Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu các giám đốc điều hành (CEO) của ba nhà sản xuất súng ra điều trần vào ngày 20/7 tới như một phần của cuộc điều tra về ngành công nghiệp vũ khí sau loạt vụ xả súng gây rúng động nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq8/QuG6pWrhurl14bqlxqDDquG6peG6rOG7m+G7kXXhuqVUw4nhuqVC4buP4bqg4bqla8Os4bqg4bqlc+G7gXXGoeG6pW3DqsO64bqla+G6u2vhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXDgeG6onXhu5fhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHDrHXEgy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqvP0LhuqVq4bq5deG6peG7luG7m+G6u3ThuqXDgeG6u8OA4bqlxqDDquG6peG6rOG7m+G7kXXhuqVUw4nhuqVt4buB4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oOG6pWvhurtr4bql4buX4bub4bq7dOG6pW3hu6tr4bqlbeG7m8O04bqg4bqlxqHhur11xqHhuqXhuqNLTsOaw6PhuqVr4bqu4bq54bqlauG6ueG6pXXGoeG6veG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXDgeG6onXhu5fhuqVB4bq54bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BBw6x14bql4bqs4bq9w7rhuqV14buX4bq9QuG6peG6qeG6py/EkeG6pcOAeOG7m+G6pXXGoeG6tuG6pXThu63DgOG6peG7t8ahw6x14bqla+G6ruG6ueG6pWvhuqDhu61r4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bq54bql4bqsw7ThuqV14buX4bq9dcah4bqla+G7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhuqzhurDhuqVyxqHhu53huqXDgeG6ueG6oOG6pXPDusOqw4DhuqXhuqzEguG6peG6quG6v+G6pcOB4bqideG7l+G6peG7l2lC4bqlQeG6onXhu5fhuqVt4butdeG7l+G6pXXhurZ4a+G6pXXhur1Cw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oia3TDgS3hu7fGocO6w4DDusOi4bqlw4HDgEJzbjPDomzhu5vDgeG7t3PhurlCOeG6pWpzw7prcmHhuqV04bq5QeG7l+G7m3Utc27hu5XDgDnhuqXhurnhuqDDgMO6YeG6pXThurlB4buX4bubdS1B4bub4buXxqHDgDnhuqXhurnhuqDDgMO6YcOi4bqlw4Dhu5vDgHNuM8OiP0LhuqVq4bq5deG6pcagw6rhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlVMOJ4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oOG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDuuG6pWvhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4HhuqJ14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BBw6x14bqlxqHhu6N1xqHhuqXhur91xqHhuqXhuq3DouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqpxJEv4bqpYmNsY+G6p8SR4bqr4bqr4bqp4bqnw4BiZMSRc+G6rcOgceG7t+G7l8Oi4bql4bq5c8OAM8OiP0LhuqVq4bq5deG6pcagw6rhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlVMOJ4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oOG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDuuG6pWvhurtr4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4HhuqJ14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BBw6x1w6LhuqVs4bq5w4Dhurkt4bu3xqHDusOAw7otw7pB4bub4buX4bubdeG6uXMtw4FBazPDosahw4DDgOG7t8OBOS8va2x14bubdOG7l8Og4bqs4bubbsOAdeG6uXThu7dz4bqgw4HDoOG6rHUvw4Bk4bqp4bqnL+G6oOG7t3PDuuG6uWxubC/hu5t6bMOBw4Ev4bqp4bqn4bqp4bqpX+G6p8SRX+G6p2Uv4bqq4bq5X8OB4bqgdeG7l190QsOgceG7t+G7l8Oi4bqlL+G6r0vhur91xqHhuqXDgeG6u8OA4bql4buX4bq7a+G6pcOAw6rhu5vhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6peG6rMSC4bql4bqq4bq/4bqlw4HhuqJ14buX4bqldcah4buFdOG6peG6rOG6vcO64bqlbcO64bq9deG6pWzhu5vhu5nhuqDhuqXGoeG6vXXGoeG6pXJF4bqldeG7m+G7kXThuqVV4buX4bq9QuG6pU3hu61r4bqlc+G7i+G7t+G6peG7s+G6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pcag4bub4buXxqFz4bq5dWzhuqXhu7bhurlBcuG6pcOAxqHhuqDhu61r4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlS8ah4buba+G6ueG7l8O6w6HhuqVq4bq5deG7l+G6peG7mnNz4bubdcO64bubw4HhuqXhuqNUw4nDo+G6pXXhu5fhur1C4bqlYi/EkS/huqnhuqfhuqnhuqnDoOG6peG6o+G6vnXGoTnhuqXhurjhu5Thu7YvPT17PFXDo8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pcOAxqHhurbhuqXhu5fhuqThu5vhuqVr4bq7a+G6pWvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlw4BB4buPdcOh4bqlP0LhuqVq4bq5deG6pW3hu4HhuqVC4buP4bqg4bqla8Os4bqg4bqlS07DmuG6pWvhuq7hurnhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6pSN04bubw4DGoeG6pTfhuqU+bsOBw4HDunVh4bqlI8OA4bqgQXTDoeG6pUDhuqDhu5duQeG6pTfhuqVLw7rDoOG6peG6rOG6veG6pUzhurl14bubbnPhuqVMbuG7lW51w4Fu4bqlw4BB4bujdcah4bqlbOG7m+G7kXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoeG6ruG6pcOA4bufa8ah4bql4bquQuG6pWrhurl14bqlS+G6uUHDunNCdeG6pVThurlzw7p1bkLhuqVt4buB4bqlauG6vULhuqXDgMWp4bql4oCc4bqs4bup4bqla8ODdeG7l+G6pXPDuuG6pXPhu4N14buX4oCd4bqlcsah4bub4bqla+G6u2vhuqV1xqHhur3huqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4HhuqJ14buX4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pcOAxIJr4bqlw4DGoeG6oOG6pXPDveG7m+G6pXXGoeG6oOG7i3XhuqXDgOG6tOG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVq4bq7deG6peG6rOG6sOG6pXLGoeG7neG6pWvGoeG7m8O1deG6pcOAQeG6uXXGocOh4bqlauG6ucO64bql4buX4buxdOG6pWvhur/huqXDgeG6onXhu5fhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcOAw6114bqla+G7qXXhu5fhuqVy4bub4buT4bqg4bql4bq4QC3huq1jw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Nw6rhu5vhuqVs4bub4buRdeG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pWvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pcOB4bqideG7l+G6pcah4bub4buRdeG6pWvGoeG6tuG6ueG6pW3hurbhurnhuqVB4bq54bqlauG7o3XGoeG6pXPhuqDhu4t14bqldeG6vcO64bql4bqsw7ThuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6pcOAQeG7j3XDoOG6pUvhurtr4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4HDieG6pW3hu4HhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlS07DmuG6pW3DtXXhuqV14buX4bq9QuG6pcOpL8SR4bqlbeG7k+G6peG7t8ah4bq/deG6pcah4bux4bub4bql4bquQuG6pWrhurl1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9M4bq24bqlc+G6oOG7i3XhuqVUw4nhuqVt4bq5deG7l+G6pUHDrcOA4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAaXThuqXhuqzDrXXhuqVtw7ThuqXDgeG6onXhu5fhuqVtw6p1w6DhuqUj4bur4bqlc+G7m+G7keG6oOG6pWvhuq7hurnhuqXhu5bhuqB14bqlPOG7m8O6c251a27huqXhurhBa8ah4bub4bqsbuG6pS3huqXDgOG7r+G6pWvGoeG6smvhuqXhu7fGoeG7m+G6pWvGoeG7nXXGoeG6peG7t8ah4bqu4bqla8ah4bqgQuG7j3XhuqXDgMahbsO64bqlbMaw4bub4bqla+G6u2vhuqXhuqzEguG6pWrDqsO64bqlc8OCa+G6pcOB4bqideG7l+G6pW3DqnXhuqXDgMOq4bub4bqlVMOJ4bqlLeG6pWvGocO64bqlw4DGocOtQuG6pXLhu5PhuqXDgOG6tOG6pW3DrOG6oOG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqp4bqp4bqlbcO1deG6pXXhurlC4bqlbeG7geG6peG6quG6v0LhuqVB4bq54bqlxqF3deG6peG6q+G6p+G6p+G6peG6rMSC4bql4bqq4bq/4bqlw4HhuqJ14buX4bqlxqHhur114buX4bqlc8O6w6rDgMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVeG7l+G6vULhuqXhuqliL2PhuqXhuqzhurThurnhuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pXThu63DgOG6peG6rMSC4bql4bqq4bq/4bqlw4HhuqJ14buX4bql4bqq4bq/QuG6pUHhurnhuqXDgMOq4bub4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqXDgOG7m+G7k+G6oOG6pcah4buna+G6pUDDumpq4bql4buz4bqlJOG6rOG6uXNsbsOh4bqlauG6uXXhu5fhuqU9buG6quG6ucOBw6HhuqVyxqHhu5vDtXXhuqXhuq3DqeG6pcOAQcOy4bqlbnThuqXhuqzhur3huqXGoeG6ueG7m+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlc3h14bqlw4DGoeG7m+G7kcOA4bqldMOqdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvI+G6ueG6oOG6peG6rMSC4bql4bqq4bq/4bqlw4HhuqJ14buX4bqlw4DDquG7m+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlxqHhu6dr4bqldeG6vULDoeG6pXPhurbhu7V14buX4bql4bqs4bub4buRdeG6peG7uOG6oOG7q2vhuqXGoeG7reG7m+G6pVTDieG6pW3hu4HhuqXDgMah4bqia+G6pW3hu4lC4bqlbMOC4bqlc+G6oOG7i8OA4bql4oCcPOG7o+G6pWvhu6114buX4bqlbeG7sXXhu5fhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXGoXd14oCd4bqlbeG7k+G6pcOB4bubw7XDgOG6pWvGoWbDgOG6pXLhu5vhu5N04bqlw4HDuuG6u8OA4bqlw4HhuqJ14buX4bqlbcOqdcOg4bqlVeG7l+G6vULhuqXhuqljL2TDoeG6pT3hu6914buX4bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqVUw4nhuqVRw7pu4bqlSuG7m2xudeG6pW3hu4HhuqVyQ+G6pWrhurl14bqlxqHhur11xqHhuqVz4bqg4buLw4DhuqV14bq9QsOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTWlC4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pXV24bqlc8OCa+G6pXPhu5vhu4914bqlauG6uXXhu5fhuqV0eOG7m+G6peG7ueG6oOG6uXXhuqXDgEHhu6d14buX4bqldcahw63DgOG6pXXGoeG7hXThuqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pXXDqnXhuqVqw6rDuuG6pXPDgmvhuqXDgeG6onXhu5fhuqVtw6p14bqlw4DDquG7m+G6pVTDieG6pXLhu5PhuqXDgOG6tOG6pXLGoeG7m+G6pXPhu5F1xqHhuqVrw6104bql4bqs4bqw4bqlcsah4bud4bqlw4DDrXXhuqVr4bupdeG7l+G6pWvDueG6pcah4bub4buR4bqg4bqlc8OCa+G6pcOAQcO6deG7l+G6peG6reG6p+G6pXXhu4d04bqlxqHDtcOA4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqVzw4Jr4bql4bqs4bq9w7rhuqV14buHdOG6peG6rcOpw6liw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6rz3GoW7DuuG6pUBu4bqgw4BuQcOBxIMv4bu34bqv

Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]