Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMj4bu5w4B04buVw6LEqOG7scOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDomvGocO0dMOi4bu54buxdOG7lcOjL+G7l+G6p8SDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXDgW3huqjDgS3DqXLGoeG7lXQ4w6JqbXTDgW3hu7k54bq1xIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tWpzQS3hu7Xhu5d1w4F14bq1w6LDgcahw4FybTLhurUj4bu5w4B04buVw6LEqOG7scOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDomvGocO0dMOi4bu54buxdOG7lWHDomrhu5fhu5/DokHhu6nDosOBxqHDqcOiPSnDosOB4bq9xqHDokzhurvDolRndOG7lcOiw73DonPhurZqw6Jqw6l1w6Lhu5fhu5104buXw6LDqnThu5fDouG6p+G6tcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bql4bqp4bqrL+G6p+G6pWJr4bqn4bqlZOG6q+G6q+G6qWXDgWPhuqXhuqVlcuG6p8OhcOG7teG7leG6tcOiw6lyw4Ey4bq1I+G7ucOAdOG7lcOixKjhu7HDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6JrxqHDtHTDouG7ueG7sXThu5XhurXDomvDqcOBw6kt4bu14buXdcOBdS114bu5xqHhu5XGoXTDqXItQeG7uWoy4bq14buXw4HDgeG7tUE4Ly9qa3TGoXPhu5XDoeG6psahbcOBdMOpc+G7tXLDgEHDoeG6pnQvw4Fj4bqt4bqlL8OA4bu1cnXDqWttay/hu7Vq4buZdS/huq3huqXhuq3huqVf4bqlxJFf4bqt4bqrL8OBw4HhuqjhuqZ0X3TDqXThu5VfdHV04buVw6Fw4bu14buV4bq1w6IvxIMj4bqyw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq3huqsvxJFhw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOiw4Hhu7nhu410w6JrxqHDtHTDouG7ueG7sXThu5XDosOB4bq9xqHDonHhu5fDgMOi4bqm4bq0asOiI+G7ucOAdOG7lcOixKjhu7HDocOi4bqhw4p04buXOMOiIyM+KVThuqPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDI+G7l211w6Ij4bu5w4B04buVw6LDgWhzw6JL4bq0w6LEqeG6uXXDolHhu5fhu5vDosOB4bqweXThu5XDoiPhu5fEguG6qsOi4bqm4buBdMOi4bu2w4Dhu6lqw6Lhu5XGocOpYcOi4bqm4bqidOG7lcOi4bq54bu1w6LDgeG7l2nhu7XDonTDunThu5XDouG7teG7l+G7m8Opw6IjaOG6qsOibMOpdOG7lcOiasO6w6LhuqjDgMOi4buX4bqwd3Thu5XDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOi4bqm4bq7w6Jzw73DouG7ueG7sXThu5XDomvDrXTDouG6psO1w6Lhu7Xhu5fhu5vDqcOiTMawdOG7lcOiVMOpc8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhurLDonThu5XhurvhuqrDouG6reG6qy/EkWHDomt1w6LDqnThu5fDouG7l+G6sMO9dOG7lcOiasSCw6nDouG7ueG7ncOpw6JMxrB04buVw6JUw6lzw6LhuqbhuqJ04buVw6Lhurnhu7XDosOB4buXaeG7tcOidMO6dOG7lcOi4bu14buX4bubw6nDoiNo4bqqw6Jx4buPw4HDouG7l3nhu7XDouG6pnfGocOi4buXxqHDtMOAw6LhurZ04buVw6Lhu7Xhu5d2dMOidOG7jXTDosO9w6LhuqbhuqJ04buVw6J04bqgxqHDosSo4buHasOiI+G7ucOAdOG7lcOixKjhu7HDouG6puG6u8OiauG6uWrDosOB4bufdOG7l2HDosOB4buX4bq7dOG7l8Oi4bu14buX4bupw6LDgeG6ssOi4bu2w4DDqnThu5XDosSo4buddOG7ly3hu7Thu5fhuqDDonvhu410w6Jqw7rDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6LhuqZ3xqHDonTDtXTDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDomrDqXXDonThu5dpw4HDouG7teG7l+G7rcOixKnGoeG7j3TDouG6qWIt4bqpZMOibOG7scOiSmHDomrDusOidHbGocOiw4Hhu7nhu410w6Lhuqlkw6Js4buxw6JKw6HDokzhu7HDouG7i3PDosOB4bqwdnThu5XDomzhu6nGocOiw4Hhu5dp4bu1w6J04buXacOBw6LDgeG7uXV04buVw6J04buV4bq74bqqw6Lhu7Xhu5fhu63DosSpxqHhu490w6JiYi1k4bqlNMOhw6Ij4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOiasO6w6J04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6LDgeG7ueG7jXTDouG6qWLDomzhu7HDokrDosOB4bqyw6Lhuqfhuq0t4bqnY8Oi4buVxqF4w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G6ssOidOG7leG6u+G6qsOi4bqtYi/EkWHDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6LhuqjDquG6qsOi4bu5w6nDomvGocO0dMOi4bu54buxdOG7lcOiw73Domrhurlqw6LDgeG7n3Thu5dhw6LDgeG7l+G6u3Thu5fDouG7teG7l+G7qcOiw4HhurLDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6kt4bu04buX4bqgw6J74buNdMOi4bqmd8ahw6J0w7V0w6J04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6Jqw6l1w6J04buXacOBw6Lhu7Xhu5fhu63DosSpxqHhu490w6LhuqliLeG6qWTDomzhu7HDokphw6Jqw7rDonR2xqHDosOB4bu54buNdMOi4bqpZMOibOG7scOiSsOhw6JMecOBw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOiw73Domrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDoiPhu7nDgHThu5XDosSo4buxw6Jqw7rDonHhu5fDqsOidOG7gXThu5XDonFudcOia+G6u8ahw6Js4buPdMOiceG7l3XDqnThu5XDonThu5XhurvhuqrDouG6rcSRL8SRw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7leG6u+G6qsOi4bqt4bqrL8SRYcOiauG7l+G7n8OiQeG7qcOiw4HGocOpw6I9KcOiw73DokzhurvDolRndOG7lcOiasO6w6Lhu5XGoeG6ucOiw4Hhu7nhu6PDosOB4bqyw6LEkS3huqfhuqXDouG6pnfGocOic+G6tmrDosOqdOG7l8Oi4buX4bqww7104buVw6J04buVw4DhuqrDomp2w6Lhu5Vo4bqqw6Lhu5fhur3GocOiasOpdcOibOG7j3TDouG7uWnDgcOiasOpdcOibOG7qcahw6LhuqZ3xqHDomp2w6LDgeG7l+G7kcOianV0w6J04buV4bqweMahw6Jx4buXxqHDosOBxqHhu4/hu7XDouG6qOG6oGrDosOB4bu54bq0asOiw4HGoeG7j+G7tcOi4bqmd8ahw6Lhurl04buXw6J04buHdOG7lcOhw6JKaeG7tcOibOG7scOi4bu5xILGocOi4bu5dcOiw4Hhu5fGoeG7jXTDosOBw6nGocOia3XDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6Jy4bq7w6JqaeG7tcOi4bqnw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDS3XDosOqdOG7l8Oi4buX4bqww7104buVw6JqxILDqcOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDouG6puG6u8OiasO6w6Jx4buXw6rDonThu4F04buVw6JxbnXDomvhurvGocOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7l8ahw7XDgMOidOG7leG6u+G6qsOiw4F3xqHDonHhu4/DgcOi4buXeeG7tcOi4bqmd8ahw6Js4buxw6Lhu4tzw6LDgeG7uXV04buVw6Jx4buXxrB04buVw6Jx4buX4bubw6Lhu5XGocOqc8Oiw4Hhu5dp4bu1w6LhuqbhurvDouG7lcahw7rDoiNo4bqqw6JUw6lzw6Lhu5Vo4bqqw6Lhu5fGocO0w4DDouG6tnThu5XDouG7teG7l3Z0w6LDgeG7l+G7rcahw6Jz4bq9dOG7l8OidOG7jXTDomrDusOidOG7l8ahw7XDgMOidOG7lcOA4bqqw6JqdsOi4bqow6rhuqrDouG7ucOpw6Jq4buX4bq54bqqw6J04butw6LhuqbhurvDouG7l+G7p8Opw6Lhu5d14bq9dMOiw73DonHhu5fDgMOi4bqm4bq0asOia2h0w6Jq4bqww6JrdcOidOG7l8OAw6Jqw63DgMOiQcOCw6Jrw4N04buVw6JsxqHDtHTDosOB4buBdOG7lcOiasOpdcOi4bqm4bq7w6J04buVw4DhuqrDomp2w6Jqw6l1w6Jq4buX4bq54bqqw6Lhu7nhurJ04buVw6LDvcOi4bu14buX4bubw6nDosSo4buHasOi4bqm4bq7w6Ij4bu5w4B04buVw6Ij4bu5w4B04buVw6LEqOG7scOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Thu5V14bq7xqHDouG7ucOpYcOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5XDomrDuXTDomrDusOiw4Hhu5fhu5HDouG7lWjhuqrDosOB4buddOG7l8Oiw4Hhu7nhur104buVw6JzacOBw6J04bqwd2phw6JxxqHDtMOBw6JB4bq2amHDomzhu7HDgcOi4bu3w4BEw6JrdcOiQeG7qWrDonThu5fGocO0w4HDomzhu6nGocOi4bqmd8ahw6JqdsOiw4Hhu5fhu5HDonThu5XhurB4xqHDonHhu5fGocOiw4HGoeG7j+G7tcOi4bqo4bqgasOicmjDgMOi4bqmd8ahw6J0w7V0w6J04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6Jqw6l1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDS+G6tMOixKnhurl1w6Jq4bq5asOiceG7l8OAw6LhuqbhurRqw6J04buV4bq74bqqw6LhuqbhurvDomzhu41zw6Lhuq3huqsvxJE4w6Lhu7Thu5fhu5vDqcOiI2jhuqrDosSo4buHasOixKjhu7HDomrDusOic2jhuqphw6Jqw7rDonPhurDDqcOi4bu54bq7dcOi4bqm4bq7w6JrxrB04buVw6LhuqbhurvGocOidHbGoWHDouG7lsO5w6nDosSo4buddOG7l8OiasO6w6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lTnDouG7ucah4buNdOG7lcOiceG7l8OAw6IjaOG6qsOixKjhu4dqw6Jq4buXxqHDtcOAw6LDgeG7qcahw6LhuqbhurvDomzhu41zw6Jqw7rDonPhurDDqcOi4bu54bq7dcOi4bqm4bq7w6JrxrB04buVw6Lhu7nDqsahw6Lhu7nhurlqYcOiasODasOixKnhu7HDomrDusOic+G6sMOpw6LhuqbhurLDqWHDonPhurDDqcOiw4F1w6HDouG7lMahw7rDonThu5dvw6HDoiPhu7l1dOG7lcOianZ0w6JrxrB04buVw6Jqw7rDonHhu5fDqsOidOG7gXThu5XDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOicuG7qWphw6JBbsOBw6LhuqbhurvDouG7lcahw7rDouG7lcahw6zDgcOic+G6vXThu5fDocOiVOG7l8ahw7TDgcOibOG7scOiw4Hhu5dp4bu1w6J04buXacOBw6Lhuq3huqkt4bqtY8OibOG7scOiSjnDomrDqXXDonThu5dpw4HDouG6qeG6rS3huqliw6Js4buxw6JKYcOi4buWw7nDqcOixKjhu5104buXw6LhuqliLeG6qWPDomzhu7HDokrDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPhu7Thu5fhu5vDqcOiTMawdOG7lcOixKjhu4dqw6LEqOG7scOiasO6w6JzaOG6qmHDonThu5XhurvhuqrDonThu4d04buVOcOibOG7jXPDomrDusOic+G6sMOpw6Lhu7nhurt1w6LhuqbhurvDomvGsHThu5XDouG6puG6u8ahw6J0dsahYcOi4bu5xqHhu4104buVw6LhuqbhuqJ04buVw6J04bqgxqHDomrhu5fGocO1w4DDosOB4bupxqHDouG6puG6u8OibOG7jXPDomrDusOic+G6sMOpw6Lhu7nhurt1w6LhuqbhurvDomvGsHThu5XDouG7ucOqxqHDouG7ueG6uWphw6Jqw4Nqw6LEqeG7scOiasO6w6Jz4bqww6nDouG6puG6ssOpYcOic+G6sMOpw6LDgXXDocOi4buUxqHDusOiVMOpc8Oiamnhu7XDouG6rS3huqnDocOiI+G7uXV04buVw6JqdnTDomvGsHThu5XDomrDusOiceG7l8Oqw6J04buBdOG7lcOi4bqow6rhuqrDouG7ucOpw6Jy4bupamHDokFuw4HDouG6puG6u8Oi4buVxqHDusOi4buVxqHDrMOBw6Jz4bq9dOG7l8Ohw6JU4buXxqHDtMOBw6Js4buxw6LDgeG7l2nhu7XDonThu5dpw4HDouG6reG6qy3huq1kw6Js4buxw6JKOcOiasOpdcOidOG7l2nDgcOi4bqp4bqtLeG6qWLDomzhu7HDokrDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4buXxILDomzGsMOi4buW4bq7w6JU4buxxqHDomrDusOic2jhuqphw6J04buV4bq74bqqw6J04buHdOG7lTnDomrhu5fGocO1w4DDosOB4bupxqHDouG6puG6u8OibOG7jXPDomrDusOic+G6sMOpw6Lhu7nhurt1w6LhuqbhurvDomvGsHThu5XDouG6puG6u8ahw6J0dsahw6HDouG7lMahw7rDolTDqXPDompp4bu1w6Lhuq0t4bqpw6HDoiPhu7l1dOG7lcOianZ0w6JrxrB04buVw6Jqw7rDonHhu5fDqsOidOG7gXThu5XDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOicuG7qWphw6JBbsOBw6LhuqbhurvDouG7lcahw7rDouG7lcahw6zDgcOic+G6vXThu5fDocOiVOG7l8ahw7TDgcOibOG7scOiw4Hhu5dp4bu1w6J04buXacOBw6Lhuq3huqst4bqtZMOibOG7scOiSjnDomrDqXXDonThu5dpw4HDouG6qeG6rS3huqliw6Js4buxw6JKw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSuG6uWrDosOB4bufdOG7l8Oiw4HhurLDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDomzhu490w6Ij4buX4bqyw6nDoiPhu5fGoeG7jXQt4buWw4Dhu4/DomrDusOic2jhuqphw6J04buV4bq74bqqw6J04buHdOG7lWHDomrDusOidHbGocOiasO6w6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lWHDouG7teG7l+G7m8Opw6JUw6lzw6Jqw7rDonThu4d04buVw6J0w7p04buVOcOiauG7l8ahw7XDgMOiw4Hhu6nGocOi4bqm4bq7w6Js4buNc8OiasO6w6Jz4bqww6nDouG7ueG6u3XDouG6puG6u8Oia8awdOG7lcOi4bqm4bq7xqHDonR2xqHDocOi4buUxqHDusOiI2jhuqrDolTDqXPDompp4bu1w6Lhuq0t4bqpw6HDoiPhu7l1dOG7lcOianZ0w6JrxrB04buVw6Jqw7rDonHhu5fDqsOidOG7gXThu5XDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOicuG7qWphw6JBbsOBw6LhuqbhurvDouG7lcahw7rDouG7lcahw6zDgcOic+G6vXThu5fDocOiVOG7l8ahw7TDgcOibOG7scOiw4Hhu5dp4bu1w6J04buXacOBw6Lhuq3huqst4bqtZMOibOG7scOiSjnDomrDqXXDonThu5dpw4HDouG6qeG6qS3huqljw6Js4buxw6JKYcOi4bu14buX4bubw6nDolTDqXPDouG6qWIt4bqpZMOibOG7scOiSsOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0rhurlqw6LDgeG7n3Thu5dhw6LDgeG7l+G6u3Thu5fDouG7teG7l+G7qcOiw4HhurLDokzhurvDolRndOG7lS3EqOG7nXThu5fDoiPhu5fDgMOsdMOiasO6w6JzaOG6qmHDonThu5XhurvhuqrDonThu4d04buVYcOiasO6w6J0dsahw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lWHDouG7teG7l+G7m8Opw6LEqOG7h2rDomrDusOidOG7h3Thu5XDonTDunThu5U5w6Jq4buXxqHDtcOAw6LDgeG7qcahw6LhuqbhurvDomzhu41zw6Jqw7rDonPhurDDqcOi4bu54bq7dcOi4bqm4bq7w6JrxrB04buVw6LhuqbhurvGocOidHbGocOhw6Lhu5TGocO6w6IjaOG6qsOiVMOpc8Oiamnhu7XDouG6rS3huqnDocOiI+G7uXV04buVw6JqdnTDomvGsHThu5XDomrDusOiceG7l8Oqw6J04buBdOG7lcOi4bqow6rhuqrDouG7ucOpw6Jy4bupamHDokFuw4HDouG6puG6u8Oi4buVxqHDusOi4buVxqHDrMOBw6Jz4bq9dOG7l8Ohw6JU4buXxqHDtMOBw6Js4buxw6LDgeG7l2nhu7XDonThu5dpw4HDouG6reG6qy3huq1kw6Js4buxw6JKOcOiasOpdcOidOG7l2nDgcOiw4HhurLDouG6qeG6qS3huqljw6Js4buxw6JKYcOi4bu14buX4bubw6nDosSo4buHasOiasO6w6J0dsahw6LDgeG7ueG7jXTDouG6qWIt4bqpZMOibOG7scOiSsOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Hhu5fDgMOi4bqm4bq0asOiI2jhuqrDolThu5XDgOG6quG7jXTDomrDusOic2jhuqphw6J04buV4bq74bqqw6J04buHdOG7lWHDomrhu5fGocO1w4DDosOB4bupxqHDouG6puG6u8OibOG7jXPDomrDusOic+G6sMOpw6Lhu7nhurt1w6LhuqbhurvDomvGsHThu5XDouG6puG6u8ahw6J0dsahw6HDouG7lMahw7rDoiNo4bqqw6JUw6lzw6JqaeG7tcOi4bqtLeG6qcOhw6Ij4bu5dXThu5XDomp2dMOia8awdOG7lcOiasO6w6Jx4buXw6rDonThu4F04buVw6LhuqjDquG6qsOi4bu5w6nDonLhu6lqYcOiQW7DgcOi4bqm4bq7w6Lhu5XGocO6w6Lhu5XGocOsw4HDonPhur104buXw6HDolThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosOB4buXaeG7tcOidOG7l2nDgcOi4bqt4bqnLeG6reG6q8OibOG7scOiSjnDomrDqXXDonThu5dpw4HDouG6rWUt4bqp4bqtw6Js4buxw6JKYcOiasO6w6J0dsahw6LDgeG7ueG7jXTDouG6qeG6rcOibOG7scOiSsOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1TDqXPDosSo4buxw6Jqw7rDonNo4bqqYcOidOG7leG6u+G6qsOidOG7h3Thu5Vhw6Jq4buXxqHDtcOAw6LDgeG7qcahw6LhuqbhurvDomzhu41zw6Jqw7rDonPhurDDqcOi4bu54bq7dcOi4bqm4bq7w6JrxrB04buVw6LhuqbhurvGocOidHbGocOhw6Lhu5TGocO6w6IjaOG6qsOiVMOpc8Oiamnhu7XDouG6rS3huqnDocOiI+G7uXV04buVw6JqdnTDomvGsHThu5XDomrDusOiceG7l8Oqw6J04buBdOG7lcOi4bqow6rhuqrDouG7ucOpw6Jy4bupamHDokFuw4HDouG6puG6u8Oi4buVxqHDusOi4buVxqHDrMOBw6Jz4bq9dOG7l8Ohw6JU4buXxqHDtMOBw6Js4buxw6LDgeG7l2nhu7XDonThu5dpw4HDouG6reG6qy3huq1kw6Js4buxw6JKOcOiasOpdcOidOG7l2nDgcOi4bqp4bqnLeG6qeG6q8OibOG7scOiSmHDomrDusOidHbGocOiw4Hhu7nhu410w6LhuqnhuqvDomzhu7HDokrDoS/DocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VAdcOA4bu5am3hurXEgyPhu5dtdTjDosOjxKnEg+G6psahbcOBdMOpc+G7tXLDgEHDoy/EqcSDw6Mv4bu1xIM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]