(Baothanhhoa.vn) - Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, năm 2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá.

Công tác văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, năm 2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá.

Công tác văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Hệ thống tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền trọng tâm là Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025; Kết luận 926-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương, giai đoạn 2020-2030”... nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nhằm cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình của Chính phủ trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Kế hoạch số 14-KH/TU về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định 696-QĐ/TU về Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác văn hoá, văn nghệ của tỉnh. Chỉ đạo, tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật.

Ngay từ đầu năm, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị văn hóa toàn quốc trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nổi bật là: Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Công tác thẩm định các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đặc biệt các hoạt động quy mô cấp tỉnh được ngành tuyên giáo trong tỉnh thực hiện chủ động, kịp thời, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng: chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; kế hoạch triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tổ chức phát động chiến dịch xây dựng Thanh Hóa - Điểm đến thân thiện; đề án bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021-2030; đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Làng cổ Đông Sơn…

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động văn hóa - văn nghệ trên trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Báo Thanh Hóa thường kỳ, điện tử đăng tải trên 500 tin bài trên các chuyên mục Văn hoá - Văn nghệ, Xã hội, Phóng sự; xuất bản các số báo đặc biệt chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện hàng trăm chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục truyền hình “Văn hóa thể thao”, “Văn học nghệ thuật”;...Trung tâm văn hoá, thể thao cấp huyện xây dựng 340 cụm pa-nô lớn; 4.800 tranh cổ động; tổ chức 20 cuộc triển lãm trưng bày ảnh, sách báo, tư liệu; treo hơn 100.000 lượt băng zôn tuyên truyền từ cấp thôn, bản, khu phố đến cấp huyện,..

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam và sắc thái văn hóa xứ Thanh được quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tập trung tu bổ, phục hồi di tích, tổ chức phục dựng các lễ hội truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian, dân ca, dân vũ các dân tộc, nhất là các lễ hội và trò diễn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trò chơi dân gian của các dân tộc Thái, Mường, Dao, Mông…

Hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế được các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và Trung ương; qua trang thông tin điện tử; thông qua các hội thảo, hội nghị, các hoạt động liên hoan, hội thi, giao lưu văn hóa, báo chí toàn quốc; qua hoạt động du lịch cộng đồng… bước đầu đạt được kết quả tích cực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn liền với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Công dân kiểu mẫu”; “Gia đình kiểu mẫu”; “Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu”; “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; “Doanh nghiệp kiểu mẫu”; “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”; “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”… và các phong trào thi đua yêu nước, có sức lan tỏa sâu rộng.

Hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, nhất là dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị thâm nhập thực tế để sáng tác hàng nghìn tác phẩm văn học - nghệ thuật ra đời phản ảnh nhiều mặt sinh động của đời sống xã hội.

Văn nghệ sỹ tích cực sáng tác, tham gia cuộc thi Bút ký chủ đề “Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc thi thơ “Linh thiêng Tổ quốc - Hào khí xứ Thanh”, Giải Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông, Cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có chất lượng cao, phản ánh vẻ đẹp của con người, vùng đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, định hướng các giá trị chân, thiện, mỹ, khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vượt khó vươn lên, xây dựng văn hóa, con người xứ Thanh đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Với những kết quả đạt được, công tác văn hóa, văn nghệ đã góp phần xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giá trị chân, thiện, mỹ; ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả việc phát tán, truyền bá các văn hóa phẩm độc hại vào địa bàn; nâng cao đời sống, nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Bước vào năm 2022, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các nghị quyết của Bộ Chính trị và của tỉnh về văn hóa, văn nghệ; Chỉ đạo, định hướng các hoạt động sáng tác, xuất bản đảm bảo đúng tôn chỉ; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, tích cực giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa, hình ảnh đẹp của vùng đất và con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế gắn với đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng, đổi mới, sáng tạo trong triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, cùng các cơ quan chuyên môn trong tỉnh xây dựng văn hóa Thanh ngày càng phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2022, hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đỗ Duy Đông

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]