Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 17/11, nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ( APEC ) lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào ta tại Thái Lan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N9asO54buZ4bqtfUrhu4dx4buv4bq/an3hu6xx4bqxan3hu5zhu4Ny4bqtfXDhu4PDoMSpfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDnhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmouL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G6rcSp4buhLeG7neG7g2twa33huqlw4buDccSp4bqnfeG7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTIiW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTBdIOG7neG7rSp7fXDhu4Vw4buJYuG7tnvhuqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX1w4buDw6DEqX3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33hu4vhu4XhurtxfeG6pzhrfXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqfeG7g2dq4buDfWFq4buDfV17feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjAyL10zM+G6qTFbNDEiMTRwMTMwW+G7iV0/w6zhu53hu4d7fTbhu4lw4bu2e+G6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N9asO54buZ4bqtfUrhu4dx4buv4bq/an3hu6xx4bqxan3hu5zhu4Ny4bqtfXDhu4PDoMSpfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDnhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmp7feG6qTZwNi3hu53hu4NrcGsta+G7n+G7heG7h+G7hWo24buJLeG7oeG7n+G6reG7tnvhu4NwcOG7neG7oSUvL+G6reG6qWrhu4XEqeG7hz/hu6vhu4VicGo2xKnhu53hu4lx4buhP+G7q2ovcDIiWy9x4bud4buJazbhuqli4bqpL+G7reG7neG6reG7seG7q2vhu6twLyJbIiJfXV1fXTMvcHDhu63hu6tqX2rhu4dx4buvYmpf4butcTZqX+G7neG7g3Hhuq1fMT/DrOG7neG7h3t9LyHhuqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX3hu4fDo+G7nX3hu4fhu5t94buL4buF4bq7cX3huqc4a31wOeG7hX1Q4buDN+G7hX3hu4g2aj99O0Fq4buDJX3hu4Jx4buvfVDhu4XhurlqL1BQ4bus4buqSiwuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IVDhu4Nia33hu53hu4NsauG7h33hu6vhu4XDqWp9UFDhu6zhu6pKfXA54buFfeG6pjZq4buH4buLa+G7iyZ9cOG7jeG7hX1dMy9dXSZ9auG7g+G6sWp94bqt4buDceG7r+G6uWp9cOG7g8OgxKl94bqt4buDZmrhu4N9cOG7g+G7peG6rX1Q4buDN+G7hX3hu4g2an3hu6s4feG6qcWpfeG7gsO14buFfWrhu4fhu4NofeG6rTfhuq19SuG7gzh94buIw6Fq4buDfeG6qzlrfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3huqjhu4Xhur9qfeG6qzhqfeG7guG7l+G7nX1wN+G6rX3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl94bqt4buD4bqxcX3hu7UtUOG7gzfhu4V94bqmZ2rhu4N94bqow7nhu5Nq4buHfTt94buz4bucQuG6rH0sfeG7ieG6s2p9cOG7g+G7pX0iNSZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq0mfeG7nOG7g3F9auG7g+G6sWp94bqtc2rhu4d94bqqazhqfeG6qznhu4V94bqn4buFw6pxfeG6reG6t+G7nX3huq02a33hu6rhu4Xhur1wfUo2xKl94bqrw6F9cOG7meG7hX1w4buDw6DEqX3huqo54buFfeG7oeG7pX3hu6NxN2p94buq4buF4bq9cH1KNsSpfXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqfeG7qzh9cOG7n2194bqt4buDceG7r+G6vWp94bur4buZ4buFfeG6rTdqfeG6p8O1Jn1q4buD4bqxan3hu6vhu4XDqWp94bqqOeG7hX3hu6Hhu6V94bujcTdqfeG7qzh94bqnOH3huq1ran3hu4vhu4XhurtxfeG6pzhrfXA2fXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqo54buFfeG7oeG7pX3hu5zhu4M2an3huqzhu4NmfVDhu4M4auG7g33huqc44buvfXBvfeG7q+G7hWrhu4N94bqpxal94burOH3hu6tx4buFfcSp4bunauG7h33hu4vhu4Phu4V94bqrw7nhu5fhuq194bqrbGp94bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq0mfeG7nOG7g3F9auG7g+G6sWp94bqtc2rhu4d94bqqazhqfeG6qznhu4V94bqn4buFw6pxfeG6reG6t+G7nX3huq02a31w4buZ4buFfXDhu4PDoMSpfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7o3E3aj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqqOeG7hX3hu6Hhu6V9auG7g+G6t2p9xKk5auG7g33huqlzfeG7iWjhuq3hu4N9cOG7n2dq4buDfeG6rcOyauG7h33hu6vhu4Xhur3huq194buD4bq5cH3hu6Hhu6Xhuq194bqn4bq1an3hu5/DtWp9auG7g8O5auG7h33huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX3hu6vhuqVqfXDhu4NxfeG7reG6ueG7nX1w4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfXDhu5nhu4V9cOG7g8OgxKl94burOH3hu4fDo+G7nX3hu4fhu5t94burOH1qbOG7hX3huq3hu4Nx4buv4bq9an3hu6vhu5nhu4V94bqtN2p94bqnw7V9auG7g+G6sWp94bur4buFw6lqfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7o3E3an3huq1zauG7h33huqc4feG6rWtqfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGs/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6quG7heG6u3F9ajjhu699cOG7g8OqfeG7g+G7heG6vWp94buhxal94bujcTZqfXDhurHEqX3huq11Nn3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX3huq3Dumrhu4d9auG7g8O5feG6rXU2feG6qmFq4buHJn1K4buDOH1qw7nhu5nhuq194bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX3huq3hu5N94bujcTZqfeG6qznhu4V94bqp4buF4bq9an3hu6rhu4Xhur1wfUo2xKl9cDnhu4V94buhxqF9cDnhu4V94bqtw7pq4buHfWrhu4PDuX3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h31q4buHw7nhu5Xhu4V94buq4buF4bq9cH1KNsSpfXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDNuG7r33EqcOjcH3huq03an3huqfDtSZ9auG7g+G6sWp94bur4buFw6lqfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7o3E3an3hu6s4feG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDZ9cDnhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmomfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7nOG7gzZqfeG6rOG7g2Z9UOG7gzhq4buDfeG6q8OhfeG6pzdrfeG6rTdrfXDhu5nhu4V94bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq0mfeG7nOG7g3F9auG7g+G6sWp94burOH3huq034bqtfXDhu4M4auG7g33hu6vhu4XDqWp9cOG7n2tq4buHfeG6q2s4an3EqcO1cH3hu6s44buFfWpjcH3huq3hu4NmauG7g33hu6vhurt9cGdq4buDfeG7g2dq4buDfeG6q2g2feG6pzhqJn3hu6NxNmp94buD4bq9feG7quG7heG6vXB9SjbEqS1Q4buDN+G7hX3hu4g2an0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7i+G7g8SDauG7h33huqtoauG7g33hu6E2cX0wMn1qw6DEqX1w4buD4buF4bq5cH3hu4nhurXhu5194bujcTZqfeG7g+G6vX1q4buHaznhu4V94buH4buFNmsmfcSp4buN4buFfeG7o3E2an3hu4Phur194bqq4buN4buFfXA34bqtfeG6reG7g+G7heG6uWp94buJw7nhu5fhuq19cMOgauG7h33huq3DueG7lWrhu4d94buq4buF4bq9cH1KNsSpLVDhu4M34buFfeG7iDZqfeG7i+G7g8OyauG7h31q4buH4bunauG7h33huqvDueG7l+G6rX3hu6txan3huqvhuqHhu50mfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmomfeG6rWx94bqrw7V9cOG7hWp94bqt4bq14buvfeG6reG7g2Zq4buDfXDhu59ofeG6rTZrfeG7h+G7heG7qTZ94buJw6Fq4buDfeG6qzlrfeG7qzh9auG7g+G6sWp94bqp4bqxan3hu4M24buFfWrDueG7meG6rT994bqq4bqx4buvfeG6reG7g2Zq4buDfeG7iTh9auG6u2p9cGFq4buHfeG7q+G7qWrhu4d94bqt4buD4bqh4bqtJn3hu6NxNmp9cOG7n25q4buHfeG7h2zhu5194bud4buD4bqzan1w4buDcuG6rX3huqvDouG7r33hu6NxNmp94buD4bq9feG6reG7g2Zq4buDfXDhu59ofeG7h+G7heG7qTZ94buDNuG7hX1qw7nhu5nhuq19auG7hzjhu6994bqtOGrhu4d94buh4bqxcX3hu6HhuqHhuq0mfXDhu4VqfeG6reG6teG7r33GoX1w4bq3cH3huq1hfeG6rTfhuq194bqt4bq34budJn1w4bufw6lqfXDhurdwfeG6rWF94bqtN+G6rX3hu4vDqWrhu4N9SuG7gzh9asO54buZ4bqtJn3huqzhu4NmauG7g33hu53hu4N1Jn3hu6Jx4buN4bqtfeG7g8O14buFJn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6s4fWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWo/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IUrhu4Nnan3huq3hu4NxauG7hyZ94bujcTZqfeG7g+G6vX3hu4fhu4Xhu6k2feG7quG7heG6vXB9SjbEqX3hu6s4fVDhu4M34buFfeG7iDZqfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bur4bupauG7h33huq3hu4PhuqHhuq0mfXDhu4PFqeG6rX3huq3hu4PhurdwJn3huqvDo+G6rX3huqfhu4Xhur1wfXDhu59rauG7h33hu4nDrWrhu4N94burxanhuq194buL4buFauG7g31w4bq5Jn3hu4fhu4U2a33hu4nDuXF9auG7g+G6sWp94bqp4bqxaip94buDNuG7hX1qw7nhu5nhuq194buD4bqzcX1q4buDw7l94buL4buDw7Jq4buHfeG6rWx9cOG7n8ahfWrhu4c54buFfeG7ieG7mWp9ajhrfeG6q+G7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V94bujcTZqfeG7g+G6vX3hu6FrauG7h33hu53hu4PDueG7k2rhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7nOG7gzZqfeG6rOG7g2Z9UOG7gzhq4buDfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cH3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33hu4vhu4XhurtxfeG6pzhrfXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqfeG7iTh9xKnDtXB9cOG7n2tq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfXDhu4XDqXF94bqn4buFw6pxfeG7q+G7meG7hX1w4bq3xKl94buJbWrhu4d94buh4bqhcH3hu6Fran3hu6/DqXF9asO54buZ4bqtJn1w4buFauG7g31w4buD4bqzan3huqtrOGp94buL4bq5cCZ94bqpceG7r31w4bufZ33huqdhan3hu6HhuqHhuq194burw6BqfeG7g2w2feG6qeG6sWp9cMO14bqtP33huqY4feG6rWtqfeG7iXHDsmp94bqr4buFfeG6q+G6s3F9cOG7n2tq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfeG6q2xq4buHfeG7h2zhu50mfeG6reG7g+G7hTZ94buhxJF94bur4buZ4buFfeG7o3HDqX3hu4PDueG7k2rhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu59rauG7h33huqfhu43hu4V94bqtYWrhu4N94bqrOeG7hX3huqlo4bqt4buDfeG6rEvhu6rhu4ThuqgtXTV94bqp4buF4bq/an3huqfhu4XhurlqfeG7neG7g+G7peG6rX1wOeG7nSZ94bqnOH3huq1ran3hu6rhu4Xhur1wfeG7i+G7heG6u3F94bqrw6F9cGbhuq3hu4N94bqtxanhuq194bqrbGrhu4d94buHbOG7nX3hu4fGsOG7hX3hu6vhurt94bujccOpfeG7g8O54buTauG7h311auG7h33hu4PDtX3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bud4buDbWrhu4cmfeG6reG7g+G7jWrhu4d94bqpaOG6reG7g33huqxL4buq4buE4bqoLV01Jn3huqvhu49q4buHfXDhu4Phu5Xhu4V9dWrhu4d94buDw7V94bqr4buPauG7h33huqc4a33EqeG7heG6u2p9UOG7n3Fq4buHfeG7i+G7g+G6oeG6rX3hu53hu4N04bqtfXDhu4Phu4Xhur1wfeG7gznhu4V94bqnw6FrfeG7iXRwPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqo54buFfeG7oeG7pX3hu5zhu4M2an3huqzhu4NmfVDhu4M4auG7g33hu4vhu4PEg2rhu4d94bqraGrhu4N94bqqOeG7hX3hu6Hhu6V94bujcTdqfeG7oWV9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3huqc3xKl94buhN3B94buL4bq5cH3hu4lx4bq1an3hu6Hhu419XSIt4buK4buIL1Dhu7B94bur4bq7feG6rcOyauG7h31wN+G6rX1q4buHw7nhu5Xhu4V94buq4buF4bq9cH1KNsSpfcahfWrDueG7meG6rX1q4buHazjhu4V9cOG7n2tq4buHfXBnauG7g33hu4NnauG7g33EqeG7meG7hX3EqTh94bqmw7V94bqs4buDZmrhu4N9cOG7n2h9cOG7g8OyauG7h33hu6NxNn1qw6DEqX0iWyJdJn3huqvDqn1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7gzbhu4V94bqtN+G6rX3hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfeG7ieG7hcOpan3hu6NxNmp9cOG7meG7hX3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h31q4buHw7nhu5Xhu4V94buq4buF4bq9cH1KNsSpfXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhuq3EqeG7oS3hu53hu4NrcGt94buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9MiJb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MF0g4bud4butKnt9cOG7hXDhu4li4bu2e+G6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N9asO54buZ4bqtfUrhu4dx4buv4bq/an3hu6xx4bqxan3hu5zhu4Ny4bqtfXDhu4PDoMSpfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDnhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmp94buDZ2rhu4N9YWrhu4N9Int94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMDIvXTMz4bqpMVs0MSIxNHAyXTQi4buJIj/DrOG7neG7h3t9NuG7iXDhu7Z74bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq19cOG7g8OgxKl94bqtw7Vq4buHfeG6q+G7j2rhu4d94buL4buF4bq7cX3huqc4a31wOeG7hX1Q4buDN+G7hX3hu4g2ant94bqpNnA2LeG7neG7g2tway1r4buf4buF4buH4buFajbhu4kt4buh4buf4bqt4bu2e+G7g3Bw4bud4buhJS8v4bqt4bqpauG7hcSp4buHP+G7q+G7hWJwajbEqeG7neG7iXHhu6E/4burai9wMiJbL3Hhu53hu4lrNuG6qWLhuqkv4but4bud4bqt4bux4bura+G7q3AvIlsiIl9dXV9dMy9wcOG7reG7q2pf4buL4buFYnFf4bqnNms/w6zhu53hu4d7fS8h4bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq19amzhu4V94bqt4buDceG7r+G6vWp9cOG7g+G6sWp9xKnhurVwfeG7q+G7meG7hX3huq03an3huqfDtSZ9auG7g+G6sWp94bur4buFw6lqfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7o3E3an3hu6s4feG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDnhu4V94bqnccO04buFfeG7h8Oj4budfcSpw6NwP307QWrhu4MlfeG7gnHhu699UOG7heG6uWovUFDhu6zhu6pKLC4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqY44buvfXBvfeG7rXLhuq194bqrw7Vq4buHfeG7i+G7g+G7hX3huqvDueG7l+G6rX3huqtsan3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX1w4buZ4buFfXDhu4PDoMSpfVDhu4M34buFfeG7iDZqJn3Dsmrhu4d9SuG7h3Hhu6/hur9qfUrhu4du4bqtfVDhu4NnaiZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31Qw7Rq4buHfeG7gsO14buFfWrhu4fDueG7leG7hX3hu6rhu4Xhur1wfUo2xKl9cGs4an1Q4buDN+G7hX3hu4g2an3hu4vhu4PEg2rhu4d94bqraGrhu4N94bqtw7Vq4buHfeG6q+G7j2rhu4d9auG7h8O54buV4buFfeG7quG7heG6vXB9SjbEqX1wOeG7hX1Q4buDN+G7hX3hu4g2an3hu4k4fcSpw7VwfeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfXBm4bqt4buDfeG6rcWp4bqtJn3huq3hurNqfeG6rXMmfeG6reG7g2hxfeG7i+G7g2wmfeG7iXHDsmp94buD4bq5cH3hu4ltauG7h33hu4fhu4Vy4budfeG6q+G7m31q4buDNnF94burw7nhu5dwfeG7o3E2fcSpbuG7hX3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8Ogan3huqvDqn3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buHw7nhu5Xhu4V94buq4buF4bq9cH1KNsSpfeG6q8OhfeG7qzh94bqrNmrhu4d94buDw7Xhu4V9auG7g+G6teG7nX1w4buNcH3hu6vhu5nhu4V94butw6F94buDw7Xhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmomfeG7iXHDsmp94bqtbH12fXDhu4Phu6Xhuq194buH4buF4bupfeG7h2dqfXDhu59x4buv4bq7an1w4buD4buNauG7h33hu6vDoGp94buDbDZ94bqp4bqxan1ww7Xhuq194buq4buF4bq9cH1KNsSpJn3huqlx4buvfXDhu59nfXDhu41wfXDhu4Xhurlq4buHfeG7quG7heG6vXB94bur4buZ4buFfeG7o3E2an1q4buF4bq9xKl94oCcUOG7heG6uWrhu4d94buq4buF4bq9cH3huq1tan1w4buDZ33hu6vDoGp94buDbDZ94buq4buF4bq9cH3huq1taj/igJ0uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqqw6Phuq194bqn4buF4bq9cCZ9auG7h8O54buV4buFfeG7quG7heG6vXB9SjbEqX1wOeG7hX1Q4buDN+G7hX3hu4g2an3hu4lxw7JqfeG7g8O54buZauG7h33hu6vhurt94bqtw7Xhu4V9auG7h3Hhu49qJn3hu6vhurt94bujccOpfeG6rOG7gzZ94bqr4bq3cH1Qw7R94bur4buZ4buFfXBnauG7g33hu6/DqXF9cOG7g8O54buTauG7h33hu6HhurFxfeG6q+G6tcSpPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDNuG7r33EqcOjcH3huqc4feG6rWtqJn3Dsmrhu4d9SuG7h3Hhu6/hur9qfUrhu4du4bqtfVDhu4Nnan3huqvhurt9auG7h+G7g2h94bqs4buDZmrhu4N94bud4buDdX3hu6NxNmp9cOG6scSpfeG7g+G7k2p9auG7qTZ9cOG7meG7hX3hu6vhu4Xhur3huq19cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huq034bqtfeG7ieG7meG7nX3hu4Nu4bqtfXDhu4Xhurlq4buHfeG7quG7heG6vXAmfeG6rWHhu4V9cOG7heG6uWp9asO14buFfeG6qXFq4buHfeG7h+G7hWFq4buHfeG6qTnhu699auG6sWrhu4d94bqtNmt94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d94buDbuG6rX1w4bq14budJn3hu53hu4NzfeG7g+G7l+G7nX3huq3hu4NrfcSpbuG7hX3huqvhu43hu4V9cMO54buXauG7hz994bqq4buPauG7h31w4buD4buV4buFJn1ww6Bq4buHfeG6rcO54buVauG7h33hu4Phu5fhu519cDfhuq194buH4buFN2t94bqpdOG6rX3hu4fhu4Xhu6k2feG7gzbhu4V9asO54buZ4bqtJn3huq3hurfhu5194buDbuG6rX3huqfDtGrhu4d94bqt4buDa33huq1ran1ixKl9auG7h8O54buV4buFfVDhu4M34buFfeG7h+G7jeG6rX3hu6rhu4Xhur1wfeG6rWx9asOgauG7h33hu4nFqeG6rX3hu6s4fWrhu4NxfeG6reG6s3F9auG7h+G7g+G7hcOpan3huq3hu6VxfXA54buFfeG7quG7heG6vXB9SjbEqT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqs4buD4buFNn3hu6HEkX3hu6vhu5nhu4V94bqtN2p94bqnw7UmfWrhu4PhurFqfeG7q+G7hcOpan3huqo54buFfeG7oeG7pX3hu6NxN2p94burOH3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33hu4vhu4XhurtxfeG6pzhrJn3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX3hu4vhu4PEg2rhu4d94bqraGrhu4N94bqt4buDceG7r+G6uWp9cOG7g8OgxKl94buJ4bqzan1qOOG7r33huqvDoX1w4buDOGrhu4N94bqtw7Jq4buHfXDhu41wfeG6q2Thu50mfWrhu4PhurVqfeG6q8O54buX4bqtfeG7ocWpfXDhu4Xhurnhu5194bqrbGp94buf4bq3cH1w4bufbmrhu4d9cOG7g2h94bqtdTZ9asO54buZ4bqtfeG6reG7g3V9auG7gzgmfeG6q+G7j2rhu4d9cOG7g+G7leG7hX3hu4t2feG7i+G6uXB94bqrw7nhu5fhuq19MX3hu6vDoGp94buL4buF4bq9an3hu6NxNmp9cOG7n25q4buHfWrhu4PhurFqfeG7g8O54buZauG7h31w4buZ4buFfeG7i3l9auG7heG6vcSpfV1bfWrDoMSpfWrhurFq4buHfeG6reG6t+G7nX3hu6NxNmp94buD4bq9feG6reG7g+G7heG6uWp94buJw7nhu5fhuq194buq4buF4bq9cH1KNsSpLVDhu4M34buFfeG7iDZqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrhurHhu6994buJOH1w4buFan3hu5/hurdwfeG7q3Hhu4V94bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX3hu6rhu4Xhur1wfUo2xKkmfeG6q8Oj4bqtfeG6p+G7heG6vXB94bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX3huqc4feG6rWtqfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDnhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmomfXDhu59rauG7h33huqfhu43hu4V94bqtYWrhu4N94buraH1w4buD4bq5feG6q+G6t3B9asO54buZ4bqtfeG6q8O54buX4bqtfWrhurFq4buHfXDhurPEqSZ94bujcTZqfeG7g+G6vX3hu4M24buFfWrDueG7meG6rX3hu6rhu4Xhur1wfUo2xKktUOG7gzfhu4V94buINmp9auG7hzjhu6994bqtOGrhu4d9cOG7jXB94bqrZOG7nX3hu6s4fXBrOGp94bqp4buF4bq9aj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq194bqnOOG7r31wb33hu6tx4buFfcSp4bunauG7h33hu4vhu4Phu4V9cOG7g+G6t+G7r33huqc4feG6rWtqfeG7quG7heG6vXB94buL4buF4bq7cX1wOeG7hX1Q4buDN+G7hX3hu4g2an3huqs5cH3huqvDueG7l+G6rX1q4buD4buF4bq7cX1w4buDOGrhu4N94bqtw7Jq4buHJn3EqWtq4buHfcSpceG7jWp94bqnOH3huq1ran1w4buF4bq54budfXB04bqtfeG6q2s4an3hu4vhurlwJn1w4buDw7nhu5Nq4buHfeG7r8OpcSZ94bqrc8SpfeG6p27huq19auG7gzZxJn3huqtsauG7h33hu4ds4budfeG6reG7g2t94buhxal94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huq11Nn3huq1hfeG7gzbhu4V9asO54buZ4bqtPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX3huq3Dumrhu4d94bqr4bq7fWrhu4fhu4NofeG6pzh94bqta2p94buH4buF4bupfeG7h2dqfXHhu699cGZqJn3hu4NnauG7g31hauG7g33huq11Nn3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7hyZ94bqt4buD4bq34budfeG7gzhq4buDfXDhu41wfeG7iXHhurVwfeG7neG7gzfhu5194bqtdTZ9asO54buZ4bqtfeG7ocahfXA54buFJn3hu4fhu4Xhu6l94buHZ2p94burw6BqfeG7g2w2feG6p2FqfeG7oeG6oeG6rSZ94bud4buDa2rhu4d9cHThuq19cOG6teG7nX3hu6NxN2p94bqtdTZ9auG7h8O54buV4buFfeG7quG7heG6vXB9SjbEqSZ94bqrw6Phuq194bqn4buF4bq9cH3hu4k4fXDhu4Xhurlq4buHfWps4buFfeG7qzh94bqt4buD4bupfeG7q+G7heG6uXB94bqtdTZ94buq4buF4bq9cH1KNsSpPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX3EqWtq4buHfcSpceG7jWp94bqta2p9YsSpfeG7i+G7heG6u3F94bqnOGt9cDnhu4V9UOG7gzfhu4V94buINmp94bqrw7nhu5fhuq19cDlrfeG6q+G7heG6u3F94buL4buF4bq9an3hu4Nu4bqtfeG7gzhq4buDfXDGsH1w4bq5Jn3hu6E2cX1qOOG7r31w4buDOGrhu4N9auG7g+G6sWp9cDjhu4V94bqtdTZ9auG7h8O54buV4buFfeG7quG7heG6vXB9xqF94bqr4bq3cH1Q4buDN+G7hT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq194bqtw7pq4buHfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cH3huq3hu4NmauG7g33hu53hu4N1feG7gzbhu4V9asO54buZ4bqtfeG6q8OhfeG6q+G7j2rhu4d9dn1w4buDOGrhu4N94buJ4bq14budfeG6rTfhuq19cOG7n3Fq4buHfXDhurHEqX3huqk54buvfXDhu4Xhurlq4buHfVDhu4M34buFfeG7qzh9cOG7heG6uWrhu4d94buq4buF4bq9cCZ94bqn4buP4buFfeG6qcO54bubauG7h31q4buD4bupauG7h33huq03fWrhu4PhurFqfeG6rWx9asOgauG7h33hu4nFqeG6rX3huqvDqn3huqtsauG7h33hu4ds4budfeG7qzhrfeG7ocWpfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94buJ4bqxcX3huqk44buFfeG6rXU2feG6rWF94buq4buF4bq9cH1KNsSpfeG7qzh9UOG7gzfhu4V94buINmo/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4M24buvfcSpw6NwfeG6pzh94bqta2omfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7nOG7gzZqfeG6rOG7g2Z9UOG7gzhq4buDfeG6reG7g+G6sWp9cOG7gzhq4buDfXDhu4Xhurnhu519cOG7g3F9auG7g+G7qWrhu4d9dn3hu4vhu4XhurlqfeG6reG7g2l94bqrOWt94bqtdTZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31qw7nhu5nhuq19SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7rHHhurFqfeG7nOG7g3Lhuq0/feG6qjnhu4V94buh4bulfeG7o3E3an3hu6s4feG6pzh94bqta2p94buhZX1q4buRfeG7icWp4bqtfeG7g+G6uXB94buh4bul4bqtfcSpZ2rhu4N94bqrw6p94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33EqcO1cH3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33hu4vhu4XhurtxfeG6pzhrfeG7q+G7qWrhu4d9xKk5auG7gyZ94bqrazhqfeG7i+G6uXAmfeG7iXHDsmp94buDw7nhu5lq4buHfeG7q+G6u33hu6Nxw6l94buDw7nhu5Nq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buD4bqxan3huqlo4budfWo44buvJn3huqo54buFfeG7oeG7pX3huq3Dumrhu4d94buHxrDhu4V9cOG7meG7hX3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX3EqcO1cH3hu6Hhu4194bqr4bq7feG7rXHhurdwfeG6rXU2feG6pzh94bqta2p94buL4buF4bq7cX3huqc4a31q4buD4bqjxKl9auG6sWrhu4d94bqtNmt94buD4buTan1q4bupNn3hu6tofXDhu4Phurl94bqtdTZ94bqtw7Vq4buHfeG6q+G7j2rhu4d9auG7h8O54buV4buFfVDhu4M34buFfeG7h+G7jeG6rX3hu6rhu4Xhur1wfeG6rcO6auG7h31q4buDw7l9cMOgauG7h33huq3DueG7lWrhu4d94bqpceG7r31w4bufZ33huqdhan3hu6HhuqHhuq194burw6BqfeG7g2w2feG6rXU2feG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHfWrhu4fDueG7leG7hX1Q4buDN+G7hX3hu4fhu43huq194buq4buF4bq9cD8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqqOeG7hX3hu6Hhu6V94buL4buDxINq4buHfeG6q2hq4buDfeG6reG7g3Hhu6/hurlqfXDhu4PDoMSpfeG6rXU2feG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N9asO54buZ4bqtfUrhu4dx4buv4bq/an3hu6xx4bqxan3hu5zhu4Ny4bqtfeG6q8OhfeG6q8OqfeG7iTnhu4V9auG7g+G7qWrhu4d94bq3an1ww7nhu5dq4buHfeG7n+G6t3B9cOG7jXB94bqrZOG7nSZ9cOG7n8Opan3EqeG7peG6rX3EqWtq4buHfeG6q+G7l+G7hSZ94bqtYX3hu6vhurt94bqr4buN4buFfWrDteG7hX3hu6s4feG6q+G7jeG7hX1q4buHaznhu4UmfeG6q+G7j2rhu4d9cOG7g+G7leG7hX3huqc44buvfXBvfeG7q3Hhu4V9xKnhu6dq4buHfeG7i+G7g+G7hX3huqo54buFfeG7oeG7pX3hu6NxN2p94bqrw6F94bqtbH1q4buD4bupauG7h33huqtsauG7h33hu4ds4budfeG7qzhrfXDhu4M4auG7g33huq3Dsmrhu4d94bqt4buDcWrhu4d94bqtdTZ94bqt4buDceG7r+G6uWp9cOG7g8OgxKk/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4M24buvfcSpw6NwfeG6qjnhu4V94buh4bulfeG7o3E3aiZ94bqqOeG7hX3hu6Hhu6V94buc4buDNmp94bqs4buDZn1Q4buDOGrhu4N94bqt4buDcuG6rX3huqzhu4N1fXBo4bqt4buDfWrDueG7meG6rX1K4buHceG7r+G6v2p94busceG6sWp94buc4buDcuG6rX3hu6s4feG7nOG7g3F9auG7g+G6sWp94bqtc2rhu4d94bqrazhqfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu6Hhu6Xhuq194buL4buDb2J94burOH3huq1sfeG6reG7g3Hhu6/hurlqfXDhu4PDoMSpJn3hu4k4xKl94bur4buF4bq94bqtfXA54buFfVDhu4M34buFfeG7iDZqfXDhu4M4auG7g33huq3Dsmrhu4d9cOG7jXB94bqrZOG7nT8vPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu7NxcOG7g2vhu597ITtQUOG7rOG7qkov4buq4buFYnBqNsSpKywuL+G7nSE=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]