(Baothanhhoa.vn) - Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thanh Hóa năm 2023 nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực trọng tâm và 4 giải pháp thực hiện.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5LDrXfhur3DueG7i3fDueG6veG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54buLd8O54bq94bqs4bulcOG6rOG6veG7reG7pXJ24bqn4bq94buZw7lBd8O64bq94buvanfDuuG6veG6tMO54bun4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4fhur3huqzhu6l3w7nhur08w7nDrXfDueG6vcOZecOtYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2Thu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7i3fDueG6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6veG7r2p3w7rhur3hurTDueG7p+G6veG6rOG7qXfDueG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63hur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6vXfhu6Hhuqjhur3huqThu7fhur1o4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94bqsw7J24bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDueG7qeG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6veG7r2p3w7rhur3hurTDueG7p+G6veG6rOG6pHh3w7rhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buv4burd8O54bq94bq+4bq64buZ4bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94bqsw7J24bq94bq+4buL4bq94buD4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tMO5w6zhurThur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu5XhuqzDueG6qHbhu5Phur3hu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6veG7lcO54bul4buVxqHhurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWfhu4Hhur/hurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buDZuG6v+G6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7h+G6v+G7gS/hu4HDquG7heG7leG7geG6v8Oq4buHw6rhu4XDquG6rGln4buBaeG7r8OqLeG6qHfhuqzhu6Xhuqzhu6/GoeG7leG6reG7seG6tMO64bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6u+G7ksOtd+G6vcO54buLd8O54bq94buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu4t3w7nhur3huqzhu6Vw4bqs4bq94but4bulcnbhuqfhur3hu5nDuUF3w7rhur3hu69qd8O64bq94bq0w7nhu6fhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6veG6rOG7qXfDueG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63hurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7Z+G7geG6v+G6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Nm4bq/4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O64buL4buC4bq94bq/Zy3hu4ct4buBw6rhu4Hhu4fhuqfhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63hur3hu5PDrXfhur3DueG7i3fDueG6veG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54buLd8O54bq94bqs4bulcOG6rOG6veG7reG7pXJ24bqn4bq94buZw7lBd8O64bq94buvanfDuuG6veG6tMO54bun4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkVkPhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5lEw63hur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54buLd8O54bq94bqs4bulcOG6rOG6veG7reG7pXJ24bqn4bq94buZw7lBd8O64bq94buvanfDuuG6veG6tMO54bun4bq94bqrPMOZPOG7rOG6p+G6veG7mOG7ri5i4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4fhur3hu6/hu4vhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5fDgXfDuuG6veG7k8OA4bqn4bq94buZeeG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhur3hu5nDrOG7meG6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bqn4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bqn4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tMO5w6zhurThur08w5k84bus4bqn4bq94buY4buuLuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5nDrOG7meG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6p+G6veG7l0XDreG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9PMOZPOG7rOG6p+G6veG7mOG7ri7hur3huqzhuqThurbhur3huqzDueG7i3fDueG6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG6rMOyduG6p+G6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7huG6qOG7guG7oXfhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhuqfhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bqn4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhuqfhur3DunnhurThur3hurTDueG7j3fhur3DueG6qOG7guG6veG7l8OAd8O64bqn4bq94bq0w7nDsnfhur3hu5PhuqDhuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq94buZeeG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhur3hu5nDrOG7meG6vXfDuuG6qMOBd+G6veG7r+G6uuG7meG6veG7l3Phur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3DuuG7pcOK4bq94bq+w4p3w7rhur3huqB34bq94buXxrB3w7nhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bqn4bq94bqsw7nhuqrhu5nhur3hu5fDtOG7guG6vcOC4bqow6zhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6tMO5Q+G7meG6vcO5w4Hhu6Xhur3hur7hu4vhur3huqxrd8O64bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur0t4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhuqfhur3hu5lEd8O64bq94buZQeG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6tMO5w713w7rhuqfhur3DrXfhur134buld8O54bqn4bq94buXw7Thu4Lhur124buJd8O54bq9w7l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5dB4bul4bq9d8O6eOG7ieG7peG6p+G6veG6rGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq94bq0w7nDvXfDuuG6veG7mcO5QXfDuuG6veG6rMO5w6124bq9d8O5xJB3w7rhuqfhur3hu69qd8O64bq94bq0w7nhu6fhuqfhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nhurrhu5nhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7pHfhuqzGoeG6pDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Ro4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94bqsw7J2Yy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mOG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9PMOZPOG7rOG6p+G6veG7mOG7ri7hur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6veG6rMO14bq04bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94bq+4buLeOG6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3huqzDsnbDomMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q8w7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7mcOs4buZ4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bqn4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tMO5w6zhurThur3huqzDucaheOG6veG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hurTDuUPhu5nhur3DucOB4bul4bq94bq+4buL4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94but4buld8O54bq94bqscOG6vS3hur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6p+G6veG6tMO54buNd+G6veG7l+G7jeG6qOG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOteOG6vXfDueG7jeG6rOG6veG7mcOs4buZ4bq9dkPhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhuqfhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq9LeG6veG7hmrhur3DucOA4bul4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4fhur3hu5dq4bq94buXReG6sOG7meG6vcOZ4buWV+G7lOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6vXfDusO5xrDhuq08w7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur3huqThu4vhur3huqZ4w6zhuqzhur3hur7hu4vhur3hu5PDrXfhur3DueG7i3fDueG6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4N34bq9w7rhu6XDrOG6p+G6veG7l8awd8O54bq9dsOJ4buZ4bq94but4buld8O54bq94bqscOG6vS3hur3hu61J4bq94bqsw7nhuqjDteG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bqn4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhuqfhur3hu5XGsOG7mcO54bq94bq+Q+G6veG7meG7uXfDuuG6veG7mcO9d+G6veG6rMO54bulcOG6qOG6vcO5eG7hu5nhur3hu5nDvXfhur3hu5nDucOBd8O64bq94buZw7nhu5t44bqn4bq9dsOy4bqo4bq94bqsw7nhuqjhu5F34bql4bq94bqm4bq8w63hur3hu5fhuqDhu6Xhuqfhur3hu5PhuqDhur3huqbhuqh3w7rhur3hu5fGsHfDueG6vXbDieG7meG6veG7mcO54bul4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZ4bu5d8O64bqn4bq94bqs4buL4bul4bq94bqmxKl34bq94buZ4bu5d8O64bqn4bq94buGxqHhur3hu5nhu7l3w7rhuqfhur3hu63DuXjDrHfhur3hu5nDueG7peG6p+G6veG7rcO5eMOsd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6tMO54bun4bq94bqm4bq84bq94buVQ3fDuuG6veG6rOG7i+G7peG6veG6psSpd+G6veG7meG7uXfDuuG6peG6veG7r8OteOG6veG7l8OAd8O64bqn4bq94buT4bul4buhd+G6veG7mcO5cOG6peG6vcOC4bqoxKl34bq94buv4buE4bqn4bq94bqm4bq84bq94buVQ3fDuuG6veG6rOG7i+G7peG6vXfDuuG6qOG7guG7oXfhuqfhur3hu5fhu43huqzhuqfhur3hu63DuXjDrHfDuuG6veG6psSpd+G6rSnhu6Vw4bqs4bq94buZw7lu4bqs4bq94butSOG6veG7r+G6qMO14bqs4bqn4bq94butSOG6veG7mUXDg3fDuuG6veG6rOG7i+G7peG6veG7mcO54bund8O54bqn4bq9d8O6w7J34bq94bqmw6zhu5nDueG6peG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7r+G7pXLhuqzhur3hu5nDrOG7meG6vcO64bulxKnhu6Xhur3hurTDucOs4bq04bq94buZw7lBd8O64bq94bqsw7nhu43huqzhur3huqzDueG6qOG6p+G6veG7mcO54bqo4buCc3fhur3DuuG7pcOs4bqn4bq94bqs4bqkQXfhur3huqzDueG6qHDhuqfhur3huqzDueG6qOG6vcO5w4Hhu6Xhur134bqw4bq94bqsw7nhuqhw4bql4bq94but4bulc3bhur3huqZ4w6zhuqzhur3hu5nDuW7huqzhur3hu5nDueG7n+G6veG7k8OA4bul4bq94buZw7nhu6Xhur13w7rDsnfhur3huqbDrOG7mcO54bq9d8O54buL4bq9d0XEguG7meG6reG6vS7DueG7jXfhur3hu5fhu43huqjhur3hu5nDsnfhur3hu5dB4bul4bq9d8O64bqow4F34bq94buv4bq64buZ4bq94buXc+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3hu5nEqeG7peG6veG7mcOs4buZw7nhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6psOs4buZw7nhur3huqzhu6Vxd+G6veG7r0XDg3fDuuG6p+G6veG7k8SpeOG6vcO54bulc3bhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6veG6rMO5xqF44bq9V8O6w7nGsOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG6pkHhur3hu4FnLVchLzw24bq94bq+4buL4bq9V8O6w7nGsOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG6pkHhur3hu4FoLVchLzw24bq94buZRMOt4bq9w5nDgOG7peG6vXfDusO5xrDhur084bqk4bqod8O64bq9RcODd8O64bq9Z+G6veG6q+G7rMO5ecOt4bq9N+G7pOG7pGLhuq0h4bqow6x34bq94bqs4bqk4bulcuG6rOG6vXfDuuG6qOG7guG7oXfhur3huqxs4buZ4bq94buZ4bu5d8O64bq94butw7nDreG7peG6p+G6vXbhu6V3w7nhur3hu5Phu4nhu5nDueG6veG6vuG7i+G6veG7guG7oeG6qOG6veG7meG7j+G6qOG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduG6veG6rOG6pOG7pXLhuqzhur3hu5dz4bqn4bq94buZw7lBd8O64bq94buvanfDuuG6veG6tMO54bun4bq9d8O6w63hu4Lhur3huqzhurjhur3hu63DucOy4bqo4bq94buGw6zhu5nhur3hu5fGsHfDueG6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6p+G6veG7l8SpduG6veG7k8SpeOG6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG6rMO5QXfDuuG6vXfDueG7jeG6rOG6veG6rOG6uOG6veG7rcO5w7Lhuqjhur3hu6/DteG6tOG6veG7leG6uuG6veG6rHjDrHfhur3hu5dwd+G6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG6tMO5w7J34bq94buT4bqg4bqn4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq9d8O6w7J34bq94bqmw6zhu5nDueG6vXfDueG7i+G6vXdFxILhu5nhuqXhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq9w7nhu4t3w7nhur3hu5nDueG7peG6vXfDusOyd+G6veG6psOs4buZw7nhur13w7nhu4vhur13RcSC4buZ4bq94buZw7lu4bqs4bq94buZw7nhu5/huqfhur3huqzhu6Vw4bqs4bq94but4bulcnbhuqfhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bql4bq94buZbOG6rOG6vcO64bulxKl24bq94buZw6zhu5nhur3hu63DuXjEqXfhur3hu5nDueG7peG6veG7mcO5RcOt4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqbhurrhur3hu5nhu4934bq94bqsw7nhu6Vw4bqs4bqt4bq9PMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6pOG7i+G6veG6pnjDrOG6rOG6veG6rHjhu4t34bq94buTw4Dhur3hu5nDrOG7meG6veG7rcO5eMSpd+G6veG7mcO54bul4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6vXfDuuG6qMOBd+G6vXfDusOyd+G6veG6psOs4buZw7nhur13w7nhu4vhur13RcSC4buZ4bq94buXcHfhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4fhur8t4bq/4buBLeG7gcOq4buB4buB4bq94buXc+G6vcO5ROG7guG6veG7k+G7teG6p+G6veG6rMO54bqo4bq9w7nDgeG7peG6veG6vnHhur13w7rDsnfhur3huqbDrOG7mcO54bq9d8O54buL4bq9d0XEguG7meG6veG7mcOs4buZ4bq94butw7l4xKl34bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6vXfDuuG6qMOBd+G6veG7rcO54bu5d8O64bq94buZeeG6vXfDueG6qOG6veG7meG7j+G6qOG6veG6puG6vOG6veG7lUN3w7rhur3DuXhu4buZ4bq9w4LhuqjDrOG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3DuuG7pcSp4bul4bq9d8O6w7J34bq94bqsw7nGoXjhur3DguG6qOG7guG6veG7l8awd8O54bqtPGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq94bq+QXfhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94buZ4bu5d8O64bql4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThuqfhur3hu5nDrOG7meG6vXfDuuG7i3fDueG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7r+G7pXLhuqzhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6p+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3hurTDucOs4bq04bq9w7rhu6XEqeG7peG6vXfDusOyd+G6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG6vkF34bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG7meG7uXfDuuG6p+G6veG7mXjhu6Xhur3hu5fDsuG7guG6veG7r+G7i+G6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3DueG7i3fDuuG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rOG6pHh3w7rhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6peG6veG6rMO14bq04bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94bqsw7nDrHjhur3DuuG6suG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhuqfhur3hur5FxIJ3w7rhur12bOG7meG6p+G6veG6rOG6pOG7oXfhur13w7rhuqjhu4Lhu6F34bq94bqsbOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6vXfhu4t44bq94buTw6134bq9w7nhu4t3w7nhuqfhur3hu5nhu43hurThur3hu5d54bq94bq0w7nEqeG7peG6veG6rMO5w6x44bq9w7rhurLhuqfhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9w7nhurDhurThur3hur5F4bqw4bqs4bq9w4LhuqjDrOG6veG6rMO5w7R24bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6p+G6veG7k8OseOG6veG7mcOseOG6veG7meG7jeG6tOG6veG6rOG6pOG7oXfhur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzhu6Vw4bq04bqt4bq9PGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3DuuG7pcOKw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhuqfhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhuqfhur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6p+G6veG7k8SpeOG6veG7l8SpduG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhuqfhur3huqzDueG6uuG7meG6veG7mcO54buN4bqs4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7huG6vOG6veG7r+G7hOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6vuG7pXLhu5nhuq3hu5bDtOG7guG6vXbhu4l3w7nhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7rcO5w63hu6Xhur3huqzDueG7peG6vcO54buLd8O54bq94buZeeG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhur3hu67huqjDteG6rOG6vSHhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq94bqs4buL4bul4bq94bqmxKl34bq94buZ4bu5d8O64bql4bq94bqk4buL4bq94bqmeMOs4bqs4bqn4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6veG6vmt34bq94buTxKl34bq9w4Lhuqjhu4Lhur3hu5fGsHfDueG6veG7mcO54bul4bq94bqs4bulcOG6rOG6veG6vuG7i+G6veG6rOG7iXjhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6veG6tMO5w6zhurThur3hu6/hu4Thur3hu5fDgXfDuuG6veG7k8OA4bqn4bq94bqsw7lBd8O64bq9d8O54buN4bqs4bqn4bq94bqsw7nhuqjDtXfhur3hu6/hurDhu6Xhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw4Phur3DguG6qMOtd+G6p+G6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhuqfhur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6rTxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6vcOC4bqoxKl34bq94buv4buE4bqn4bq94butw7nDreG7peG6veG6rMO5w6zhu5nhuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7l+G7jeG6rOG6veG7l8Ot4bul4bqn4bq94bqs4buL4bul4bq9d8O64bqo4buC4buhd+G6p+G6veG7rcO5eMOsd8O64bq94bqmxKl34bqt4bq9V8O64bqow4F34bq94buv4bq64buZ4bq94buX4buN4bqs4bq94buXw63hu6Xhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuqfhur3hu63DucOt4bul4bq94bqsw7nDrOG7meG6p+G6veG6puG6vOG6veG7lUN3w7rhur3hu5PEqXjhur3hu5fEqXbhur3huqzhu6Vw4bqs4bq94but4bulcnbhuqfhur3hu5Nxd+G6veG6vsOKd8O64bqn4bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7mcOteOG6vXfDueG7jeG6rOG6peG6veG7l8Os4bq04bq9w4l3w7rhur3hu4Lhu6Hhuqjhur3hu5nhu4/huqjhur3hu5fDtOG7guG6vXbhu4l3w7nhur3hu5nhu7l3w7rhur13w7rDueG7pXLhurThur3DuXjDrOG6p+G6vcO54bulcnfhur3hu5fhu4nhu6Xhur3DuXjDrOG6veG7meG7uXfDuuG6veG7k213w7rhur3hur7hu4vhur3huqB34bq94buXxrB3w7nhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6peG6veG7k8SpeOG6veG7l8SpduG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6tMO5w713w7rhuqfhur3DrXfhur134buld8O54bql4bq94buTxKl44bq94bq+cuG6vXbhu7nhu6Xhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq94bqsw7nhu6fhu5nDueG6vcOJd8O64bq94bq+xILhu6Xhur3hu5Phu6Vwd+G6veG7l+G6oOG7peG6veG7rcO54bun4bq9w7nDteG6qOG6reG7luG6oOG7peG6vXbEguG7peG6veG6vuG7i+G6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhur3hu5V4w613w7nhur13w7rDueG7pXLhurThur13w7nhu4vhur13RcSC4buZ4bqt4bq94buWw7Thu4Lhur124buJd8O54bq94buZw4Phur3hu5nhu43huqjhur3hu6/hu4nhu6Xhuqfhur3hu5nhuqDhur3hurTDueG7j3fhur3DuXnDreG6p+G6veG6rMO5eMOs4bul4bq94bq+QXfhuqXhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bq94buX4buP4bqo4bq94bqsReG6veG6vkF34bq9d8O54buL4bq9d0XEguG7meG6veG6rOG7ieG7peG6veG7lXjDrXfDueG6vXfDusO54bulcuG6tOG6rVfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6vXfDucO1d+G6veG6rMO5w4nhu5nhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq9d8O64buLd8O54bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7meG7uXfDuuG6veG7mcO5w4nhu5nhuqfhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buZw7nDieG7meG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5nDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq9w7nhu4t3w7nhur3hur7hu4vhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDueG7qeG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6p+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3hurTDucOs4bq04bq94bq+ceG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bqt4bq9PGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hurTDueG6oOG6veG7k+G7pXB34bqn4bq94bqs4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bq94buZxJB3w7rhur13w7lF4bq94bqsw7nDrXfDueG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq94but4bulc3bhur3huqzhuqTDreG6veG6vnHhur08w5k84bus4bqn4bq94buY4buuLuG6vcO6bHfhur3hur7EguG7peG6veG7mcOD4bq94buZw7lw4bq94butw7nGoXfhur3huqzDuUXhurZ3w7rhuqfhur3hu61I4bq94buv4bqow7Xhuqzhur3hu63GsOG6tOG6veG6rMO54bqu4bul4bq9d8O5bXbhur3huqzhu4l44bq94bqm4bq64bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6veG7k+G7pXB34bq94bqk4bu34bq9d+G7m+G6rOG6veG6vnHhur13w7nDtXfhur3huqzDucOJ4buZ4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6tuG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw4Phur3DguG6qMOtd+G6p+G6veG7l8ODd+G6veG6vsaw4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu6R34bqsxqHhuqQ84bul4bqs4buvxqHhurtk4buD4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tMO5w6zhurThur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bqn4bq94buZw7nhu6nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3huqzhu6Vw4bqs4bq94but4bulcnbhuqfhur3hu5nDuUF3w7rhur3hu69qd8O64bq94bq0w7nhu6djL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWc+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq9dkPhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhuqfhur3hu5nDueG7qeG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6p+G6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6veG7r2p3w7rhur3hurTDueG7p+G6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buH4bq94buZ4buPd+G6veG7k8OsduG6veG6psOs4bqs4bq94buZw6zhu5nhur13w7l5duG6vcO64bulxKnhu6Xhur3hurTDucOs4bq04bq9d+G7oeG6qOG6veG6rOG7ieG7peG6veG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzhuqB3w7rhur3huqzDuXPhur3hur5x4bq9PMOZPOG7rOG6p+G6veG7mOG7ri7hur3hu5lEw63hur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6tMO5ROG6veG6vuG7i+G6veG6rOG7qXfDueG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63hur3DuuG7pcOt4bul4bq94buXeOG7iXfhur3hu4HDquG7geG6vy3hu4HDquG7geG7heG6reG6vTzhuqR4d8O64bq94buXeeG6p+G6veG7meG7j3fhur3hu5nDueG6quG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG6vuG7i3jhur3hu5nDrOG7meG6vXfDuXl24bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tMO5w6zhurThur3huqbDreG6qOG6veG7l8Oy4buCw6I8a3fDuuG6veG7mUXhuq53w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bqn4bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bq94bq+ceG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bqt4bq9PMO5ROG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3hu5nDg+G6vcOC4bqow6134bqn4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bq94bqm4bq24bqn4bq9d8O64buLd8O54bql4bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vT7hu5JX4buU4bq94buZw6zhu5nhur3DueG6qOG7gnJ34bqn4bq94bqsw7nGsOG6veG7hmrhuqfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6tMO5QeG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hurTDueG7iXbhur3hur7hu6Xhur3DguG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6veG7mUTDreG6vXbFqXfDueG6p+G6veG7mXnhur3huqzhuqTDrOG7mcO54bq9d8O54bulcnbhur3hu5nDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3huqzDuUF3w7rhur13w7nhu43huqzhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur12Q+G7meG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6p+G6veG7mcO54bup4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq9PMOZPOG7rOG6p+G6veG7mOG7ri7hur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6veG6rMO5xqF44bq94buXxrB3w7nhur3DuUXEgnfDuuG6p+G6veG7mcO5ROG6veG6rOG6pEXDg3fDuuG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bq94bq+ceG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bqt4bq9N8Oy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94butcOG6vcO5eOG7ieG7mcO54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur12Q+G7meG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6p+G6veG7mcO54bup4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94bqs4bulcOG6rOG6veG7reG7pXJ24bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rOG6uHfDuuG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6veG7l0XhurDhu5nhur3DuuG7pcOteOG6veG6tMO5Q+G6veG6rOG6pMOs4buZw7nhuqfhur3huqzhuqR4d8O64bq94buXeeG6veG7meG7j3fhur3hurTDucOyd+G6veG7meG7uXfDuuG6p+G6veG6tMO5w7J34bq94buZ4buN4bq04bq94buZQ+G6veG6rMO5c+G6p+G6veG6pOG7t+G6veG6pOG7i3fDuuG6veG6rOG6pMOs4buZw7nhur13w7nhu6VyduG6veG7mUTDreG6veG6rOG6uHfDuuG6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhuqfhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bqn4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bqn4bq94bqs4bq4d8O64bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5nDucOJ4buZ4bqn4bq94bq+4bul4buhd+G6veG7mcO5w4nhu5nhuqfhur3Dumx34bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7reG7pXN24bq94bqs4bqkw63huqfhur3hu5fDrHfDueG6vcO64bulw6zhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu4bhuqjhu4Lhu6F34bqn4bq94buXxKl24bq94buTxKl44bq94bq+4bulcuG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5fhu4nhuqzhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7lsO04buC4bq9duG7iXfDueG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bqs4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bqn4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq9d8O5w7V34bq94bqsw7nDieG7meG6veG6vnHhur08w5k84bus4bqn4bq94buY4buuLuG6reG6veG7mMOs4buZ4bq94bqm4bq24bqn4bq94buTw6134bqn4bq9d8O64buLd8O54bqn4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3hu5nhu43hurThur3huqzhu6l3w7nhuqXhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhuqfhur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3huqbhurbhuqfhur3hu5PDrXfhuqfhur13w7rhu4t3w7nhuqXhur0+4buSV+G7lOG6veG7mcOs4buZ4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6p+G6veG6rMO5xrDhur3hu4Zq4bqn4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur3huqzhu6fhu5nDueG6veG7meG6uuG7meG6veG6tMO5QeG7peG6vcO54bqw4bq04bq94buZw7lu4bqs4bq94buZw7nhu5/hur3hur7EguG7peG6vV3hu4Lhur3hu5PDrXfhur1WPDwh4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq9LeG6veG7hmrhur3DucOA4bul4bqn4bq94buZw4Phur3DguG6qMOtd+G6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqs4buNd+G6p+G6veG7k8OseOG6veG7mcO54bun4bq94buXc+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rOG6qOG7guG7oXfhur3huqzhuqThuqjhu4Jxd+G6p+G6veG6vsO1d+G6veG7l8OAd8O64bq94bq+ceG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bq94buX4buJ4bqs4bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6veG7mcOteOG6reG6veG7rMaw4bq04bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq94buVRcODd8O64bqn4bq94butw7nGoXfhur3huqzDuUXhurZ3w7rhur13w7nDinfDuuG6vcO6RcODd8O64bq94buX4bulc3fhur3DucWpd8O54bq94bqs4bqkeHfDuuG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bql4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur3hu5Phu6Vyd+G6veG6tMO5w6zhurThur3hu5PEqXjhur3hur5y4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7meG6qHfDuuG6veG7meG7jeG6tOG6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3DueG7pXJ34bq94buvanfDuuG6veG6tMO54bun4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7mcOs4buZ4bq94buv4burd8O54bq94bq+4bq64buZ4bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l3nhur3huqzDteG6tOG6veG6rOG6pOG6qHfDuuG6veG6vuG7i3jhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buv4burd8O54bq94bq+4bq64buZw6Lhur3DguG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6vXfDusOyd+G6veG6psOs4buZw7nhur13w7nhu4vhur13RcSC4buZ4bql4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq94bq+QXfhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94buZ4bu5d8O64bql4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thuqfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq94bqs4buL4bul4bq94bqmxKl34bq94buZ4bu5d8O64bql4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thur3huqzhu4vhu6Xhur13w7rhuqjhu4Lhu6F34bqn4bq94butw7l4w6x3w7rhur3huqbEqXfhuqfhur3hu5du4buZ4bq94buT4bulcuG6rOG6veG7r+G7i+G6veG7l0Hhu6Xhur3hur7EguG7peG6veG7l+G7jeG6rOG6veG7l8Ot4bul4bql4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thur3hur5Bd+G6p+G6veG6rOG7i+G7peG6veG6psSpd+G6vXfDueG7i+G6vXdFxILhu5nhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94bqs4buJ4bul4bq94buVeMOtd8O54bq9d8O6w7nhu6Vy4bq04bql4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7k8OA4bq9dsOs4buC4bqn4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thur3hu6/DrXjhur3hu5fDgHfDuuG6p+G6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3hu6/DrXjhur3hu5fDgHfDuuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5bDtOG7guG6vXbhu4l3w7nhur3hur7hu4vhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3DueG7pXLhuqjhur3DguG6qMSp4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3huqzDucOtd8O54bq94bqs4bqkw63huqfhur3hu63hu6VzduG6veG6rOG6pMOt4bq94bq+4bulcuG7meG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94bq+4buL4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bql4bq94bqsw7nDrXfDueG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq94but4bulc3bhur3huqzhuqTDreG6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6vcOC4bqo4buC4bq94buXxrB3w7nhur3hu5lEw63hur3hurTDucOs4bq04bq94buv4bqow7Xhuqzhur3huqzhuqR4d8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu6/hu6t3w7nhur3hur7hurrhu5nhur3huqzDucaheOG6vcOC4bqo4buC4bq94buXxrB3w7nhur3hu5lEw63hur3hu67huqjDteG6rOG6vTzDmTzhu6zhuqfhur3hu5jhu64u4bq94bq+4buL4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7r+G6qMO14bqs4bq94buZw7nhuqjhu4Lhu6F34bq9d8O64buLd8O54bqt4bq94buYw6zhu5nhur3huqbhurbhuqfhur3hu5PDrXfhuqfhur13w7rhu4t3w7nhuqfhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG7reG7pXN24bq94bqs4bqkw63huqfhur3huqzDucOtd8O54bq94bqs4bqkw63hur3hu5lD4bq94bqsw7lz4bq94buv4bul4buhd+G6vcOC4bqow6134bq94buXcHfhur08w5k84bus4bqn4bq94buY4buuLuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q3xqF24bq94bqseOG7i3fhur3hu5PDgOG6vWPDreG6veG6rOG7peG6rOG7r8ahxIPhurvhu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7i3fDueG6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6veG7r2p3w7rhur3hurTDueG7p+G6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buH4bq94bqs4bupd8O54bq9PMO5w613w7nhur3DmXnDreG6u+G6vcO54bqkxqF1xIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buH4bq/4buBL+G7gcOq4buF4buV4buB4bq/w6rhu4dm4buHaeG6rGhmaeG7heG7r2kt4buV4bqsLeG6vuG7k+G7leG6rOG6tOG6rOG7h2nhu4Hhu4Phu4Hhur/hur/hu4Hhur8t4buH4bqt4bq04buVdeG6u+G6veG6rMOt4bqkw7rGoeG6rMSD4bq7X+G7k+G7r8Otd+G7reG6u+G6veG6pMah4buvxIPhurt3eHjhurTGoXfGoeG6pOG6u2Thu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7i3fDueG6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduG6p+G6veG7mcO5QXfDuuG6veG7r2p3w7rhur3hurTDueG7p+G6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buH4bq94bqs4bupd8O54bq9PMO5w613w7nhur3DmXnDrWMvw61k4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDjeG6qOG6rMO5eOG6pOG6u2Q8KWMv4bq0ZA==

TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]