(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có văn bản yêu cầu triển khai thực hiện kết luận này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có văn bản yêu cầu triển khai thực hiện kết luận này.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ảnh minh họa.

Theo đó, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận này, đồng thời chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung sức tham gia xây dựng, củng cố, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của địa phương, đơn vị; tiến hành đánh giá tình hình phát triển khu vực kinh tế tập thể, xây dựng định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể và đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; gắn phát triển kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới, đưa kinh tế tập thể trở thành hạt nhân kinh tế tại khu vực nông thôn.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị, trong đó lưu ý đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn, có biện pháp giải quyết, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát hiển ổn định; rà soát, xây dựng phương án xử lý dứt điểm những tồn đọng ở các hợp tác xã, tạo điều kiện để giải thể các hợp tác xã kiểu cũ, yếu kém hoặc chuyển sang hình thức kinh tế khác; triển khai xây dựng, hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ các hợp tác xã tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, gắn với phát huy vai trò làm chủ và bảo đảm lợi ích của các thành viên.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp tỉnh, cấp huyện; thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp huyện, nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, phát huy vai trò nòng cốt trong việt phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đã ban hành; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách phát triển kinh tế tập thể bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, tạo điều kiện hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn,... mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triến.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể các câp và cán bộ hợp tác xã.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh biên tập và đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào chương trình giảng dạy.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương pháp vận động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung Công văn này.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]