(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 27-12-2018 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 3 do Sở Y tế chủ trì đã ra quân kiểm tra tình hình công tác bảo đảm ATTP theo kế hoạch được phân công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sX3huqbhuqfhu7nhu5vhur/huqDhuqdi4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p3Phu5vhu6vDusah4bqna+G7gcO54bqnbuG7gXXhuqfhuqjhu5PhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bq6JCThu7jhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxJOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p1PDtOG6p+G7m8O54bq/bOG7m+G6p8OA4bux4bqn4bqr4bqr4bqpL1Phu5otS0xO4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6q2Ut4bqp4bqrLeG6q+G6reG6qcOp4bqnbOG6sOG6u+G6p0vhurvDuuG6p0zhu5tw4bqnbuG6v8O54bqn4bqo4buR4bqnQeG6ouG7gcO64bqndEThuqfhuqjhu5PhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bq7w7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bu54bubxKl14bqnw6M+PeG6uiQk4bu4xIPhuqfhuqBww7rhu5vhuqfhuqjhu5HhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7m+G6u+G7neG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p2vhu4HDueG6p27hu4F14bqn4bq6JCThu7jhuqckw7ThuqDhuqfDmsah4bqiQ8O1w7rhuqdu4bq9w7rhuqdTw4nhuqfhu5rhu7Phu53huqfhuqjDquG6p1Thu5Xhuqfhu5vhu6/hu53huqd94bqiw63DuuG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6qeG6ucOg4bqnTsO5w6rDuuG6p3Phu53hu5l14bqn4bqgw4Hhurvhuqd04budw7XDuuG6p8O6xqHDqsO64bub4bqn4bq6JCThu7jhuqfDgOG7seG6p2Lhuqdtw7nhuqc94bu14bqnW+G6p+G6oMO04bqnbOG7m+G6sOG6p+G6oMOB4buf4bqnbuG7h+G6p8OB4bq74bqnQeG6osOtw7rhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p2vhu4HDueG6p27hu4F14bqn4bq6JCThu7jhuqfhuqDhu5tvw7nhuqdzw7Thuqfhu5vDueG6v2zhu5vhuqdu4bqy4buzbOG6p+G7ueG7m8Otw7rhuqds4burw7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TG/DuuG6oG/DgeG6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqVt4bqg4bub4bqidWvhuqfhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfEkeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdiYsSR4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqp4bq54bqtYi/huqnhuq1kbWPhuqnhuqnhuqll4bqpYuG6oMSR4bqp4bqt4bqrY3Thuq3huqFy4bu5xqE5w4E0YsOpZOG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlfeG6puG6p+G7ueG7m+G6v+G6oOG6p2LhuqdseOG6p8OA4bu14bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdr4buBw7nhuqdu4buBdeG6p+G6qOG7k+G6p8OA4budw7rhu5vhuqfhurokJOG7uOG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTsO5w6rDuuG6p3Phu53hu5l14bqn4bqgw4Hhurvhuqd04budw7XDuuG6p8O6xqHDqsO64bub4bqn4bq6JCThu7jhuqfDgOG7seG6p2Lhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqn4bqg4bq/4bud4bqndeG7r+G6oOG6p2x44bqnw4Dhu7XhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqck4bu44bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgcO5w7rGoeG6p27hu7PhuqDhuqfDusOqQ8Og4bqnbsO5w6rDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p3Phu53hu5l14bqn4bqgw4Hhurvhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqnbOG7m8Os4bu54bqn4bubw6rDuuG7m+G6p2zhur1s4bqnQeG6okPhuqdu4buhw7rhu5vhuqds4bqw4bq74bqn4bu54bub4bq94bu54bqndOG6ouG7ieG6oOG6p+G6qOG7keG6p+G6uiQk4bu44bqn4bqg4bq/4bud4bqnbOG6vWzhuqdseOG6p8OA4bu14bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnbOG7m8O04bqna+G7ncO0w7rDoOG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bubw6DhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p3Phu5vEqeG6ouG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu7nhu5vEqXXDoOG6p2zhu5vhurDhuqdDw7ThuqLhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqfhuqjDqsO54bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqndWfhuqDhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bu54bubxKl14bqnbuG6suG7s2zhuqfDgOG6puG6p23huq7Dusah4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p23hu6Hhu7nhuqckw7ThuqDhuqfDmsah4bqiQ8O1w7rhuqdu4bq9w7rhuqdTw4nhuqfhu5rhu7Phu53huqfhuqjDquG6p3Thu5Xhuqfhu5vhu6/hu53huqd94bqiw63DusOg4bqnw7rhu5vhurLhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqnxqDhu53DrEPhuqdu4buDw7rGoeG6p3NE4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vDoeG6p8ah4budw6xD4bqnbOG7m+G6tMO6xqHhuqfDuuG7m+G7icO64bqnbuG6sOG6p27hu53hu5HhuqLhuqdz4bud4buTw7rhuqfhurokJOG7uMOh4bqnxqHhu53DrEPhuqdC4bq9bOG6p8O64bub4buJw7rhuqdu4buH4bqnbOG7ieG7ueG6p8O64bub4buJ4bqg4bqnc+G7ncO0w7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqn4bq6JCThu7jDoeG6p+G7m+G7reG6p8OAeOG6p2zhu6vDusah4bqna+G7seG6p+G6oOG7ncO14bqi4bqnbOG7m+G6osSpw7rDoOG6p8O64bub4buHw7rhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhu5vhu6XhurvDoeG6p0HhuqLhu53huqdu4buhw7rhu5vhuqfhuqjhu5HhuqfDuuG7m+G7h8O64bqndeG6vWzDoOG6p2vhurvDueG6p8ah4bul4bud4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdcOh4bqnQeG6okPhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqnbOG7m8O04bqna+G7ncO0w7rDoOG6p27hu6XDusah4bqnxqHhu6Xhu53huqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bu54bubxKl14bqh4bqh4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUDhuqLhurvhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqn4bq54bqnbHjhuqfDgOG7teG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6pyThu7jhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6XhurvhuqfhuqjDquG6p2zhur1s4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnVOG6u8O6xqHhuqdM4bub4bq9w7rhu5vDoOG6p0DhuqLhu4HDusah4bqnfeG6snjDusahw6Dhuqfhu5rDquG6pyTDgeG6osO6xqHhuqduw7nDqsO64bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqow6rhuqdC4bqm4bqn4bu54bub4bq/4bqg4bqn4bqo4bud4bqn4bu54bub4bq/deG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfhuqjhu5HhuqfhurokJOG7uOG6p+G6oOG6v+G7neG6p2LhuqdseOG6p8OA4bu14bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdr4buBw7nhuqdu4buBdeG6p+G6qHnhu53huqfDgOG7seG6p+G6oOG7neG7kcO64bqn4bqrY+G6oeG6reG6reG6reG6oeG6reG6reG6reG6p27hu63Dusah4bqh4bqnTOG6ruG6p+G6oOG7m+G7mcOg4bqnQuG6puG6p+G7ueG7m+G6v+G6oOG6p0zhu6vDusah4bqnJEPhuqdM4bu44bqnJOG7m+G6pGzhuqfhu7nhu5vEqXXhuqdC4bqiw6zhuqDhuqdz4bubxKnhuqLhuqfhu5rDquG6pyTDgeG6osO6xqHhuqfDo+G6oOG7neG7meG6ouG6p3Phu5vhuqLhuqfhuqnDoOG6p+G6oOG7m+G7oeG6p+G6oMOBw6zDuuG6p+G7msOq4bqnJMOB4bqiw7rGocSD4bqnw6nhuqHhuq3huq3huq3huqHhuq3huq3huq3huqdu4butw7rGoeG6p23DueG6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oOG6p2zhu7HDusah4bqnw4Hhu4fDuuG7m+G6p+G6tOG6p27FqcO6xqHhuqfDuuG6snlsw6HhuqdC4bqm4bqn4bu54bub4bq/4bqg4bqnTOG7q8O6xqHhuqfhuqBD4bqnJMOa4bua4bua4bqnJOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7neG6p+G6qMOq4bqnTeG7oWzhu5vhuqfhuqjhuq7huqfhu5rhu4Hhu53huqdA4bqi4bq7w7rhuqfDo0Lhu4fhuqdA4bqi4buBw7rGoeG6p8Oa4budw7rhu5vDoOG6p0DhuqLhu4HDusah4bqnfeG6snjDusahxIPhuqfhuqnhuqvhuqHhuq3huq3huq3huqHhuq3huq3huq3huqdu4butw7rGoeG6p23DueG6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqna+G7gcO54bqnQeG6ouG7gcO64bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnbuG7i0Phuqdu4bqw4bqnxqHhu53hur3huqdz4buT4bqn4bqg4bubb8O54bqnQeG6okPhuqdu4buhw7rhu5vDoeG6p0Lhuqbhuqfhu7nhu5vhur/huqDhuqfDmuG7m8Oq4bqn4bubw6rDusah4bqn4buaw7nDqsO6xqHhuqdV4bq74bud4bqnw6NC4buH4bqnTuG7rcO6xqHhuqdU4bqyeMO6xqHDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p1ThurvDusah4bqnTOG7m+G6vcO64bubxIPhuqdj4bqh4bqt4bqt4bqt4bqh4bqt4bqt4bqt4bqnbuG7rcO6xqHhuqdtw7nhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p27Dg8O6xqHhuqdB4bqiQ+G6p27hu6HDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqd04bqi4buJ4bqg4bqn4bqo4buR4bqndOG6suG6ouG6p3Vq4bqi4bqn4bqg4bub4bq0bOG6p+G7g8O64bqn4bqg4bubb8O54bqnQeG6okPhuqdu4buhw7rhu5vhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOBw7nDusah4bqnQeG6ouG6veG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq7w6Dhuqds4bq9bOG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqjhu53DtcO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqduw7nDqsO64bqnbOG7p8O64bqnc8O04bqg4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqg4bqiQ8O1w7rhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDusOg4bqn4bu54bubduG6p2vhu53DtMO64bqnbOG6vWzhuqdB4bqiQ+G6p27hu6HDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqd04bqi4buJ4bqg4bqn4bqo4buR4bqna+G7gcO54bqnbuG7gXXhuqc+PeG6uiQk4bu44bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDgOG7gcO64bqnQuG6osOs4bqgw6Dhuqdz4budw7rhu5vhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p2zhu5vDueG6p2x44bqnw4Dhu7XhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurEk4bur4bqn4buaw6rhuq8v4bu54bqx

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]