(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng nhưng phải quyết liệt, hiệu quả, liên tục; vừa phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị; đồng thời, tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 đã được phát động, triển khai và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Sức lan tỏa từ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Với tinh thần “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng nhưng phải quyết liệt, hiệu quả, liên tục; vừa phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị; đồng thời, tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 đã được phát động, triển khai và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Sức lan tỏa từ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 được triển khai trên địa bàn tỉnh thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày phát động (tháng 2-2022) cho đến hết ngày 30-7-2022 (tính theo dấu bưu điện) và dự kiến công bố, trao giải vào tháng 10-2022. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài. Ban tổ chức cuộc thi cũng đặc biệt khuyến khích tiếp nhận các tác phẩm báo chí về chủ đề cuộc thi đã đăng trên các ấn phẩm của các cơ quan báo in, báo điện tử trên cả nước để xem xét trao giải thưởng. Thông qua cuộc thi nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng và hình thành mạng lưới rộng khắp tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Bảo vệ, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Làm sáng tỏ giá trị cách mạng, giá trị khoa học, giá trị nhân văn, giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm sáng tỏ và bảo vệ những giá trị đặc trưng cơ bản của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Bảo vệ, giữ vững những thành quả cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Thực hiện Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25-2-2022 và thể lệ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 8-3-2022, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành Công văn số 57-CV/BCĐ35 về triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để cuộc thi có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai và tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tại huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Ban Chỉ đạo 35 huyện coi cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ngay sau công văn của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, huyện đã triển khai, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, động viên, khuyến khích, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia; cố gắng có nhiều bài dự thi thực sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tại huyện Hậu Lộc, đến thời điểm hiện tại, cuộc thi vẫn đang được triển khai thực hiện, đã có một số bài viết dự thi được tập hợp để chuyển về đơn vị thu nhận bài viết. Đánh giá về các tác phẩm dự thi của Ban Chỉ đạo 35 huyện, về cơ bản các tác phẩm đều bám sát đề tài, đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với tư cách là “Đội dự bị tin cậy của Ðảng", là “cánh tay nối dài của Đảng”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên được Tỉnh đoàn thực hiện. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh, cho biết: Hưởng ứng cuộc thi, Tỉnh đoàn đã phổ biến, triển khai sâu rộng tới các cấp bộ đoàn, trong đó, đáng chú ý các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh đã có nhiều bài viết có chiều sâu, phong phú gắn với các mô hình hay, người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, việc làm hay trên không gian mạng. Qua cuộc thi, hướng đến xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên có tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, trình độ để trở thành những tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng.

Là một trong số nhiều đoàn viên, thanh niên hào hứng, phấn khởi tham gia cuộc thi, anh Trịnh Anh Tuân, cán bộ Tỉnh đoàn, cho biết: Tôi thấy đây là cuộc thi ý nghĩa, để tôi hiểu hơn về lịch sử Đảng, tự hào về truyền thống cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thông qua cuộc thi giúp tôi có thêm nhiều kiến thức và trách nhiệm trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 được triển khai trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo được sức lan tỏa trong đời sống xã hội và là kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng từng bước được nâng cao; đồng thời hình thành nguồn bài viết phong phú, chất lượng, tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về công tác này, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]