMcavMOG7lsOq4bq9MSHhu5bhu7QoY+G7luG6p8OixJHhuqMxIU7hu5bhu7jEkcSDMSHhu5YgOSnhu5bhu7RjVOG7luG7leG7pDEhTuG7luG7tCg8MSjhu5bhuqVV4bu0KE7hu5bhurMoVeG6s+G7liDhuq1Y4bqn4buW4bu0Y1Thu5Z2KMOa4buWMcSRw6Phu7RO4buW4bu0KH3hu5bhuqcoe07hu5YxISh74buW4bq14bqt4buHJuG6p+G7luG7tGNU4buW4bu0VuG6s+G7luG6p8OiKjHhu5bhu7g74buWw6pYMeG7luG7tmIxIeG7liApMSjhu5YoMsOZ4bqnTuG7luG6pVUxIeG7luG6p8OZMuG7luG6p8OiMjEh4buW4bq14bqtVeG7luG6p8OiPjEo4buW4bqnw6Dhu5bhu7QoZeG7tOG7luG6pSkxKOG7ligyw5nhuqfhu5bhu7QoKeG7luG7ssOhT+G7luG6sijhu6Qp4buWIcavMeG7liIm4bqn4buW4bu0KOG7quG6p+G7luG7tCgl4buWw6opOuG7tOG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bu0KFbhuqfhu5YgxJHhuq8xIeG7luG6pSkxKOG7ligyw5nhuqfhu5bhu7QoKeG7luG7ssOh4buWw6rDoynhu5bDqik64bu04buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bigJzDujXhu7Thu5bhuqdY4bqz4buWw6rDmuG7liDDmjDhu5bhuqcoQDLhu5bhuqfEkeG7luG6p8SR4bqxMSFO4buW4bu4w5ky4buW4bu4ZeG7tE7hu5bhurMoMjEh4buW4bu0VeG7tCjhu5bDumHhu5bhu5MoPOG7luG7rykxKOKAnU9PT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurNp4bqt4bqnKDLDouG7lMOV4butKuG7luG6tOG6rTnhu7Thu44v4bqzw5U=

Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]