(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-6, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo các phương án thực hiện Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình +18,5 lên +20,36 m.
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJirhurEm4bumw6JoIeG7p+G6pcahIeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkh4bqz4bq9IeG6s8OgaSHGoTHhur0h4bq14buBaeG6uyHhurdxIWfhu4tp4bq5IeG6u20hxajhuqtpIUjhu60hKi/hurEmKi/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4mSeG6uTLFqSFbLVtAIeG6tW1p4bq5IeG6t+G6u8OqIUfhuqsh4bq0cuG6tyHhurjhur0waeG6uUAhxqDhu4dp4bq7IeG7ocWpIcO54bq94bqraUAh4buS4bq7w6wh4bq24bq74buhIcah4buB4bq34bq7IeG7muG6sEnhurIhxqHhu4dp4bq7IeG6tTUh4bq34bq74buhIcah4buV4bq/IeG6u27hur0haeG6ueG6u+G7gSFp4bq54bq7w6Ih4bqxMcOtIeG6tzHDrSHhurcx4bq3IeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkhxqHhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIeG6snQhMWkh4bqz4bq9IeG6s8OgaSHGoTHhur0h4bq14buBaeG6uyHhurdxIWfhu4tp4bq5IeG6u20hxajhuqtpIUjhu60hxqFzIeG6tzDDrSHGoeG7leG6v2nhurshKykiQH0hZ+G6q2khKzwoQD5bIWgjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IX08IOG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPDw8Pi8pIF3hurMpKVsoWzw+xqEgIFs+KWcoI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVc8Wz4uITBnxqFXLuG7psOiaCHhu6fhuqXGoSHhu5Phurtxw7Jp4bq5ITFpIeG6s+G6vSHhurPDoGkhxqEx4bq9IeG6teG7gWnhursh4bq3cSFn4buLaeG6uSHhurttIcWo4bqraSFI4butLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy59PCAuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibhurRtaeG6uSHhurfhurvDqiFH4bqrIeG6tHLhurch4bq44bq9MGnhurlAIcag4buHaeG6uyHhu6HFqSHDueG6veG6q2lAIeG7kuG6u8OsIeG6tuG6u+G7oSHGoeG7geG6t+G6uyHhu5rhurBJ4bqyIcah4buHaeG6uyHhurfhurvhu6EhxqHhu5Xhur8h4bq7buG6vSFp4bq54bq74buBIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6snQh4bq7buG6vSFp4bq54bq74buBIeG6t8OsIeG6tTPhur0h4bqz4bq9ZGkh4bq3MeG6tyHhu5fDtEAh4bqxMGlAIWnhurkyaeG6uyHhurfhuqHhu5MhxqHhu4dp4bq7IWfhur3huqtpIeG7meG7mzBp4bu4IeG6u+G7m8WpZGkhSWtp4bq5IeG6tmxp4bq5QCFJ4bq7cSHGoOG6uzBp4bq7IcO5MiHGoeG6u+G7gSHhu6c1IUnhurnhurvhur0h4buWw7JpIS0hZzIh4bq3MeG6tyHhurXhu4EwIeG7k+G6u3HDsmnhurkhNGnhursh4bq7ccO0aeG6uSHhurfhu6EwIeG6s3QhMWnhu7gh4bq6buG6vSFG4bq7w60wIeG6u+G7ieG6tyHGoOG6u+G7ocWpIWfDteG6vSHGoOG6uzBp4bq7IeG6usOsMEAh4bq2a2nhurkhxqHFqSHGoEnhurrhurohSG7GoSHGoeG6uzJp4bq7IcO54bq94bqraSHhu5ZraeG6uSHhurbhurvhu5sjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IX0+IuG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPDw8Pi8pIF3hurMpKVsoWzxdxqEpPCIiW2coI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVddKTwuITBnxqFXLuG7psOiaCHhu6fhuqXGoSHhu5Phurtxw7Jp4bq5ITFpIeG6s+G6vSHhurPDoGkhxqEx4bq9IeG6teG7gWnhursh4bq3cSFn4buLaeG6uSHhurttIcWo4bqraSFI4butLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigoLiHhurvDouG6veG6ueG6u8ahVy59PiIuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLibGoMOtMmkh4bq3NGnhursh4bq7buG6vSFp4bq54bq74buBIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkk2aCE8KCl9QCHGoeG6u3Thurch4bq74bq9ZGkhxrAhZuG6vWJpIeG6t+G6u+G7hyHhurUzw60h4bq34buhMCHhurbhurvhu6EhxqHhu4Hhurfhursh4bua4bqwSeG6siHGoeG7h2nhurshw7ljIcO54bq9ZOG6tyHGocOq4bq34bq7IWlx4buN4bq3IeG6u20hxajhuqtpIUjhu61AIeG7lsO0IUlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHDuTIh4buS4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWlraeG6uSHGoeG6u2tpIeG6tTUhZ8Oj4buTIeG6s3QhMWkh4bqz4bq9IeG6s8OgaSHGoTHhur0h4bq14buBaeG6uyHhurdxIWfhu4tp4bq5IeG6u20hxqFzIeG6tzDDrSHGoeG7leG6v2nhurshKykiQCIhaCFn4bqraSHhurcww60hxqHhu5Xhur9p4bq7ITwoQD5bIWghw7nhu43hur0hxqFvaeG6uSHDuWxpIeG6tXHDteG6tyHhu5Phurvhuqsh4bqz4bubxalkxqEh4bq7w7JpITwgKEAgIcah4buxIeG6tW1p4bq5IyHhurJ0ITFpIeG6s8OtIeG7lsO0IUlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHDuTIh4buS4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWlraeG6uSHGoeG6u2tpIWcyaCHhurfhurvhu6Eh4bq14bqj4bubIcahcUAh4bq1ccO14bq3Icah4buV4bq9xJFpIWbhursw4bq9Icah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaSHGoeG7leG6q2kh4bq14buBMCHhurEyaSF7IeG7pzXhu7YhxqDhurswaeG6uyHGoMOgaSHDuTIhxqDhurswaeG6uyFG4bupISRJ4bq7cSHGoOG6uzBp4bq7JeG7uCHhu5Lhurvhu50h4buWw7JpISTGoOG7g2nhursh4bq44bq9MEAhaTDFqSFnMiHGoeG6u+G7gSHhu6c1IUnhurnhurvhur0h4buWw7JpJeG7uCHFqOG6q2khSOG7rSEkSWtp4bq5IeG6tmxp4bq5JSMh4bqydCExaSHhurEww60h4bq5bWghPCHhurvDteG7kyHhu5PhurvhuqNpQCHGoeG7lcOtaeG6uSHhurXDrCHhurvDteG7kyHhu5PhurvhuqNpIeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurnhu7Yh4bq04bqj4bubIcahcSEpWyHGoeG7m8WpYmkh4bq1ceG7j2nhurkh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkhaWtp4bq5Icah4bq7a2kh4bq3w6wh4bq34bq74bq9Y+G7myHhurMy4bq9ISlbQCl9PCFmaEAhxqFvaeG6uSFocuG6tyHhurXhuqPhu5shxqFxIXsgQClbfSHGoeG7sSHhurVtaeG6uSMh4bq24buLaSFnM+G6vSFnMiHhurvDteG7kyHhu5PhurvhuqNpIeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7w6xp4bq5IWg5xqEh4bqxOGnhurlAIeG7l+G6qSHhurFt4bq9Icah4bq7ceG7j2nhurlAIeG6u8OzIcah4buVw7Uhb2kh4bq14buBaeG6uyHhurfhu5tu4bq3IeG7l2xp4bq5IeG6t+G6u8OtISA8PCHhurtuIeG6s8OgaSMh4buWMOG7myHhurXDrEAh4bq7w7Xhu5Mh4buT4bq74bqjaSHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5ISlbIcah4bubxaliaSHhurVx4buPaeG6uSHhurnhur0ww60hxqHhurtraeG6uSHhurU1IeG6u8OtMmkhxqHhursyaeG6uyHDuTIh4bq1cTAhw7kyw60h4buXdSHhurPhu59p4bq5QCHhurVxw7Xhurch4buZ4bubxalixqEhxqHDrTFpIcO5MsOtIeG6t+G7m2zhur0haTZoITwoPCkjIeG7lOG6veG6q2nhurkh4bq7w7Xhu5Mh4buT4bq74bqjaSHhurnhur004bq9IeG7k+G6u8OsaeG6uSFoOcahIeG6sThp4bq5IcO5MiHhurPhur0h4bqzw6BpIcahMeG6vSHhurXhu4Fp4bq7IeG6t3FAIeG6s8OtIeG6t8OsIWnhurvhur1j4bubIcO5ceG7jWnhurkhaDfhurchaeG6q2khaOG7jeG6vSHhurNzaeG6uSHDtCHDueG6vWThurchZuG6vcSRaCFm4bqrIcahMuG6vSHhu5c0aUAh4bq1w60h4bq1M+G6tyHDuTIhaG7GoSHhu5dsIWbhurvDoOG7myHGoeG6u+G7oSHGoeG7n+G6tyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfXsp4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PDw+LykgXeG6sykpWygoe33GoT4gfVtdZygj4buF4buT4bq54bu04buVV1soIC4hMGfGoVcu4bumw6JoIeG7p+G6pcahIeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkh4bqz4bq9IeG6s8OgaSHGoTHhur0h4bq14buBaeG6uyHhurdxIWfhu4tp4bq5IeG6u20hxajhuqtpIUjhu60uIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLn17KS4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJuG6tDPhur0h4bqz4bq9ZGkhZzVp4bq7IeG6tTPDrSHhu5bDtCFJa2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mhw7kyIeG7kuG6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFpa2nhurkhxqHhurtraSHhurExw60h4bq3McOtIeG6tzHhurch4buT4bq7ccOyaeG6uSExaSFn4bq94bqraSHhu5nhu5swaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurRiaSFpMMWpQCHhu5cw4bubIX0haTZoIeG6t+G6u3EwIcah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaUAh4bq1w7JpIeG6ueG6vTEh4bqxbeG6vSHGoeG6u3Hhu49p4bq5IeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7w6xp4bq5IWg5xqEh4bqxOGnhurkh4bqzdCFm4bq9Ymkh4bq1NSHGoTZp4bq5ITxAPiFn4bqjaSFocuG6tyHhu5Phurvhuqsh4bqz4bubxalkxqEh4bq7w7JpIXsgfSHGoeG7sSHhurVtaeG6uSHDuTLDrSFpNmghPCgpXSMhxqDhu5XDrWnhurkhZuG6u+G6vSHhurXDrEAh4bq64bq0SeG6siHGoeG7h2nhursh4bq1NSHhurEwaSHhursyaeG6uyFmYiHhurvDrTPhurfhursh4bq14bqj4bubIcahcSHhurdraeG6uSHGoeG7leG7m2nhurkh4bq7M2khw7lsaSFp4bq5w6BpIeG7lzHhurfhurshSeG6uzIhaXHhu43hurch4bq54bq9MOG6vSHhurXDrTNpITwoPCkhLSE8KDx9QCHhurN0IWbhur1iaSHhu5PhurvDoGkh4bqxbyHhurfhurvDrSHhurJ0ITFpIWkyxakhZuG6u8OtNGnhurkhKSgoIcah4buxIeG6tW1p4bq5QCFm4bq7a2nhurkh4bqxNMOtIeG6tTRoIcO5bGkh4bq1xJEhxqHhu5Xhur3EkWkhZuG6uzDhur0hxqHhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG6t2cw4buX4buXVy7hur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiEiKCjhu5Phu6fhu7gh4bq7w6Lhur3hurnhurvGoeG7tiF9KTzhu5Phu6fhu7guIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8PD4vKX1b4bqzKSl7e317W8ahKV0iPmcpKC3hur1o4bq5LSkiIiIj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy7hu6bDomgh4bun4bqlxqEh4buT4bq7ccOyaeG6uSExaSHhurPhur0h4bqzw6BpIcahMeG6vSHhurXhu4Fp4bq7IeG6t3EhZ+G7i2nhurkh4bq7bSHFqOG6q2khSOG7rS4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLiIoKC4h4bq7w6Lhur3hurnhurvGoVcufSk8LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bq24bq74bubxanhuqtpIeG6ueG6vTAhxqHhurvhu6HFqSFnw7Xhur0h4bq6buG6vSFG4bq7w60wIeG6u+G7ieG6tyHGoOG6u+G7ocWpIWfDteG6vSHGoOG6uzBp4bq7IeG6usOsMCHhu5PhursxxqEh4bqx4bq9xJHhu5shxrAhZuG6vWJpIcahM+G6vSHhurtu4bq9IWnhurnhurvhu4EjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqAz4bq9IeG6u27hur0haeG6ueG6u+G7gUAh4bq1M+G6vSHhurPhur1kaSHhu5bDtCFJa2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mhw7kyIeG7kuG6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFpa2nhurkhxqHhurtraSHhurVjIWnhurnhurvhu4EhxqHhu4dp4bq7IeG7p8OiaCHhu6fhuqXGoSHhurFvIeG7l+G7m2nhurkhw7lsaSHhurfhurvDrSHGoeG6u3Thurch4bq74bq9ZGkh4buT4bq74bqjaSHhurN0ITFpIeG6t+G7i2khZzPhur3hu7gh4bq1bWnhurkhxqHhurvhu4/hur0h4bq1cTAh4buVMCE+IeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkhxqHhu5Xhur3EkWkhZuG6uzDhur0jIcag4buVw61p4bq5IeG6tcOsQCHhu5Phurtxw7Jp4bq5ITFpISkh4bq3Nmkh4bq3ciHDuTLDrSHhu5jhu5vFqWLGoSHhurXhu4Fp4bq7IeG7l2whe30pfSFp4bq5MsWpITx7LSkpLTwoKV0h4bq34buhMCHhurbhurvhu6EhxqHhu4Hhurfhursh4bua4bqwSeG6siHGoeG7h2nhurshw7ljIeG7k+G6u+G6qyHhurPhu5vFqWTGoSHhurN0ITFpIeG6s+G6vSHhurPDoGkhxqEx4bq9IeG6teG7gWnhursh4bq3cSFn4buLaeG6uSHhurttIcWo4bqraSFI4butIcahcyHhurcww60hxqHhu5Xhur9p4bq7ISspIiN9KCFoIeG6tWJpIeG6tzDDrSHGoeG7leG6v2nhurshKyE8KCM+WyFoIyHhu5Lhurtxw7Jp4bq5ITFpITwhw7kyIeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkhPiFnMiHGoeG6u3Thurch4bq74bq9ZGkhxqHhurvDosOtIeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7MeG7kyHhurdraeG6uSHGoeG7leG6v2nhurshaeG6u3Hhu7YhScOgaeG6uSFocuG6tyHGocOq4bq34bq7IWlx4buN4bq3IWfhu4tp4bq5IeG6u21AIWkzw60hw7nhuqXGoSHGoTZp4bq5IeG6s+G7m2nhurkhxqHDquG6t+G6uyHhurfhurtyMOKApiHGoOG7leG6q2kh4bq3w7Ih4buXw7Qh4bq1w6xAIeG6tzHhurch4bq1M+G6vSHhurHhur3EkeG7myHGocOj4buTIcah4buV4bubaeG6uSHGoeG6uzTDrSFn4bubw6NpQCHhu5PhurvDoGkhxqHDquG6t+G6u0Ah4bq1MWnhursh4bq54bq9MSFx4bubQCFp4bq7ccO14bq3IeG6teG6vcSRaCHhurfhu6EwIcahc2nhurkh4buT4bq7ccOyaeG6uSExaUAh4bq1xJEh4bq3w6whxqHhurvEkSFndDAh4bq34bq74buJaSHhu5Phurtxw7Jp4bq5ITFpIcahbOG6vSFx4bubIcah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhIigo4buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfT4+4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PDw+LykgXeG6sykpWyg+KVvGoSAoICB7Zygj4buF4buT4bq54bu04buVV31bfS4hMGfGoVcu4bumw6JoIeG7p+G6pcahIeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkh4bqz4bq9IeG6s8OgaSHGoTHhur0h4bq14buBaeG6uyHhurdxIWfhu4tp4bq5IeG6u20hxajhuqtpIUjhu60uIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLn0+Pi4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJuG6tDPhur0h4bqz4bq9ZGkhZzVp4bq7IeG6tTPDrSHhu5rhurBJ4bqyIeG6u+G7m8WpZGkhSWtp4bq5IeG6tmxp4bq5Icah4bq7MGgh4buT4bq7McahIeG6seG6vcSR4bubIcahM+G6vSHhurtu4bq9IWnhurnhurvhu4EjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4buS4bq7McahIeG6seG6vcSR4bubIWZixqEhZ+G7m8OjaSHhurtu4bq9IWnhurnhurvhu4FAIeG6tW1p4bq5IeG6t+G6u8OqIeG7kuG6u8OsIeG6tuG6u+G7oSHGoeG7geG6t+G6uyHhu5rhurBJ4bqyIcah4buHaeG6uyFH4bqrIeG6tHLhurch4bq44bq9MGnhurkh4bq34bq7w60h4buVOGnhurlAIWnDoGnhurkh4bqz4bubaeG6uSHGocOq4bq34bq7IeG6t+G6u3IwIeG6t+G7oTAh4bq7bSHFqOG6q2khSOG7rSHhurfhurvDqmnhurshZzIhw7nhuqFpIeG6tWMh4bqxNMOtIeG6tTRoITBpIWnhur1p4bq7IWnhurnhu5ttaSFpceG7jeG6tyHhurfhurvDrSHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSHDuTIh4buX4bq9aeG6uyHhurvDrTPGoSHhurfhurvDrSHhurcx4bq3IeG6teG7gTAh4buT4bq7ccOyaeG6uSHDueG7o2nhurkh4bq7MyHhurPhu5sh4bq3cGnhurkhaeG6u3EhaeG6ueG7m21pIWlx4buN4bq3IeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahIeG6t+G6u8OtIUbhurvhu5shRuG6vWnhurshxqFiIUnhurnhurvhur0h4buWw7JpIWfDoOG7myHhurMy4bq9Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6tG1p4bq5IeG6t+G6u8OqIeG6tTFp4bq7IeG6ueG6vTEh4bq3MMOtIeG7lsO0IUlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHDuTIh4buS4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWlraeG6uSHGoeG6u2tpIeG6tTUh4bq3w6whaeG6u8O6aeG6uSFp4bq54bq74bq94bqraSHhurdy4bubQCHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5IcO5MiHhurVjIeG7p+G7m+G6ocahIeG6tzHhurch4buT4bq7ccOyaeG6uSExaeG7uCHhurUz4bq9IeG6s+G6vWRpIeG6tzHhurch4buXw7RAIWnhurkyaeG6u0Ah4bq1w7JpIcO54buBIeG6tTUh4bq3w6whaeG6u+G6vWPhu5shxrAhZuG6vWJpIeG7leG6ocahIeG7pzHhurch4bq1MWnhurlAIWnhuqvhu5sh4bq1ccO14bq3IeG7meG7mzBpIeG6teG6vcSRaCHhurfhu6EwIeG6tcOyaSHDueG7gSFo4bq/aeG6uyHDuWMhw7nhuqFpIeG6tWMh4bq34bq74bubaeG6uSHhurfhu6EwIcah4buHaeG6uyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq94bq2w6JpxqHDouG7lS4h4buXxqHFqWfDolcu4bul4bq94bqzxqHhurvhu7YhXVs84buT4bun4bu4IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqHhu7YhfSgi4buT4bun4bu4LiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88PDw+LykgXeG6sykpWyh7fSjGoSl9PFtbZygj4buF4buT4bq54bu04buVVykiPi4hMGfGoVcu4bumw6JoIeG7p+G6pcahIeG7k+G6u3HDsmnhurkhMWkh4bqz4bq9IeG6s8OgaSHGoTHhur0h4bq14buBaeG6uyHhurdxIWfhu4tp4bq5IeG6u20hxajhuqtpIUjhu60uIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy5dWzwuIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLn0oIi4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurYw4buTxqHhur3DrWkuJuG6tG1p4bq5IeG6t+G6u8OqIeG7kuG6u8OsIeG6tuG6u+G7oSHGoeG7geG6t+G6uyHhu5rhurBJ4bqyIcah4buHaeG6uyFH4bqrIeG6tHLhurch4bq44bq9MGnhurkh4buT4bq7McahIeG6seG6vcSR4bubIWZixqEhZ+G7m8OjaSHhurtu4bq9IWnhurnhurvhu4EjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhu5XhuqtpIeG6t8OyIeG7l8O0IeG6tzHhurchxrAhZuG6vWJpIeG6tcOsaeG6uSHhurnDrOG7k0Ah4bq1bWnhurkh4bq34bq7w6oh4buS4bq7w6wh4bq24bq74buhIcah4buB4bq34bq7IeG7muG6sEnhurIhxqHhu4dp4bq7IeG6ueG6vTDDrSHhu5bDtCFJa2nhurkhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mhw7kyIeG7kuG6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFpa2nhurkhxqHhurtraSHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSEpKCFp4bq5MsWpQCHGoeG7leG6q2kh4bq3w7Ih4buXw7Qh4bq3MeG6tyHGsCFm4bq9Ymkh4bq1w6xp4bq5IeG6ucOs4buTQCHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5/hurch4bq7w60yaSHGoeG6u+G6vWRpIeG6sTHDrSHhurcxw60h4bq1xJEh4bua4bqwSeG6siHGoeG7h2nhursh4bun4bq9aSHGsCFm4bq9Ymkh4bq64bq0SeG6siHGoeG7h2nhurshw7kyIcag4bq7ceG7j2nhurkhxqHhu5V04bq3Icag4buHaeG6uyHhu6HFqSHhu6fDomgh4bun4bqlxqEjIcag4buVw61p4bq5IeG6tcOsQCHhu5Phurtxw7Jp4bq5ITFpISkh4bq34bqjaSHGocOqaeG6uyHhurXhu51p4bq5QCHGocOqaeG6uyHhurXhu6Eh4bq34bq74bq9IeG7k+G6u8OqIcO5YyHhurFt4bq9Icah4bq7ceG7j2nhurkh4bq54bq9NOG6vSHhu5PhurvDrGnhurkhaDnGoSHhurE4aeG6uUAh4bq7w7MhxqHhu5XDtUAhxqEx4bq9IeG6teG7gWnhursh4bq3cSHGoeG6u8Oiw60h4buY4bubxalixqEh4bq14buBaeG6uyHhu5Phurvhuqsh4bqz4bubxalkxqEjIcOZ4buN4bq9IeG6tzHhurch4buT4bq7ccOyaeG6uSExaSHGoeG6u3Thurch4bq74bq9ZGkh4bqxOGnhurkh4bq54bq9NOG6vSHhu5Phursx4buTIeG6t2tp4bq5Icah4buV4bq/aeG6u0Ah4bq34bqjaSFndDAh4bq34bq74buJaSHhurHhur1kaSHhu5Phursx4buTIWbhurvDrTAh4bq74buJ4bq3IS0hZuG7rSHGoeG6u+G7m8OjxqEhxqFs4bq9IXHhu5shxqHhurvDosOtIeG7meG7m8WpIeG6t+G6u+G7m8SDaSHhurBuIUlraeG6uSFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHDuTIh4buS4bq7McahIcah4buV4bq9xJFpIWlraeG6uSHGoeG6u2tpQCHhurnhur00aCHGoeG6u+G6vcSR4bubIcO5YyHhu5dsIeG6u24h4bqzw6BpIeG6seG7gSE0aeG6uyHhurtxw7Rp4bq5QCHhu5dsIeG6s+G6vWRpIcahw6rhurfhursh4bq14bqhxqEh4bq1MOG6vSHhurHhu4EhxqHhurvhu5sh4bq7beG6vSHDuTIhxqHhur1ixqEhZuG6vWRoIcahbOG6vSHhurUwIWbhur1p4bq7IeG7k+G6u8OqIWbhurvhur0hxqHhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G7r+G7m8ah4bq7w63hu5UuJirhurEmR+G6qyHhurRtaeG6uSov4bqxJiov4buTJg==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]