(Baothanhhoa.vn) - “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”, do đó trong mỗi kỳ đại hội Đảng, việc chuẩn bị nhân sự có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố đảm bảo thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Vì vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, lựa chọn được những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao để bầu vào cấp ủy khóa mới, như yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Đó là nội dung trọng tâm trong trao đổi của đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Báo Thanh Hóa về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”, do đó trong mỗi kỳ đại hội Đảng, việc chuẩn bị nhân sự có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố đảm bảo thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Vì vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, lựa chọn được những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao để bầu vào cấp ủy khóa mới, như yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Đó là nội dung trọng tâm trong trao đổi của đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Báo Thanh Hóa về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 – đơn vị đại hội điểm của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Minh Hiếu

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong mỗi kỳ đại hội, công tác nhân sự đại hội luôn luôn được dư luận quan tâm. Xin đồng chí cho biết tinh thần chỉ đạo và những nguyên tắc chung nhất trong công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Lại Thế Nguyên: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương đã quy định rất rõ, và trên cơ sở đó tại Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 15-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã quy định rất chi tiết, cụ thể về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự cho kỳ đại hội lần này?

Đồng chí Lại Thế Nguyên: Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 2020-2025 là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. Quy trình nhân sự bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình 5 bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu.

Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 3132/QĐ-TU ngày 2-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở cấp mình.

Nhân sự nào không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dứt khoát không đưa vào giới thiệu, kể cả tái cử. Về cơ cấu cấp ủy cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Bảo đảm đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số theo quy định. Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên, thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong thường trực cấp ủy.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới như thế nào?

Đồng chí Lại Thế Nguyên: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ, trên cơ sở đó siết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong từng khâu của công tác cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện khách quan, dân chủ, đúng quy định, chất lượng nguồn quy hoạch được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ đương chức, cán bộ trong quy hoạch được chú trọng. Đã bồi dưỡng 2.845 cán bộ dự nguồn ban chấp hành đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí các chức danh chủ chốt không phải là người địa phương tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ qua điều động, luân chuyển đã phát huy được phẩm chất, năng lực, ngày càng trưởng thành, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào vị trí cao hơn.

Với việc thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiện nay nguồn cán bộ trong quy hoạch tham gia cấp ủy các cấp khóa mới rất dồi dào, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn quy định.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những đánh giá chung qua công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp ở tỉnh ta hiện nay?

Đồng chí Lại Thế Nguyên: Sau hội nghị triển khai cấp tỉnh, các cấp ủy đã kịp thời quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đã thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các đơn vị có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Để nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống các chỉ tiêu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp xã (Công văn số 1504-CV/TU, ngày 28-11-2019); UBND tỉnh đã định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 (Văn bản số 1811/UBND-THKH, ngày 19-2-2020). Vì vậy, nhìn chung báo cáo chính trị của các đảng bộ được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chất lượng; đã cơ bản đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm ; xác định mục tiêu, phương hứng và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Tính đến hết ngày 14-5-2020, có 9.893 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (đạt 100%) đã tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022; đã có 512/1.478 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; có 74/74 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội điểm, đơn vị đại hội sớm nhất là Đảng bộ phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức ngày 9 và 10-2-2020.

Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trình bày dự thảo.

Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội của các đơn vị đã được các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo yêu cầu, quy định. Thời gian đại hội của các đơn vị hầu hết đối với cấp xã từ 1,5 ngày, đảng bộ cơ sở, chi bộ khác 1 ngày (kể cả thời gian đại hội trù bị). Công tác bầu cử cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, cơ bản bầu 1 lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, đúng định hướng; cấp ủy khóa mới đã đổi mới trên 1/3; tỷ lệ nữ, trẻ đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm, tạo khí thế thi đua, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trong toàn đảng bộ.

Tuy nhiên, qua tổ chức đại hội ở một số đơn vị cho thấy vẫn còn có những hạn chế, đó là: Một số đơn vị chuẩn bị báo cáo chính trị còn dài, mới tập trung chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết, mà chưa dành nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình đại hội thảo luận.

Phóng viên: Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng như kế hoạch, các cấp ủy cần lưu ý những vấn đề gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Lại Thế Nguyên: Để phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trước ngày 30-6-2020, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trước ngày 31-8-2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào tháng 10-2020, thời gian tới các cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Hai là, công tác nhân sự đại hội phải thực hiện đúng các bước quy trình theo quy định của Đảng, đảm bảo dân chủ, khách quan; chuẩn bị đủ số lượng, có sự đổi mới, tính kế thừa và cơ cấu hợp lý, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc phải đảm bảo theo quy định.

Ba là: Tập trung giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, nội bộ mất đoàn kết, cán bộ vi phạm kỷ luật, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình, không làm ảnh hưởng đến phong trào chung của địa phương, đơn vị.

Bốn là: Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ đại hội cấp cơ sở, đại hội cấp huyện và tương đương theo kế hoạch. Đối với 2 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện là Đảng bộ TP Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Quan Sơn cần chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội điểm vào cuối tháng 5-2020 và đầu tháng 6-2020.

Năm là: Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy; xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác đối với cấp ủy viên và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Việt Linh (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]