(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, báo chí, xuất bản, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh và các ban trực thuộc hội, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật và các hội chuyên ngành.

Quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản

Sáng 21-4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, báo chí, xuất bản, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh và các ban trực thuộc hội, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật và các hội chuyên ngành.

Quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo viên.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 223 điểm cầu, trong đó có 65 điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương với 15.806 đại biểu tham gia học tập.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hoá, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Xứ Thanh, Nhà Xuất bản Thanh Hoá; các đồng chí chi hội trưởng các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam đang công tác trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-202 về những điều đảng viên không được làm.

Trong đó, Kết luận số 21-KL/TW là kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quy định số 37-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Quy định cũng là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản

Đại biểu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIIII) tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương các đại biểu đã tham dự đầy đủ, tập trung nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản, những điểm mới của các kết luận, quy định.

Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngay sau hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật, các hội khoa học - kỹ thuật các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận, quy định. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động tấn công và sáng tạo hơn, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với lãnh đạo các cơ báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò hoạt động của báo chí, xuất bản, là một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo thống nhất trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hoá, thể chế hoá, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng tinh thần hội nghị đã đề ra.

Đối với lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24-11-2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn học - nghệ thuật đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học- kỹ thuật và đội ngũ trí thức cần phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TW năm 2020 của Ban Bí thư để khoa học và công nghệ thực sự là động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai nhanh Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ các cơ quan, báo chí, xuất bản, trí thức văn nghệ sĩ nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Mai


Nguyễn Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]