(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, huyện Yên Định đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, song cũng còn nhiều bài học đắt giá về cán bộ. Do vậy, yêu cầu “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được Huyện ủy Yên Định xác định là cơ hội để đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đảng bộ huyện Yên Định “tự soi, tự sửa” để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, huyện Yên Định đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, song cũng còn nhiều bài học đắt giá về cán bộ. Do vậy, yêu cầu “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được Huyện ủy Yên Định xác định là cơ hội để đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đảng bộ huyện Yên Định “tự soi, tự sửa” để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Đảng bộ huyện Yên Định tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tùy theo tính chất và yêu cầu công việc, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đều nghe báo cáo tiến độ công việc, “điểm mặt, chỉ tên” rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và xác định nguyên nhân, giải pháp, thời gian khắc phục những việc còn chậm hoặc hạn chế. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, việc khắc phục các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/HU về thực hiện chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện Yên Định kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách. Từ đó, làm cho tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Xây dựng các chi bộ thôn, khu phố giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở khu dân cư. Huyện cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các xã, thị trấn và một số chức danh khác không phải là người địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Yên Định tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Việc lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm “điểm huyệt” và “chữa trị” hiệu quả những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Theo ông Hoàng Trung Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Yên Định, qua kiểm tra đã phát hiện còn tình trạng một số cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng nặng tính hình thức, chưa có chiều sâu. Một số cấp ủy thực hiện chưa nghiêm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn thiếu cụ thể và chậm. Một số địa phương chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trên.

Với tinh thần “nhìn thẳng, nói thật” và quan trọng là sự năng động, linh hoạt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội và sự chung sức của Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Định tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng ở hầu khắp các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ước đạt 19,62% (đạt 52,9% so với kế hoạch năm); có thêm 2 xã được công nhận xã NTM nâng cao, 1 xã được công nhận NTM kiểu mẫu, 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 81 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 48 đảng viên...

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đồng chí ủy viên. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm; các biểu hiện thiếu tự giác, nể nang trong sinh hoạt ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Kịp thời phát hiện giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, sự sửa” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Hoàng Trung Hưng cũng cho biết thêm, trong đợt sinh hoạt chính trị này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ sẽ tập trung đánh giá, nhìn nhận kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp sửa chữa, khắc phục. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở một số lĩnh vực có tính chất nhạy cảm, như quản lý đất đai, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, việc huy động sức dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Qua đó, kịp thời chỉ ra khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm.

Bài và ảnh: Đồng Thành


Bài và ảnh: Đồng Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]