(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-3, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Thị uỷ Bỉm Sơn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên và tổ chức đoàn, đoàn viên.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk09Xw5Phu4874bq14bq9Kl3hu5A6LFAiSuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kMO0VF06SuG7kMOdVF064buQw6ksI13hu5DDqVLhu5DhurM44buQWDtiWOG7kMOdIlJdSuG7kMOdIlJd4buQw6ksI11PL1fDk08vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOT4burOlLhur3hu5Dhu5Thu5It4buWSuG7kMO0VF064buQ4bq14buH4buQxak7NSzhu5Dhu49h4buQ4bqv4bq1UF3hu5DDqVLhu5DDtSJQXTvhu5BdOjssJcSD4buQ4bqzKV07SuG7kOG6sjso4buQ4bq14buH4buQ4buNKVvhu5DhurZhXUrhu5Dhu6s64buoXeG7kDtSXTrhu5DDtOG7sOG6teG7kOG6s+G6q+G7kMOpUuG7kMSCO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5BN4buNc8O1w4lO4buQxIM7NSzhu5A74bqhxIPhu5DhurM44buQWDtiWOG7kH0m4buQWDvhurXhur0qXeG7kDosUCJK4buQ4bqzLD3Eg+G7kF074busXeG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw7RUXTpK4buQw51UXTrhu5DDqSwjXeG7kMOpUuG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw50iUl1K4buQw50iUl3hu5DDqSwjXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buY4buUL+G7lOG7kuG7mlnhu5jhu5jhu5bhu5Lhu6Lhu5jhu5jhurPGoOG7kuG7ouG7mMagfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7osag4buSw5Thu5BQfeG6s0fDlOG7jzvhurXhur0qXeG7kDosUCJK4buQ4bqzLD3Eg+G7kF074busXeG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw7RUXTpK4buQw51UXTrhu5DDqSwjXeG7kMOpUuG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw50iUl1K4buQw50iUl3hu5DDqSwjXcOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu49RWOG7kMOdUyzhu5BXLCrhurXhu5DhurM7UFvhu5BZZOG7kFfhurU4LOG7kH0mS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7Vk4buQV+G6tTgs4buQfSbhu5BYIOG7kMOdNl064buQWDsu4buQ4bqy4bqx4buwXeG7kMOJw5pd4buQclQsSuG7kOG6rOG6veG7kMOpLCNd4buQ4buNUF3hu5DhurI74bqrw6BdOuG7kMOp4bqn4buQ4bqyKV074buQ4bqt4bq9SuG7kOG7jS7hu5DhurM74bqr4buQw7RUXTrhu5Dhuq3hur3hu5DFqTs1LOG7kOG7j2Hhu5Dhuq/hurVQXeG7kMOpUuG7kMO1IlBdO+G7kF06OywlxIPhu5DhurMpXTvEqOG7kMOdUyzhu5BZLCVd4buQfVVdO+G7kMOdUyLhu5Dhu41QXeG7kOG6sjjhu5BYO2JY4buQ4bqyKV074buQ4bq14buHxKjhu5Dhu6s64buoXeG7kDtSXTrhu5Dhu41zw7XDieG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6slMs4buQV+G6tTgs4buQfSZK4buQw51TLOG7kFksJV3hu5B9VV074buQw51TIuG7kMO0VF064buQ4bqt4bq94buQxak7NSzhu5Dhu49h4buQ4bqv4bq1UF3hu5DDqVLhu5DDtSJQXTvhu5BdOjssJcSD4buQ4bqzKV07SuG7kOG6sjso4buQ4bq14buH4buQ4buNKVvhu5DhurZhXUrhu5DDtFRdOuG7kOG6reG6veG7kOG7jXPDtcOJ4buQw51V4buQWDRdOuG7kFc14buQWFFY4buQ4bqv4bq14bq9PeG6s+G7kMOdKF074buQWDvhurXhur0qXeG7kDosUCLhu5DDqVLhu5DhurMsPcSD4buQXTvhu6xd4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDnVRdOuG7kMOpUuG7kMOdVF064buQw6ksI11LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurI74buyIuG7kFhRWOG7kOG6r+G6teG6vT3hurPhu5DDnShdO0rhu5DDtFRdOuG7kOG6reG6veG7kMWpOzUs4buQ4buPYeG7kOG6r+G6tVBd4buQw6lS4buQw7UiUF074buQXTo7LCXEg+G7kOG6syldO+G7kFg74bq14bq9Kl3hu5A6LFAi4buQ4buU4buQw7RUXTrhu5BXN+G7kDo2W+G7iOG7kOG7jXPDtcOJ4buQWDss4buQXTtRXTvhu5DhurI7UF074buQciJR4buQTcOpw6Es4buQ4bue4buQWDss4buQVzfhu5DDqVLhu5Dhu6Dhu5Thu5DDnVRdOuG7kMOpLCNdTuG7kMOpUuG7kOG7jXPDtcOJ4buQWDss4buQXTtRXTvhu5DGsFBb4buQ4bq2YV3hu5BNw6nDoSzhu5Dhu5bhu5BYOyzhu5BXN+G7kMOpUuG7kMag4buY4buQw51UXTrhu5DDqSwjXU7hu5DDqSThu5DDtFRdOuG7kOG6reG6veG7kOG7qzrhu6hd4buQO1JdOuG7kOG7jXPDtcOJ4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1BbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyOyjhu5Dhuq3hur3hu5Dhu40pW+G7kOG6tmFd4buQWDvhurXhur0qXeG7kDosUCLhu5DDtFRdOuG7kFc34buQ4buNc8O1w4nhu5BYOyzhu5BdO1FdO+G7kOG7jSlb4buQ4bq2YV3hu5DDqcOhLOG7kMag4bui4buQw51UXTrhu5DDqSwjXeG7kMOpJOG7kMO0VF064buQ4bqt4bq94buQ4burOuG7qF3hu5A7Ul064buQ4buNc8O1w4nhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFtLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kMag4buc4buaxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buY4buUL+G7lOG7kuG7mlnhu5jhu5jhu5bhu5LGoOG7muG7ouG6s+G7ouG7oOG7nuG7ouG7nn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfGoOG7muG7msOU4buQUH3hurNHw5Thu4874bq14bq9Kl3hu5A6LFAiSuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kMO0VF06SuG7kMOdVF064buQw6ksI13hu5DDqVLhu5DhurM44buQWDtiWOG7kMOdIlJdSuG7kMOdIlJd4buQw6ksI13DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlMag4buc4buaw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5PGsFVdO+G7kMOdUyLhu5DDtFRdOuG7kOG6reG6veG7kMWpOzUs4buQ4bqz4bqxUCLhu5BYUVjhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQw50oXTvhu5BYO+G6teG6vSpd4buQOixQIuG7kFg7IuG7kOG7qzrhu6hd4buQO1JdOuG7kOG7jXPDtcOJ4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1BbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7Q1LOG7kMOpw6Es4buQWDvhurXhur0qXeG7kDosUCLhu5DDqVLhu5DhurMsPcSD4buQXTvhu6xd4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDnSJSXeG7kMOpUuG7kMOdIlJd4buQw6ksI11K4buQw51TLOG7kFksJV3hu5DDtCJSXeG7kMWpOzUs4buQ4buPYeG7kOG6r+G6tVBd4buQw6lS4buQw7UiUF074buQXTo7LCXEg+G7kOG6syldO0rhu5DhurI7KOG7kMOdIlJd4buQ4buNKVvhu5DhurZhXUrhu5DDtCJSXeG7kOG6sztQXTvhu5BdLCNd4buQ4buNc8O1w4nhu5DDnVXhu5BYNF064buQVzXhu5BYUVjhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQw50oXTvhu5BYO+G6teG6vSpd4buQOixQIuG7kMOpUuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kMOdIlJd4buQ4bqzO1BdO+G7kF0sI13hu5DDqVLhu5DDnSJSXeG7kMOpLCNdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyO+G7siLhu5DDnSBK4buQw7QiUl3hu5DFqTs1LOG7kOG7j2Hhu5Dhuq/hurVQXeG7kMOpUuG7kMO1IlBdO+G7kF06OywlxIPhu5DhurMpXTvhu5BYO+G6teG6vSpd4buQOixQIuG7kMO0IlJd4buQ4buNc8O1w4nhu5BYOyzhu5BdO1FdO+G7kOG6sjtQXTvhu5ByIlHhu5A6Nlvhu5Dhu5bhu5BYOyzhu5DDnSJSXeG7kMOpUuG7kOG7ouG7mOG7kMOdIlJd4buQw6ksI13hu5DDqVLhu5Dhu487LOG7kMOdIlJd4buQ4buNc8O1w4nhu5BYOyzhu5BdO1FdO+G7kMawUFvhu5DhurZhXeG7kMOpw6Es4buQxqDhu5Lhu5DDnSJSXeG7kMOpLCNd4buQw6kk4buQw7QiUl3hu5DhurM7UF074buQXSwjXeG7kOG7qzrhu6hd4buQO1JdOuG7kOG7jXPDtcOJ4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1BbxKjhu5Dhu487LOG7kMOdIlJd4buQ4buNc8O1w4nhu5BYOyzhu5BdO1FdO+G7kOG7jSlb4buQ4bq2YV3hu5DDqcOhLOG7kMag4buS4buQw50iUl3hu5DDqSwjXeG7kMOpJOG7kMO0IlJd4buQ4bqzO1BdO+G7kF0sI13hu5Dhu6s64buoXeG7kDtSXTrhu5Dhu41zw7XDieG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQxqDhu5zhu5rEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5bhu5jhu5Qv4buU4buS4buaWeG7mOG7mOG7luG7kuG7muG7luG7muG6s+G7muG7mOG7luG7nOG7nn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu6DGoOG7lMOU4buQUH3hurNHw5Thu4874bq14bq9Kl3hu5A6LFAiSuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kMO0VF06SuG7kMOdVF064buQw6ksI13hu5DDqVLhu5DhurM44buQWDtiWOG7kMOdIlJdSuG7kMOdIlJd4buQw6ksI13DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlMag4buc4buaw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5PGsFVdO+G7kMOdUyLhu5DDtCJSXeG7kMWpOzUs4buQ4bqz4bqxUCLhu5BYUVjhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQw50oXTvhu5BYO+G6teG6vSpd4buQOixQIuG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw50iUl3hu5DDqSThu5DDtCJSXeG7kOG7jXPDtcOJ4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1BbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTxII7UeG6s+G7kFcsKuG6teG7kOG6s1Ms4buQV+G6tTgs4buQfSZK4buQw502XTrhu5BYOy7hu5DhurLhurHhu7Bd4buQw4nDml3hu5ByVCxK4buQ4bqs4bq94buQw6ksI13hu5Dhu41QXeG7kOG6sjvhuqvDoF064buQw6nhuqfhu5DhurIpXTvhu5Dhuq3hur1K4buQ4buNLuG7kOG6szvhuqvhu5DDtFRdOuG7kOG6teG7h+G7kMWpOzUs4buQ4buPYeG7kOG6r+G6tVBd4buQw6lS4buQw7UiUF074buQXTo7LCXEg+G7kOG6syldO+G7kOG6sjtQXTvhu5ByIlHhu5A6Oyzhu5BdO+G7rF3hu5Dhurdk4buQXTnhu5B9ZFjhu5DDqVLhu5DDnSBdOuG7kDogxIPhu5BY4bqtUOG7kFhRWOG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw7RUXTrhu5DDnVXhu5DDnTZdOuG7kDtSXTvhu5DDqcOhLOG7kF07LCVb4buQw6nhuqfhu5BY4bqtUOG7kMO0VF064buQVzfhu5DFqTs1LOG7kMOpUuG7kOG6sjso4buQ4bqt4bq94buQ4buNKVvhu5DhurZhXeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG6szvDoCzhu5A6LFBd4buQ4bqv4bq1UEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buY4buUL+G7lOG7kuG7mlnhu5jhu5jhu5bhu5Lhu5zhu5Lhu5rhurPhu5jhu5jhu5Thu5zhu5Z94buSSz7Egzrhu4rhurFH4bugxqDhu5TDlOG7kFB94bqzR8OU4buPO+G6teG6vSpd4buQOixQIkrhu5DhurMsPcSD4buQXTvhu6xd4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDtFRdOkrhu5DDnVRdOuG7kMOpLCNd4buQw6lS4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDnSJSXUrhu5DDnSJSXeG7kMOpLCNdw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5zhu5Lhu5LDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk8O0Uyzhu5BZLCVd4buQWFFY4buQw51hXeG7kMOpKOG7kHvDquG7kFcsI13hu5BXVF3hu5BXUl3hu5A6LFAi4buQw6lS4buQ4bqzLD3Eg+G7kF074busXeG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw7RUXTpK4buQw51UXTrhu5DDqSwjXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0Nl064buQWDsu4buQXTvhu6pd4buQW1NdO+G7kMOpLCVY4buQ4bq3w5nEg+G7kOG6uz3Eg0rhu5B7LCVd4buQ4bqzIlJdSuG7kFg74bq14bq9Kl3hu5A6LFAiSuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kMO0VF064buQw6lS4buQw51UXTrhu5DDqSwjXeG7kH1S4buQw6ksJVjhu5B9Ulvhu5DhurM74bqrw6BdOuG7kOG6u+G6teG6vSNd4buQWOG6rVDhu5DDtFRdOuG7kF074bukW+G7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5DhurM14bqz4buQXTssJVvhu5DDqeG6p+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDqVLhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5BYO+G7quG6s+G7kH3huqvhuqFdOuG7kMOdNyzhu5BdOuG6qeG7kMOdVF064buQw6ksI11K4buQw50iUl3hu5DDqSwjXUrhu5A6IMSD4buQxIM74buwXeG7kF3hu6hdOuG7kFhQIuG7kFg74buq4bqz4buQfeG6q+G6oV064buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5BY4bqtUOG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQw7RUXTpK4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDnSJSXeG7kF06UuG6veG7kFhSXTrhu5DDqWVdOuG7kFtTXTtLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7luG7lMSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7luG7mOG7lC/hu5Thu5Lhu5pZ4buY4buY4buW4buS4bucxqDhu57hurPhu5bhu5jhu5LGoOG7lH3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5bhu57hu5LDlOG7kFB94bqzR8OU4buPO+G6teG6vSpd4buQOixQIkrhu5DhurMsPcSD4buQXTvhu6xd4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDtFRdOkrhu5DDnVRdOuG7kMOpLCNd4buQw6lS4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDnSJSXUrhu5DDnSJSXeG7kMOpLCNdw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5bhu5TDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7Q2XTrhu5BYOy7hu5BbIl064buQ4bqx4bukXTpK4buQWFFY4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDtFRdOuG7kOG6t1DhurXhu5B7Oyzhu5DDneG6q+G6oVjhu5BYO+G6teG6vSpd4buQOixQIuG7kMOpUuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurdA4buQfeG6tTRd4buQxIM7UeG6s+G7kDvhurXhur3hu5DhurPhurHhurXhur0kXeG7kOG6szs1XTpK4buQez3hurPhu5Dhuq/hurVU4buQw51V4buQw51T4bqz4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kOG6szXhurPhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQw51UXTrhu5DDqVLhu5BdOywlW+G7kMOp4bqn4buQWDvhurXhur0jXeG7kFs0XUrhu5B9VV074buQw51TIuG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQWFFY4buQw50iUl3hu5DhurM7Kkrhu5BdI+G6teG7kFhQIuG7kOG6syxdO+G7kOG6szvhu7Bd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s0rhu5B9Ulvhu5DhurM14bqz4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQWDsuXTvhu5DhurPhurEoSuG7kOG6s+G6q+G7kOG6s+G6q+G6o106SuG7kHs7xahdOuG7kMOdKF074buQw6lQLOG7kOG6s+G6sTDhu5B9VV074buQw51TIuG7kFjhuq1Q4buQw7RUXTrhu5BXN0rhu5A6IMSD4buQxIM74buwXeG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDtFRdOuG7kFc34buQ4buNc8O1w4nhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurdTWDtK4buQw6llXTrhu5BbU107SuG7kDsiUl3hu5DhurM7Ul074buQ4bq74bq14buq4bqz4buQ4bq3w5lY4buQXTssJVvhu5DDqeG6p0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6suG6sSJdOuG7kHs74bq1NF3hu5B7Ozjhu5BYO+G6q2FdOuG7kOG6s+G6sSFdO0rhu5DDnVMs4buQWSwlXeG7kFhRWOG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DDnVXhu5B7w6rhu5BXLCNd4buQV1Rd4buQV1Jd4buQOixQIuG7kMOpUuG7kOG6syw9xIPhu5BdO+G7rF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kMO0VF064buQw6lS4buQw51UXTrhu5DDqSwjXcSo4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DDnSJSXeG7kMOpUuG7kMOdIlJd4buQw6ksI11LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu4XhurXhurM7IuG6scOUw5PGsCPhu5DEgjvhuqvhuqFdOk8vxIPDkw==

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]