(Baothanhhoa.vn) - Nguyên lý của mọi sự phát triển, là sự tổng hòa của các nguồn lực  nội sinh và ngoại sinh. Nói cách khác, đó là sự phối hợp nhịp nhàng các yếu tố tài nguyên, khoa học công nghệ, con người, vốn... Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn phát triển của một địa phương, thì nguyên lý ấy cần thêm động lực thúc đẩy. Đó không gì khác là quyết tâm, nỗ lực vượt khó, cùng sự đổi mới cả trong tư duy lẫn hành động, để bước qua những rào cản, thách thức. Điều này càng đúng nếu đặt nó trong sự đối sánh với quá trình phát triển của huyện Cẩm Thủy trong 5 năm qua!

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

Thành tựu ấn tượng, vững bước phát triển!

Nguyên lý của mọi sự phát triển, là sự tổng hòa của các nguồn lực nội sinh và ngoại sinh. Nói cách khác, đó là sự phối hợp nhịp nhàng các yếu tố tài nguyên, khoa học công nghệ, con người, vốn... Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn phát triển của một địa phương, thì nguyên lý ấy cần thêm động lực thúc đẩy. Đó không gì khác là quyết tâm, nỗ lực vượt khó, cùng sự đổi mới cả trong tư duy lẫn hành động, để bước qua những rào cản, thách thức. Điều này càng đúng nếu đặt nó trong sự đối sánh với quá trình phát triển của huyện Cẩm Thủy trong 5 năm qua!

Thành tựu ấn tượng, vững bước phát triển!

Một vùng non nước thanh bình trên vùng đất Cẩm Thủy.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu rõ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh... Với định hướng chung ấy, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, đề ra các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp làm cơ sở cho phát triển. Từ đó, thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra và góp phần xây dựng huyện Cẩm Thủy phát triển vững mạnh toàn diện.

Xác định lấy kinh tế làm nền tảng cơ bản hay động lực cho phát triển, nhiệm kỳ qua, huyện Cẩm Thủy đã chú trọng khai thác các tiềm năng, thế mạnh; đồng thời, lựa chọn đúng nội dung, chương trình trọng tâm. Từ đó, ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao. Kết quả là, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2,39%; quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 2.066 tỷ đồng, tăng 46,3% so với năm 2015. Cùng với đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển mạnh và có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2015-2020 đạt 21,03%; quy mô giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 3.882 tỷ đồng và bằng 123% kế hoạch, tăng 169,6% so với năm 2015. Ngoài ra, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2020 ước đạt 16,9%; quy mô năm 2020 ước đạt 4.310 tỷ đồng tăng 52,1% so với năm 2015.

Đặc biệt, thêm một điểm sáng trong phát triển của huyện Cẩm Thủy trong 5 năm qua là công tác thu hút vốn đầu tư phát triển được tăng cường; song song với đó là việc chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn ước đạt khoảng 8.160 tỷ đồng, bằng 102% mục tiêu nghị quyết. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 2.350 tỷ đồng... Với nhiều thành quả đạt được trên các lĩnh vực, đã tạo đà cho kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 của huyện Cẩm Thủy ước đạt 15,01% (mục tiêu nghị quyết là 15%). Quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 10.257 tỷ đồng, tăng 223,8% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 36,7 triệu đồng tăng 14,05 triệu đồng so với năm 2015.

Phát triển bền vững cần sự cân đối, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất, thì văn hóa chính là nền tảng tinh thần cho mọi sự phát triển hiện nay. Nắm bắt được nguyên lý ấy, trong những năm qua, huyện Cẩm Thủy luôn chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội. Qua đó, chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa đạt được những kết quả quan trọng: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đến năm 2020 ước đạt 72,88%, vượt mục tiêu nghị quyết; chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà đều đạt kết quả cao... Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh được đầu tư ngày càng hiện đại, nhiều kỹ thuật cao đưa vào áp dụng; đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả tốt; đặc biệt trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,9% năm 2015 xuống còn 2,71% năm 2019 (bình quân 2,28%/năm), thấp hơn so với một số huyện lân cận và thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh (3,34%).

Cùng với việc chú trọng phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa; vấn đề then chốt là công tác xây dựng Đảng cũng luôn được huyện Cẩm Thủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm và quyết định đến mọi sự thành - bại của công cuộc phát triển. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, thì đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị, được xem là giải pháp “chìa khóa”. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chú trọng nâng cao chất và lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cả về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức.

Công tác chính trị, tư tưởng có sự đổi mới; trong đó Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, có các giải pháp phù hợp, nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện khách quan, dân chủ, đúng quy định. Trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên. Kết quả, giai đoạn 2015-2019, đã kết nạp được 875 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 6.257 đồng chí (bình quân 175 đảng viên/năm), vượt mục tiêu nghị quyết. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ; hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém.

...

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, là sự kết tinh của ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao; cùng sự đồng thuận, thống nhất, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy. Thành tựu ấy đang và sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn cách mạng mới. Với phương châm hành động “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển”, nhiệm kỳ 2020–2025, huyện Cẩm Thủy tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết trong hệ thống chính trị và toàn dân. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển nông nghiệp và xác định xây dựng nông thôn mới là nền tảng. Lấy phát triển công nghiệp, dịch vụ là cơ sở để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thế và lực mới cho sự phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 Cẩm Thủy trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]