(Baothanhhoa.vn) - Xác định rõ công tác cán bộ là vấn đề then chốt của công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Lang Chánh luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Lang Chánh quan tâm tạo nguồn cán bộ

Xác định rõ công tác cán bộ là vấn đề then chốt của công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Lang Chánh luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ huyện Lang Chánh quan tâm tạo nguồn cán bộBan Thường vụ Huyện đoàn Lang Chánh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đến cán bộ đoàn cơ sở.

Qua tìm hiểu được biết, trước những năm 2010, đội ngũ cán bộ cơ sở ở huyện Lang Chánh vừa thiếu, vừa yếu về năng lực, nhiều xã đội ngũ cán bộ chưa đạt chuẩn... Để khắc phục tình hình trên, các cấp ủy đảng ở Lang Chánh đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo quản lý cán bộ, quan tâm đến chất lượng, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 của Tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XVII) về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lang Chánh đã triển khai ban hành các đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ dân tộc thiểu số theo từng giai đoạn. Hàng năm, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tham mưu với BTV Huyện ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức... Trên cơ sở đó, các cơ quan cử nhiều lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, nhất là cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cơ sở... Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền huyện Lang Chánh đã cử đi đào tạo 20 thạc sĩ, 179 đại học, 23 cao cấp lý luận chính trị, 264 trung cấp lý luận chính trị; mở 2 lớp quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cho 218 đồng chí; 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện cho 74 học viên; mở lớp nhận thức về Đảng cho 550 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng đảng viên mới cho 575 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 365 đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở.

Cùng với quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, BTV Huyện ủy Lang Chánh đã triển khai đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình ở tất cả các khâu về thực hiện điều động, luân chuyển. Trong 5 năm, BTV Huyện ủy đã tổ chức điều động, luân chuyển 24 cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; luân chuyển, điều động 16 cán bộ quản lý các trường học; bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 114 cán bộ lãnh đạo, quản lý; phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá cán bộ hằng năm gắn với việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bình quân hằng năm có 46% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 86% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, huyện Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo sáp nhập 42 thôn, tổ dân phố để thành lập 21 thôn, tổ dân phố; theo đó toàn huyện đã giảm từ 99 thôn, tổ dân phố xuống còn 78 thôn, tổ dân phố (giảm 21 thôn). Đã hoàn thành sáp nhập xã Quang Hiến vào thị trấn Lang Chánh. Việc sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã mà còn góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách cấp trên.

Trong công tác quy hoạch, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định với phương châm vừa “mở”, vừa “động” và “liên thông”. Vì vậy, số cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của huyện và từng địa phương, đơn vị. Huyện ủy đã kiên quyết không bổ nhiệm lại với cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Bằng nhiều giải pháp, huyện đã khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, giảm được sức ỳ và sự thiếu hụt cán bộ chủ chốt; tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.

Đồng chí Lương Tuấn Huê, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Lang Chánh luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nghiêm túc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác rèn luyện, tự trau dồi, hoàn hiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã chọn việc xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ là một trong 3 khâu đột phá. Trong đó, tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên theo chức danh và vị trí công việc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]