Ngày 21/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bơm tiền vào hệ thống tài chính quốc gia này thông qua các giao dịch trên thị trường mở, nhằm duy trì tính thanh khoản của thị trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vDo0nhu4rhuqzhuqDDssOg4buKw4nhu7HDsuG7q+G6vuG6psOy4bqi4buj4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJK4buxw7LDjOG7lsOy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG7ucOy4bux4bqi4bqow7LhuqLhu7nDssOM4bqiw4nhuqzhuqDDssOM4bujw4PDsuG7seG6osSC4bqs4bqiai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOzazzhuqDhu6Phu5DDssO14buPL+G7mcOtw7I84bqgw7nhuqzDsuG6ouG7o+G6rOG6oMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7LDo0nhu4rhuqzhuqDDssOg4buKw4nhu7HDsuG7icOh4buqPuG7sMSpw7LDjMOD4bu1R8Oyw4xK4buxw7Lhu6vhur7huqbDssOMw4Phu7fhuqzDsuG7juG7o+G6qMOy4bqi4bu5w7LDjOG6osOJ4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOySOG7isOJ4buxw7LhuqDDg+G7m8Oy4bqs4buj4buQw7LDjOG6okXhuqzhuqDDskjhu4rhu5vDsuG7seG7neG7scOy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG7reG6sOG7seG6osOyw4xJ4buz4bqsw7LDjOG6ouG6sMOyw4xJTeG7huG6rOG6oMOy4bqm4buEw63DsuG6rOG6onPhuqbDsuG7reG7iuG7kMOyw4xJ4bquw7LDjMSC4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7m+G6rOG6osOyw4LhuqLhuqjhu6HhuqzDsuG7sUvhu5vDssOM4bqi4bqww7LDjElN4buG4bqs4bqgw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2tqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G7seG6psONLUfhuqLhuqjDjOG6qMOzw7LDjMODw4zhuqR24buBw7PDo0nhu4rhuqzhuqDDssOg4buKw4nhu7HDsuG7q+G6vuG6psOy4bqi4buj4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJK4buxw7LDjOG7lsOy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG7ucOy4bux4bqi4bqow7LhuqLhu7nDssOM4bqiw4nhuqzhuqDDssOM4bujw4PDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG7oeG6rOG6osOy4buPw7PDssONSeG7seG7gcOzLy/hu7Hhu63huqzDrOG7q+G7m+G6qMOM4bqi4bub4bqs4bqi4bqi4bqo4bubw6zhu47huqwv4butdsONw4LDjOG6qEcv4bqsdsOVw40v4buPxqHDteG7kS/hu4/hu5Xhu5Xhu63hu5Phu4/hu5Phu43hu5nhu4/hu5PDjOG7lcO04bqk4buPw6zhurRH4bqgw7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7PDo0nhu4rhuqzhuqDDssOg4buKw4nhu7HDsuG7q+G6vuG6psOy4bqi4buj4bqs4bqgw7Lhu7HhuqJK4buxw7LDjOG7lsOy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG7ucOy4bux4bqi4bqow7LhuqLhu7nDssOM4bqiw4nhuqzhuqDDssOM4bujw4PDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7PDsuG7reG7m8OM4bubLUfhuqLhuqjDjOG6qC3huqhJw4PhuqDDg+G6rOG7m+G6pC3DjUnhu7Hhu4HDs+G6osOMw4xHw41oLy/hu7Hhu63huqzDg+G6puG6oMOs4buOw4N2w4zhuqzhu5vhuqZH4bqk4buKw43DrOG7juG6rC/DjOG7mcO14buNL+G7ikfhuqThuqjhu5vhu6124butL0fhu7HDgOG6qC/DteG7jeG7j8ahX+G7jeG7mV/DteG7jy/DjMOMw5Thu47huqxfw7Xhu4/hu43hu5lf4bqs4butw4zDrOG6tEfhuqDDs8OyL2vhu67hurjhuqzhuqDDsuG7j+G7jeG7jcOy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG7ucOy4buxS+G7m8Oyw6NJ4buK4bqs4bqgw7LDoOG7isOJ4buxw6zDsuG7iTzhuqDhu4rhurjhuqxow7Lhu5o9w6Evw6PDo2RiPMSpai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6PhuqJ24bqow7LDo8O54bqsw7Il4bqo4bubw7LDlHDDrcOyw6Hhu6o+4buww7Lhu6vhur7huqbDssO04buNw7LDjOG7lsOy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjOG7ucOy4buJ4buRw63DtOG7l8Oyw4zhu5bDssSD4bqj4busxKnDsuG7juG7o+G6qMOy4bqi4bu5w7LDjOG6osOJ4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOySOG7isOJ4buxw7LhuqDDg+G7m8Oy4burc+G6rOG6oMOy4bux4bud4bux4bqiw7Lhuqbhu4rhu5vDsuG7seG6ok7huqzhuqDDssOC4bqi4bqo4bud4bqsw7LDjE/DsuG7seG7neG7scOy4bqs4bqgw7nhuqzDsuG6ouG7o+G6rOG6oMOyw4zhuqJN4bq+4bqs4bqgw7Lhuqbhu5/Dg8Oyw4zhuqJF4bqs4bqgw7JI4buK4bubw7LhuqLhuq7huqzhuqLDssOM4bqiTuG7scOy4buv4bul4buKw7LhuqDDg+G7ncOy4buO4bujw7LDjcO9w7Lhu6vhu53huqzDsuG6pOG7n8ODw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDssOMTeG6vuG6rOG6oMOy4bqk4bubw4PDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza8Oj4bqiReG6rOG6oMOy4bur4bud4bqow7Lhu7FL4bubw7LDoeG7qj7hu7DDsuG6rOG7s+G7isOyScSQw7LhuqRww4PDssON4buK4bulw4zDsuG7sUvhu5vDsuG6oMOD4bub4bqow7Lhu63hurDhu7HhuqLDsuG6rOG7o+G7kMOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7r+G7m+G6rOG6oMOy4buEw7LhuqZO4buxw7LDtcOt4buV4buDw6zDssOh4buqPuG7sMOyw4LhuqJ14bqs4bqgw7Lhu6/hurDhuqzhuqLDsuG7seG7neG7scOy4buv4bq64bqs4bqgw7LDjOG6ouG7ncODw7LDjEnhu7PhuqzDsuG6rOG6onPhuqbDsuG7r+G7oeG6psOy4bur4buh4bqow7LDjMSC4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7m+G6rOG6osOyw4LhuqLhuqjhu6HhuqzDsuG6vOG6rMOy4buv4bqw4bqs4bqiw7Lhu7HhuqLhuqjDssOM4bqi4bqww7LDjElN4buG4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw7Lhu6/Dg0HhuqbDsuG6oMOD4buM4bubw7Lhuqxx4bqmw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo0nhu4rhuqzhuqDDssOg4buKw4nhu7HDsuG7seG6okvDssOMSU3hur7huqzhuqDDssOMw4Phu7VHw7LDjErhu7HDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7LDjeG7neG7seG6osOyw4zDg+G7t+G6rMOyw4zhu7nDssOM4bqixanhuqzDssOMSUPhuqzhuqDDssOzw4LhuqJF4bqs4bqgw7JI4buK4budw7Lhu7HhuqJ0w4zDsuG7seG6osO9w63DssOC4bqiReG6rOG6oMOySOG7iuG7ncOy4bqkROG6rOG6oMOy4bqkeeG6qMOzw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDssOC4bqiw4PDsuG7reG7iuG7kMOyw4xJ4bquw7LDjMSC4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7m+G6rOG6osOyw4LhuqLhuqjhu6HhuqzDsuG7sUvhu5vDssOM4bqi4bqww7LDjElN4buG4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOy4buEw7LhuqZO4buxw7JH4bqixKjDsuG6ouG7gkfDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqsceG6psOyw7Xhu43hu4/GocOsL8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7PDssONw4zhu5DhuqR24buBw7PDjHbDlMOMLeG7m+G6pMOD4bqg4bqsaMOyScOD4bqg4bqiw4xpw7Nr4buJw6PDo2RiPC9iw4N2w4zhuqzhu5vhuqYrxKlqL0dr


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]