(Baothanhhoa.vn) - Chào đón năm học mới 2019-2020, sáng 7-9, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) đã tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" dành cho học sinh vùng lũ tại Trường tiểu học Trung Lý, huyện Mường Lát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw51Zb8OzbuG6veG6u+G6pcOd4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+KAnMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peKAnSM5KeG6u+G6pyM44bqn4bq9IzgoOCPDoeG6uSPhuqfhu4E4I2/huq3hurvhuqcj4bud4buP4bq74bqlI8Op4buRI+G6uOG7k+G7ieG6u+G6pSPDiSjDs1kvb8OzbuG6veG6u+G6pcOdWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bqmw6EhOUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojxJHDsm/Ds+G6rcOi4buh4buwQMOd4bu34bqnKeG6vSNhw6rhursj4bq7feG6uSPhuqfhu4E4I+G6ueG7i+G6rSMlPSQuLSU9JT3hu6wjbyjhurvhuqUjOy0u4busI+G7t+G7heG6u+G6pSPDs+G7oSPDkynhuq0jOOG6p+G6qeG6u+G6pyPDk+G6uuG6puG6piPhurjhu7UjT+G6p+G6reG6u2/DoeG6rSNX4bq4OG7DoTnhuq3Ds1gjYXsjw7NpIzjhuqfhu5k4Izjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjQMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6pUAjOSnhurvhuqcjOOG6p+G6vSPhuqfhu4E4I2/huq3hurvhuqcj4bud4buP4bq74bqlI8Op4buRI8OzPOG6rSPDk27hu5Phu4nhurvhuqUjw7Phuq3hurPDsiPhuqfhu4E4I8OTbsOy4bq74bqlI8OJcOG7rCPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyPhurjhu5Phu4nhurvhuqUjw4kow7Phu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiM4w6HhurvDs8OhbuG7sEDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lAOcOz4bqnw7Lhurk3I+G6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojOj89bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIyYlLmzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyQuKj8vJDosOTokKiYmJDvDsywmLDo7w6k94buuxJFs4bql4buobsOZKio7QCMhw6nDs8OZQOG7t+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyPigJzDk+G6reG6r2wjb+G7mTgjYeG6r+G6uyPDs27hu5Phu4nhurvhuqXigJ0jOSnhurvhuqcjOOG6p+G6vSM4KDgjw6Hhurkj4bqn4buBOCNv4bqt4bq74bqnI+G7neG7j+G6u+G6pSPDqeG7kSPhurjhu5Phu4nhurvhuqUjw4kow7NAIy/DnVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7tyFsw7Phuq3hur3hurtAI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDDs8Oh4bufw7MtIcOp4bqt4bql4bq74buqIzjDoeG6u8Ozw6Fu4buwQMOd4bu34buF4bq74bqlI8Oz4buhI8OTKeG6rSM44bqn4bqp4bq74bqnI8OT4bq64bqm4bqmI+G6uOG7tSNP4bqn4bqt4bq7b8Oh4bqtI1fhurg4bsOhOeG6rcOzWCPDs24h4bq9I8OzIuG6u+G6pSMlPyM3aCM3KeG6uyPhuqXhuqfhuq8jOOG6p+G6vSPDk27hu5Phu4nhurvhuqUjw7Phuq3hurPDsiPhuqfhu4E4I8OTbsOy4bq74bqlI8OJcCMkI1fhurjhu5Phu4nhurvhuqUjw4kow7NYWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojxJHDsm/Ds+G6rcOi4buh4buwQMOdw5Nu4bq94bq74bqlI2HEqcOzI+G6ueG7kyEjw6nhu5Ej4bufPuG7oSNuISPhu50p4bq9I8Oz4bqnKOG6u+G6pSMsI+G6u33hurkjJT0kLiPhu53hu5UhI23DsiHhu6wj4bq74bqn4bqt4bqxw7Ijw7Nu4buT4buJ4bq74bqlI+G6p+G7gTgjOMO0ISPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyPhurjhu5Phu4nhurvhuqUjw4kow7Phu6wjw7Nj4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjN2Ij4bq54buTISPDqeG7kSPhuqUx4buhI24hI+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSPDs+G6p+G6reG6t8OzI+G6pzzhuq0j4bq74bql4bqn4bqtxIPhurkjw7Nu4buB4bq74bql4busI2EiOCM34bqt4bq3w7Mjw6kpI+G7neG6sSM4w6wjb2oj4budNMOzIzjhuqcyw7Mjw7Nu4buT4buJ4bq74bql4busI8Op4buLbCPhuqfhu4E44buuI07huq3Eg+G6u+G6pSPDs27hu5Phu4nhurvhuqUjw7Phuq3hurPDsiPhuqfhu4E4I8OTbsOy4bq74bqlI8OJcCMk4busI+G7neG7i+G6rSNh4bqt4bqz4bq5I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6pSM44bqn4bqp4bq74bqnI+G7nSkj4bqnIeG6rSNh4bqt4bqz4bq5I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6pSPDqeG6oyNheyM44bqnYsOyI+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSPDs+G6p+G6reG6t8OzI+G6pzzhuq0j4bq7IuG6u+G6pSPhurvhurHhu6wj4bq74bqn4bqt4bqxw7IjNynhursj4bql4bqn4bqv4busI28oOOG6pyPhu51qIzjDsmbhursjw7Nu4buF4bqtIzdiI8Op4buRIzjDsmbhursjw7Nu4buF4bqt4busI8OpKeG6uSPhuqfhu5Mj4bqn4buH4bq74bqlI8OzbuG6veG6u+G6pSM3ZuG6rSM4PuG6u+G6pyPhurt94bq5I+G6p+G7gTgj4bq54buL4bqtI2F7Izg04bq7I2XhurHhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiM4w6HhurvDs8OhbuG7sEDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiM6Pz1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojJj0kbOG7n+G7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJC4qPy8kOiw5OiQqJj8lJsOzPz8mPSbDqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5ksPypAIyHDqcOzw5lA4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+KAnMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peKAnSM5KeG6u+G6pyM44bqn4bq9IzgoOCPDoeG6uSPhuqfhu4E4I2/huq3hurvhuqcj4bud4buP4bq74bqlI8Op4buRI+G6uOG7k+G7ieG6u+G6pSPDiSjDs0AjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3IWzDs+G6reG6veG6u0Ajb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojOMOh4bq7w7PDoW7hu7BAw53hu7fhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjQMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6pUAj4bud4buL4bqtI+G6u+G6p+G6reG6scOyI+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSPDs+G6p+G6reG6r8OzI8Oz4bqn4buXOCM5KeG6u+G6pyM44bqn4bq9IzgoOCPDoeG6uSPhuqfhu4E4I2/huq3hurvhuqdZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw53Dk27hu5Phu4s4I8Oz4bqr4bq74bqnI+G6p+G6q+G6u+G6pyNhw6rhu6wjbcOyISNtw7IoI8OzbuG6q+G6u+G6pyNl4bqnPuG6vSNvKMOzI8Oz4bqn4buXOCPDs+G6r+G7rCPhu7fhu4XhurvhuqUjYeG6vSnhurvhu6wjQeG6vSnhursjw5Phuqch4bq74bqnI+G6u+G6rcSD4bq7I+G7t+G7heG6u+G6pSPDs+G7oSPDkynhuq0jOOG6p+G6qeG6u+G6pyPDk+G6uuG6puG6piPhurjhu7UjT+G6p+G6reG6u2/DoeG6rSNX4bq4OG7DoTnhuq3Ds1gjYXsj4bufMeG7oSM54buX4bq74bqlI+G7nSkjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtIzjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcj4oCcw5Phuq3huq9sI2/hu5k4I2Hhuq/hursjw7Nu4buT4buJ4bq74bql4oCdIzjhuqfhur0jOCg4I8Oh4bq5I+G6p+G7gTgjb+G6reG6u+G6pyPDk27hu5Phu4nhurvhuqUjw7Phuq3hurPDsiPhuqfhu4E4I8OTbsOy4bq74bqlI8OJcCMk4busI+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6uOG7k+G7ieG6u+G6pSPDiSjDs+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7t8Oh4bq7w7PDoW5Aw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojOj89bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIyYqPWzhu5/hu7AjOeG6rW9sw6kh4buh4buqIzfDqeG6vThl4buwI+G6uSFu4bql4bqt4bq7LcOpw6HDosOz4buqIyHDssOz4bq94buwI+G6uSFu4bql4bqt4bq7LW7huq3huqXhuqfDs+G7qiMhw7LDs+G6veG7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJC4qPy8kOiw5OiQqJjolP8OzOiU7JCbDqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5klOiRAIyHDqcOzw5lA4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+KAnMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peKAnSM5KeG6u+G6pyM44bqn4bq9IzgoOCPDoeG6uSPhuqfhu4E4I2/huq3hurvhuqcj4bud4buP4bq74bqlI8Op4buRI+G6uOG7k+G7ieG6u+G6pSPDiSjDs0AjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3IWzDs+G6reG6veG6u0DDneG7tyg4I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu53huq3Eg+G6uyNh4bq9KeG6uyM44buF4bq74bqlI8OzKDgj4bql4bqtIeG6vSPDqeG7k8OyI+G7neG7i+G6rSM4KDgjw6Hhurkj4bqn4buBOCNv4bqt4bq74bqnI8OTbuG7k+G7ieG6u+G6pSPDs+G6reG6s8OyI+G6p+G7gTgjw5Nuw7LhurvhuqUjw4lwIyRZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw51B4bq9KeG6uyNheyPDs24h4bq9I8OzIuG6u+G6pSMlPyM3aCM3KeG6uyPhuqXhuqfhuq/hu6wjOOG7j+G6u+G6pSM3PuG6u+G6pSPDs27DoeG6vSPDs+G7k+G7ieG6u+G6pSNs4bqnw7U4I+G7ncO1Izjhuqfhur0jOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I+G6peG6rT7hurvhuqUjOTzhu6Ej4budKSPhuqfhu4E4I8OzNGwjOOG6p+G6vSM4KDgjw7Phuqcz4buh4busIzjhu4Uj4budKSM4KDgjw6Hhurkj4bqn4buBOCNv4bqt4bq74bqnI+G6u+G6pykjw7Nu4buT4buJ4bq74bql4buuI+G6uuG6pzHhursjOWJsI+G6uynhu6Hhu6wjOCg4I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu53huq3Eg+G6uyNh4bq9KeG6uyM44buF4bq74bqlI8OzKDgjOMO0ISPhu7fhu4XhurvhuqUjw7Phu6Ejw5Mp4bqtIzjhuqfhuqnhurvhuqcjw5PhurrhuqbhuqYj4bq44bu1I0/huqfhuq3hurtvw6Hhuq0jV+G6uDhuw6E54bqtw7NYI2F7IzjDqiM4KDgj4bqn4bq9PMOzI2Fo4bq74bqlI+G6peG6rSHhur0jw6nhu5PDsiPhu53hu4vhuq0jOCg4I8Oh4bq5I+G6p+G7gTgjb+G6reG6u+G6p+G7rCM44buR4bq74bqlI+G6u+G6p+G7kyPDs+G6pyHhurkj4bql4bqtISM44buF4bq74bqlI8OzKDgjw7PDsiNvxqEh4busI2/GoSEjOOG6p+G7myHhu6wjOeG7geG6uyPhu53hurcjb+G6reG6u+G6p+G7rCPDs24h4bq74bqlI8OzbuG6qSM4KDgjbOG6p+G6v+G6u+G6pSPhuqfhu4E4IzjDtCEj4bq74bqnKSPDs27hu5Phu4nhurvhuqXhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiM4w6HhurvDs8OhbuG7sEDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiM6Pz1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojKi46bOG7n+G7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJC4qPy8kOiw5OiQqJjoqOsOzPyoqKsOpOy0qPTshJsOiIcOiNyU6Oz8/Ki49ODs64buuxJFs4bqlQCMhw6nDs8OZQOG7t+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyPigJzDk+G6reG6r2wjb+G7mTgjYeG6r+G6uyPDs27hu5Phu4nhurvhuqXigJ0jOSnhurvhuqcjOOG6p+G6vSM4KDgjw6Hhurkj4bqn4buBOCNv4bqt4bq74bqnI+G7neG7j+G6u+G6pSPDqeG7kSPhurjhu5Phu4nhurvhuqUjw4kow7NAIy/DnVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7tyFsw7Phuq3hur3hurtAI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDDs8Oh4bufw7MtIcOp4bqt4bql4bq74buqIzjDoeG6u8Ozw6Fu4buwQMOd4bq64bqt4bqx4bq5I+G7ncOy4bqtIzjDtCEjOCg4I8Oh4bq5I+G6p+G7gTgjb+G6reG6u+G6pyNl4bqn4bqtI+G6u+G6pzThursjYeG7k8SpOCPhurvhuqfhu5vhurvhuqUj4bq5w6rhursjbcOyKSNwI+G6u+G6peG6p2QhI+G6u+G6pSHhu6EjYTPDsiPhurt94bq5I+G6p+G7gTgj4bq54buL4bqtWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojxJHDsm/Ds+G6rcOi4buh4buwQMOdQTHhu6Ejw6kpI+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSNwI+G6u+G6peG6p2Qh4busI8Oz4bqn4bqt4bqvw7Mjw7Phuqfhu5c4I+G6uSkj4bu34buF4bq74bqlI8Oz4buhI8OTKeG6rSM44bqn4bqp4bq74bqnI8OT4bq64bqm4bqmI+G6uOG7tSNP4bqn4bqt4bq7b8Oh4bqtI1fhurg4bsOhOeG6rcOzWCNheyPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq74busI+G6pcOqbCNs4bqnM+G6uyM44bqn4bqtISNv4bqjI+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSNl4bqnw6ojZeG6p33hurvhu6wj4budMsOzI+G7nT4jOMO0ISPDs+G6pzPhu6Ej4budKSPDs27hur8jw5Nu4buT4buJ4bq74bqlI8Oz4bqt4bqzw7Ij4bqn4buBOCPDk27DsuG6u+G6pSPDiXAjJCNX4bq44buT4buJ4bq74bqlI8OJKMOzWCPhurvDquG6rSNu4bqtxIPhurvhuqXhu6wj4bqn4buBOCNv4bqt4bq74bqnI+G7neG7j+G6u+G6pSM4IeG6vSPhu5/hu5kjw5Phuqch4bq74bqnI+G6u8Oq4bqtIzjhuqfDsuG6u+G6peG7rCNhIjgjN+G6reG6t8OzI8OpKSPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjYWIhIzcp4bq7I+G7neG7lSEj4bq54buL4bqtIzjhuqdiw7Ij4bq74bqn4bub4bq74bqlI8Oz4bqn4bqt4bq3w7Mj4bqnPOG6rSPhursi4bq74bqlI+G6u+G6sSM54bq9I+G6ueG7kyEjw6nhu5Ej4bud4buVISNtw7Ih4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oSNs4bu3w6HhurvDs8OhbkDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiM6Pz1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojKiwlbOG7n+G7sCM54bqtb2zDqSHhu6Hhu6ojN8Op4bq9OGXhu7Aj4bq5IW7huqXhuq3hurstw6nDocOiw7Phu6ojIcOyw7Phur3hu7Aj4bq5IW7huqXhuq3hurstbuG6reG6peG6p8Oz4buqIyHDssOz4bq94buwQCNvbjjDmUAvLzg54bq74buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8kLio/LyQ6LDk6JComOyUlw7MuOjs/w6kuLTchLj8kPyYlw6EsLCE9w6I5Jj86Ljfhu67EkWzhuqVAIyHDqcOzw5lA4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+KAnMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peKAnSM5KeG6u+G6pyM44bqn4bq9IzgoOCPDoeG6uSPhuqfhu4E4I2/huq3hurvhuqcj4bud4buP4bq74bqlI8Op4buRI+G6uOG7k+G7ieG6u+G6pSPDiSjDs0AjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3IWzDs+G6reG6veG6u0DDneG7tyg4I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu53huq3Eg+G6uyNh4bq9KeG6uyM44buF4bq74bqlI8OzKDgjw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEjw7PDsiNvxqEh4busIznhur3hursj4bud4bq3I2/huq3hurvhuqfhu6wjw7NuIeG6u+G6pSPDs27huqkjOCg4I2zhuqfhur/hurvhuqUj4bqn4buBOCM4w7QhI+G6u+G6pykjw7Nu4buT4buJ4bq74bqlWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojxJHDsm/Ds+G6rcOi4buh4buwQMOdQTHhu6Ejw6kpI+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSPDs+G6reG6r2wj4bq7ZuG6rSM44bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+KAnMOT4bqt4bqvbCNv4buZOCNh4bqv4bq7I8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peKAnSM4w7QhI+G6uDhuw6E54bqtw7Phu64jw5Nu4buT4buLOCNhw6rhu6wj4bq4OG7DoTnhuq3DsyNheyPDs2kjOOG6p+G7mTgj4bqn4bq9PMOzI2Fo4bq74bqlI8Oz4bqn4bqt4bq34bq7I+G6u+G6pcOy4buh4bq34bq7I+G6peG6reG7jWwjYWsj4bq74bql4buT4buJ4bqtIzkx4bq7I+G7neG7j+G6u+G6pSPDqeG7keG7sCPDsyLhurvhuqUjbcOyKSPhurt94bq5I+G6p+G7gTgj4bq54buL4bqtIzjhuqfhur0jOCg4I8Oh4bq5I+G6p+G7gTgjb+G6reG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfDqOG6veG7rCNl4bqnw7Lhu6Hhuq/DsyPDszTDsyPhu50pIzjDqiPhuqfhur0p4bq7Izg+4bq74bqnI2XhuqfDqiNl4bqnfeG6uyPDszzhuq0j4bq74bqn4bqt4bqxw7Ijw7Nj4bq74bqn4busI8Oz4bqnKeG6u+G6pyNs4bqnZiPDs27Eg+G6uyM4PiPhurvhu5Phu4s44buuI+G6uuG6peG6vSnhuq0jbiHhu6wj4bq4OG7DoTnhuq3DsyM44buR4bq74bqlI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6rSM4KDgj4bqn4bq9PMOzI2Fo4bq74bqlI+G7neG6qyM4aOG6u+G6pSNhZ+G6u+G6pSNl4bqnKDgj4bq74bqn4buTI8OzIuG6u+G6pSNtw7IpI+G6u33hurkj4bqn4buBOCPhurnhu4vhuq0jOOG6p+G6vSM44bq94bq7I8Oh4bq5Izjhu4XhurvhuqUj4bq74bqnMeG6uyNqIzchI+G6ueG6reG6seG6uyPhu7VbOCPigJMjw5Nuw7LhurvhuqUjLSPhuroh4bq54buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojbuG6reG6peG6p8Oz4buwQMOdWW/Ds27hur3hurvhuqXDneG6uDzhurvhuqcj4bu34buT4buJ4bq74bqlWS9vw7Nu4bq94bq74bqlw51ZL2zDnQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]