Ngày 20/3, Chính phủ Pháp đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, song vẫn đối mặt với sức ép liên quan cải cách chế độ hưu trí .
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7nOG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qOG7qeG6uuG7gz7hu6lr4bqo4buDRsOK4bqkROG7g+G6qsSQauG7g2fhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g+G7m8OA4buD4bqo4bup4burdcSQ4buD4bub4buTROG7g0Thu7Hhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0Rt4bur4buD4bqqxJDDg+G7neG7g+G7qeG6ruG7q+G6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu53hu7NDLeG6qOG7qeG7t0Thu7fhu4Phu6NE4bupxJDhu7Phu5vhu4Phu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4PDrGfhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g2lnZuG6qEhi4buH4buDROG7q0TDveG7oeG6teG7h+G7nOG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qOG7qeG6uuG7gz7hu6lr4bqo4buDRsOK4bqkROG7g+G6qsSQauG7g2fhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g+G7m8OA4buD4bqo4bup4burdcSQ4buD4bub4buTROG7g0Thu7Hhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0Rt4bur4buD4bqqxJDDg+G7neG7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g27hu7Xhu6nhu4Nm4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2doZmcvZuG7i+G7i+G7o2dmaWbhu4VmaERn4buLacOtw71mZHjhuqjGsOG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5zhu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhurrhu4M+4bupa+G6qOG7g0bDiuG6pEThu4PhuqrEkGrhu4Nn4buD4budxJDhuq7hu53hu4Phu5vDgOG7g+G6qOG7qeG7q3XEkOG7g+G7m+G7k0Thu4NE4bux4bu14buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4NEbeG7q+G7g+G6qsSQw4Phu53hu4Phu6nhuq7hu6vhu4fhu4Phu6NqRGot4bqo4bup4bu3ROG7ty3hu7dC4burxrDhu6vhu7Vqw70tQ0Lhu53hurXhu4fhu6lEROG6qEPhuqsvL+G7neG7o+G7teG7q+G7s8awZEbhu6vhu6FE4bu1auG7s+G6qMO9xJBDZEbhu7UvRMOsZ+G7hS/EkOG6qMO94bu3auG7o+G7oeG7oy/hu5vhu7d5RER4L2fhu4VnaF/hu4VoX2dmL0RESEbhu7VfROG7qcSQX0TEkOG7t+G7tcawX+G6qOG7qWrhuqhkeOG6qMaw4buH4buDL+G6u13hu6nhurrhu4NEw4rhurThu7XGsOG7gz7hu6lr4bqo4buD4bugw73hu6tDauG7m+G7oUThu6nhu4Phu5rhu7dC4bu14buh4buD4bqo4bupa0Thu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g0RCw4rhurThu53hu4N7xJDDg+G7neG7g+G7qeG6ruG7q+G7g0Rt4bur4buDROG7qeG6uuG7g+G7n+G6ouG7gz5qQuG7q0Phu4Phu7XGsGxJ4buDw6wvZmcvZ+G7hWdnZOG7g2VO4bu14bup4bqr4buDSsWoPi9dXcOgYeG7tMOp4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buo4buhauG7o+G7h+G6u+G7tMawbEnhu4Nn4buFL2hj4buD4buc4bup4bux4bu14bup4buD4bqo4bup4bq64buDPuG7qWvhuqjhu4Phu59v4buDRsOK4bqkROG7g+G6qsSQauG7g2fhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g+G7m8OA4buD4bqo4bup4burdcSQ4buD4bub4buTROG7g0Thu7Hhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0Rt4bur4buDe8SQw4Phu53hu4Phu6nhuq7hu6tj4buDQ+G7t+G7tcaw4buDRsah4bu14buD4bufw4Phu6vhu4Phu7Phu49E4buDRuG6tOG7q+G7g0Phur7hu53hu4Nw4bqo4buDw73hu6t04bu14buD4bqqxJBq4bu14buD4budbuG7q+G7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu53hu6l14buD4buf4bqu4buD4bupw4rEkOG7g0RC4bux4buDZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdxJDhu5nhu7Xhu4NEQsOK4bq04budY+G7g0NqxJDhu4N54bup4bur4buDXeG7qeG6uuG7g0TDiuG6tOG7tcaw4buDPuG7qWvhuqjhu4Phu6DDveG7q0Nq4bub4buhROG7qeG7g+G7muG7t0Lhu7Xhu6Hhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5tr4bu34buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bqo4bup4bq64buDQ3Phu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4N5deG7g+G7qeG7t23hu53hu6nhu4Phu51u4bur4buD4buda+G7neG7qeG7g+G7neG7qXXhu4Phu5/huq7hu4Phu6nDisSQ4buDRELhu7Hhu4Phu7Ns4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4buZ4bu14buDe8SQw4Phu53hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu5vDgOG7g+G6qOG7qeG7q3XEkOG7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qsSQamPhu4Phuqjhu6nhu6Hhu4Phu5/Dg+G7q+G7g8O94buV4bqo4buD4bufb+G7g+G7n8O54buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Nn4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g+G7m+G7k0Thu4NE4bux4bu14buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhurpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7qG3hu4NG4burw7nhu7Xhu4M+4bupa+G6qOG7g+G7n2/hu4Phu5tr4bud4buD4bubw4Dhu4N54burdeG7teG7g+G7tcaw4bup4buv4buD4buf4buZxJDhu4NE4burdOG7teG7g+G7o+G7t+G7g8O94burdOG7teG7g+G7s+G7q+G7teG7qeG7g8Od4buq4bu2XeG7g0RCxJDhu7XGsOG7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4Phu5/Dimrhu4NCauG7g0Zs4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu51r4bu14bup4buDRG7hu4Phurrhu7XGsOG7g+G7qeG6rmPhu4NG4bq04bur4buD4bud4bupdOG7teG7qeG7g8O9w7nhu53hu6nhu4Phu53hu6l24buDxKnhu4Phuqjhu6nhu6t1xJBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u1tqxJDhu4Phu5/hu7lj4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g0Thu6nhur7hu4Phu6lq4bur4buD4buj4bu34buD4bufbuG7tcaw4buD4bud4buG4bud4buD4bup4buExJDhu4Phu7RqROG7q+G7t+G7tWrDveG7g31qw73DvUnhu4Phu5/Dimrhu4NCauG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bub4buv4buD4buba+G7neG7g+G7m8OA4buDRuG6tOG7q+G7g0PDg+G7g+G6qOG7qeG7q3XEkOG7g2vhuqjhu4Phu59u4bu3Y+G7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu5/hu7nhu4Phu53hu6l24buD4bud4bu54buDxKlp4buD4bqo4bup4burdcSQ4buD4bq64bu1xrDhu4Phu6nhuq7hu4Phu5vhu5NE4buDROG7seG7teG7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0ThurDhu7XGsOG7g0PDg+G7g8Ot4buL4buL4buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4NDxKjhu4Phu6ht4buDRuG7q8O54bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurth4burw7nhu53hu4Nn4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g+G7n8O6xJDhu4Phu5vhu6/hu4Phu5tr4bud4buD4bubw4Dhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bu1xrDhu6l3auG7g3l14buD4bup4bu3beG7neG7qeG7g+G7nW7hu6vhu4Phu51r4bud4bup4buD4bud4bupdeG7g+G7n+G6ruG7g+G7qcOKxJDhu4NEQuG7seG7g+G7neG6umrhu4Phu5zhu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhurrhu4M+4bupa+G6qOG7g2Phu4NE4bup4buh4bu34buD4buf4bu54buD4bu14buR4bu1xrDhu4NExJDhurDhu6vhu4Phu7XGsOG7qXbhu4Phu6nDisSQ4buDROG7gOG7g8OsZ+G7g8O9dOG7teG7g8OsaWPhu4Phu59v4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu53hurLhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4PDveG7leG6qOG7g+G6qOG7qWvhuqjhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PhuqrEkGpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hu6nhurrhu4NEw4rhurThu7XGsOG7g+G7muG7t0Lhu7Xhu6Hhu4Phu59v4buD4bufw7rhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g11BauG7g2vhu7Xhu4Phu6jhu6t14bu14buD4bqo4bupa+G6qOG7g+G7n8OKauG7g0Jq4buD4bqqxJBJdUThu4Phu5/hu6/hu7Xhu6lj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g3nhu6nhu6vhu4Phu51r4bu14bup4buDRG7hu4Phu59v4buD4bufw7nhu4Phu5/hurLhu7Xhu4Phu5/DuuG7g+G7tcaw4bup4buv4buDREFq4buDa+G7teG7g+G7neG7qeG7t+G7g0Thu6t14bu14buD4bupbOG7teG7qeG7g0RCw4rhu7XGsOG7g+G7neG7mcSQ4buDw43hu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NGw7rhu4NG4buT4bu14buD4bufw7rhu4Phu7VsSWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7W2rEkOG7g+G7nWvhu53hu4Phu53EkOG6ruG7neG7g+G7m8OA4buD4bqo4bup4burdcSQ4buDREJ04bu1Y+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53EkOG6ruG7neG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDROG7reG7teG7qeG7g0Thu4bhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7n2/hu4Phu7XhurDhu4NCauG7g0Rt4bur4buDRELEkOG7tcaw4buDROG7keG7s+G7g0Thu6nhurrhu4Phu5/huqLhu4M+akLhu6tD4buD4bud4bq84bu1xrDhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G6puG7g+G7nWvhu53hu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G6qOG7qcOD4buDeeG7qWvhu53hu4Phu53hurpq4buDPuG7qWvhuqhj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7ueG7g+G7neG7ueG7g+G7ouG7q3jhu7fhu7Xhu4NGbOG7g1tEQmpD4bub4bu3xJBCxrDhu4Nl4buz4burw7rhu7Xhu4Phu57huqLhu7XGsMOp4buDRmzhu4N94buh4bu14bu14buhQ+G7g2Xhu7Phu6vDuuG7teG7g13hu5FJw6lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nG7hu7Xhu6nhu4NDa0Thu4M+4bupa+G6qOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m+G7q3VE4buDRG3hu6vhu4M+akLhu6tD4buD4bufb+G7g+G7neG7ueG7g2bhu4Vm4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bub4buv4buD4bubw7JE4buDxrDhu6vhu4Thu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buda+G7neG7g+G7ncSQ4bqu4bud4buDSMSQ4bu1xrDhu4Phu5/huq5E4buDxrDhu6vhu4Rq4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NGbOG7g8O94buG4bud4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buDauG7teG7g+G7teG7q+G7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bu0xrDhu7ds4bur4buDQmpj4buD4buda+G7neG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Phu5/hu7ds4bu14buD4bufb+G7g3l0xJDhu4PGsMOB4bur4buD4buz4bquROG7g+G7n+G6pEThu4Phu5/hu63hu7Xhu6nhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Zs4buD4bub4bur4bulxJDhu4NE4but4bu14bup4buD4buz4bq04bur4buDRmzhu7fhu4Phu7XGsGxJ4buDZ2gvaGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bui4buG4buD4buba+G7t+G7g0Phu4bhu4N54burw7nhu7Xhu4Phu7VsSeG7g0Nz4buDeeG7qeG7q3Xhu7Xhu4Phu6nDueG7g0Thu6nDg+G7tcaw4buDxrDhu6tq4bu34buDROG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu53huq7hu7XGsOG7g8O9beG7q+G7g+G7m+G7r+G7g+G7n+G7reG7teG7qeG7g0RCw7nhu4Phuqbhu4Phu7Phuq5E4buDQ8OD4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g+G7neG6umrhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7gz7hu6lr4bqoZOG7g11Cw4rhurThu53hu4Phu5/hu7lj4buD4budxJDhuq7hu53hu4Phu5/hu63hu7Xhu6nhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g8O94burdOG7teG7g0Thurjhu53hu4Phu53hurpq4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4NE4bupxJDhu4PGsOG7t+G7s+G7g0Jr4bud4buD4bqm4buDPmpC4burQ+G7g3nhu6nhu6t14bu14buDQmvhu53hu4NE4bupbuG7q+G7g+G7m+G7r+G7g0TEguG7teG7g+G7n8OB4bu1xrDhu4Phuqbhu4NE4bup4bq64buD4buf4bqiZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5zhu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhurrhu4M+4bupa+G6qOG7g3nhu6nDteG7tcaw4buD4buf4buv4bu14bup4buDRuG7q8O54bud4buD4budbuG7q+G7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu53hu6l14buD4buf4bqu4buD4bupw4rEkOG7g0RC4bux4buDw71s4buD4bud4buZ4bu14buDROG7qeG7q3VE4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7m8OD4bur4buD4budbuG7teG7qeG7g+G7o+G7keG7teG7g0PDg+G7g+G7tcOK4bq04bud4buD4bu1bEnhu4Phu59q4bu1xrDhu4PGsOG7q2zhu4Phu6nhu7lqZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdQuG7t+G7tcaw4buDeeG7qeG7q+G7g+G7n+G7uWPhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G6qOG7qW7hu7Xhu4Phu5/Dg+G7q+G7g+G7nW7hu6vhu4Phu51r4bud4bup4buD4bud4bup4bu34buDQuG7jeG7tcaw4buDRuG7q8O54bud4buD4bu1bEnhu4Phu5/hu49E4buDxrBr4bu14bup4buD4bu14buP4bu1xrDhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buDw7104bu14buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu53hu7nhu4NE4bupxJDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4NE4bup4buT4bqoY+G7g+G6qOG7qeG6uOG7g+G7teG7hOG7g0Zs4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDw71q4bu34buD4buf4bqu4bu1xrDhu4PDvWzhu7Phu4Phu51r4bud4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NG4burw7nhu53hu4NEaknhu4Phu53hu6nhu5Hhu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7tMawbEnhu4NmZi9o4buDRuG7gGrhu4PhuqrEkGpj4buDXeG7qcOK4bqk4bu1xrDhu4NG4burw7nhu7Xhu4M+4bupa+G6qOG7g+G7n2/hu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu4Phu6Phu4bhu4PDvcSQ4buVROG7g+G7nW7hu6vhu4Phu51r4bud4bup4buDREJ04bu14buDRmzhu4PGsOG7guG7q+G7g8O9beG7q+G7g+G7qG3hu4NG4burw7nhu7Xhu4Phu5/hu6Xhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PhuqrEkGpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13EkEnhu4Phu7Xhu6nhu6t04bu1Y+G7g13hu6nhurrhu4NEw4rhurThu7XGsOG7g+G7muG7t0Lhu7Xhu6Hhu4Phu7XGsGxJ4buDZsOsL2jhu4Phu59v4buDRuG7leG7teG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4buz4bquROG7g+G7n+G7q8O6xJDhu4N54bup4bu3buG7teG7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu6jhu6t14bu14buD4bqo4bupa+G6qOG7g+G7n+G7peG7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7g+G7o+G7huG7g8O9xJDhu5VE4buDRG3hu6vhu4Phu6ht4buDRuG7q8O54bu14buD4buzbOG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7meG7teG7g+G7nWvhu53hu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g0PEqOG7g+G7m8OA4buD4bqo4bup4burdcSQZC9k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buDQuG7q8aw4bupRGLhu4fhurtlXV3DoGHhu7QvYeG7q+G7oUThu7Vq4buzK8Op4bq5L+G6qOG6uw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]