(Baothanhhoa.vn) - MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội (CT-XH) là các tổ chức quần chúng của Đảng, là công cụ đắc lực để vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Phát huy vai trò, vị trí, MTTQ và đoàn thể CT-XH đã có nhiều hoạt động thiết thực, thực sự là cánh tay đắc lực của Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng

MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội (CT-XH) là các tổ chức quần chúng của Đảng, là công cụ đắc lực để vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Phát huy vai trò, vị trí, MTTQ và đoàn thể CT-XH đã có nhiều hoạt động thiết thực, thực sự là cánh tay đắc lực của Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Xứng đáng là cánh tay đắc lực của ĐảngHội LHPN tỉnh tổ chức học tập mô hình sản xuất tập thể do nữ làm chủ tại xã Đông Văn (Đông Sơn). Ảnh: Lê Hà

Tin liên quan:
  • Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng
    Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính ...

    Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội (CT-XH) ngày càng thiết thực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy đảng quan tâm, chính quyền tạo điều kiện

Có thể khẳng định, đạt được những kết quả quan trọng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do các cấp ủy đảng đã đặt công tác mặt trận, đoàn thể CT-XH đúng vị trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác mặt trận, đoàn thể CT-XH; luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức gắn với xây dựng kế hoạch hành động của từng tổ chức đoàn thể, từng cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai văn bản của Trung ương, trọng tâm là: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003, của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8-12-2009, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH”; đồng thời ban hành Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17-9-2018 về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp ban hành Quy chế số 01-QC/BDVTU, về Phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động; thông tin, báo cáo tình hình Nhân dân và tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, phát sinh ở cơ sở; Quyết định số 1737-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành “Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân”... Việc quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy bằng các văn bản trên đã thể hiện tính hiệu lực pháp lý, chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ cấp trên đến cơ sở.

Cùng với đó, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể CT-XH hoạt động hiệu quả; phân công cấp ủy viên phụ trách, trực tiếp lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể CT-XH xây dựng, đưa nội dung lãnh đạo công tác mặt trận và đoàn thể thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp. Chính quyền, các ban, ngành tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp hoạt động; cấp kinh phí hoạt động; Thường trực cấp ủy duy trì nghiêm túc chế độ giao ban với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể cùng cấp để nghe báo cáo, phản ánh tình hình hoạt động, từ đó lãnh, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở cơ sở, kịp thời cho chủ trương, định hướng trong thời gian tới. Chính quyền các cấp và các sở, ngành chức năng tạo cơ chế cho các đoàn thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời cơ cấu MTTQ và các đoàn thể làm thành viên các ban chỉ đạo đề án, dự án, những vấn đề quan trọng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến Nhân dân để bảo đảm việc giám sát và phản biện xã hội được thực hiện sâu sát, hiệu quả hơn. Qua đó, MTTQ và các đoàn thể ngày càng thể hiện rõ vai trò, chức năng của mình trong việc tập hợp, vận động quần chúng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Có thể khẳng định, sự ra đời của Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-12-2015 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2020” đã thể hiện rõ sự quan tâm của cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH.

Cầu nối giữa Đảng với dân

Đồng chí Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung, cho biết: Nhằm thể hiện rõ vai trò của tổ chức hội và chức năng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, năm 2020, Hội LHPN huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với khoảng 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ của 20 xã, thị trấn tham gia nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ nữ, việc làm, cơ chế, chính sách... và đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời trực tiếp, tạo không khí phấn khởi, niềm tin trong cán bộ, hội viên. Sau hoạt động đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền hiểu rõ hơn vai trò hoạt động của tổ chức hội, quan tâm chỉ đạo giải quyết nhiều nội dung quan trọng được đưa ra. Đó là: Huyện ủy, UBND huyện đã đưa các nội dung hoạt động của hội vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; định hướng các giải pháp để nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý; một số đơn vị đã chi phụ cấp cho chi hội trưởng; 100% hội phụ nữ xã có máy tính mới làm việc; quan tâm phát triển đảng viên nữ...

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thông qua hoạt động giám sát, LĐLĐ tỉnh đề nghị BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết dứt điểm chế độ nghỉ dưỡng sức cho 168 CNLĐ tại Công ty TNHH Winners Vina huyện Nga Sơn; đề nghị Công ty TS Vina chi trả trên 700 triệu tiền nghỉ ốm, thai sản cho công nhân; kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý doanh nghiệp tăng giờ làm thêm quá quy định, nợ đọng tiền BHXH, vi phạm chế độ, chính sách, pháp luật lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp phối hợp cùng công đoàn cơ sở tham gia xây dựng cách tính lương theo Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ, về định mức lao động, thang bảng lương tại các đơn vị doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật...

Việc MTTQ và đoàn thể các cấp đã chủ động, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên thông qua công tác đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chương trình, dự án phát triển sản xuất... đã từng bước tạo được niềm tin cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và tích cực có nhiều đóng góp hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Xác định rõ mục đích phục vụ

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã Đông Văn (Đông Sơn), Định Tân (Yên Định)... hay phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương, hỗ trợ người nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19... có vai trong không nhỏ trong đoàn kết, tập hợp các tổ chức, cá nhân của MTTQ và khối đoàn thể. Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ trong thời gian tới theo đúng mục tiêu nêu ra, cần phải quan tâm, chú trọng xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, phân công cán bộ thực sự có năng lực và uy tín phụ trách công tác mặt trận, các đoàn thể. Làm tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, hội viên, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên, CNLĐ, đoàn viên, hội viên là nữ, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt cho MTTQ và tổ chức CT-XH, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội, xây dựng đất nước phát triển bền vững hơn, thực sự là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, MTTQ và đoàn thể CT-XH xác định rõ mục tiêu làm gì, phục vụ ai, làm như thế nào mới đạt hiệu quả để xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện được những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Là người trong cuộc, đồng chí Cầm Thị Phượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân, cho biết: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở đã phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể các cấp có năng lực, có bản lĩnh, có trách nhiệm trước Nhân dân, được Nhân dân mến yêu tin cậy. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Có như vậy, MTTQ và các tổ chức thành viên mới thực sự phát huy được vai trò trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, công tác phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể các cấp phải được chú trọng hơn; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể CT-XH phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo tổng hợp trong Nhân dân, động viên Nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và khát vọng vươn lên làm giàu.

Trong lịch sử cách mạng nước ta, MTTQ và đoàn thể CT-XH luôn giữ vai trò quan trọng trong việc động viên, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh thống nhất nước nhà. Ngày nay, MTTQ và các tổ chức CT-XH tiếp tục phát huy vai trò của mình trong vận động, tập hợp, tổ chức quần chúng xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng, tăng cường và củng cố Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do vậy MTTQ và các tổ chức CT-XH hoạt động phải dựa trên ý chí, nguyện vọng của quần chúng, đáp ứng các yêu cầu, lợi ích của các tầng lớp Nhân dân.

Để phục vụ tốt các mục tiêu chính trị, mặt trận và các tổ chức CT-XH trước hết phải phục vụ tốt lợi ích của các thành viên của mình, thật sự trở thành một tổ chức tự nguyện của Nhân dân, hoạt động theo sáng kiến của Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phan Nga - Lê Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]