(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Đảng bộ phường Hải Châu (thị xã Nghi Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó phát huy vai trò hạt nhân, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqSDDg09I4buvQ+G7lOG7r1FJ4buo4buiT0jhu6/huqHDg8ON4buvXUnhuqTDmuG7r0/huqRPSOG7r0TDgcOT4buvREnhuqZV4buvTeG7qOG7nk9I4buvVMONT0nhu69Jw5PhuqJV4buvREnDjeG7r0Phu5Thu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanDrUnhuqZO4buvT0nDmuG6rE/hu69N4buiw43hu6/EkOG6osOd4buvRMWow4Hhu69bw4BE4buv4bqh4buY4buv4butXUnDjeG7r0Phu5Thu69N4bqg4buvT+G7hk/hu69Ow5JPSOG7r0TFqMOB4buvIMODT0h04buvREnDjeG7r0Phu5Thu69V4buSVeG7r1VJ4buK4buvTuG7jsON4buvV8ON4buCROG7r1TDiuG7r1Xhu5JV4oCddOG7r09JVk9I4buvT+G6rk7hu69Sw5rDgXThu68gw4NPSOG7r0Phu5Thu69RSeG7qOG7ok9I4buv4bqhw4PDjeG7r11J4bqkw5rhu6/DuVVJ4buI4buvWcSC4buv4bqnSEnDjeG7r2nhu5pP4bul4buvRcSC4buvVeG6qFHhu69VU8OaT0jhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk3Thu69EScSo4buvReG6osOT4buvReG7lsON4buvTuG7nMONdOG7r0/huqRPSOG7r0TDgcOT4buvREnhuqZV4buvTeG7qOG7nk9I4buvVMONT0nhu69Jw5PhuqJV4buvREnDjeG7r0Phu5R14buvZ8Oaw4Hhu69Fw5Lhu69RScOAVeG7r0nDmsOd4buvV8OBw43hu69VU+G7jOG7r0nhuqJV4buvT0nhuqRPdOG7r0/huq5PSOG7r03hu6xE4buvTcSCT0nhu69F4bqiw5N04buvVOG7qkThu69EScON4buAT+G7r0XhuqbDmuG7r0TFqMOB4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r0XDg09I4buvRMavT0jhu69PSeG7qOG7r0RJ4bqmVeG7r03hu6jhu55PSOG7r0Xhu5TDjeG7r09Ixq/hu69Ew4BP4buvQ+G7lHThu69Fw4NPSOG7r1fDjeG6vk904buvSMOSUeG7r1FJ4bqsT+G7r1XhuqLDk+G7r1Thu6zhu69F4buYT0jhu69VScOa4bqoT+G7r1VTw5NPSOG7r+G6p0nhuqRP4buvxJDhuqRPdOG7r0XhuqrDneG7r07huqJPSeG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69Mw41PSeG7r1Xhu4Dhu68t4buvWcSC4buvSeG7lMON4buv4bug4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butxJBVScOaTkPhu6/DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu3dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/DveG7teG7t1FZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vw411Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy9Pw4lYVC94eXd3L3fhu7fhu7fEkHZ3w715QXfDvVXhu7lBw73hu7Xhu7lNdnVLUUhxU+G7nXnhu7Phu63hu6/DgU1V4bud4butIMODT0jhu69D4buU4buvUUnhu6jhu6JPSOG7r+G6ocODw43hu69dSeG6pMOa4buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu69EScON4buvQ+G7lOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7d2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4butw73hu7Xhu7fhu63hu68vxanhuqdI4buo4buiw43hu6/EkOG6pE/hu69RSeG7qOG7ok9I4buv4bqhw4PDjeG7r11J4bqkw5rhu69Uw4NP4buvWcOa4bqmVeG7r09I4buo4buvTeG7qOG7nMON4buvROG7pnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu4Phu69EScON4buvQ+G7lOG7r1Xhu5bhu6/EkOG6pE/hu69RSeG7kuG7r8O04bq+T+G7r11J4bqkw5p04buvT+G7lMON4buvxJDDmk9I4buvRMOAROG7r0PDmuG7lsON4buvSeG7jlHhu69F4buIT0nhu69M4bu04buvReG7qOG7nkThu69EScOa4bqqT+G7r0Phu4jhu69E4bum4buvVUnhu4R04buvVMOAVeG7r1VJ4busROG7r1VJw4nDk+G7r1Xhu7BPSOG7r1VJw4BPSHXhu68g4buYT0jhu69EScOM4buvZknhuqJO4buvXeG7kE9I4buv4bqnScON4bq+T3Thu69Dw4zhu69VSeG7qOG7r0RJw43hu69D4buU4buvREnDk+G7r0PDjeG7gFVy4buvXUnDjeG7r0Phu5Thu69Jw43hu4JP4buvRMOS4buvd3bhu69Fw4NPSOG7r1fDjeG6vk914buvXUnDjeG7r8Wow53hu69Nw5rhu5BP4buvWcOAROG7r0Xhu4hPSeG7r07DmuG7kk/hu69F4buG4buvU8OB4buvReG7qOG7nkThu69EScWo4buvVVPhu6jhu5pPSOG7r1fhuqDhu69Ew4BESeG7r03huqBO4buvRcOZT0jhu69VSeG7iuG7r0ThuqxP4buvUUnDg8ON4buvQ+G6oE/hu69D4bqiROG7r0Thu6bhu69VSeG7hOG7r1VTw5NPSOG7r0RJw43hu69D4buUc+G7r1FJw4PDjeG7r0/huqRPSOG7r0TDgcOT4buvREnhuqZV4buvTeG7qOG7nk9I4buvRMOAROG7r0PDmuG7lsON4buvVMONT0nhu69Jw5PhuqJV4buvREnDjeG7r0Phu5R14buvIsOT4buvV+G6qMOddOG7r1VT4buo4bucROG7r07GoMON4buvQ8Oa4buWw43hu69J4buOUXThu69Fw4NPSOG7r1fDjeG6vk/hu69F4buo4bueROG7r1VJ4buQT0jhu69Vw41P4buvVVPhu6jhu5xE4buvV+G7huG7r0/hu5TDjeG7r8SQw5pPSOG7r0Xhu4Thu69EScOa4bqqT+G7r0Phu4jhu6/hu7Lhu69Mw43hu4BP4buvUUnDgFXhu69Dw43hu4TDmnThu6/EkOG6oE9J4buvT0nDjeG7hsOa4buvVUnhu6LDjeG7r0jDjcOBT+G7r0nhu5pP4buvREnDk+G7r1VJw4PDk+G7r03DmuG6qE904buvRcOST0jhu69Iw5JR4buv4buy4buvTMON4buAT3Xhu6/huqXGoMON4buvVUnDgE9IdOG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r03hu6zDgeG7r0RJ4buOT+G7r07hu5RV4buvT+G7lMON4buvxJDDmk9I4buvVVPhu45PSOG7r1XhuqRO4buvReG7hOG7r1XhuqhR4buvVVPDmk9I4buvREnEqOG7r0XhuqLDk+G7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk904buvT0nhu6hy4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r09ISeG7huG7r0XDgE9J4buvQ+G6sFV04buvT8Oa4buQw43hu69VU+G7mE9I4buvVUnFqMOd4buvVMODT3Thu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvReG7qOG7ok9I4buvSMONw4HDk+G7r1VJ4buQT0h04buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r1fhu4Lhu69Uw41PSeG7r07hu5DDjeG7r1VT4buo4buiT0h04buvV+G7guG7r1TDjU9J4buvw4FP4buvVcOT4bqgT+G7r1VJ4busROG7r1FJ4bqqTnV1deG7ryDhu5hPSOG7r1VJ4buiw43hu69EScON4buvQ+G7lOG7r1FJ4bqkT+G7r0Thu5BPSOG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T+G7r1FJ4bum4buvVVPDgERJ4buvRMOAROG7r0nhu5Thu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSXThu69RSeG7puG7r1VTw4BESeG7r0TDgEThu69Fw5PhuqBP4buvVUnhu4Thu69RScODw43hu69VSeG7qOG7ok9I4buvWcOaw53hur5P4buvT+G6sE7hu69ESeG6sEThu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69V4buo4buvVeG7qOG7oE9IdOG7r09Iw5rDneG7gk/hu69X4buOT0h04buvT0lWT0jhu69MScOS4buvTEnhuq5P4buvRMWow4Hhu6/huqdJ4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r0Xhu4Thu69M4buIUeG7r1VJ4buiw43hu69Dw4DDk+G7r0TDgMOT4buvREnDjeG7r0Phu5R14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpIOG7mE9I4buvREnDjOG7ryLhu6jhu5pPSOG7r8OtScOBT0nhu6/huqHhuqB04buvW8OM4buvVUnhu6jhu68gw4NPSOG7r8Wow53hu69RSeG7qOG7ok9I4buv4bqhw4PDjeG7r11J4bqkw5p04buvREnDk+G7r0PDjeG7gFVy4buvIMODT0jhu69D4buU4buvUUnhu6jhu6JPSOG7r+G6ocODw43hu69dSeG6pMOa4buvScON4buCT+G7r0TDkuG7r8O9eOG7s+G7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T3Thu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu6/hu6Dhu693w73hu69EScON4buvQ+G7lHXhu6/DtcOAROG7r0Xhu4hPSeG7r0RJw43hu69D4buU4buvTeG6oOG7r0ThuqzDmuG7r0/hu5LDjeG7r0jDjVbDgeG7ryDDg09I4buvV+G7nMON4buv4bqnSeG6pE/hu6/EkOG6pE904buvTeG6oOG7r0/hu5rDjeG7r1VT4busROG7r1XDjeG7gFHhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk3Thu69V4buW4buvREnhu6pE4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r07hu47DjeG7r0RJxajhu69VU+G7qOG7mk9IdOG7r0Xhu6jhu6JPSOG7r03hu5LDjeG7r0TFqMOB4buvIMODT0h04buvREnDjE9J4buvVMOAREl04buvUUnDgFHhu69Nw5rhuqhV4buvRMWow4Hhu6/huqdJ4bqg4buvT+G7qOG7nER04buvQ+G7oMON4buvV+G6qMOd4buvIMODT0jhu69D4buU4buvUUnhu6jhu6JPSOG7r0Xhu4bhu69Tw4Hhu69PScON4buGw5rhu69Iw43Dg8ON4buvUUnDgFHhu69PSeG6tk7hu69F4buWw43hu69O4bucw4104buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu69EScON4buvQ+G7lHXhu6/DrUnDicOT4buvRcOSdOG7r1FJ4bqkT+G7r0Thu5BPSOG7r0TDgEThu69F4buYT0jhu69EScOM4buvRcODT0jhu6/FqMOd4buvV8ON4bq+T+G7r1FJ4bum4buvVVPDgERJ4buvVUnDicOT4buvxJDDlMONdOG7r1VT4busROG7r1XDjeG7gFHhu6/EkOG7rOG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r0Thu6RPSOG7r0RJw43hu69D4buU4buvReG7hOG7r0zhu4hR4buvVUnhu6LDjeG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69Ew4BE4buvREnDjeG7r0Phu5Thu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvTOG7gOG7r0nDk+G6okRJdOG7r0RJ4buo4buaT0jhu69VU+G7ik9JdOG7r0jDjcODw43hu69RScOAUXThu69F4buYT0jhu69VSeG7osON4buvTOG7iFHhu69VSeG7osON4buvT+G6sE7hu69D4bqwVeG7r09JVk9I4buvVeG6pE7hu69V4buodOG7r09Iw5rDneG7gk/hu69X4buOT0jhu69ExajDgeG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T+G7r1fhuqDhu6/huqdJ4bqkT+G7r8SQ4bqkT3Thu69V4buw4buvRcOS4buvReG7huG7r1nDmuG6plV04buvVUnDgU7hu69O4buow5rhu69X4bucw43hu68gw4NPSOG7r8Wow53hu69RSeG7qOG7ok9I4buvVVPDk09I4buvV8ON4buCROG7r03Egk9J4buvReG6osOTdOG7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69X4bqg4buvVVPDjeG7hE/hu69MScOBw43hu69Z4buu4buvTeG7suG7r0TDkuG7r0nDjeG7gsOa4buvUsOaw4Phu69PSVZPSOG7r1fhuqZP4buvReG7huG7r1FJw4BV4buvVMONT0nhu6/hu6Dhu69E4bua4buvVOG7oHXhu68g4buYT0jhu69VSeG7osON4buvVeG6rk9I4buvROG7qOG7ok9I4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r0zDjeG7hE7hu69VU8OBdOG7r0jDjcOATuG7r1TDgFV04buvRcOAT0nhu69Iw43DgOG7r0zhu4BV4buvUsOaw4Phu69VU8OTT0jhu69E4buQT0jhu69Vw4BE4buvREnEqOG7r0XhuqLDk3Thu69Fw43hu4bDmuG7r0nhuqBPSeG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r0RJw43hu69D4buUc+G7r0RJxKjhu69F4bqiw5Phu69Ew4BE4buvREnDjeG7r0Phu5Thu69N4busw4Hhu69ESeG7jk/hu69O4buUVeG7r1Thu5Lhu69P4buUw43hu6/EkMOaT0jhu69RSeG7pOG7r0nhu55R4buvV+G7nMON4buvT0nDjeG7gk7hu69X4bum4buvRMWow4Hhu69EScON4buvQ+G7lOG7r1fhuqDhu69ESeG7qkThu69VU8OAREl04buvT0nDjeG7gk7hu69X4bum4buvRMWow4Hhu69Fw4NPSOG7r1fDjeG6vk/hu69F4buE4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r1VJw4nDk+G7r0RJw5rDneG6vk/hu69F4buGdXV14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXeG7pE9I4buvV+G7nMON4buvRcOSdOG7ryDDg09I4buvxajDneG7r1FJ4buo4buiT0jhu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvTOG7gOG7r0nDk+G6okRJ4buvReG7lsON4buvTuG7nMON4buvT+G7lMON4buvxJDDmk9IdOG7r0nhu4pPSeG7r1VJ4buqROG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVXThu69Tw5lV4buvTMONT0nhu69PSEnDjeG7gk7hu69Sw5rDgeG7r1Xhu7BPSOG7r0TDmuG7lEThu69J4buOUXXhu69mScOAVeG7r0nDmsOd4buvV8OBw43hu69VU+G7jOG7r1XDjeG6vk/hu69RScOTT0jhu69ExajDgeG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T3Thu69E4bum4buvVUnhu4Thu69Jw5LDgeG7r1fhuqDDk+G7r1Xhu7BPSOG7r09Jw43hu4JO4buvV+G7pnThu69P4bq+w5rhu69Ew4HDk+G7r1XDjU9J4buvVUnhuqxP4buvVeG7rOG7r1FJ4bq+4buvQ+G7ik9J4buvV+G6oOG7r1FJ4bq+4buvQ+G7ik9JdOG7r1VTw4HDmuG7r8SQ4buYw43hu69RSeG6qk7hu69ESeG6plV04buvT+G6rk9I4buvTeG7rER14buvw63huqLDjeG7r0TDgEThu69Dw5rhu5bDjeG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVXThu69VU8OAT0nhu69U4bus4buvTeG6slHhu69Fw43hu69N4bqyUeG7r03huqLDjeG7r09JVk9I4buvT+G7lMON4buvxJDDmk9I4buv4bug4buvRMOAROG7r0zhu7Thu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu69VU+G7qOG7nER04buvT0nDjeG7hsOa4buvREnDjeG7r0Phu5Thu69FxILhu69F4buow4Hhu69Tw4Hhu69PSVZPSOG7r0RJw5rDneG6vk/hu69F4buG4buvVUnDjeG7gFXhu69VSeG7rEThu69I4bqwT+G7r1fhu5zDjeG7r1Xhu4pPSeG7r0nhu4pPSeG7r1VJ4busROG7r1XDjUZP4buvVMODT+G7r1nDmuG6plXhu69J4bqgT0jhu69VScOAT0jhu69F4buE4buvRMOAROG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T+G7r1VJw4PDk+G7r03DmuG6qE904buvT0hJw43hur5P4buvROG7qsOa4buvRcOST0jhu69Iw5JR4buv4buy4buvTMON4buAT+G7r07hu5RV4buvRMOAREnhu69E4buQT0jhu69MScOBw4104buvxJDhuqRP4buvREnFqHXhu69pw4HDmuG7r0xJw43hu69Ew5Lhu69U4bus4buvVUnhu5JPSOG7r09J4bqmVeG7r0TDgcOTdOG7r0RJw43hu69D4buU4buvTuG7nMON4buvQ8OBT+G7r0nhuqBPSeG7r09ISeG7iOG7r1LDmsOd4buAVeG7r0Xhu4Thu69Ew4BP4buvQ+G7lHThu69Fw4NPSOG7r1fDjeG6vk/hu69V4buW4buvREnhu6pE4buvV+G6qE/hu69F4buUT0jhu6/huqdJ4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk914buvXcavT0jhu69V4bqiw43hu69Dw5rhu5bDjeG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r0RJw43hu69D4buU4buvReG7iE9J4buvTOG7tHThu69PScON4buGw5rhu69X4bqmT+G7r0Xhu4bhu69X4buG4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7ry3hu69ZxILhu69J4buUw4104buvw4FP4buvT8ONT0nhu68t4buvUsOa4buSROG7r1FJ4buMT0jhu69FxILhu69F4buo4bueROG7r0Xhu5BPSOG7r0XDg8OT4buvRcODT0jhu69Xw43hur5P4buvVVPhu6xE4buvVcON4buAUeG7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69VScODw5Phu69Nw5rhuqhPdOG7r0PhuqBP4buvQ+G6okThu69F4buE4buvRcON4buvReG7gE/hu69VSeG7kk9I4buvT0nhuqZV4buv4buy4buvTMON4buAT3Thu69VU8ON4buET+G7r0xJw4HDjeG7r0zhu4hR4buvVUnhu6LDjXThu69Jw43hu4LDmuG7r1LDmsODdeG7r11J4bqmVeG7r03hu6jhu55PSOG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r0RJw43hu69D4buU4buvReG7qOG7nkThu69P4bqkT0jhu69N4bq+T+G7r0XEguG7r0jDjcOZUeG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T+G7r0/huqRPSOG7r0TDgcOT4buv4buy4buvVUnhu6pE4buvVVPDgERJ4buvT0nDjeG7gk504buvVcOMREnhu69E4busROG7r0nhu45E4buvVeG6qFF04buvVcOa4buvxJDhu6hQT0h04buvU8OoT+G7r03DmsOd4buCT3Thu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvVeG7klXhu69PScON4buCTuG7r1fhu6bhu69ExajDgeG7r09I4buo4buiw43hu69Fw4NPSOG7r1fDjeG6vk/hu6/EkMOT4buvIMON4buGw5rhu69N4buC4buvIMODT0jhu69Sw5rDneG7r0Xhu4hPSeG7r1fhuqDhu69Ew4BE4buvT0nDjeG7gk7hu69X4bum4buvReG7qOG7nkThu69EScON4buvQ+G7lOG7r1FJ4bqkT+G7r0Thu5BPSHPhu69V4bquT0jhu69E4buo4buiT0jhu69Fw5PhuqBP4buvTOG7gFV04buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69RSeG6qk7hu69ESeG6plXhu69F4bqiw5Phu69F4buqRHThu69N4buSw43hu69U4buST0jhu69ExajDgeG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T3Phu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvREnDjeG7r0Phu5Thu69VU8OTT0jhu69U4bqiREl04buvV1ZPSOG7r07huqJPSXXhu6/huqdIw5PhuqDDjeG7r1PDgXThu68gw4NPSOG7r0Phu5Thu69RSeG7qOG7ok9I4buv4bqhw4PDjeG7r11J4bqkw5rhu69FxILhu69EScSo4buvReG6osOT4buvRMOAROG7r0RJw43hu69D4buU4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r09IScON4bq+TuG7r11JxKjhu69VSeG7iOG7r3bhu7Phu69ExajDgeG7r1vhu5Thu69dScOMT0nhu69VU+G7iOG7r1fhu4bhu69F4bqqw53hu69O4bqiT0nhu69J4buOROG7r1XhuqhR4buvV+G6oOG7r03huqBO4buvVUnDicOT4buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSHThu69F4bqiw5Phu69F4buqRHThu69RScOTT0jhu69Ew4BESeG7r+G6oeG7mOG7r11Jw4zhu6/huqXDjU9J4buvV+G6oMOT4buvRMOAROG7r0PDmuG7lsON4buvVMONT0nhu69Jw5PhuqJV4buvREnDjeG7r0Phu5R14buv4bqnScON4buGw5rhu69EScON4buvQ+G7lOG7r0XEguG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69Ew4BE4buvQ8Oa4buWw43hu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu69EScOaw53hur5P4buvReG7huG7r0jhurBP4buvV+G7nMON4buvT0lWT0jhu69U4bus4buvTMON4buCT+G7r1VJ4buiw43hu69U4busdOG7r09JVk9I4buvV+G6pk/hu69F4buG4buvQ+G7qkThu69Zw5lE4buvTuG6oOG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T+G7r1fhuqDhu69Ew4BE4buvVeG6rE9I4buvTeG7nFHhu6/huqdJ4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r1LDmsOBT+G7r1XhuqROdeG7ryLDk+G7r1fhuqjDnXThu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69Uw41PSeG7r0nDk+G6olXhu69EScON4buvQ+G7lOG7r0XEguG7r0Xhu6jhu55E4buvT+G6pE9I4buvTeG6vk904buvVUnhu6xE4buvVOG7rOG7r03huqDhu69J4bqiVeG7r09J4bqkT+G7r1VTw5NPSOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvRMOAROG7r1FJw5NPSOG7r1VT4bqgw5Phu69VScON4buvRcOaw4Hhu6/hu6Dhu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7jcON4buCROG7r0Xhu5bDjeG7r07hu5zDjXThu69P4bqkT0jhu69Ew4HDk+G7r0RJ4bqmVeG7r03hu6jhu55PSOG7r1TDjU9J4buvScOT4bqiVeG7r0RJw43hu69D4buU4buvROG7muG7r1Thu6Dhu6/hu6Dhu68gw4NPSOG7r0Phu5Thu69RSeG7qOG7ok9I4buv4bqhw4PDjeG7r11J4bqkw5rhu69FxILhu69Iw5JR4buvUUnhuqxP4buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69ESeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69X4bqg4buvVOG7qkThu69EScON4buAT+G7r0XhuqbDmuG7r0TFqMOB4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r0Thu5rhu69U4bug4buvRcODT0jhu69V4bqiw43hu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9IdeG7r8OtSeG7kE9I4buvUsOaw4Hhu69Fw5Lhu69FxILhu69RScOAVeG7r0nDmsOd4buvV8OBw43hu69VU+G7jOG7r0nhuqJV4buvT0nhuqRP4buvTcSCT0nhu69F4bqiw5Phu69ExajDgeG7ryDDg09I4buvVVPDk09I4buvReG7osON4buvVOG7kk9I4buvWcSC4buvSeG7lMONdOG7r03huqDhu69E4bqsw5rhu69P4buSw43hu69Iw41Ww4Hhu68gw4NPSOG7r1fhu5zDjeG7r+G6p0nhuqRP4buvxJDhuqRPdOG7r0Xhu5RPSOG7r1fDjeG6vk/hu6/huqdJ4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvIMODT0h04buvREnDjE9J4buvUsOaw53hu4ZP4buvT0jhuqDDneG7r0ThuqBPSOG7r1dWT0jhu69O4bqiT0l14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Vw4lZVS3DgU3DjUhPcuG7r1PDjUhJVXPhu63FqeG7p1RVU8OTT0jFqVvhuqDDjeG7r1fhuqDhu6/Dg09JcuG7r8OtScOBT0nhu6/huqHDmuG6vuG7py9UVVPDk09Ixanhu6cvUcWp


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]