Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cho biết Guatemala, Honduras và El Salvador sẽ được hỗ trợ về an ninh và thực thi luật pháp sau khi 3 nước này ký các thỏa thuận di cư với Washington.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRNuG7j3jDqsahcsOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7l+G7p8Oq4buVw4nhuqXDqlfDjcOqeMOB4bunw6p2xKnhu6fDquG7pcODw6rhuqjhuqbhurbDqsOseMOqeOG7p3jhu6XDquG7leG7pXnDquG7g8OqeMOJ4bqu4buVw6o+4bqm4bqqeMO5w6pXw41kL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJE+4bqieMO5w6rhuqjhu6XDgXjDucOqV8ONw6rhu5Z5eMOsduG7l8OqPuG6puG6qnfDgsOqeMO54buJ4buEw6rhu4FnL+G7geG6v8Oq4buV4bulecOq4buZ4bunceG6qMOqw5nhuqrDrOG6qOG7m3fDrHbDrOG6rcOq4bukeXjhu5fhuqrhuqbDrOG6rMOq4buA4buJw6rhu5p2w6o8w6x24buAw6zhu5d54bqmw6rhuqzhu6HDqsahw4nhurbhu5XDquG7pcODw6rhuqjhuqbhurbDquG7gHLDqsOseMOqeOG7p3jhu6XDquG7gOG7icOq4bqo4bul4bq84buVw6rhuqjhu6Xhu6fDqnbhuqrDtOG6qMOqw4Lhu6Xhu4vDgsOq4bqsw6zhuqrDquG7r+G7peG7p8Oq4buDw6p4w4nhuq7hu5XDqnjhu4nhu4TDquG7r0bDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bul4bu3w6zDquG6qOG7peG6qsO0eMOq4buX4bunw6rhu5XDicOq4buA4bqu4bunw6o3w6zhuqzhu6Xhu6d4w7nhuqh5eOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buEw6rDguG7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3huqjhu5vhu4Lhuqgtw6x24bunw7l44bqlw6rhu5Xhu5t44bqo4bub4bqm4bqn4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu5fhuqjhu6Xhuqp34buZw6rhu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pnZuG6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOq4buF4buBZ8OC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7gcOt4buF4buBL+G7gWhp4buX4buF4buBZuG7g+G7h+G7geG7geG6qOG7h+G6v+G7g2h2w60t4bqo4bqo4buC4buAeOG7l+G7p+G7leG6qi3hu4Phuqnhu63DgsO54bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur024buPeMOqxqFyw6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4bunw6rhu5XDieG6pcOqV8ONw6p4w4Hhu6fDqnbEqeG7p8Oq4bulw4PDquG6qOG6puG6tsOqw6x4w6p44buneOG7pcOq4buV4bulecOq4buDw6p4w4nhuq7hu5XDqj7huqbhuqp4w7nDqlfDjeG6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG6qOG7m+G7guG6qC3DrHbhu6fDuXjhuqXDquG7leG7m3jhuqjhu5vhuqbhuqfhur3EkVbhurzhu5XDqnbDieG6tnjDucOq4buZ4buncHjDqsOC4bul4buzeMO5w6pXw43DquG7mW3huqjDqsO54bun4bq+w6p34bqg4bqow6p44bulw713w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4bunw6rhu5XDicOqw7nDtXjDquG7lMO14bqqw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOqIcOs4bqsecOq4buW4bubdsOqWHnhuqbhuqjhu5vhuq3DqnjDgeG7p8Oqw7nhu6fhur7DrMOq4buV4buL4buVw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rDguG7pcOBw6rhu5nhu6dweMOqw7nhu6fhuq7hu6fDqlfDjcOq4buA4buJw6pX4bub4buC4bun4buVecOqeMO54buJ4buEw6rhu4FpL+G7hS/hu4fhur/hu4HDreG6qcOqYljDueG6qsOAeOG6pcOqw4zDmiEvPj44NlhjZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqZweMOqd8SpeMO5w6rhu4Jrw6rhu6XhuqDhu6fDqj7hu4bhu6fhuqjhuqjhu5vhuqbhuq3Dqj7huqJ4w7nDquG6qOG7pcOBeMO5w6o+4bqm4bqqd8OCw6rhu5Xhu6V5w6rhu6XDrOG7hMOq4buZw6zDquG6pOG6qsOB4buVw6rDueG7p8Osw6o+4bqm4bqqeMO5w6pXw43DqnjDveG7p8Oq4bqo4bqmcHjDquKAnMahw6x4w7nDqnjDg8OqduG6vOG7lcOqxqF0w6rhu5Xhu6Xhu493w6rhu5fhurjhuqjDqnjEqXjDquG7meG6qkF4w6p4w7nDieG6sOG7p+KApsOqV8ONw6rhuqzhu6HDquG6rOG6rnfDquG6qOG7pUF4w7nDquG6pOG6qsOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7gOG7p3N4w6rhuqjhuqbhurbDquG7leG7pXnDquG7leG7i+G7lcOqduG7sXjhu6XDquG7gOG6vOG7lcOq4bqo4bul4bq84buVw6rhuqjhu6Xhu6fDqnbhuqrDtOG6qMOqw4Lhu6Xhu4vDgsOq4buA4buJw6rDrHjDqnjhu6d44bul4oCdw6rhu5Xhu6V5w6rhu5Xhu4vhu5XDqnjDieG6ruG7lcOqeOG7ieG7hOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bqmeXjDucOq4buv4bul4bunw6rGocO94bqtw6rhuqjhuqZ5eMO5w6p34bqg4bqow6rhuqjhuqrhu4RweMOq4buZw4Hhuq3DqljDuXnEqeG7p8Oq4bqo4bqmw4nhurJ4w7nDqlfDjcOqV+G7p+G7r+G7m8OqIXl3w4Lhu5t5w6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqow6rhu5TEgsOq4bqk4bqqw6x4w6oh4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOqKOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rhu5XEkMOsw6pXw43DqmJ7PMOM4bum4buWY8Oq4buA4buJw6rhu5jhuqDDqljDuXnEqeG7p8Oqw7nhu6fDrHnDqlfDjcOq4bqs4buhw6p4w4Hhu6fDqnbEqeG7p8Oq4buA4bunc3jDquG6qOG6puG6tsOq4buV4bulecOq4buDw6rhuqThuqrDgeG7lcOqw7nhu6fDrMOqPuG6puG6qnjDucOqV8ONw6rhuqjhuqZweMOqeOG7pW53w6rDueG7p0LDgsOq4bqo4bulQuG7lcOqxqHhu5Hhu4TDquG7pcSCeMOqeOG6vsOsw6rhuqjhu6dxeMOq4buZ4bqgw6rGocSp4bqow6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu4Dhu494w6rGoXLDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5fhu6fDquG7lcOJ4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7pMOA4bunw6rGocO14bqqw6p4bHfDqnjDrOG7hOG6rcOqezzDjOG7puG7lsOqxqFrw6p4w7nhurp4w7nDquG7gOG7p3N4w6rhuqjhuqbhurbDquG7leG7pXnDquG7mcOsw6rhuqThuqrDgeG7lcOqw7nhu6fDrMOq4bqo4bqmcHjDquG6rMOs4bqqw6rhu6/hu6Xhu6fDqjfDrOG6rOG7peG7p3jDueG6qHl4w6rhu4Lhu4vhu5XDqsah4bupeOG7pcOqeOG7peG6vnjDucOqeMOJ4bqu4buVw6p44buJ4buEw6rigJzhu6/hu6VBeMO5w6rhu5XDvcOq4buV4buL4buVw6rhu6Xhu4l44bulw6rGoeG6oHjDucOq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOqxqF0w6rDueG7p2p3w6rhuqzDgcOqdsOJ4bq2eMO5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4bunw6rhu5XDicOq4bqk4bqq4buLw6rhuqhq4bun4bqp4oCdZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkVjDueG7ieG7hMOq4buHZi/DrcOq4buA4bq6w6zDquG6pOG6qsOs4bqtw6pXw43DquG7gOG7icOq4bukeXjhu5fhuqrhuqbDrOG6rMOqxqFrw6rhu69Gw6p34bqg4bqow6rhuqjhu6Xhu7fDrMOq4bqo4bul4bqqw7R4w6rhu4Byw6rhu4Dhu494w6rGoXLDquG7l+G7p8Oq4buVw4nhuq3DquG6pOG6qsOsw6rGocO9w6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4buZ4bqq4bqg4buVw6p44bul4bq+eMO5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4bunw6rhu5XDicOq4buAw4nhurbhuqjDquG6pOG6qsOsw6p2a3jhu6XDquG6qOG7peG6osOqeMOJ4bqu4buVw6p44buJ4buEw6rhuqjhuqZweMOqxqHDieG6sHjDucOq4bqo4bqu4bunw6pXw43DqsOC4bulauG7p8Oq4buC4buneMOq4bqk4bqq4buEw6rhu5Xhu6Vxw6rhuqjhu6nDqnjEqXjDquG6qOG6pnl4w7nDquG6qOG7peG6sOG7p8Oqw7nhu6fDrHjDquG7leG7peG6sMOqduG7iXfDquG6qOG7pcSQw6rhuqhE4buVw6p44bulw7TDgsOq4buVanjhu6XDqlfDjcOqd+G6oOG6qMOq4buV4buL4buV4bulw6rhu6XhurbDgsOqw4Lhu6Xhu4vDguG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bul4bu3w6zDquG6qOG7peG6qsO0eMOqeOG7ieG7hMOq4bqow4nEgnjDucOq4bqo4bq8w6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG7peG7t8Osw6rhuqjhu6XhuqrDtHjDqnfhu4nDqlfDjcOq4buvRsOq4buA4bqu4bunw6rhu5p2w6o8w6x24buAw6zhu5d54bqmw6p4w7nhu4nhu4TDquG7h+G6vy/DrcOq4buA4buJw6rhu4Dhuq7hu6fDqsOZ4bqqw6zhuqjhu5t3w6x2w6zDquG7pcOA4bunw6rhuqjhu6Xhu4t4w7nDquG7mGrhu4TDquG7gOG6usOsw6rhuqThuqrDrMOqeOG7pW53w6rhu6XEqXjDquG7leG7pXHDquG7l+G7s3jDucOqeMO5w4nhurDhu6fDqnjhu6XDtMOCw6rhu5XDicOq4buA4buJecOqV8ONw6rhu5lueMO5w6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG7l+G6vMOsw6rhu4Dhu4l5w6rhu5Xhu4vhu5XDqnjDieG6ruG7lcOqduG7i3jDucOqw7nhu6dyeMO5w6rhuqjhu6dxw4LDqnjhu6XDtHjDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5fhu6fDquG7lcOJw6rhuq3DquG7pcOs4buEw6rhu5Xhu7N4w6rDueG7teG7p8OqduG7icOq4buV4bulxal44bulw6rhuqzhu4vhu5Xhu6XDquKAnHjDieG6ruG7lcOq4bqo4bul4bq4w6rhu4PDqsOseMOq4bqoeeG7iXjhuq3igJ3DquG6qOG7peG7m3nDqsahw73DqnfhuqDhuqjDquG6pOG6qsOB4buVw6rDueG7p8Osw6rhuqjhuqZweMOqxqHDieG6sHjDucOq4bqo4bqm4bqqeMO5w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4R0eMOq4buVxJDDrMOqeOG7peG6vnjDucOq4buX4buzeMO5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4bunw6rhu5XDicOq4bqo4bqu4bunw6pXw43DquG7leG7j8OCw6rhuqThuqrhu4TDquG7leG7pXHDquG6qOG7qcOqeMSpeMOq4buV4bulecOq4bul4bu1w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqjhu6XhurDhu6fDqsO54bunw6x4w6p24buJd8Oq4bqo4bulxJDDquG6qEThu5XDqnjhu6XDtMOCw6rhu5VqeOG7pcOq4buA4buJecOqV8ONw6p34bqg4bqow6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG7peG6tsOCw6rDguG7peG7i8OC4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7mOG7p3N4w6rDguG7peG7i8OCw6p34bqu4bunw6p44buJ4buEw6rhu5Xhu6XEkMOq4buEceG6qsOqeOG7pW53w6rhu4Dhu4l5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4buNeMOq4bqo4bq6w6rhu5Xhu4vhu5XDqnjDieG6ruG7lcOqPuG6puG6qnjDucOqV8ONw6p44bulw4nDquG7pHl44buX4bqq4bqmw6zhuqzhuq3DqsOZ4bqqw6zhuqjhu5t3w6x2w6zDquG7gOG7icOq4buadsOqPMOsduG7gMOs4buXeeG6psOqxqHDrHjDucOq4bqoxrB3w6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG7guG7p3jDquG6qOG7qcOqeMSpeMOq4bqoxKnhu6fDqlfDjeG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu6TDgOG7p8OqeGx3w6p4w7l54buL4bun4bqtw6o+4bqieMO5w6rhuqjhu6XDgXjDucOqPuG6puG6qnfDgsOqxqFrw6rhuqjhuqrhu4RweMOq4buZw4HDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqs4buL4buV4bulw6rigJzhu6/hu6VBeMO5w6rhu6/hu6V5w6x4w6p44bulw4nhurZ4w7nigJ3Dqsahw4Hhu6fDquG7gOG6ruG7p8OqeMO5w4nhurDhu6fDquG7l+G7p8Oq4buVw4nDquG6ssOq4buv4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDquG7meG7p3B4w6rDueG7p+G6ruG7p8Oq4buA4bqu4bunw6pX4bub4buC4bun4buVecOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG6rOG6vMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu6Xhu6dzeMOqeMO54buJ4buEw6rhu5Xhu4l4w7nDquG6qGx4w7nDquG7lcSQw6zDqnjhu6Xhur54w7nDqnjDucOJ4bqw4bunw6p44bulw7TDgsOq4buVw4nDquG7r+G7pUF4w7nDquG7lcO9w6rDueG7p+G7j+G7hMOq4bqo4bqw4bqtw6rhu5Xhu6XEkMOq4buEceG6qsOqxqFxeMOq4bqo4bq6w6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOqPuG6puG6qnjDucOqV8ONw6rhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7pcOBeMO5w6rhu69ww6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhu6Xhu4/hu4TDquG7pW54w7nDqnhsd8Oq4buVw73DquG7peG7iXjDucOqeMO54bulxrB4w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4bqyw6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOqPuG6puG6qnjDucOqV8ONw6rhuqjhuqbDgXjDquG6qOG6puG7i3jhu6XDquG7mcSpecOqduG6vOG7lcOq4buA4buJw6p4w7nhu6XDqHnDqsahw73hu6fDqsaha8Oq4bqm4bqw4bunw6rhu5nhu7fDquG6pOG6qnDDquG7pcOJxIJ4w7nDqsahdMOq4bqo4bqu4bunw6pXw43DquG7meG7j+G6qMOq4buV4bul4buPw4LDqnfhuqDhuqjDquG7peG7iXjhu6XDquG6qOG6psaweOG7pcOq4buX4buJ4bun4bqtw6rGocO14buEw6rhu6/hu6XDvcOq4buv4bulbHjDquG7gOG7icOqeMO54bqq4buEw6rhu6Xhu6d0d+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I8eeG6quG6puG7leG7m+G6vcSRPuG7peG7m3nDqsOMw5oh4bqtw6op4bub4bqq4bqo4bub4bqm4bqsZC/DgsSR


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]