(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-10-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg (QĐ 29/2021/QĐ-TTg) quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Đây là chính sách nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định này quy định cụ thể về nguyên tắc, mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020.

Chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các dự án đặc thù

Ngày 6-10-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg (QĐ 29/2021/QĐ-TTg) quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Đây là chính sách nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định này quy định cụ thể về nguyên tắc, mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020.

Chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các dự án đặc thù

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Thực hiện Quyết định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 7593/CT-TTHT ngày 18-11-2021 gửi các doanh nghiệp (DN), Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan để thông tin và lưu ý một số nội dung liên quan.

Theo đó, Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với DN, bao gồm DN, HTX thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020, có các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Dự án quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt gồm:

- Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới), các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về tiêu chí công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, DN Việt Nam tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước được quy định cụ thể tại Điều 3 QĐ 29/2021/QĐ-TTg (Theo đó, dự án công nghệ cao quy định tiêu chí cụ thể với 3 mức: 1, 2 và 3; DN Việt Nam tham gia chuỗi quy định theo 2 mức: 1 và 2; tiêu chí chuyển giao công nghệ được quy định theo 2 mức: 1 và 2)

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định nhiều ưu đãi đầu tư đặc biệt, như: Ưu đãi thuế suất, thuế thu nhập DN; thời gian miễn giảm thuế thu nhập DN; tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trong đó, thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020.

Thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó), các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 và đáp ứng một trong 4 tiêu chí sau: Là dự án công nghệ cao mức 1, có DN Việt Nam tham gia chuỗi mức 1, giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp, đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.

Thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 và đáp ứng một trong 4 tiêu chí sau: Là dự án công nghệ cao mức 2, có DN Việt Nam tham gia chuỗi mức 2, giá trị gia tăng chiếm trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp, đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.

Chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các dự án đặc thù

Công nhân Công ty TNHH Kim Việt - Việt Nam, thị trấn Nông Cống trong ca sản xuất.

Ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 18 năm và giảm 55% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg.

+Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 20 năm và giảm 65% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg.

+Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 22 năm và giảm 75% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg.

Theo quy định (tại Khoản 5 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020), ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt không áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành (trước ngày 1-1/2021).

+ Dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Đầu tư năm 2020 gồm: (1) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản; (2) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền; (3) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Quyết định QĐ 29/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành (từ ngày 6-10-2021). Tổ chức kinh tế tự kê khai việc đáp ứng tiêu chí, điều kiện; thực hiện các thủ tục xác nhận việc đáp ứng tiêu chí, điều kiện (nếu có) và áp dụng thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý Thuế, tài chính xem xét việc hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về đất đai. Theo quy định, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 29/2021/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có thể xem xét, điều chỉnh quy định cho phù hợp thực tiễn trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về tác động và hiệu quả của chính sách ưu đãi đầu tư này.

CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA


CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]