(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa  vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID -19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh .
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buSw6Lhu7bDqsOiLVJdISwgSuG7mH3huqXhurXDoiE74bq/S+G7kuG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4zDguG6syE/IOG7mFsuUiHhu5guJuG7mMOiLjcgLOG7mOG6sS7hu64g4buYIioi4buYWVMw4buYw51TMOG7mOG6u1Thu5jhu7RTIC7hu5gsIVPhu5ggLOG6peG6v+G7mMOdw6Dhu5hd4buw4bq/4buYIC4hOiLhu5jDki/hurXDouG6szAgLOG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4zDtOG7r+G6unXhu5HDki/hurXDouG6szAgLOG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4wt4buWUeG7mMOiVSHhu5jDnVPDneG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOSL+G6tcOi4bqzMCAs4buMw5IvLuG7luG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurF04bu2UuG7suG7kuG7jMOS4bu2IuG7jOG6pMO14but4buR4buYw6I+IC7hu5jDgi5SIC7hu5h0MVLhu5jDki/hu7Yi4buMw5Lhu7Yi4buM4bq7xJFS4buYw5Iv4bu2IuG7jMOS4bu2IuG7jFlSIOG7mC5UIC7hu5jhu6kl4buYLjBVw50u4buYw5Iv4bu2IuG7jMOS4bu2IuG7jOG6tTfhu5jhu5bGoOG7oC/hu6l0LeG6pMO14but4buR4buY4bq7KuG7mOG6uyEmw53hu5jDki/hu7Yi4buMw5Lhu7Yi4buMw6LhurMhPyDhu5hbLlIh4buYLibhu5jDoi43ICzhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mFlTMOG7mMOdUzDhu5jhurtU4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYICzhuqXhur/hu5jDncOg4buYXeG7sOG6v+G7mCAuIToi4buYw5Iv4bu2IuG7jMOS4bu2IuG7jMO04buv4bq6deG7kcOSL+G7tiLhu4zDkuG7tiLhu4wt4buWUeG7mMOiVSHhu5jDnVPDneG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q8UuG7mFlUIOG7mMOiPiAuw5Iv4bu2IuG7jMOS4bu2IuG7jE3Dki/hu7Yi4buMw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOSISIs4buYw51dUuG6teG6tUnhu5Ihw7Thu7Ygw6Lhu7bhurPhu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buS4bq9IeG7ssOiLkrhu5hQ4buU4buU4bqxw6pL4buYLuG7tiEsLsOiSuG7mOG7nuG7lOG7lOG6scOqS+G7kuG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw53hu7IgTVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoOG7lsagxqAvxqDhu5Thu57hu7LGoOG7luG7ouG7ouG7lOG7lOG7msOiUeG7oOG7nOG7llFd4buUTX3hurEsxKjhurNJUOG7lOG7muG7kuG7mFJdw6JJ4buSw4LhurMhPyDhu5hbLlIh4buYLibhu5jDoi43ICzhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mFlTMOG7mMOdUzDhu5jhurtU4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYICzhuqXhur/hu5jDncOg4buYXeG7sOG6v+G7mCAuIToi4buYw7Thu6/hurp14buR4buYLeG7llHhu5jDolUh4buYw51Tw53hu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurHhu5Lhu5jhur0h4buyw6IuSeG7klDhu5Thu5Thu5Lhu5gu4bu2ISwuw6JJ4buS4bue4buU4buU4buS4buYL+G7jMOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtFLhurHDoiEwIOG7kuG7jOG6uiEmw53hu5jDouG6syE/IOG7mFsuUiHhu5guJuG7mMOiLjcgLOG7mOG6sS7hu64g4buYIioi4buYWVMw4buYw51TMOG7mOG6u1Thu5jhu7RTIC7hu5gsIVPhu5ggLOG6peG6v+G7mMOdw6Dhu5hd4buw4bq/4buYIC4hOiLhu5jDtOG7r+G6unXhu5Et4buWUeG7mCwh4bqn4bqx4buYw51Tw53hu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurHhu5hhIOG7mOG7tDwgLuG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buY4bq1w5og4buYw6rhuqXhu6zDokzhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5hbISAu4buYw6Il4buY4bq7VOG7mOG7tMOaIuG7mFnDmjDhu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buY4bqxLjIgLEzhu5jDnS43ICzhu5jhu7I8w50uTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDgi7hu7Yw4buY4bu0MUzhu5jhurshJsOd4buYw6LhurMhPyDhu5hbLlIh4buYLibhu5jDoi43ICzhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mFlTMOG7mMOdUzDhu5jhurtU4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYICzhuqXhur/hu5jDncOg4buYXeG7sOG6v+G7mCAuIToi4buYw7Thu6/hurp14buRLeG7llHhu5jDolUh4buYw51Tw53hu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurHhu5jDouG6syQg4buY4bu0PFLhu5hZVCDhu5jDoj4gLuG7mCAuxagi4buYw6Lhu6QgLOG7mMOdY+G6oyAs4buYZCAs4buY4buy4bqpICzhu5jDnTYgLOG7mCAsLibhu5jDoi42ICzhu5jDoiEg4buYw6LhurMwICzhu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buYWVMw4buYw51TMOG7mOG6u1Thu5jhu7RTIC7hu5gsIVPhu5ggLOG6peG6v+G7mMOdw6Dhu5hd4buw4bq/4buYIC4hOiLhu5jDtOG7r+G6unXhu5Et4buWUeG7mMOiVSHhu5jDnVPDneG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q8UuG7mFlUIOG7mMOiPiAuTeG7mOG6tuG6pVLhu5jhu7QxTOG7mCwh4bqn4bqx4buYw51Tw53hu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurHhu5hhIOG7mOG7tDwgLuG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buY4bq1w5og4buYw6rhuqXhu6zDokzhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5hbISAu4buYw6Il4buY4bq7VOG7mOG7tMOaIuG7mFnDmjDhu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buY4bqxLjIgLEzhu5jDnS43ICzhu5jhu7I8w50u4buYw7Thu6/hurp14buRLeG7llFN4buY4buTOCAs4buYw6Iu4bqjIeG7mCDhu7AgLOG7mMOdUjDhu5guISbhuqXhu5jhurfhuqXDmuG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buYw53huqtS4buYw51Tw53hu5jDncOg4buY4bq34bqlUiDhu5guVCAu4buYw50uKCAu4buYIC5U4buYIGPhuqHDneG7mMOi4bqzMCAs4buY4bq7ISbDneG7mOG6t+G6pcOaIOG7mF3hu4Hhu5jhurtU4buY4bu0UyAu4buYLCFT4buYICzhuqXhur/hu5jDncOg4buYXeG7sOG6v+G7mCAuIToi4buYw7Thu6/hurp14buRLeG7llHhu5jDolUh4buYw51Tw53hu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurFNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG6pMO14but4buR4buYw6I+IC7hu5gsIVIw4buYw50uMOG7mOG6tMSD4buYw4IuNiAs4buYw6IhIOG7mOG6u1Thu5jDguG6s+G6peG6vyog4buYw6IuNiAs4buYw6IhJeG6seG7mCAuViDhu5jDnS7huqXhur8/IOG7mCwhUjDhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIkzhu5hZN+G7mMOi4bqzKOG7mMOdw6Dhu5jhurXEg+G7mC5V4buYw6Lhu64gLEzhu5ggLOG6pTgg4buYIC7hu7Ag4buYXWXDneG7mOG7tD/hu5jDoiEl4bqx4buYIC5WIOG7mOG6u1Thu5jDnS7huqXhur8/IOG7mCwhUjDhu5jhurEu4buuIOG7mCIqIuG7mOG7sjDhu5jDtDYgLOG7mMOi4bq/4buYw51h4buY4bqxLuG7riDhu5jDtDYgLOG7mCAsLibhu5hnw4Jn4burdeG7reG7qeG7mMOdLuG6peG6vz8g4buYLCFSME3hu5jhu5M4ICzhu5jDoi7huqMh4buY4bqxLjch4buYLsOj4bqx4buY4bq74bqhIeG7mMOdU8Od4buYw53DoOG7mOG6t+G6pVIgTOG7mOG7tMOgIOG7mOG6uzxM4buY4bu0PFLhu5jhurEuY8OgICzhu5jDnTHhu5hdISQg4buY4bq34bqlUiDhu5ggLC4hJCDhu5jDnWThuqXhu5jDolbhurHhu5gu4bql4busIEzhu5guY+G6oSAs4buY4buyWCDhu5jDnS4w4buYw51Tw53hu5jhu7TDoCDhu5jhurs8TOG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q8UuG7mFlUIOG7mMOiPiAu4buY4bu0P+G7mOG7tGNS4buY4bq7VDDhu5jhurXDqeG7mOG7suG6qSAsTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu5M3IeG7mOG6u+G6oSHhu5jDnS4l4buY4bu0OeG7mMOiLjYgLOG7mMOiISDhu5hZUzDhu5jDnVMwTOG7mOG6pMO14but4buR4buYw6I+IC7hu5gsIVIw4buY4bq0xIPhu5jhur7hu5jDoiXhu5jDnS7huqvhu5jDouG6synhu5jhurshJsOd4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mOG6u1Thu5jDomEgLOG7mC7Do+G6seG7mFlTMOG7mMOdUzDhu5jhu7TDmiLhu5hZw5ow4buYw51Tw53hu5jDnS4+4buYw6IhJOG6peG7mFlTMOG7mMOdUzDhu5jDoi7hu7Yw4buY4bq24bql4bq/JcOi4buY4bu0PCAu4buY4bq1N+G7mMag4buWUeG7nC/hurbhu5Mtw7XDtOG7k+G6tnNM4buYICxU4bq/4buYxqDhu6At4buiLcag4buUxqDhu5Thu5jDneG6q1Lhu5jDtVIg4buYw50uPuG7mOG7tFUw4buY4bq24bqlN8Od4buYLCFS4buY4bqxLjIgLEzhu5jDnS43ICzhu5jhu7I8w50u4buYw7Thu6/hurp14buRLeG7llFN4buYw4Iu4bqjIeG7mCwhUiDhu5jDoi5lw53hu5guISYg4buYWz/hu5jDosSR4buYICxU4bq/4buY4buU4buWLeG7ni3GoOG7lMag4buWTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurFn4bqlw6IuMOG6s+G7kuG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4x0MFQh4buYZyAuw5Iv4bq1w6LhurMwICzhu4zDki/hurHhu4w=

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]