(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện nội dung bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhu4LhuqpGw43hu4Thur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaTVnhu6Thur5Ww6Hhur7GoDThur574bumxajhur57xahSWeG7pOG6vsSpxKhZ4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buGw43EkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKReG6vsWp4bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5ZJcWo4bq+xqB9WeG7pOG6vuG7lEtZ4bq+4buk4bumxajhur5Z4bumOuG6vuG7pMWoNuG7iuG6vuG6uSXhur7hu7XFqFThu5bhur5XxKhY4bq+N8So4bq+4buN4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vsSpxKhZ4bq+w7l9PeG7luG6vjfEqOG6vuG6uSXhur7hu43hu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+4oCT4bq+xanhu6YxP1nhu6Thur7hu5TFqFnhu6bhur43xKjhur7hu7lM4bq+4bumJcWo4bq+4bu1xahUe+G6vsO14buKWOG6vjdT4bq+N8WoVOG7luG6vuG7mjHhu4rhur5Z4bukMTvFqOG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+4bu1xahUe+G6vsO14buKWOG6vuG7msWo4bq+V8SoWOG6vjfFqFThu5bhur57SsWo4bq+xKnEqFnhur7DuX094buW4bq+e+G7puG7nMOd4bq+4bq74bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4buWw5Uo4bq+KOG7puG7oijhur7hu5bhu6bDneG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+WTE64buW4bq+WeG7pMOdxKjFqOG6vuG7liDhu4rhur7EqcSoWeG6vsO5fT3hu5bhur5D4bq74bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bq/w7rhu6dE4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+xah74bucWCg8w50o4bqww4rFqFjhu4rhu6Thu5zDiuG6vj484buW4bqww4rDii9F4bq+xJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6cu4bq+4buN4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vuKAk+G6vsWp4bumMT9Z4buk4bq+4buUxahZ4bum4bq+N8So4bq+4bu5TOG6vuG7piXFqOG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buaTOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vnvFqFIo4bq+WeG7puG7kFnhur7hu5oxLOG7luG6vuG7guG6qkbDjeG7hOG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+ezzDnVnhu6Thur574buwWeG7puG6vuG7mk1Z4buk4bq+VsOh4bq+xqA04bq+e+G7psWo4bq+e8WoUlnhu6Thur7EqcSoWeG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hsON4bqq4bq+xKnFqFRZ4bq+Pj3hur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vns8UVnhur7hu5pM4bq+4bumw53EqFnhur574bumxahUWeG6vuG7piThur4+P+G6vuG7msOUYeG6vuG7miDhur43xKjhur5ZJSjhur43U+G6vns8fVnhu6Thur574buOWOG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+WeG7pMOdxKjFqOG6vlkxOuG7luG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7mltZ4buk4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDqjEs4buW4bq+4buUxahSe+G6qOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hsON4bq+KOG7psav4buK4bq+xKnEqFnhur7DuX094buW4bq+PlDhur57xahSKOG6vlnhu6bhu5BZ4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur7hu7XFqFR74bq+w7Xhu4pY4bq+V8SoWOG6vjfFqFThu5bhur57PMOdWeG7pOG6vlnhu6TEqFnhu6bhur4+S1nhur45fcOVe+G6vuG7luG7plLhur57SsOd4bq+N8So4bq+WeG7pMSoWeG7puG6vlnhu6Qx4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqrhur7DteG7pDE7xajhur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vuG7luG7suG6vlnhu6R9YVRZ4bq+N+G7tlnhu6Thur7hu5rFqOG6vlfEqFjhur43xahU4buW4bq+e0rFqOG6vsSpxKhZ4bq+w7l9PeG7luG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG6u+G7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vuG6v8O64bun4bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vlnhu6TEqFnhu6bhur4+S1nhur45fcOVe+G6vuG7luG7plLhur57SsOd4bq+KOG7pkvFqOG6vnvhu6bhu4pY4bq+xqA04bq+e+G7psWo4bq+e8WoUlnhu6Thur7EqcSoWeG6vns8UVnhur7hu6TFqMOVYeG6vkPhur/DuuG7py3FqcO0w7pqw7JE4bqq4bq+w6o9xajhur43OsWo4bq+WeG7pMSoWeG7puG6vlnhu6Qx4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur5Z4bukMTvFqOG6vlfhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+PuG7in3hur5W4bumxajhur574bumxajhur7hu5pKe+G6vnvFqFJZ4buk4bq+xKnEqFnhur57PFFZ4bq+WOG7iGHhur57xq9Z4bum4bqo4bq+4buUTnvhur7hu5R9JeG7luG6vijhu6ZLxajhur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bq+VsOg4bq+e+G7psWo4bq+e+G7imHhur5Z4buk4bumU+G6vjfEqOG6vuG7muG7iFnhu6bhur7hu6TFqOG7iOG6vllNWeG7pOG6vlc04buW4bq+xqDDneG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vlnhu6R9JFnhur5Z4bum4buOWeG6vlc04buW4bq+xKnEqFnhur7DuX094buW4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+e+G7puG7nMOd4bq+IGHhur4pfWFTWeG6vuG7liDhu4rhur7hurkl4bq+4bu1xahU4buW4bq+V8SoWOG6vjfEqOG6vuG7jeG7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur7EqcSoWeG6vsO5fT3hu5bhuqrhur7hurvhu6bhu7Dhur5Z4bumNlnhu6Thur5Z4bukMTvFqOG6vuG7mkp74bq+YVF94bq+4buWw5R94bq+KX3hu4rhur5Ww6Dhur574bumxajhur57xahSWeG7pOG6vsSpxKhZ4bq+Q+G7mj3FqOG6vjc6xajhur5Z4bukxKhZ4bum4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur7hu5bhu6ZS4bq+e0rDnUThur43xKjhur5Z4bumNlnhu6Thur5Z4bukMTvFqOG6vuG7mkp74bq+YVF94bq+4buWw5R94bq+ezzDnVnhu6Thur5Ww6Dhur574bumxajhur5WxahVWOG6vns84buK4bq+e+G7imHhur5Z4buk4bumU+G6vjfEqOG6vuG7muG7iFnhu6bhur7hu6TFqOG7iOG6vllNWeG7pOG6vlc04buW4bq+Q+G7mj3FqOG6vjc6xajhur5Z4bukxKhZ4bum4bq+WeG7pDHhur5Z4buk4bumxahUKEThur5YOsWo4bq+4buaIOG6vuG7msWoU33hur5WxahUWeG6vlklKOG6vuG7piThur4+P+G6vuG7mk1Z4buk4bq+VsOh4bq+xqA04bq+e31hVVnhur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bq+4bq74bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bq/w7rhu6fhuqrEkC8oRQ==

V.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]