(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm hành động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong năm 2022.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7qzDhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4MuG7iEfhu4x4w5NXw4l44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4LXjhurjhuqrhu6Z44bqq4buMeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6TDuXhP4buI4buM4buKeOG6uOG7juG6ouG7jOG7injhu4zhurLDknjhu7N54buz4buz4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34burw7Thu6Dhu4h4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOJ4buK4bqow5J44buKxILhu4zhu4p44bq64bua4buMw4x44oCc4buJ4buKxKjDieG7injhu67hu4zDjHjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4zDuXjDk+G7iOG7jOG7injhu4rhu47huq7hu6R4w53Egnjhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurDigJ3DuXjDneG7rFHhu6R4VeG7puG6onjhu4zhu4rhu4hG4bumeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMw7l44buk4buKw4PDieG7injhu6Thu4rhu67DicO5eDDhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4MuG7iEfhu4x4w5NXw4l44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4xalpMHjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osaweOG6uuG6tnjhu4rhu47EguG7jHjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu7Thu6bhuqrhu6R4w5nhurTDiXjDicODw4l44buM4buK4buIR8OSeMOd4buoeOG6uuG7rFHDiXjDjOG7iOG6ouG7jsO5eOG7tOG7ruG7jMOMeOG6usOD4buMw4x4w5PEgnjDkuG7muG7pHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG7ilnhu4zDjHjDk8ODeMOJUHjhurpC4bumeMOJ4buq4bqieOG7ieG7nOG7jMOMeDDhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4MuG7iEfhu4x4w5NXw4l4w5Lhu4hG4buMeCDhurTDiXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7Phu7Phu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOBeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7t0Hhu7lU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL+G7iOG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7V5w70vw73DgcOB4bq44bu3eeG6oOG7t8OBecO94bukQeG7s8OBw4Dhu7fDk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4bu14bu54bqgd3jhuqLDk+G7pOG7oXcw4buU4buMw4x44buk4bu2eDLhu4hH4buMeMOTV8OJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieC144bq44bqq4bumeOG6quG7jHjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukw7l4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7s3d44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OBeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7t0Hhu7l3eC/hu6sw4buU4buMw4x44buM4buK4bqo4buMeDLhu5rhu4h4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uHjDnUPhu4x44buKxILhu4zhu4p4w5Phu6zhu6Dhu4h44bq64buIR+G7jHjDieG6ouG7jnjhu6Thu4rhu4TDuXgw4buU4buMw4x44buk4bu2eDLhu4hH4buMeMOTV8OJeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieE/hu4hIw5J44bukw5rhuqJ44bq64busUOG7jMOMeOG6uOG6qOG7tnjDvcO9eXhPw7Thu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4bqr4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu454w4nhu4rhuqrhu6R4w5Phu6xR4buMw4x4w4nhu6bhu4zDjHjDieG6qlR44bq64buIR+G7jOG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buTw4PDiXjhurpL4buM4buKeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDjOG7iOG6sMOSeMOZV3jDieG7lnjDk+G7rOG7oOG7iHjhurrhu4hH4buMeOG7pMOa4bum4buMw4zDuXjhu4rhuq54w4NUeMOdxIJ44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu4544bq64buaeOG7pOG7iOG7jHjDiUPhu7Z4w4nhu6bhu4zDjHjDieG6qlR44bq64buIR+G7jHjDk8SCeMOd4bqq4buMeOG6ukZ44bukw5rhu5Dhu4zDjHjhu6ThuqjDksO5eOG7jMOM4bqi4bu2eOG7pFZ44buM4buKWeG7jMOMeOG7jMOMxILhu7Z44bq6QuG7pnjhu4zhurLDksO5eGkweOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieOG6uuG6tnjhu6RDVHjhu6TDmuG7puG7jMOMeOG6uuG7rOG6onjDmuG6onjDicODw4l4w4zhu4jhurDhu4h4VOG7isODVHhP4buK4bq0w4l4VOG7iuG7qMOJw7l4VeG7puG7tuG7hOG7pHjhu6ThuqjDknjhurrhu6zhuqJ4w5lXeMOJ4buWeMOT4bus4bug4buIeOG6uuG7iEfhu4zDuXjhu6ThuqLhu4h44buM4bqu4buMeOG6uuG7iEfhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhurjhuqjhu4x44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEeFJ4w5Lhu67DiXjhu6Thu4rhuqpUeOG7jOG7iuG6quG7pOG7pXjhu4nhu4rhurzhu4544bq6w5XDuXjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhurrhurZ4w4nhu4rhu6p44bq64bua4buMw4x4RcOD4buOeMOJw4Phu454xKkg4bqrMXjhu6RM4buM4buKw7l4IOG6ouG7jHgw4buKTHjhurrhuq7hu454ReG6sOG7jnjDnUd44buKxILhu4zhu4p4w5PhuqLhu4zDjHjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4x4w5Phu6zhu6Dhu4h44bq64buIR+G7jHjDieG6ouG7jnjDg1R44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osO5eMOJxq/hu4zDjHjDneG7oOG7iHjhu4nhu5zhu4zDjHgw4buU4buMw4x44buk4bu2eDLhu4hH4buMeMOTV8OJeMOS4buIRuG7jHgg4bq0w4l4xakzw7ThuqvhuqtpMMaweOG7pOG7nHjDieG7iuG7rsOJeOG7iuG7muG7iHjhu4zDjOG7ikt44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeOG7tFh4w5Phu7h4w53hu4h4VOG7iuG6rsOSeOG7isSC4buM4buKeMOT4bqi4buMw4x44bqi4buMeOG7pOG7jsSC4buMeMOT4bus4bug4buIeOG6uuG7iEfhu4x44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x4w53hu6Dhu4h4w5lXeOG7pOG7iuG6osOSeMOM4buI4bqieMOJ4buq4bqieOG6uuG6ruG7iHjhurjhu4hH4buMeMOT4bq24buM4buKeOG6uuG6ruG7jnjhu7PDgXjhu4rhu6bhu7ZH4buMw7l44buk4buKS3jhu7ThurbDuXjhu6Thu4rEguG7jOG7inhU4buK4buW4buleOG7iVZ4w5lXeFXhu6bhuqLhu4x44buk4bqow5LDuXjDieG7ikx44bq64bqu4buOeMOJ4buq4bqieMOT4bq24buM4buKeOG6uuG6ruG7jnjhu6RM4buM4buKw7l4w5lXeOG7quG7jMOMeOG7iuG7msO5eMOdxILhu454w4nhu6bhu5rDiXhV4bum4bu24buE4bukeMOT4buIR+G7pHjDieG7quG6onjDicODw4l4w4nhuqpUeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4VeG7puG7tkbhu4x4w53EgnjhurrhuqTDiXhF4buIR+G7pHjDk8SCeMOZV3jhurrGoOG7jMOMeOG7pErhu4zhu4p4w4nhu6rhuqJ44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jMO5eMOZ4bqi4bumeOG7iuG7muG7iHjhu4zDjOG7ikvDuXjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhurrhurZ4VOG7isOD4bukeOG6uuG7muG7jMOMeOG6uuG7rFHDiXjDgHjhurpR4bukeMOa4bqieFXhu6bhuqjhu4x44bukQ1R44bukw5rhu6bhu4zDjMO5eOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMO9w73hu6Xhu7XhuqDhu7N4VOG7iuG7iOG7guG7jHjDk8SCw5J4w53hu4hHw4l4w53hu6Dhu4h44buM4bua4buIeOG6uOG7puG7jMOMeMOM4buI4bqw4buIeFThu4rDleG7jMOMeOG7isSC4buM4buKeMOT4bqi4buMw4x4w4nhuqjhu7Z4w4nhu5bhu4h44bq64bq8eOG6uOG7kOG6onjDmVd4w4nhu5Z4w5Phu6zhu6Dhu4h44bq64buIR+G7jMO5eMOJ4buK4bqk4bukeOG7pEzhuqJ44bq64busUcOJeMOA4bqg4bul4bqg4buz4bu3eMOJ4bqo4bu2eMOJw4PDiXjDk+G7juG6ruG7iMO5eOG6uuG6ruG7pHjDvcO9w4BxeE/hu4R44buK4buO4bquw4nhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burw7Thu6Dhu4h44buKR3jhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjDk+G7rOG7oOG7iHjhurrhu4hH4buMw7l4aTB44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOJ4bqw4buIeOG7pOG6ruG7jnjDveG7pcOAw73huqB44buk4buI4buEVHjhurpL4bqieMOJw4PDiXjDk+G7juG6ruG7iMO5eMOT4bq0VHjhurrhuqThu6R4w73hu6Xhu7NB4bu5eOG6uOG6qOG7tnjhurjDlOG7jMOMeMOdxIJ4VOG7iuG7qHhP4buIR+G7jMO5eMOZWOG6onjDieG7ilnhuqJ44buk4buK4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7hHjDveG7pXnhu7l5eFThu4rhuqJ4w4nhu4rhu5bhu4zDjHjDmcOK4bukeMOd4bqi4buMw7l44buk4buK4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7hHhB4bul4bu5w73DgHjDmeG7rnjhurrhu67hu4zDjMO5eOG7s+G7pUHhu7N5eMOJw4PDieG7injhurrhu4hH4buMeFThu47Dk+G7iMOS4bq84bul4bul4buleEXDguG7jMOMeOG7jMOM4bumxqDhu4x4w53hu5bhu4x4w5lY4bqieMOJ4buKWeG6onjhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x44bu04bum4bu24buC4buMeMOdxIJ4w5lY4bqieMOJ4buKWeG6onjDk+G7oOG7jOG7pXjhuqvhurLDknjhu7N54buz4buzw7l44bukSuG7jOG7injhu4pK4buM4buKeMOZV3jDieG7lnjhu6TDmuG7puG7jMOMeOG7iuG6rnjDg1R4w4nDlXjhu4zhu4rhu4hG4bumeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHhF4buI4buE4buMeOG7pMSow4nhu4p4w4lXw4l4w53EgnjDmuG7mHjDmkfhu6R4w53hu6Dhu4h4w5nhu5Z4w53hu6h4w5lXeMOJ4buWeOG7pMSo4buM4buKeOG6uuG7hOG7jHjhu4zDjMSC4bu2eMO94bqgLcO94buzLeG7s3nhu7Phu7N4w5PEgnhB4bqg4buzeMOd4buow7l4w4zhu4jhurDDknjhuqDhu7VBeMOd4buoeMOZ4buOeMOd4bug4buIeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7PDveG7pXjDtOG7oOG7iHjDneG7iEfDiXjDmeG7lnjDmVd4w4nhu5Z4w4zhu4jhurDDknjDkuG6ruG7jOG7injhurrhurZ4w4zDlVR4VOG7ikLhu4x44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu4544bq64buaeOG7pOG7iOG7jHjDiUPhu7Z4w4nhu6bhu4zDjHjDieG6qlR44bq64buIR+G7jHjDmeG7jnjDneG7oOG7iHjhu4zhurLDknjhu7N54buzw714w53EgnjDneG7rFHhu6R4w4nhu4pMeOG7pOG7iOG7guG7pnhP4buEeOG7iuG7juG6rsOJ4buKeMOM4buI4bqi4buOeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7Phu7Phu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqtxIJ4w5Lhu5rhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x44bq64busUcOJeDPDtOG6q+G6q2kweOG6uuG6pMOJeEXhu4hH4bukeFXhu6bhuqLhu4x44buk4bqow5LDuXjhu6ThurLhu4zDjHjDieG7rFDhu4zDjHjhurpC4bumeOG7pOG7rMO5eFThu4rDg+G7pHjhu6TDmuG7iEjhu4x44buKR3jhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjDk+G7rOG7oOG7iHjhurrhu4hH4buMw7l44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7s8O5eOG7pMOa4buC4buMeOG6ukvhuqJ4RcSC4buMeOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eOG6usag4buMw4x4ReG7mnjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu7NBeOG6uFd4w4Phu4x4w5Phu6zhu6Dhu4h44bq64buIR+G7jHjDvcO9eXhPw7Thu6V4MuG6qOG7tnjDk8SCeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhurhXeMOD4buMeMOJw5V44bu4eOG7jMOM4buKTeG6onjDmuG6quG7pHhV4bum4bqi4buMeOG7pMOa4buQ4buMw4x44bq64buW4buIeMOd4bug4buIeMOZV3hU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEeC144bu04bq2eOG7iuG7muG7iHjDieG7quG6onjhu6RM4buM4buKeOG7jMOV4buIeMOJ4buK4bum4buMw4zDuXjDieG7quG6onjDicODw4l44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x4w4nDlXjDicODw4l44buk4bum4bu24buE4buMeOG6uuG7rFDhu4zDjHjhurjhuqjhu7Z44bq64buIeFXhu6bhuqJ44buMw5Xhu4h4w5rhu4jhu4Lhu4zDjOG7pXjDtOG7oOG7iHjhu6RCw5J4VeG7puG6ouG7jHjhu6TDmuG7kOG7jMOMeMOJ4buq4bqieMOJw4PDiXjhurhXeMOD4buMw7l4w5LhuqTDiXjhurjGr3hP4buK4buW4buIeMOT4busUeG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x4w53hu4hHw4l4w5rhuqrhu6R4w5Phu6Dhu4zDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHhFw4Lhu4zDjHjDmVd44buM4buieMOTV8OJw7l4w4nhu5Z4w4zhurThu4zDjHjDncSCeFXhu6bhu7bhu4Thu6R44buk4bqow5J4w4nhuqLhu47DuXhpMHjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhurrhurZ4VOG7iuG7luG7iHjhu4pRVHjDneG7oOG7iHjDicODw4l4ReG6ouG7jHhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG6uFd4w4Phu4x4w4nhu6rhuqJ4M8O04bqr4bqraTB4w53EgnjDicODw4l44bq64bue4buMeMOdS3jDk+G7iOG7guG7jHhV4bum4bqi4buMeE/hu4pE4buMeOG7pMOa4bus4bue4buMw4x44buk4buK4buIeMOJ4buU4buMw4zDuXjhurrhu6zhuqJ4w4nDg8OJeOG6uFd4w4Phu4x4w53EguG7jnjDnUPhu4x44buKxILhu4zhu4p44bq6xajhu4zDjHjhu6Thu4jhu4Thu4x44bq64bua4buleOG6qeG7muG7pHjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOZ4buWeMOJw4PDiXjhurhXeMOD4buMeOG7pOG7iOG7guG7pnhF4buISOG7pnjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG6ssOSeMOJ4buq4bqieGkweOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqieFThu4rhurDhu4h4T0h44bq64buE4buMeMOJ4buU4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOG6uuG7rFDhu4zDjHjhurjhuqjhu7Z4w53Egnjhu6TDmuG6rsOSeEXhu4jhu4Thu4x4w4NUeMO9w715eE/DtHjhuqvDjOG6onjhu4vhu57hu4zDuXjhurrhu6xQ4buMw4x44bq44bqo4bu2eMO9w715eE/DtHggTMOSeOG7i+G7nuG7jHgteOG6q8OM4bqieOG7i+G7nuG7jOG7pXgxV3jDg+G7jHjhu4zEguG7tnjDicOVeOG7pOG7nOG7jMOMeMOS4buuw4l44bq6QuG7pnjhu6Thu6x44buK4bue4buMeMO9w73hu7PDuUF44bukPXjhurrGoOG7jMOMw7l44bq64busUcOJeOG7pMOa4buISOG7jHhP4buK4bqi4buIeOG7pMOa4buO4buMw4x44bq64buIRuG7pnhP4buIR+G7jHjDkuG6pOG7pHhFw4Lhu4zDjHjhu6Thu4rhu4h4w4nhu5Thu4zDjHjhu4rhu4Thu6R4w5nhu67DiXhP4buKw5V4T+G7iuG6suG7jMO5eOG7pOG7ilDhu4h44buk4buI4buE4bukeE/hu4rhurTDiXjhu4zDjOG7iuG7iEfhu6TDuXjhu6Thu6bhu7Z44buM4buK4buI4buC4buMw7l4w4nhu4pMeMOZ4bqi4bumeMOMQuG7jHjhu7l44buk4buKw4Phu4zDjHjhu6Thu4rhu4h4w4nhu5Thu4zDjMO5eMOJ4buU4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOG6uuG6tnjhurrhu6xRw4l44bq6w5Xhu4zDjHjhurrhu4hH4buMeMOdQ+G7jHjhu4rEguG7jOG7isO5eMOMw5VUeFThu4pC4buMeMOdxILhu454w53hu4hHw4l4w4nhu4rhu5bhu4zDjHhV4bumw4N44buk4bqw4buIeMOT4bus4bug4buIeOG6uuG7iEfhu4x4T+G7iuG7pnjDnVfDiXjDncSCeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEeC144bu04bq2eOG7iuG7muG7iMO5eOG6ouG7jHjhu4zhu4jhu4zhu4p4LXhV4bum4buWw4l4VOG7isOU4buMw4x4w53EgnjhurpQ4buIeMOZ4buW4buMw4x44bqr4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jOG7pXgwxq/hu4zDjHjDneG7oOG7iHjDicODw4l44bq4V3jDg+G7jHjDvcO9eXhPw7TDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG6ssOSw7l4aTB44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4w4nhu7Dhu4zDjHjhurrhurZ44buK4buOxILhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p44bq6w5Xhu4zDjHjhurrhu4hH4buMeOG7ueG7tS/hu7nhu7V44bq4V3jDg+G7jHjhu6TDmuG7puG7jMOMw7l44buK4bqueMODVMO6eOG6usOV4buMw4x44bq64buIR+G7jHjhurhXeMOD4buMeMOJ4buK4buW4buMw4x4VeG7psODeOG7pOG6sOG7iHjDncSCeOG7iuG6rnjhu4zDjELDknjDieG7ikzhu4zhu4p44bukw5rhuqLhu4zDjHjDk+G7rOG7oOG7iHjhurrhu4hH4buMeE/hu4rhu6Z4w51Xw4l44buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDmVh44bq44buo4buMw4x44buMw4zhu6bGoOG7jHjDneG7luG7jHjDneG6ouG7tnjhu6RWeOG6q8OM4bqo4buMeOG7isSC4buMw4x44buJw4Phu4h44buk4buK4buI4buE4bukeDLhu67DieG7pXgg4buC4buMeMOJ4bqu4buM4buKeOG6usOVw7l4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4w4nhu7Dhu4zDjHjhurrhurZ4VeG7puG6ouG7jHjhu6ThuqjDksO5eFThu4rhu5bhu4h44buKUVR4w53hu6Dhu4h4w5lSw7l4ReG6ouG7jMO5eOG7jMOMxILhu4zhu4p4w53EgnjDicODw4l4w4nhuqpUeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4VeG7puG7tkbhu4x44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4x44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h44bq6QuG7pnjhu6Thu6zDuXjDieG6qlR44bq64buIR+G7jHjDieG7iuG7jnjhu7Phu7N44buk4buK4buU4buMw7l4ReG6sOG7jHjDieG7iuG7rOG6onjDicOVeOG6uuG7iEfhu4x4w53EgnhP4buK4bumeMOdV8OJeMOS4buIRuG7jHjhu4zFqOG7iHhP4buKw5V4T+G7iuG6suG7jOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sgw4Lhu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x4w4zhu4jhurDhu4h4VOG7isODVHjDieG6suG7jHjDieG7nsO5eMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeMOJ4bum4buMw4x4w4nhuqpUeOG6uuG7iEfhu4x44buM4bqy4buMw4x44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x44bukTOG7jOG7injhurrhuqLhu4zDjHjhu4zDjMSC4bu2eMOJxILhu4zDjHjhurrhu6xRw4l44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu47DuXjDjMOVVHhU4buKQuG7jHhF4bqw4buOeOG6uuG6sMOSeOG6ouG7jHjhu4zhu4jhu4zhu4p44buM4bqy4buMw4x4w5Phu6xR4buMw4zDuXjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4x4w5Phu6zhu6Dhu4h44bq64buIR+G7jHjDncSCeMOS4bqi4buMw4x44bq64buE4buMeMOZV3jhu4rEguG7iHjDk8OU4buMw4x4w4nhu4rhu4544buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jHjDncSCeE/hu4rDg8OJ4buKeOG7isSC4buMw4x4w5lYeOG6uOG7qOG7jMOMeOG6uuG7iEfhu4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4burMuG7nOG7iHjDkuG7oOG7iHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p4w53EgnjhurhLw4nhu4p4w53hu6h4T+G7isODw4nhu4p44buKxILhu4zDjOG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buL4buO4buMw4x4w5nhu47hu4zDjHjDneG7oOG7iHjDicODw4l4w4zhu4jhurDhu4h4VOG7isODVHhPJHjhu6Thu4rhu6ZD4bukw7l44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7s3jDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhurrhurZ44buM4buieMOTV8OJeOG7iuG7jsSC4buMeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7pOG7jsSC4buMeOG6uOG7iEfhu4x4w4nDg8OJeMOJ4buKTHjhu6Thu4jhu4Lhu6Z4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p4w53EgnjhurhLw4nhu4p4w53hu6h4T+G7isODw4nhu4p44buKxILhu4zDjMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44bq6w5XDuXjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjDieG7puG7jMOMeMOJ4bqqVHjDvXl5cXjhurhLw4nhu4p4w53hu6h44bq64buIR+G7jHjhu6TDmlfDiXjhu6Thu6bhu7bhu4Thu4x44buk4bus4bue4buMw4x44bq64bus4bue4buMw4x44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeMOJ4buU4buMw4x4w4nhuqpUeOG6uuG7mnjhu7fDuXjDjOG7iOG6sOG7iHhV4bum4bu24buE4bukeOG7pMOa4buC4buMeOG7t8O94buleXl5eOG7jOG7iuG7pnjDiULhu6Z44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeOG6uuG7iEfhu4x4w4nhu6rhuqJ4T+G7isODw4nhu4p44buKxILhu4zDjMO5eMOTxIJ44bq64bue4buMeMOdS3jhurrhu4h44bq6QuG7pnjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOd4buIR8OJeMOJ4bum4buMw4x4w4nhuqpUeOG6uEvDieG7injDneG7qHjhu6TDmuG7guG7jHgw4buc4buMw4x44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeMOJ4buU4buMw4x4VeG7puG7lsOJeMOM4buI4bqieOG7pOG6ruG7iHjhurpL4bqieFThu4rhu6zhu57hu4zDjOG7pXjhu4k9eMOTR3jhu6Thu4rhu6Z44buk4buIRuG7jHjhurrhu4hH4buMeMOJ4buq4bqieMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eOG6uuG6ruG7pHjhuqDhuqDDueG6oMOBcXjDneG7oOG7iHjDmeG7lnjDk+G7rFHhu4zDjHhP4buKw4PDieG7injhu4rEguG7jMOMeOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu6Thu47Dg+G7jHjhu6Thu4hG4buMeOG6uuG7iEfhu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOZWHjhurjhu6jhu4zDjHjhu6Thu4hG4buMeMOS4bqk4bukeOG6uuG6ruG7pHjhuqDhu7nDucOBccO5eMOd4busUeG7pHhP4buEeOG7iuG7juG6rsOJ4buKeOG7pOG7nOG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eMOM4buI4bqi4buOeOG7s8OAw7nhuqBxeMOdxIJ44buk4bqy4buMw4x44bu14buzw7nDvXF4w5nhu4544buM4bqyw5J44buzeeG7s8O94buleMSD4buOxILhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p4w715eXF4T+G7hHjhu4rhu47huq7DieG7injDnUZ4w53hu4hHw4l4w5PhurRUeOG6uuG6pOG7pHjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7nnjhurrhu4hH4buMeOG7pFh44bq64buOeOG7tOG6onjhu4zhurLDknjhu7N54buz4buzw7l44buM4bqo4buMw4x44bukPXjDk0d44bq64buIR+G7jHjhu6RYeOG7isOV4bqieMOJ4buU4buMw4x44buk4bueeEXDg+G7jHjDk+G7gHjhurrhu4hH4buMeMOJw5V44bq64buOeOG7tOG6onjhu6Thu47EguG7jHjhu6RM4buM4buKeMOT4buC4buMeEHhu7nDueG7t3HDuXjDneG7oOG7iHjhu6Q9eMOTR3hP4buE4bukeOG7jOG7luG7iHjhu47hu4zDk+G7iOG7jOG6vHjDk+G7puG7lOG7jHjhurrhuq7hu6R44bukw5rhu4Lhu4x44bqgw4Fx4buleOG7icOa4buO4buMw4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeE/hu4hIw5J44bukw5rhuqLDuXjDjOG7iMODw5J4w5nDg+G7pHjDkuG7puG6onhFw4Phu4x44bq64buIR+G7jMO5eMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eOG6uuG6tnjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhurrhu6xRw4l44bu34bu34bu54bulw4HDgMOAeMOT4busUeG7pHhP4buISMOSeOG7pMOa4bqieMOJw4PDiXjDk+G7juG6ruG7iMO5eOG6uuG6ruG7pHjDvcO94bu3w7nhu7VxeMOZ4buOeMOd4bug4buIeE/hu4R44buK4buO4bquw4nhu4p4w53EgnjDvXnhu7XDueG7t+G7uXF4w5nhu454w53hu6Dhu4h4w4nGr+G7jMOMeE9AeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7PDveG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqvhurLDknjhu7N54buz4buzeMOTxIJ44buM4bqyw5J44bq6QuG7pnjhu6Thu4jhu4Lhu4x4M8O04bqr4bqraTB4w4nhu4rhu5Dhu4x44buk4bqy4buMw4x4w4nhu6xQ4buMw4x44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h4w4nDg8OJeOG7iuG7juG6ruG7pHjhurrhu5rhu4zDjHjhurhLw4nhu4p4w53hu6h44bq64buIR+G7jHjDk1fDiXjDk8SCeMOS4bua4bukeOG7pMOa4buO4buMw4x44buM4buKWeG7jMOMeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qHjDicOVeOG7pMSo4buM4buKeMOJ4buK4buI4buE4buMeMOT4busUcOJ4buleOG7icOa4buO4buMw4x4ReG7luG7iHjDieG6sOG7jOG7injhu4xG4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEeMO04buIR+G7pHjhuqvhuqLDknjhu4zDleG7iHjDieG7iuG7puG7jMOMeMOdxIJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pMO5eE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeOG6uuG7iEfhu4x44buM4bqy4buMw4x44buMw5Xhu4h4w5rhu4jhu4Lhu4zDjHjDicOU4buMeMOM4bqkVHjDmuG6quG7pHjhu4zhu4rhu4hG4bumeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMw7l4w5nhu47hu4zDjHjDneG7oOG7iHjDmVd4VeG7puG7tuG7hOG7pHjhu6ThuqjDknjDicav4buMw4x4w4nDg8OJeMOM4buI4bqw4buIeFThu4rDg1R44bq64busUcOJeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4zDuXjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhurrGoOG7jMOMeEXhu5p4w4nDlXjhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurDDuXjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjhurrhurZ44buK4buOxILhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p44bu04bum4bqq4bukeMOZ4bq0w4l44buM4buK4buIR8OSeMOd4buoeOG6uuG7rFHDiXjDjOG7iOG6ouG7juG7pXjhuqfhu4Thu6R4VeG7puG6sHjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buk4buK4bumeOG7pFZ44bq4S8OJ4buKeMOd4buoeOG6uuG7iEfhu4x4w5NXw4l4w4nhu6rhuqJ4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z44bq64bqu4bukeOG7ueG7t8O5QXjhu6Q9eOG6usag4buMw4zDuXjDneG7rFHhu6R4T+G7hHjhu4rhu47huq7DieG7injhu6Thu5zhu4zDjHjDieG7lOG7jMOMeOG7pOG7tnjDjOG7iOG6ouG7jnjhu7nDucO9cXjDncSCeOG7pOG6suG7jMOMeEHhu7VxeMOZ4buOeMOd4bug4buIeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7PDvcO6eMOTUeG7iHjhu4zhu4rhu6ZD4buMeOG6uuG6ruG7pHhBw7nhu7V44bukPXjhurrGoOG7jMOMw7l4w53hu6xR4bukeE/hu4R44buK4buO4bquw4nhu4p44buk4buc4buMw4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu6Thu7Z4w4zhu4jhuqLhu454w73hu7lxeMOdxIJ44buk4bqy4buMw4x44bu5w4Hhu7dxeMOZ4buOeMOd4bug4buIeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7PDveG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4vhu47hu4zDjHjhu4rEguG7jOG7injDicav4buMw4x4w4nDg8OJeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qHhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pMO5eE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKw7l4aTB44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4w5Phu6bhu5Thu4x44buk4buKSHjhu4rhu4hH4buMeMOd4bqi4buIeOG7pMOaw5TDuXjhu6TDmsODw4nhu4p44buM4buK4buIR8OSeOG6uuG7luG7iHjDneG7oOG7iHjDicODw4l44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeOG6ouG7jHjDmeG7iOG7jOG7injhu7ThurZ44buK4bua4buIw7l44buK4bus4bug4buMw4x44bq64buE4buMeMOJ4bua4buMw4x44bq6xqDhu4zDjOG7pXgwxq/hu4zDjHjDneG7oOG7iHjDicODw4l44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeOKAnOG6ukbhu4x44bue4buMeOG6usODVHjhu4zDjOG7ik3huqLigJ3DuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG6ssOSeMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eOG6uuG6tnjhu6Thu5x4w4nhu4rhu67DiXjhu6Thu4rhurLDknjhu4rhu5Lhu4jDuXjhu6ThuqThu4zDjHhV4bumxIJ44bqtxILhu4zDjHjhu6TDmuG7gHjhurzDknjhu4ti4buLeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqiw7p44bq6xqDhu4zDjHjhu4rEguG7jOG7injDicav4buMw4x4w6Phu4jhurDhu4h4IMOV4buMw4x44bq6w4N44bqr4buK4buIeOG6usag4buMw4x4MMWoVHggw4Phu4544buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4w5NC4buMeOG7pOG7iuG7rnjhu4zhu4rhuqrhu6R44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7s8O6eOG7iuG7onjhu6TDmlF44buzeOG7pD144bq6xqDhu4zDjHjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeOG7icOa4busUOG7jMOMeOG6qULDknjhu4zhu47hu4x44buk4buKS3jhu6TDmuG6quG7jHjhuqvDjOG6onjhu4vhu57hu4x4xanhuqvDjOG6onjhu4vhu57hu4zGsMO6eOG7quG7jMOMeOG7iuG7mnjDieG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pMOaSuG7jOG7injDicav4buMw4x44bq8w5J44bq64buE4buMeOG7pMOa4busUOG7jMOMw7l44bukw5rhuqLhu4zDjHhFS3jhu6Thu47EguG7jHhF4buaeOG7pMOa4bqi4buMw4x44buk4buK4buI4buE4bukeEVLeMOJ4buK4buOeOG7icOa4busUOG7jMOMeOG7icSDMOG7i3jhuq3hu4J44buJ4bqq4bukeDLhurTDiXjFqcSD4buOw4Lhu4zDjHjEg8OV4bqixrB44bukw5pLeMOM4buIw4N44bukw5rhu4Lhu4x44bu5eXl44bukw5rhu4hH4bumeOG6usag4buMw4zDunjDk+G6tFR44bq64bqk4bukeMOJ4buU4buMw4x44bukw5pK4buM4buKeOG7pOG7iuG6tFR4w5nDg+G7jMOMeOG6uuG7rFDhu4zDjHhV4bum4buCeMOJ4buK4buOeMO94buzeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x44bukTOG7jOG7iuG7peG7peG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhu4rEguG7jOG7injhu6RX4bumeOG6uuG6ruG7pHjhurrhu6xRw4l4w4nhu6rhuqJ4MOG7lOG7jMOMeOG7pOG7tngy4buIR+G7jHjDk1fDiXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7jOG6ssOSeOG7s3nhu7Phu7N44bq64bq2eOG6uuG7rFHDiXjDkuG7iOG7jOG7injDieG7iuG7ruG7jMOMeMOdxIJ4T+G7iuG6puG7jMOMeOG6ukvhu4zhu4p4RcOC4buMw4x44buM4buKWeG7jMOMeMOJ4buO4buMeMOZ4buWeMOJ4buoeOG7pOG7ikjhu6V4IOG7rOG7oMOJeMOZ4bqi4buMw4x44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7tcO5eEXhuqLhu4x4w4zhu4jDg8OSeOG6uuG7lsOJeMOJxq/hu4zDjHjhu6RDVHjhu6Thu4pIeMOJw4Phu4x4ReG7msO5eMOJ4buU4buMw4x44buM4buK4bqo4buMeMOd4buI4buC4buMeMOdxIJ44buMw4zhu6xQ4buIeMOT4bqi4buOeOG6uuG7muG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x44buk4bu2eMOZ4buGeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu4zDjFbhu4zDjHjhu4zhu6J4w5NXw4nDuXjDieG7lnjDjOG6tOG7jMOMeOG6ukh4w53hu6xR4bukeFXhu6bhuqJ44buM4buKWeG7jMOMeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMw7l44buk4buKw4PDieG7injhu6Thu4rhu67DicO5eEXhurDhu4544bq64bqww5J4w4nhu6bhu4zDjHjDieG6qlR44bq64buIR+G7jHjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4zDuXjhu5zhu4x44bq6S+G7jOG7injDieG7iuG7jnhU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buEeC144bu04bq2eOG7iuG7muG7iMO5eMOdSnjDmVd44buMw4zhu4rhu4hHVHgw4bqrxIPDuXjEgzLEg3jDncSCeMOZV3hU4buKxqDhu4x4w53hu4jhu4zhu4p4w4nhu6rhuqJ44bukTOG7jOG7injhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6ouG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu6Thurzhu7Thu6Qt4bqiw5Phu4jDjOG7jHV4w5rhu4jDjOG7iuG7pMO6d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7qyDEguG7iHjDncSCeOG6sOG7jOG7inV44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeOG6reG7rOG7nuG7jMOM4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]