Tối 26/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y khoa Thụy Sĩ-Việt Nam (HELVIETMED) đã trao tặng Giải thưởng Alexandre Yersin cho 4 công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực y khoa. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các công trình nghiên cứu xuất sắc của các nhà khoa học Việt Nam cho y văn quốc tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5dk4buOxanhu4Lhu6FCROG7sUThu6HFqOG6vsSCU8Wp4buG4bqi4buOxILhu6FpxILhu47DlUThu4bhu6HhuqBD4buC4buhdOG7oeG7hkJDROG6tOG7huG7oeG6oOG7nOG7kOG7oVThu6FDR+G6oOG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOVduG6oOG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5dkw4xE4buhcsO6L8O5w7Xhu6HDlOG7q0Thu6FkQ+G7qeG7hkPhu6HDkkPDjOG7oVvhu4rhu6EkQ8SQ4buhNkThu4ZDw7Xhu6Fb4buIROG7oWnhu6HDikPhu4LFqeG7oWRD4buUVOG7oWPhurotZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7oeG7k1smNWZdJmQ2JiXhu5nhu6HDg+G7reG7ocOU4buOxanhu4Lhu6HDlHjhu4ZC4buhfUThu7FE4buhw5RD4buaT+G7hkLhu6HFqOG6vsSCU8Wp4buG4bqi4buOxILhu6FpxILhu47DlUThu4bhu6HhuqBD4buC4buhdOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThurThu4bhu6HhuqDhu5zhu5Dhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDlXbhuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhur7hurrhu4ZD4buhUeG7nuG6oOG7oVThu6HDikPhu4LFqcO04buhKuG7s1Thu6Hhur7hu6nhu6FCROG7sUThu6HDlEPhu5pP4buGQuG7oeG7hkN34buA4buhUUThu4ZD4buh4bqixanhu4ZD4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buh4buGQkNE4bq04buG4buh4bqg4buc4buQ4buhU+G7kOG7tcOU4buhw5V24bqg4buh4bqg4buWxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7hkPhu6nhu6HDikPhu4LFqeG7oUNH4bqg4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7oeG6oEPhu4Lhu6FU4buhUeG7r+G7huG7oeG7jOG7kMOM4bqg4buhw5TDgsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9x4bulc3AvdOG7peG6onVw4bulc8O5dHPDlHXDueG7p+G6vnTDtOG6vMOSQuG7n+G7oS/hu5fhu6Hhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7juG7guG7hkLhu6Hhur7hu7fhu4bhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOUROG6tOG7huG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqgw7Xhu6FCROG7sUThu6HDlEPhu5pP4buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOU4buOxanhu4Lhu6HhuqBD4buC4buhdOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThurThu4bhu6HhuqDhu5zhu5Dhu6FU4buhQ0fhuqDhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQ+G7qeG7ocOKQ+G7gsWp4buhQ0fhuqDhu6FC4buK4buA4buN4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oeKAnGRD4buU4buhw5RE4buGQ+G7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOM4buGQuG7oeG7hkJDROG6puG7gOG7jeG7oSRD4buQVOG6rOG7huG7ocOSQ8ONROG7ocOU4buaS0Thu6FR4bup4buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6HDkkPDjUThu6HDg8ON4buGQuG7oeG6vuG7q+G7hkPhu6HhuqDhu4Thu6FDROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7oeG7hkPhu5rhu6Hhu4ZDxanhu5DigJ3hu6HhuqDhu5bFqeG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7puG7oWbhu5pL4buGQuG7oTdCR+G6oOG7oTXFqeG7huG7oVHhu6nhu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw5Xhu57hu6HDlEPhu5Dhu4jhuqDhu6Fk4buO4buaTeG7hkLhu6Eq4burROG7oUNH4bqg4buhaeG7oSXhu5pO4bqg4buhZEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6Fb4buK4buhJEPEkOG7oTZE4buGQ+G7j+G7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6HigJxo4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6Hhu4DDjeG7oUNF4buGQ+G7ocOUROG6tOG7huG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhw5Thu6Dhu6FR4buC4buGQuG7oU/hu6HDgOG6puG7hkPhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bqg4bu1w5Lhu6HhuqDhu5zhu5DigJ3hu6HhuqDhu5bFqeG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7puG7oVvhu6nhu6Fk4bu14buG4buhKuG7nOG6oMO14buhPeG6puG7hkPhu6FRROG6puG7huG7oSrFqeG7ocOKQ+G7gsWp4buhZOG7juG7kOG7hkLhu6Hhu5pL4buGQuG7oSThu7fhu4bhu6FkQ0vhu4/hu6HhuqDhu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oeKAnOG7sOG7hkPhu6FD4buaT+G7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buh4buAw5Phu6FR4bup4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6HhuqBL4buhw4PDguG7huG7oeG6vuG7guG7reG7hkLhu6FT4buaS+G7hkLigJ3hu6HhuqDhu5bFqeG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7puG7oVvhu4rhu6HhuqlD4bur4buA4buhZEPhu5ThuqDhu6E1xanhu4bhu6FR4bup4buh4bqg4buI4buGQuG7ocOV4bue4buhw5RD4buQ4buI4bqg4buhKuG7q0Thu6FDR+G6oOG7oWTDjeG7huG7oSrhu5zhuqDhu6FkQ3bhu4ZCw7Xhu6FkQ+G7qeG7hkPhu6HDkkPDjOG7oVvhu4rhu6EkQ8SQ4buhNkThu4ZD4buP4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oeKAnGTDjEThu6Hhu5rhu5Dhu6FD4buExanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7ocOSQ8aww5Lhu6HhuqkkYuG7oeG6oEPhu4Lhu6FRROG6puG6oOG7oeG6oENB4buG4buhw4Phu4LGsOG7huG7oeG7hkNE4bqo4buA4buhw5Thu47hu5jhu4ZC4buh4buAxrDhu5DigJ3hu6HhuqDhu5bFqeG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7puG7oTdCw43hu6Fk4bu1w5Thu6Fk4buO4buQ4buGQuG7oVHhu6nhu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw5Xhu57hu6HDlEPhu5Dhu4jhuqDhu6E94bqm4buGQ+G7oVFE4bqm4buG4buhcXDhu6XDteG7oVvhu6nhu6E34buIRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzZKROG7oeG7hkPhu4Thu4Dhu6HDikPhu4LFqeG7oUNH4bqg4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5Thu47FqeG7guG7ocOUQ+G7mk/hu4ZC4buhc3Dhu6HDlOG7jkThuqbhu5Dhu6HDg+G7iuG7hkLhu6FR4bup4buh4buA4buIw5Thu6HhuqBD4buc4buGQuG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6FR4bqk4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOU4bue4buQ4buh4buGQkNE4bq04buG4buh4bqg4buc4buQw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0NQ4buGQuG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDg+G7guG7q8OU4buhQkThu7FE4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5Thu5BU4bqs4buG4buh4bqgQ0fhu4bhu6HDlOG7ouG7oUNL4buG4buh4bulcOG7oUPhu4rhu6HDlUvhu6Hhu5zhu4ZC4buhUUThurThu4bhu6HDgE9E4buhW+G7iEThu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDlENB4buA4buhw4PDieG7hkPhu6FC4buK4buA4buh4bqgxrDhuqDhu6FCRMaw4buC4buhw5Xhu5rDteG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7puG7ocODw4Lhu4bhu6HDlOG7ouG7oWRD4buUVOG7oWPhu6bDteG7oeG6qUPGsMOS4buhUeG7qeG7ocWo4buQw5XDlOG7jsWp4bq+RMWp4buh4bqi4buexanhu6HDlOG7juG6tOG7huG7oXXhu6HDlEThurThu5Dhu6HhuqBDxJDhu43hu6HDkkNB4buA4buh4bqgQ+G7tcOU4buhw4pD4buCxanhu6FDR+G6oMO14buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6vuG7s+G7gOG7ocOV4bup4buGQsO14buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOKQ+G7gsWp4buhQ0fhuqDDteG7ocOUxJDhu4ZD4buh4bqgxrDhuqBD4buhw5Thu7Phu4bhu6FR4bup4buh4buQVOG7ocOUxJDhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOU4bu5w5Lhu6HDlcWp4buG4buhw4pD4buCxanhu6FDR+G6oOG7oeG7gOG7qeG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDlOG7ouG7hkLhu6HDg+G7r+G7hkLhu6HDlOG7sUTDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhuqlDxrDDlOG7ocOAROG6rOG7kOG7ocOU4burROG7oTXhuqjhu6HDlOG7jsWp4buC4buhQkThu7FE4buhw5RD4buaT+G7hkLDteG7ocON4buGQuG7oTjDlEPhu4DFqeG7juG7oVvFqeG7juG6osSCQkLEguG7jsO14buhZMSo4buGQuG7oTXhu63hu4ZD4buhw5Xhu57hu6FkQ+G7lFThu6Fj4bq64buhw5Thu6tE4buhZEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6Fb4buK4buhJEPEkOG7oTZE4buGQ+G7oeG6oEPhu4Lhu6HDgETDgsOU4buhfUThu7FE4buhw5RD4buaT+G7hkLhu6HFqOG6vsSCU8Wp4buG4bqi4buOxILhu6FpxILhu47DlUThu4bhu6HhuqBD4buC4buh4bqgw43hu4ZC4buhw4DDjOG7oVThu6FDR+G6oOG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOVduG6oOG7oeG6oOG7lsWp4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7oVHDjeG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6FV4buh4buGQkPhurrFqeG7ocOAT0Thu6Hhu4DFqeG7hkLhu6HDlOG6tOG7huG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7psO14buh4buGQ+G7qeG7ocOKQ+G7gsWp4buhQ0fhuqDhu6HFqOG6vsSCU8Wp4buG4bqi4buOxILhu6FpxILhu47DlUThu4bhu6Et4buh4buA4buIw5Thu6Hhu4ZD4bup4buhw4pD4buCxanhu6FDR+G6oOG7oWRD4buUVOG7oWPhurrhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhw4Phu4Thu4ZC4buhQuG7hMOS4buh4bqgQ+G7guG7oVThu6FDR+G6oOG7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4Dhu6Hhu4bhu4RE4buh4buOROG6tOG7hkLhu6FR4bup4buhVOG7oUNH4bqg4buhw5RDw4Lhu6FCRExE4buh4buG4buEROG7oeG6oEPhu5Dhu4ZCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXxajhur7EglPFqeG7huG6ouG7jsSC4buhacSC4buOw5VE4buG4buh4bq+4bup4buh4buAROG7hkPhu6HhuqBD4buc4buGQuG7oeG6oEPhu4Lhu6HDleG7nuG7oeG6vkThurThu4bhu6HDisOCw5Thu6FD4buC4bup4buG4buhQ+G7seG7gsO14buh4buAw4xE4buh4buM4buQxanhu4bhu6FD4bqm4buhQ1Dhu5Dhu6Hhu4ZCQ8OJ4buhw5TDjMOU4buhw4PhurDDkuG7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4AtZEPhu5RU4buhY+G6uuG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOV4buQw4zDlOG7oXTDueG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG7jOG7kMWpw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4bqj4buGQuG7oTjDlEPhu4DFqeG7juG7oVvFqeG7juG6osSCQkLEguG7juG7oUNU4buhUUfhu4ZC4buh4buOd+G7hkLhu6F9ROG7sUThu6HDlEPhu5pP4buGQuG7ocWo4bq+xIJTxanhu4bhuqLhu47EguG7oWnEguG7jsOVROG7huG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6oEPhurjhu6Hhur7hu6nhu6HDleG7nuG7ocOUw43hu4bhu6FRROG7hkPhu6FT4buc4buGQuG7ocODxrDhu4ZC4buh4bqi4bup4buGQ+G7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buh4buGQkNE4bq04buG4buh4bqg4buc4buQ4buhw4pD4buCxanhu6FDR+G6oOG7oeG6oOG7lsWp4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7oUPDjeG7gOG7oeG7hsWpVMO14buh4buA4bup4buhw5XhurLhu6Hhur7hu6nhu6HDg+G7iOG7hkLhu6Hhur7hu57huqDhu6HDlEPhu5LhuqDhu6HDg0FU4buh4bqgQ+G7guG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oMON4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDikPhu4LFqeG7oUNH4bqg4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw5Thu5pL4buGQuG7oeG6vsWpRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l31E4buxROG7ocOUQ+G7mk/hu4ZC4buhxajhur7EglPFqeG7huG6ouG7jsSC4buhacSC4buOw5VE4buG4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bq+4bu5w5Lhu6Hhu47FqeG7ocOD4bqs4buhUUThu4ZD4buh4bqixanhu4ZD4buhw4DGsOG6oOG7ocOV4bum4buhxajhur7EglPFqeG7huG6ouG7jsSC4buhP+G7gEThur7Egi0z4buCQ+G7huG7oWnEguG7jsOVROG7huG7oeG7k3Hhu6XDunMtceG7p3Rz4buZw7Xhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDg+G7reG7ocOKQ8aw4buA4buhw5JDxrDhu6Hhu47FqeG7oVFE4buhw5Thu47hu5jhu4ZC4buh4bqiw4nhuqBD4buhQ+G7q+G6oEPhu6FpxILhu47DlUThu4ZExanhu6HDksSCw5XDlETDlcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzdDUOG7hkLhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buh4buGQkNE4bq04buG4buh4bqg4buc4buQ4buh4bqg4buWxanhu6HDjeG7hkLhu6HDg+G7reG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOD4buE4buGQuG7oULhu4TDkuG7oeG7gMWp4buGQuG7ocOUxJDhu4ZD4buh4bqgS+G7ocOA4bux4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhVOG7oUNH4bqgw7Xhu6HDg3jhuqDhu6HDgEThuqbDlOG7oeG6vkThurThu4bhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocODw4Lhu4bhu6HDgOG6puG7hkPhu6HDlOG7juG7kFThuqThu4bhu6Hhu4ZDROG6qOG7gMO14buhw4Phu63hu6FCROG7ksOS4buhU+G7hMWp4buhw4BI4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buh4bqiw4nhuqBD4buhw4Dhuqbhu4ZD4buhUeG7qeG7oeG6oOG7nOG7kOG7oUPhu6nhu4ZC4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buh4buGQuG7mk1E4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlEPDguG7oUJETETDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4buO4buC4buGQuG7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7ocOVw4zhu4ZC4buhT+G7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4DDteG7ocON4buGQuG7ocOD4but4buhw4pDxrDhu4Dhu6HDkkPGsOG7oeG7jsWp4buhJMWp4buC4buh4buGQuG7kFThurThu4bhu6E14buz4buA4buhZkThurThu4bhu6Hhu5Mq4bup4buhNeG7q8OU4buZw7Xhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDlENNROG7oeG6vuG7qeG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhur7hu7nDkuG7oVHhu6nhu6Hhur7hu6nhu6FDROG6puG7kOG7ocOU4buO4buaT+G7hkLhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOUROG6tOG7huG7oeG6oOG7lsWp4buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhaeG7oSrDjeG7hkLhu6El4buaS+G7hkLDteG7ocOUROG6pOG7huG7ocOUQ+G7s+G7huG7oeG6oOG7lsWp4buhKuG7q0Thu6FDR+G6oOG7oWnhu6Fb4bup4buhN+G7iEThu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7hsWpVMO0L8O04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2RDxILhu4Lhu6FkZGhmN+G7lS/DkuG7lw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]