(Baothanhhoa.vn) - Kể từ khi ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh (ngày 23 - 2), đến nay “cơn bão” dịch bệnh trên đàn lợn đã lan tới 26 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Tuy tỉnh và các địa phương đã có nhiều biện pháp phòng chống, song dịch bệnh vẫn lây lan với tốc độ nhanh không ngờ. Qua thực tế, các cơ quan chuyên môn, các địa phương cùng người chăn nuôi đã xác định được những con đường lây lan cụ thể, cần có biện pháp phòng ngừa để hạn chế dịch bệnh tiếp tục phát tán.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR2nhu64mw53hu4jDmuG7uFXDneG7iDbhu5Lhu4glICbhu4hVw53hu5434buId8Od4buy4buILeG7iCbDnVEm4buIw5rhu7Lhu64m4buIJsOd4bqxJlnhu4hVPybhu4jDmeG6oSImWeG7iCXhu57DouG7iCXhu44m4buIw5lW4buIMsOdOyZZ4buINjTDlSbDnUYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfhu51W4buINsOj4buIJMOd4buy4buIe+G7iFThu64mw53hu4jDmuG7uFXDneG7iDbhu5Lhu4glICbhu4hVw53hu5434buId8Od4buy4buIw5lQN+G7iDbhu7Lhu6om4buI4bq1N+G7oDbhu4jDneG7suG7ribhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4g2QCbDneG7iOG7giZZw5TDouG7iEtM4buILeG7iEvhu4Thur7hu4jDmeG7sCbhu4gm4buOw6Lhu4jigJxVWybhu4hU4buYP+KAneG7iMOa4bu4VcOd4buIVOG7ribDneG7iDY04buqJuG7iMOZw5Qm4buIJSAm4buIw5nhu5jhu4gl4buOJuG7iDZd4buy4buIS0/hu4jDnTfDouG7ribhur7hu4g2w53hu7jhu4jhurXhu5jhur7hu4g2w53DlCbDneG7iDLDnSnhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4Dhu4jhu7M3w6Lhu4g2QCbDneG7iOG6t8OU4buIVcOVVeG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buIw5nhu5jhu4hVOuG7iCbDneG7suG7rDfhu4hU4buy4buuJuG7iDLDncOVMuG7iDLDnTsmWeG7iFXDnSkmWeG6vuG7iDU/Jlnhu4jDmuG7uFXDneG7iFThu64mw53hu4jhurdTJuG7iCXhu57DouG7iCXhu44m4buI4bq3XeG7suG7iDYpVeG7iMOZPuG7iCbDneG7jibDneG7iCTDnSgmWeG7iCZZIuG7gOG7iHg34buO4buINsOdxINV4buINuG7sOG6vuG7iFXDlVXhu4hVW+G7iDM34buOJuG7iFXDnTfDouG7qibhu4gqKCbhur7hu4hVw5VV4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhu4hVOSZZ4buIJlnhuqEi4buy4buIVcOd4buUJuG7iCY3KOG7suG7iMOZ4buY4buI4bq1w5VV4buIw5nhu7gmw53hu4jDmeG6oSBV4buIJsOd4bqxJlnhu4hVPybhu4jDmeG6oSImWeG7iCXhu57DouG7iCXhu44m4buIVWHhu4g2w51W4bq+4buIVVAm4buIVTrhu4hU4buy4buuJuG7iDLDncOVMuG7iDLDnTsmWeG7iCZZw6Phu47hu4jDmVbhu4jDneG7kCbhu4hVw53hu7Dhu4jDmuG7uFXDneG7iFThu64mw53hu4g24buy4buwMuG7iDZhVeG7iDLDncOVNuG7iDbDlSbhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4gyw63hu6QmNuG7pDThu4pHRuG7sipZ4buIVSXhu441NUThu4rhu7LDreG7pCY24bukNOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7iuG6s+G7ssOaNsOd4bq84buIT8SoxKgy4bq1w4rhu4jDneG7pOG7slnDnTbhurzhu4hMw5LDkjLhurXDiuG7iuG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9K4buMS0wvSsOTw5PDmsSoxKjDk8SoxKhKw5M2T0vDk00l4buMLU1MVOG7gD0yWeG7iuG7iOG7jiU2ROG7imnhu64mw53hu4jDmuG7uFXDneG7iDbhu5Lhu4glICbhu4hVw53hu5434buId8Od4buy4buILeG7iCbDnVEm4buIw5rhu7Lhu64m4buIJsOd4bqxJlnhu4hVPybhu4jDmeG6oSImWeG7iCXhu57DouG7iCXhu44m4buIw5lW4buIMsOdOyZZ4buINjTDlSbDneG7iuG7iC9HRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw63hu44yNuG7sj8m4buKR8O64buINijhu4hVw50w4buINsOdxINV4buIMsOdUirhu4hVOuG7iCZZNzwm4buIWSlV4buINsOj4buINsOd4bu4NuG7iCUgJuG7iMOZ4bqhIFXhu4hVw5Um4buIVD7hu4jhu7M04buQKuG7iCThu7JWKuG7iMOa4bu4VcOd4buIw5k+Jlnhu4jhurdRNuG7iMOsKVXhu4jhurThu57DouG7iOG7gmlAKuG7iMO9Wybhu4Thu4jDouG7qjfhu4hVUDfhu4jDmsOjJlnhu4jhurXhu6Thu4gk4buyVirhu4g2NOG7juG7iCbDneG7jibDneG7iOG6t8OU4buIMsOdNybhu4jDnTrhu47hu4hVw53hu6A24buIJMOd4bqv4buINjQ5Jlnhu4Dhu4hlJsOd4bq84buI4buj4buA4buLRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKRzfDouG7iCpd4buy4buIVcOd4buy4buwKuG7iEvhur5LReG7iDZ7Jlnhu4jDmcOUJuG6vuG7iDU/Jlnhu4g1KeG7iCXhuqEgJlnhu4jDmcOUJuG7iCUgJuG7iFXDoeG7juG7iDZAJsOd4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4glXSbhu4jhurfDlD/hu4hUUVXhu4gmw53hu6A24buIVeG7kuG7iCbhuqFdVeG7iCbhu6om4buIw5nhu7Am4buINsOdIuG7suG7iMOZ4buyVirhu4jDneG7suG7ribhu4g24buQ4buy4bq+4buINj/DlCbhu4g2QCbDneG7iMOZ4buY4buIVTrhu4jDnVsm4buITEvhu4Dhu4xM4buM4buIVT8m4buIJSAm4buIJsOd4buyVyrhu4hU4buuJsOd4buIw5rhu7hVw53hu4g24buS4buIJSAm4buIVcOd4bueN+G7iHfDneG7suG7iOG6t13hu7Lhu4g2eyZZ4buINjQsJlnhu4gl4bqhICZZ4buIWVAm4buIS+G7gEtOw5Lhu4g24bugJuG7iCUgJuG7iFQ3PlXhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4g24buy4buqN+G7iMOdw6HDouG7gOG7iOG7s+G7kOG7suG7iHvhu4jDmuG7uFXDneG7iMOZUDfhu4g24buy4buqJuG7iDDhu4hZ4buy4buO4buINjThu5Dhu7Lhu4hVw6Hhu47hu4goJlnhu4jhu6Phu6rhu4jhurbhu5Qm4buI4buzw53hu44mw53hur7hu4g2w50oJuG7iOG7s+G7nibhu4jhu6FZ4bqx4buIS+G6vuG7iOG6teG7mOG7iOG7i+G7uCbDneG7iOG7oz8mWeG7iOG7gsOC4buqJuG7iOG7i+G7uCbDneG7hOG7iOG6t8OUP+G7iCZZw5TDouG7iEtMLUvhur7hu4g2P8OUJuG7iFQ+4buINSnhu4glICbhu4gw4buIw5nhu57DouG7iMOZ4buY4buIw5nhuqEgVeG7iDbhu7Lhu6o34buIw53DocOi4buIJlnhu47DouG7iDXhu4434buIJMOd4buy4buIVTrhu4gk4buwNuG7iCU3USbhu4hVw6Hhu47hu4hVW+G7iDM34buOJuG7iDbDnTjhu4jDouG6vuG7iDY04buyVibhu4gkw53hu47hu7Lhu4hVw5VV4buIVOG7suG7ribhu4gyw53DlTLhu4gyw507Jlnhu4hVw50pJlnhu4gmw53huqHhu4gyw503JuG7iDbDnTcpVeG7iCTDneG6r+G7iDY0OSZZ4bq+4buINOG7kuG7suG7iOG6tyjhu7Lhu4hUPjbhu4jhurfDlOG7iFXDlVXDneG7iCXDouG7gOG7iOG7ocOd4bqhJlnhu4hVw6AmWeG7iFXDnUDhu4jhurfDlOG7suG7iCZZw5TDouG7iDXhu4434buIw5k64bq+4buIw5rhu7hVw53hu4hU4buuJsOd4buI4bq3Uybhu4gl4buOJuG7iDXhu44mWeG7iCbDneG6sSZZ4buIw50+4buI4bq3w5Thu4g2NOG7jiZZ4buINjThu5Dhu7Lhu4hU4buqJuG7iFXhu5Amw53hu4Dhu4jhu7NAJsOd4bq+4buIJlnDlCbDneG7iCYoJlnhu4gmWcOd4buy4buuMuG7iOG6t8OU4buIMsOdw5U24buINjThu7JWJuG7iCYoJlnhu4g2w50oJuG7iFXDoCZZ4buIJsOd4bqh4buIw503w6Lhu64m4buIw4Lhu6om4buI4buL4bu4JsOd4buINOG7oDbhu4gzN8Oi4buwNuG7iDbhu54q4buIw5lW4buIJlnhu5Qm4buIVcOd4buaJuG7iMOa4bu4VcOd4buIVOG7ribDneG7iDLDncOVNuG7iDbDlSbhu4gkw50u4buy4buIe+G7iMOa4bu4VcOd4buIw5lQN+G7iDbhu7Lhu6om4buIJsOUw6Lhu4Dhu4jhu7M3w6Lhu4gmw53hu7Lhu6om4bq+4buIKizhu7Lhu4hU4buy4buuJuG7iDLDncOVMuG7iOKAnFVQKuG7iFXEg+KAneG7iFXDoCZZ4buIVcOdQOG7iMOZ4bqhIFXhu4hKw5Lhu4gmWcOUw6Lhu4Dhu4hpMOG7suG7iCXhu6jhur7hu4jDmeG7sCbhu4gmWcOUw6Lhu4hKSi1M4bq+4buI4bq1N+G7oDbhu4jDneG7suG7ribhu4g2w53hu6oq4buIS+G7iHvhu4jDmuG7uFXDneG7iFXDoeG7juG7iFXDlVXhu4jDnT7hu4gl4buy4busJuG7iCThu6zhur7hu4hUNz5V4buIMsOd4buS4buy4buINuG7suG7qjfhu4jDncOhw6Lhu4jDksOS4buIVT8m4buIJSAm4buA4buIw63hu5434buIw50u4buy4buIw5nhu5o24buINOG7juG7iCU4VeG7iCbDlMOi4buIJcOU4bq+4buINuG7kOG7suG7iDXhu44/4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4gyw503JuG7iDbDnTcpVeG7iCTDneG6r+G7iDY0OSZZ4bq+4buIVcOVVcOd4buIJcOi4buINOG7oDbhu4hVw53hu5o24buIVcOd4buo4buIKsOU4buIw5rhu7hVw53hu4hU4buuJsOd4buI4bq3Uybhu4gyw53DlTbhu4g2w5Um4bq64buI4buhw53hu7Lhu6w34buIVcOdN8Oi4buqJuG7iFnhu7Lhu47hur7hu4hVw5Um4buIVD7hu4gmWcOUJsOd4buIJigmWeG7iCZZw53hu7Lhu64y4buIVcOdP+G7iDTGoCZZ4bq+4buIVTrhu4g2w51W4buIw5o/4buIVSgm4buINjQ5Jlnhu4gmw53huqHhu4g/Jlnhur7hu4hU4bqhXSrhu4jDneG7jsOi4buIVcOVVeG7iFU/JuG7iOG6t1E24buIJsOd4bqh4buIVcOd4buyKuG6vuG7iFXDnTc+NuG6vuG7iCrDqD/hu4Dhu4Dhu4Dhu4gyw53DlTbhu4g2w5Um4buINsOj4buIVcOdNzwmWeG7iDY04buQ4buy4buIVTrhu4jDmuG7uFXDneG7iMOZ4buwJuG7iFXDnTc8Jlnhu4g2NOG7kOG7suG7iFU64buIJSAm4buIVcOd4bqh4buO4buIJsOd4buyVyrhu4hU4buuJsOd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7s8Oj4buI4bq14buY4buI4buL4bu4JsOd4buI4bujPyZZ4bq+4buIw5rhu7hVw53hu4hU4buuJsOd4buIJsOd4buOJsOd4buIVcOdOiZZ4buIJeG7nsOi4buIJeG7jibhu4g04buO4buIVcOVVeG7iOG6teG7mOG7iCXhu54m4buIVVEm4buIVcOh4buO4buIw503w6Lhu64m4buIw4Lhu6om4buI4buL4bu4JsOd4bq+4buINDzhu7Lhu4gl4buOJuG7iOG6tTcpJlnhu4jDnTfDouG7ribhu4jhu7PDneG7suG7rjfhu4jDtDrhu47hu4Dhu4jhu4vhu7Am4buIw5lQN+G7iDbDncOVJlnhu4hMLUvEqErhu4zhur7hu4g14buON+G7iCTDneG7suG7iFXhu5Lhu4g2QCbDneG7iOG6tTfhu6A24buIw53hu7Lhu64m4buIS8OS4buIe+G7iMOa4bu4VcOd4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buITOG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buIw5lQN+G7iDbhu7Lhu6om4buIJcOU4buIw4Lhu6om4buI4buL4bu4JsOd4bq+4buI4buzw53hu7Lhu6434buIw7Q64buO4buI4bq3w5Thu4jhu7N34buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hur7hu4jDvTDhu4jhu6EoJlnhu4gmWcOd4buy4buuMuG7iOG6t8OU4buId8Odw5U24buINjThu7JWJuG7iCYoJlnhu4g2w50oJuG7iMOZ4buY4buIMsOdw5U24buIw53hu7Lhu64m4buINOG7juG6vOG7iEpN4buINjQ/Jlnhu4g2eyZZ4buINSnhu4hLw5Lhu4h74buIVOG7ribDneG7iMOa4bu4VcOd4buINuG7kuG7iCUgJuG7iFXDneG7njfhu4h3w53hu7Lhu4jDmVA34buINuG7suG7qibhu4hVw6Hhu47hu4g2QCbDneG7iCXhu6DDouG7iDbDneG6o1Xhu4jhu5Qm4buINsOj4buIVcOVVeG7iDZAJsOd4bq+4buINsOdw5Qmw53hu4gyw50p4buIw5nhu5jhu4hVOuG7iMOa4bu4VcOd4buINsOj4buINjThuqFdVeG7iMOZOuG7gOG7iOG7szQ/Jlnhu4jDmTrhur7hu4hK4buIw50+4buIJeG7oMOi4buINsOd4bqjVeG7iOG7lCbhu4g2w6Phu4jDnTfDouG7ribhu4jhu5/huqvhu4jDtMOUP+G6vuG7iDZAJsOd4buIw7ThuqEmWeG7iMOC4buqJsOK4buISuG7iMOdPuG7iCo34buO4buINsOd4bqjVeG7iOG7lCbhu4g2w6Phu4jhu7N34buIw7Thu5Lhu7Lhu4h3w507Jlnhur7hu4hKS+G7iMOdPuG7iCTDncOVVeG7iCXhu6DDouG7iDbDneG6o1Xhu4jhu5Qm4buINsOj4buISuG7iFUoJlnhu4g2w6Lhu4jDmTomWeG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDZAJsOd4buIw7TDlOG7iOG7oeG7jirhu4Dhu4jhu7PDnSLhu7Lhu4jDmeG7slYq4buI4bugw6Lhur7hu4hL4buINjQ/Jlnhu4hM4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhu4gmOuG7suG7iDY04buqJuG7iFXDneG7tCbDneG7iCXDlOG7iCbDneG6sSZZ4buINkAmw53hur7hu4g2w53DlCbDneG7iDLDnSnhu4jhurU34bugNuG7iMOd4buy4buuJuG7iFThu64mw53hu4jDmuG7uFXDneG7iDbhu5Lhu4glICbhu4hVw53hu5434buId8Od4buy4buIw5lQN+G7iDbhu7Lhu6om4buIMOG7iOG6tuG7suG7rjbhu4jhu6Hhu44q4buA4buIw7TGoCZZ4buIJlnDlMOi4bq+4buIVcOVVeG7iOG6teG7pOG7iCjhu4g2KOG7iDbhu5Lhu7Lhu4hVw50w4buIVcOVKuG7iDbDo+G7iCbDncOU4buIKsOVw6Lhu4g2w503PlXhu4hVw5VV4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhu4jDmeG7mOG7iFU64buIw5rhu7hVw53hu4jDmeG7suG7iFU3Jlnhu4jhuqMmWeG7iFXDlVXhu4hU4buOP+G7iDbDneG6o1Xhu4jhu5Qm4buIw5nhu7Am4buIKj424buINSnhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu5Dhu7Lhur7hu4hZ4buy4buO4buINjThu5Dhu7Lhu4glICbhu4hVw6Hhu47hu4hVw5VV4buINkAmw53hu4gyw53hu7Thu47hu4hp4buWVeG6vuG7iDQ84buy4buIKl3hu7Lhu4jhurfDlD/hu4hVw5VV4buIVcOdNzwmWeG7iDY04buQ4buy4buIVcOh4buO4buIVcOVVeG7iMOdPuG7iDDhu4jhu7PDneG7jibDneG7iMO0OuG7juG7gOG7iHkh4buINMOUJlnhur7hu4hVw5VV4buI4bq14buk4buIKOG7iDYo4buIVcOdMOG7iFXDlSrhu4jDmeG7suG7iDM34buO4buIVcOVVeG7iOG6tzkmWeG7iMOa4bu4VcOd4bq+4buIw5nhu6Qq4buINsOd4bukP+G7iOG6t+G7suG7iDQ4NuG6vuG7iCpQKuG7iFThu64mw53hu4jhurfhu6zhu4hKTeG7iFXDnTc8Jlnhur7hu4g2NOG7kOG7suG7iFXDoeG7juG7iDZAJsOd4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4hZ4buew6Lhu4g04buO4buIJsOd4bqxJlnhu4h74buIw5rhu7hVw53hu4jDmVA34buINuG7suG7qibhu4Dhu4jhu7PDo+G7iDXhu4434buINsOdIuG7suG7iMOZ4buyVirhu4gmw5TDouG6vuG7iDZAJsOd4buIw6Lhu6o34buIVVA34buIVcOVVeG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buIVeG7oCrhu4jhurXhu6Thu4go4buINijhu4g24buS4buy4buIVcOdMOG7iFXDlSrhu4jDmeG7sCbhu4g2w6MmWeG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7kOG7suG6vuG7iCrDlOG7iDLDneG7kuG7suG7iDZRMuG7iCThu7A24buIMOG7iCo+NuG7iMOZ4buyVirhu4g24buQ4buy4buI4bq14buY4bq+4buINeG7jjfhu4jDmTrhu4hVw5VV4buIVcOdw6Hhu4g2NOG7jiZZ4buINjThu5Dhu7Lhur7hu4hZ4buy4buO4buINjThu5Dhu7Lhu4jDmjkmWeG7iOG6teG7pOG7iFnhu7Lhu47hu4jDmeG7tibDneG7iMOZ4buwJuG7iFXDnTDhu4g2w6MmWeG7iFXDnTfDouG7sCbhu4jhurfhu6zhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4bufPjbhu4jDneG7tibDneG7iDbDneG6o1Xhu4gyw53DlTbhu4g2w5Um4buIw5rhu7hVw53hu4hU4buuJsOd4buIJMOdw5VV4buIw5nhuqEgVeG7iCTDnTfDouG7sCbhu4hVw5U/4buIVcOd4bu0JsOd4buIJcOU4buIw5o/4buIVT8m4buIJlnhuqEi4buy4buA4buI4bq24buy4buuVeG7iCbDneG6sSZZ4buIw5k/w5Qm4buIJOG7slYq4buINjThu47hur7hu4hVw51A4buIw5nhu5A/4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4hVw50pJlnhu4jDmuG7uFXDneG7iMOZ4buy4buINsOj4buI4bq3OSZZ4buIJsOUw6Lhu4jDmeG7sCbhu4jhurc5Jlnhu4gkw53DlVXhu4g04bugNuG7iFU64buINsOdVuG7iCrhu44mWeG7iDbDneG7pD/hu4gqUCrhu4hU4buuJsOd4buIMzfhu47hu4hZ4buyw5TDouG7iMOa4bumMuG6vuG7iDM3UCbhu4jDlT/hur7hu4glKTLhu4jhurXhu6Thu4go4buINijhu4Dhu4Dhu4Dhu4jhu4vhu57DouG7iCXDlOG7iCThu7Imw53hu4gmWcOd4buy4buuKuG7iDQ4NuG7iDThu47hu4g2w6Phu4jDmSA24buIw5rhu7hVw53hu4g24buO4buy4buI4bq14buOJsOd4buINjThu6om4buIw5nDlCbhu4glICbhu4hVw6Hhu47hu4g2QCbDneG7iOG7s8Od4buOJsOd4buIw7Q64buO4buI4bq3w5Q/4buIJuG7lCrhu4hLxKjEqMOS4bq+4buIVcOd4bu0JsOd4buI4bq34bu24buI4bq3UcOi4bq+4buINjQ/Jlnhu4jDmSA24buIVOG7ribDneG7iMOa4bu4VcOd4buINuG7kuG7iCUgJuG7iFXDneG7njfhu4h3w53hu7Lhu4glUCbhu4gmw5TDouG6vuG7iFXDlVXhu4jDmT/DlCbhu4gk4buyVirhu4g2NOG7juG7iFXDnUDhu4jDmeG6oSBV4buIw5nhu7Am4buI4bu1aeG7ocOs4buI4bq14buY4buI4bq3w5Thu4gqPjbhu4g1KeG7iMOZ4buyVirhu4jDmVbhu4g2N8Oi4buqJuG7iDY0N8Oi4busJuG6vuG7iFXDnUDhu4jDmeG7kD/hu4hVKCZZ4buINsOVVeG7iDLDnTsmWeG7iDY0w5Umw53hur7hu4gkw50oJlnhu4jhurfDlD/hu4g2USbhu4hVw5VV4buIVcOdNzwmWeG7iDY04buQ4buy4buIVcOh4buO4buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4buA4buI4buhw53hu7Lhu6w34buI4bq34buUJuG7iFThu5Im4buIVcOdQOG7iMOZ4buQP+G6vuG7iFXDlVXhu4gkw503w6Lhu7Am4buIVcOVP+G6vuG7iCbDneG6sSZZ4buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iMOZ4bqhIFXhu4hVw503w6JWJuG7iDM34buO4buIw5nhuqEiJlnhu4hZKuG7juG7siXhu4jhurfhu6zhu4hVw5VV4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhur7hu4jDnT/hu5pV4buINjfDouG7qibhu4g2NDfDouG7rCbhu4g2NOG7qibhu4jDneG7ruG7iDbDnSkmWeG7iCU/4buO4buINjQ3w6Lhu6wm4buINsOd4buOJsOd4buIVeG7oDLhu4jDnTfDouG7ribhur7hu4jhurXhu5jhu4g2w53hu47DouG7iOG6t+G7tuG7iMOZ4buwJuG7iDY3w6Lhu6om4buINjQ3w6Lhu6wm4bq+4buIVcOdQOG7iMOZ4buQP+G7iDDhu4hVw5VV4buINjThu44mWeG7iDY04buQ4buy4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8OtPybhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4hVw53hu7Qmw53hu4glw5Thu4g2w5VV4buIJsOd4bueJuG7iFnhu57DouG7iDLDncOVNuG7iDbDlSbhu4jDmuG7uFXDneG7iFThu64mw53hu4hVw50/4buIw5nDlCbhu4glICbhu4gt4buIw5nhu7Lhu6w34buIJsOUw6Lhu4hVw5QmWeG7iMOZ4bqhIFXhu4gq4buyJsOd4buIVcOd4bqjJlnhu4g0IeG7iCbhu6Y24buIVDDhu7Lhur7hu4g2ND8mWeG7iEvDkuG7iMOdPuG6vuG7iDY04buOJlnhu4g2NOG7kOG7suG6vuG7iFnhu7Lhu47hu4g2NOG7kOG7suG7iMOZUDfhu4g24buy4buqJuG7iFXDoeG7juG7iDZAJsOd4buIVTrhu4glICbhu4gmw53hu7JXKuG7iFThu64mw53hur7hu4hVOuG7iErEqOG7iMOdPuG7iDY04bqhXVXhu4jDmTrhu4jDnT/hu5pV4buIw5nhu5jhu4gqN+G7juG7iDbDneG7uDbhu4glICbhu4jhurfhu6zhu4jhu5Qm4bq+4buIw5o5Jlnhu4g2w53huqNV4buI4buUJuG7iDbDncOj4buO4buIVcOdP+G7iCUgJuG7iOG7lCbhu4jDnT/hu5pV4buIVTrhu4g2w53huqFbJlnhu4glw5Xhu7Lhu4jDmeG7sCbhu4jDnS7hu7Lhu4g2w53hu5Qq4buIKjfhu47hu4glICbhu4Dhu4jhu6HDneG6sSZZ4buINsOd4bqhWyZZ4buIJcOV4buy4buIw5nhu7Lhu4jhurXhu6Thu4gqKOG7iDYo4bq+4buIVTrhu4g0LOG7iDLDneG7tOG7juG7iDXhu4434bq+4buIw5nhu5jhu4gzN+G7juG7iCbDneG7suG7rDfhu4hVw503PCZZ4buINjThu5Dhu7Lhur7hu4hZ4buy4buOP+G7iMOa4bu4VcOd4bq+4buIVOG7ljbhu4glICbhu4Dhu4jDrTrhu4jhuqXhu4gk4buy4buwJuG7iFXDnT/hu4g0xqAmWeG6vuG7iCbDneG6sSZZ4buINiLhu4g24buy4busJuG7iFnhu7Lhu44/4buIw5rhu7hVw53hu4hVw6Hhu47hu4g2w53huqFbJlnhu4glw5Xhu7Lhur7hu4hVw6Hhu47hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4hUw5Um4buINsOd4bu4NuG7iMOd4buOw6Lhu4gqN+G7juG7iFTDlSbhu4jDncagJlnhu4gmWcOUw6Lhu4hVw6AmWeG7iFU64buINsOdVuG7iCrhu44mWeG7iDbDneG7pD/hu4gqUCrhu4hU4buuJsOd4bq+4buIJeG7nsOi4buIJeG7jibhu4hU4buuJsOd4buIw5rhu7hVw53hu4g24buS4buIJSAm4buIVcOd4bueN+G7iHfDneG7suG6vuG7iFVQJuG7iFXDnTjhu4jhuqXhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buzNOG7qibhu4g2w53Eg1Xhu4g24buw4bq+4buIVcOd4bqh4buO4buIVTrhu4hVW+G7iDUw4buIVcOd4bqjJlnhu4gq4buyJsOd4buI4bq34buy4buINDg24buIWeG7nsOi4buIVOG7ribDneG7iMOa4bu4VcOd4buINuG7kuG7iCUgJuG7iFXDneG7njfhu4h3w53hu7Lhu4gl4buew6Lhu4gzN+G7juG7iMOZ4bqhIiZZ4buIJMOdKCZZ4buIJMOd4bu04bq+4buIKsOU4buIVcOdw6Hhu4jDouG7sDfhu4gl4buew6Lhu4gl4buOJuG7iDM34buO4buIVcOVVeG7iOG6t1E24buINjQ3Jlnhu4hZ4buy4buOJuG7gOG7iOG7szfDouG7iCbDneG7suG7qibhur7hu4jhurfhu7Lhu4g0ODbhu4gmw5TDouG7iFU64buINsOdVuG7iCXhu57DouG7iCXhu44m4buIMzfhu47hu4gmWTc8JuG7iCbhuqFdVeG7gOG7iOG7ocOd4bqxJlnhu4g2w53DlSZZ4buIMzfhu47hur7hu4jhurdTJuG7iFU64buIMsOd4buSJuG7iMOVJsOd4buINsOj4buIJeG7mCbDneG7iMOZ4buQP+G7iFXDlVXhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG7iOG6t8OU4buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4bq+4buIMOG7iCo+NuG7iDUp4buIJlvhu7Lhu4jhurU34bugNuG7iMOd4buy4buuJuG7iOG6tcOVVeG7iCUgJuG7iFXDneG7sDbhu4jDmeG6oSBV4buI4bq34bqjNuG7iDY04buqJuG7iCo+NuG7iDUp4buIJOG7qibDneG7iCrhuqFbJlnhu4Dhu4jhu4vhu57DouG7iFXDneG7tCbDneG7iCXDlOG7iDbDlVXhu4gmw53hu54m4buIMsOdw5U24buINsOVJuG7iCpQKuG7iFThu64mw53hu4jDmuG7uFXDneG7iFXDnT/hu4jDmcOUJuG7iCUgJuG7iDY04buqJuG7iMOa4buy4buuJuG7iDQ+Jlnhu4Dhu4jhu6Hhu7A34buIJMOdKCZZ4buIJOG7uDLhu4g2w50i4buy4buIJlnhu5Qm4buIVcOd4buaJuG7iMOdw5Qmw53hu4jDmT4mWeG7iOG6t+G6ozbhu4jhurXDlVXhu4glICbhu4hVw6Hhu47hu4gmw53hurEmWeG7iCZZ4bqhIuG7suG7iDbhu5ZV4buINjTDlVXDneG6vuG7iDXhu6jhu4glw5Thu4jDnVE34buIMzfhu5Lhu4gkw50oJuG7iCXhuqEiJlnhu4hVw50/4buIJlnDlCbDneG7iFXDneG7lCbhu4gmNyjhu7Lhu4Dhu4jhu6HDncagKuG7iCZZ4buUJuG7iFXDneG7mibhu4gqUCrhu4hU4buuJsOd4buINsOj4buIw5nhuqEiJlnhu4gl4buew6Lhu4gl4buOJuG7iCbDlMOi4bq+4buI4bq3w6Phu47hu4gzN+G7juG6vuG7iCo+NuG7iDUp4buIJlvhu7Lhu4gw4buIw503w6Lhu64m4buI4buhKCZZ4buIw60pJlnhur7hu4hVw53hu7Qmw53hu4gzN8Oi4busJuG7iMOZ4buY4buIVcOdQOG7iMOZ4buQP+G7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOa4bueJuG7iCbhu6A34buINSjhu7Lhu4gm4bqhXVXhu4g3KSZZ4buI4bq3w5Thu4g2w53huqNV4buI4buUJuG7iMOZVuG7iFXDnT/hu4glICbhu4jhu5Qm4bq+4buINsOd4buOw6Lhu4jhurfhu7bhu4jDmjkmWeG7iCbhuqFdVeG7iCXhu5jhu4gmw53huqHhu4g2NOG6oV1V4buIJOG7suG7juG7gOG7iOG7s8OdOuG7suG7iDM34bukJuG7iDZRJuG7iMOaYSZZ4buIJuG6oV1V4buINOG6r+G7juG7iDbDneG7uDbhur7hu4jDneG7jsOi4buINsOd4bqjVeG7iOG7lCbhu4g2w53Do+G7juG7iFXDoeG7juG7iMOZ4buO4buIMsOdUCbhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4hVw53hu5Qm4buIJjco4buy4buIJsOdLuG7iCXGr+G7iCXhu5434buIJuG7jsOi4buINOG7oDbhu4hVUCbhu4jDmeG6oSBV4buINjfDouG7qibhu4g2NDfDouG7rCbhu4jDncOhw6Lhu4hULuG7iDY0PyZZ4buIw5nhu7Lhu6w34buIJOG7suG7ribhu4jDmuG7uFXDneG7iMOZ4buOJlnhu4gyw53huqNV4buINuG7kDLhu4gmw53huqHhu4jDneG7suG7ribhu4gm4buOw6Lhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHw6064buINsOdVuG6vuG7iFU7JuG7iDThu6A24buIJsOd4buy4busN+G7iCZZN8Oi4buqJuG7iCbDneG7nibhu4gl4buew6Lhu4gl4buOJuG6vuG7iDLDncOVNuG7iDbDlSbhu4hU4buuJsOd4buIw5rhu7hVw53hu4g24buS4buIJSAm4buIVcOd4bueN+G7iHfDneG7suG6vuG7iDY3w6Lhu4gmw53hu7Lhu6om4bq+4buI4bq34buy4buuVeG7iMOZ4bus4buIVeG7jj/hu4g24bu0JsOd4buIVcOdw6Hhu4jDmT4mWeG7iDY0PyZZ4buIMsOdOyZZ4buIVcOdKSZZ4buIVcOdP+G7iFXDneG7tCbDneG7iCbDneG6sSZZ4buIJlnhuqEi4buy4buIVcOd4buUJuG7iCY3KOG7suG7iCpd4buy4buIJcOU4buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iCZZ4buUJuG7iFXDneG7mibhu4jDneG7suG7rjfhu4gzN+G7kuG7iCbDneG7oDbhu4Dhu4jDrTkmWeG7iOG6t13hu7Lhu4jDmTrhur7hu4hVw53hu7Qmw53hu4gzN8Oi4busJuG7iFXDlVXhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG6vuG7iFXDlVXhu4g1MOG6vuG7iCZZw5Qmw53hu4hVOuG7iCXhu7Lhu6om4buIMzfhu44m4buIVcOh4buO4buINkAmw53hu4hVw6AmWeG7iCbDneG6oeG7iFXhu5Lhu4jDneG7ruG7iDbDnSkmWeG7iFXDneG7tCbDneG7iDY04bu44buIMsOd4buS4buy4buINuG7suG7sDLhu4g2YVXhu4jhurfDlD/hu4hVNz5V4buI4bq3XeG7suG7iDY0w5VVw53hu4gmw53hu7Lhu64q4buIVeG7jj/hu4gmw53hu6A24buA4buI4buh4buwN+G7iCTDnSgmWeG7iCbDnVEm4buIw5rhu7Lhu64m4buINik24buIVcOVVeG7iDbDlVXhu4gmw53hu54m4buIJeG7nsOi4buIJeG7jibhu4jDmuG7uFXDneG7iFThu64mw53hur7hu4hU4buuJsOd4buIw5rhu7hVw53hu4g24buS4buIJSAm4buIVcOd4bueN+G7iHfDneG7suG7iFQ5Jlnhu4gyw53DlTbhu4g2NOG7qibhu4g2P8OUJuG7iDZAJsOd4buIJcOU4buINOG7oDbhu4hV4buOP+G7gOG7iOG7s8Od4bukP+G7iCgmWeG7iOG7oVk3w6JXJuG7iOG7i+G6o1Xhu4jDteG7suG7jiZZ4bq+4buIw7Xhu7LDlSrhu4jDmSlV4buIw70w4buI4buhKCZZ4buIJlnDneG7suG7rjLhu4jhurfDlOG7iHfDncOVNuG7iDY04buyVibhu4gmKCZZ4buINsOdKCbhur7hu4hZ4buy4buS4buINsOdN8Oi4buwNuG7iDZAJsOd4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4g14buo4buIMsOd4buS4buy4buINuG7suG7qjfhu4jDncOhw6Lhu4hOxKhF4buINjQ/Jlnhu4g2eyZZ4buIw5nDlCbhu4hK4bq+S+G7iDY04buy4buuN+G7iFU/JuG7iCUgJuG6vuG7iDXhu6jhu4gl4buYJlnhu4gyw53hu7Thu4jDncOUJlnhu4gmWcOd4bu2JuG7iDbhuqnhu4jDmTwmWeG6vuG7iCrhu6A24buIJMOdP+G7kiZZ4buIT0vhur5O4buIw53hu47hu4jDmeG7oDbhu4jDmVbhu4g24buy4buqN+G7iMOdw6HDouG6vuG7iMOd4buu4buIJWHDouG7iCTDnSgm4buIJeG6oSImWeG7iFXDnT/hu4gqKOG7suG7iDY04bqhIiZZ4buINjQ/Jlnhu4gmw53hu7Lhu6w34buIJuG7lCrhu4g2XeG7suG7gOG7gOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iDThu7JZw502w4rhu4pHRjU2ND8mWUfhu6Phu6rhu4jhu4s8JllGLzU2ND8mWUdGLzJH


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]