Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho rằng, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Hwasong-15 của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trong lục địa Mỹ. Đây là đánh giá chính thức đầu tiên của USFK về loại tên lửa tầm xa này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu6Hhu6PDqsOtw4Dhuqjhu5/hu5Dhu6ThuqjDmj7DiuG6qOG7gVvDiiXhu6bhu6Thu5wtQkXhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqoKuG7iOG7pOG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqjDmeG7qOG7nuG6qMOTUcOK4bqow5Phu57hu5bDmeG6qOG7uOG6qMOaO07huqjDk1HDiuG6qOG7izPhurYv4buiQuG6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G7gcOSw4pP4bqs4bqy4bql4bq+TuG6qMOaPE7huqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqjhu4sz4bqoKuG7huG7nuG6qOG7geG7gOG7pOG6qOG7mybhu65O4bqo4bqu4buh4bujw6rDreG6sOG6qE7hu6Lhu6bhuqgkSOG7pOG7nOG6ouG6qCrhu5Dhu6ThuqjDmj7DiuG6qMOT4buG4buk4bqow5Phu4bhu6bhuqjDmuG7nuG7kOG7pOG6qMOaO07huqjDk1HDiuG6qOG6ruG7h+G6peG7i8Oi4bqw4bqo4buBW8OKJeG7puG7pOG7nC1CReG6qE4sw4rhuqjhu58k4bue4buYJuG6qOG7n+G7nuG7kOG7pOG6qE7FqOG6qFXhu6Lhu4Lhuqjhu6RG4buk4buc4bqofSHDneG7pOG6qCrhu7Lhu57huqjDmeG7qOG7nuG6qMOTUcOK4bqow5Phu57hu5bDmeG6qCok4bum4buk4buc4bqow5o7TuG6qMOTUcOK4bqo4buLM8OD4bqo4bqt4buKIuG6qMOa4buA4bqow5Phur7hu6Thu6Lhuqjhu5zhu57hur7huqhO4bui4bug4buk4bui4bqoKuG7oihO4bqow5PEqCbhuqgq4bue4buQ4buk4bqoTizDiuG6qOG7oeG7o8Oqw63huqh94buY4bqow5rhu6bhu4bhu57huqgq4buQ4buk4bqow5o+w4rhuqgqxKjDmeG6qF3DiuG6qOG7pOG7gCLDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rE7DmSUtI+G7ouG7pirhu6bhuqzhuqgq4bueKsOaw5Lhu7Phuqzhu6Hhu6PDqsOtw4Dhuqjhu5/hu5Dhu6ThuqjDmj7DiuG6qOG7gVvDiiXhu6bhu6Thu5wtQkXhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqoKuG7iOG7pOG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqjDmeG7qOG7nuG6qMOTUcOK4bqow5Phu57hu5bDmeG6qOG7uOG6qMOaO07huqjDk1HDiuG6qOG7izPhuqjhu6JQ4buk4bui4bqo4buC4buk4bui4bqoQuG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9C4bq8Q+G6uC9C4bq44bq4T8SQQsSQQuG6uuG6qkMqQ+G6quG6quG6uMOaQsODVCPhu5zhuqzhuqjDisOaKuG7s+G6rOG7oeG7o8Oqw63DgOG6qOG7n+G7kOG7pOG6qMOaPsOK4bqo4buBW8OKJeG7puG7pOG7nC1CReG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqgq4buI4buk4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qMOZ4buo4bue4bqow5NRw4rhuqjDk+G7nuG7lsOZ4bqo4bu44bqow5o7TuG6qMOTUcOK4bqo4buLM+G6rOG6qE/DiirDii0j4bui4bumKuG7pi3hu6Yk4bue4buc4bue4bukw4rDmi0lJE7hu7Phuqzhu6IqKiMlw4AvL05P4buk4buew5nhu5zDg33hu57Dkirhu6TDisOZI8OaJiXDg33hu6QvKsOJQ+G6qi8mI8Oa4bumw4pPw5JPL+G7pOG7nCrhu6Thu6Thu6QvQ+G6qkLhurxf4bqq4bq4X0JCL0JC4bqq4bq4KsOS4bukw5omw4rDg1Qj4buc4bqs4bqoL+G6ssawO+G6qCPhu6LFqOG7pOG7nOG6qCrhu6I+4bqoKuG7kOG7pOG6qMOaPsOK4bqow5Phu4bhu6ThuqjDk+G7huG7puG6qMOa4bue4buQ4buk4bqow5o7TuG6qMOTUcOK4bqo4buBW8OKJeG7puG7pOG7nC1CRcOD4bqo4bqu4buJ4bucJlbhu6TDgOG6qOG7seG7puG7pOG7osOKIy/hu5/hu5/hu6vGsOG7ieG6sOG6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7n+G7osOS4bum4bqo4bufSiPhuqglw4rhu6ThuqjhuqXhu6Lhu57hu5Lhu6ThuqjDmiHhu7ZO4bqoQ+G6qkLhurzhuqLhuqjhu4jhu6Thuqgj4buiS8OZ4bqoKuG7oiHhu7Thu6Thu5zhuqjhu6Thu57hu5Dhu6ThuqhOLMOK4bqo4buh4bujw6rDreG6qE464buk4buc4bqofeG7suG7nuG6qMOiV+G6qOG6peG7olLhuqjhu6ImIuG6qMOs4bue4buQ4buk4bqo4bui4bu2I+G6qD0m4buuTuG6qH3hu4DhuqjDolfhuqjhuqXhu6JS4bqo4buiJiLhuqhO4bq+TuG6qMOaPE7huqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqjhu6JZ4buk4bqo4bui4bu2I+G6qOG7izMt4buB4buA4buk4bqi4bqoKuG7kOG7pOG6qMOaPsOK4bqo4buBW8OKJeG7puG7pOG7nC1CReG6qMOZ4buA4bqo4bufJOG7nuG7mCbhuqjhu5/hu57hu5Dhu6Thuqgj4buixajhu6Thu5zhuqgq4buiPuG6qOG7ouG7rMOZ4bqoQ+G6vC9CQi9D4bqqQuG6uOG6qE7FqOG6qCrEqMOZ4bqoTUfhu6ThuqhV4bui4bum4buC4buk4buc4bqoQkPDg+G6uuG6uMSQVcOZ4bqi4bqoTsWo4bqoVeG7ouG7guG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqgq4buI4buk4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qE3hu4gq4bqoTijhuqhV4buiJuG6qH08TuG6qOG7pOG7gOG7puG6qE4sw4rhuqjDmjtO4bqow5NRw4rhuqjhu4szw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu6PDiibhuqh9O+G6qCPhu6LFqOG7pOG7nOG6qCrhu6I+4bqo4buk4buAIuG6ouG6qOG7nyThu57hu5gm4bqo4buf4bue4buQ4buk4bqow5Phu4ThuqgqJiLhu5Dhu6ThuqhN4buu4bqow5Phu4oi4bqow5rhu4Dhuqgq4buQ4buk4bqow5o+w4rhuqjDk8SoJuG6qCrhu57hu5Dhu6ThuqhOxajhuqhV4bui4buC4bqo4bukRuG7pOG7nOG6qMOTSSrhuqgq4bum4buA4buk4bqoTVfhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7izPhuqh94buA4bum4bqoKsSow5nhuqhNR+G7pMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bufJiLhuqjhu6Thu6Lhu57hu5Dhu6ThuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qOG7o+G6vk7hu6Lhuqjhu58kR+G7pOG7nOG6qD0m4buuTuG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6qEPhuqpC4bq64bqi4bqo4buB4buA4buk4bqo4bubJuG7rk7huqjDk+G7hOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDmeG7nuG7kCbhuqgq4buC4bqow5rhu6bhu4bhu57huqgq4buQ4buk4bqow5o+w4rhuqjhu6Thu4Ai4bqo4buk4buiIeG6qMOZVyrhuqgq4bui4bue4buSKuG6qE1R4bqoTsWo4bqoKsSow5nhuqhNR+G7pOG6qCok4buQ4buk4bqoQuG6qsOD4bqq4bqq4bqqVcOZw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu59KI+G6qCXDiuG7pOG6qOG6peG7ouG7nuG7kuG7pOG6qMOaIeG7tk7huqhD4bqqQuG6vOG6qE4u4buk4buc4bqoTuG7ouG7puG6qOG7osOKIuG6ouG6qMOiUOG7pOG7ouG6qOG7ieG7oiFA4buk4buc4bqoTsav4buk4bqoQ+G6qMOa4bum4buG4bue4bqo4buH4bql4buLw6LhuqhV4bui4bq+TuG6qOG7nFbDmeG6qOG7gVvDiiXhu6bhu6Thu5wtQkThuqhOxajhuqgqxKjDmeG6qE1H4buk4bqoVeG7ouG7puG7guG7pOG7nOG6qEXDg0XhuqrhuqpVw5nhuqh94buA4bqo4buBW8OKJeG7puG7pOG7nC1CxJDhuqhOxajhuqgqxKjDmeG6qE1H4buk4bqoVeG7ouG7puG7guG7pOG7nOG6qEJDw4PhurrhurjEkFXDmeG6qE4u4buk4buc4bqoTsWo4bqoVeG7ouG7guG6qOG7pEbhu6Thu5zhuqjhuqx9IcOd4buk4bqoKuG7suG7nuG6qOG7osSoJuG6qOG7ouG7kirhuqjDmjtO4bqow5NRw4rhuqjhu4szw4PhuqzhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu58k4bue4buYJuG6qOG7n+G7nuG7kOG7pOG6qMOT4buE4bqoTUfhu6Thuqgq4buiPuG6qCrhu5Dhu6ThuqjDmj7DiuG6qOG7gVvDiiXhu6bhu6Thu5wtQsSQ4bqo4bui4busw5nhuqjEkC/hurgvQ+G6qkLhurjDgy/Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqwqw5JdKi3DisOa4bue4buc4bukw4Dhuqgk4bue4buc4buiKuG6oOG6rOG6suG6rsaw4buew5Iq4bukw4rDmSvhurDhurYvI+G6sg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]