(Baothanhhoa.vn) - Để đạt mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Để đạt mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: Quốc Hương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhất trí thông qua nghị quyết, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta trong những năm tới với mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Để đạt mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh; đồng thời, phải sớm triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết qua hình thức trực tuyến và phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng Nhân dân trong tỉnh quan tâm theo dõi và được trực tiếp tiếp thu những nội dung cơ bản của nghị quyết.

Việc đổi mới công tác triển khai, quát triệt, học tập nghị quyết, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng đã giúp cho công tác triển khai quán triệt nghị quyết sớm hoàn thành; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh sớm được tiếp cận, nắm bắt những nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thấm nhuần và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 7-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng về nội dung của nghị quyết trên từng lĩnh vực, từng mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết. Nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Cấp ủy các cấp phải thật sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao trên cơ sở quán triệt đầy đủ nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động đã được tập thể cấp ủy thông qua. Đồng thời, chú trọng đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các hình thức tuyên truyền trực quan, như: khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, các hoạt động văn hóa - văn nghệ... để đưa nghị quyết thật sự “thấm” và “ngấm” đến nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Thứ hai: Tuyên truyền về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; việc triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần, thái độ, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền phải gắn với nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nội dung của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết theo từng năm và của cả nhiệm kỳ.

Thứ ba: Hằng năm, các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết. Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh được xác định là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Công tác tuyên truyền phải có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, có chiều sâu và có sức thuyết phục; đồng thời xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống”. Nội dung tuyên truyền phải bám sát vào chương trình hành động, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nghị quyết gắn với từng lĩnh vực cụ thể: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Thứ tư: Các cơ quan quản lý, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí của tỉnh cần cung cấp thông tin định kỳ và kịp thời đối với báo chí; tích cực biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời thẳng thắn phê bình, đấu tranh, phê phán những địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân chưa hoàn thành trách nhiệm được giao trong thực hiện nghị quyết.

Thứ năm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập nghị quyết, theo hướng: vừa nghiên cứu nắm vững các nội dung chủ yếu, vừa liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế và xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát đúng với từng địa phương, đơn vị. Đề cao việc tự nghiên cứu, tự học tập và thảo luận, quán triệt sâu sắc nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân.

Thứ sáu: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết với việc uốn nắn nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cả trong và sau quá trình tuyên truyền, triển khai học tập và thực hiện nghị quyết; sau hội nghị phải tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống luôn được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, quyết định đến hiệu quả triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết để tiếp thu đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để đưa nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân để nghị quyết thật sự sống động trong đời sống nhân dân sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]