Phát biểu trước hơn 600 thị trưởng vùng Normandie tại thành phố Grand Bourgtheroulde (tỉnh Eure miền Bắc nước Pháp) chiều 15/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh ông muốn chấm dứt khủng hoảng do những rạn nứt lớn đang gây chia rẽ đất nước, liên quan đến các vấn đề xã hội, lãnh thổ, kinh tế và dân chủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZYuG7iuG6vuG6qOG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6Phuqfhuqrhu6dP4bujJcOKw4rhu6Xhur7DleG6ouG6vOG7ozThu6XDgcOS4buA4bq+4buj4bq64bqqTULhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o8OBw5XDjMOB4buj4bqgSULhu6Phu47huqrhu4DGsELhu6PDk8OVScOB4buj4bqoQuG7peG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT3vhuqLhu6XDgOG7neG7meG6p+G6quG7p+G7juG7o0FC4bqkw5Xhu6Phu47DkuG7lkrDgeG7o+G6qsSo4bq+4bujdOG7n+G7n+G7o+G7juG6qsSQ4buj4buOw5Lhu5ZN4bq+4bqo4buj4bug4buQ4bq+4bqo4bujNeG7gMOSw4rhu6Xhur7DgELhuqLhu6Phu47GsELhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o0/huqpJ4bujPsOS4bul4bq+w4Dhu6NA4buAw5XDkuG6qOG7juG6quG6osOS4buAw5XhurzDgOG6ouG7o8O04buOReG6vuG6quG7oyXDlcOS4bqi4bujw4pC4bq04bq+4bujQOG7rcOB4buj4bq+4buWSsOB4buj4bqn4bqq4bunT+G7keG7o8OB4bqqQuG6tMOV4buj4buhcy/hu6Hhu43hu6Ni4buK4bq+4bqo4buj4buO4bqqSeG6vuG6qOG7o+G6p+G6quG7p0/hu6Mlw4rDiuG7peG6vsOV4bqi4bq84bujNOG7pcOBw5Lhu4Dhur7hu6Phur7huqrDveG6vuG7o8OKxrDhur7huqrhu6NI4bq+4bqo4bujw4rDlUnhur7hu6PDgeG6qsO9w4rhu6PDgMag4buO4buj4bq64bqq4buY4bq+4bqo4buj4bqq4buA4bup4bq+4bqo4bujw4Dhu4Dhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6PDksaw4bq+4buj4bq+xqDhu47hu6PhurxK4bq+4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4bqoeVLhu6PDgeG6qkLhu6Xhu6PDkuG6sOG7o+G6oMO94buO4buj4bq+4buWSsOB4buN4buj4bq8QuG6tuG6vuG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu6PhuqDhurLhur7hu6PDgeG7p8OB4buj4bugw73hur7hu6PhuqDhurThu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buN4buj4bq84bur4bq+4bqq4buj4buO4bqq4buK4buN4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6suG7o+G7oMWp4bujw4B54bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC/hu6HDueG7n3Av4buhdXXDgHHhu5/DunJwc3Dhu45ydeG7n3Thurzhu6Hhu4/hurhP4bqo4bud4buj4bul4bq84buOauG7nWLhu4rhur7huqjhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bqn4bqq4bunT+G7oyXDisOK4bul4bq+w5XhuqLhurzhu6M04bulw4HDkuG7gOG6vuG7o+G6uuG6qk1C4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6oElC4buj4buO4bqq4buAxrBC4bujw5PDlUnDgeG7o+G6qELhu6Xhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mWLhu4rhur7huqjhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bqn4bqq4bunT+G7oyXDisOK4bul4bq+w5XhuqLhurzhu6M04bulw4HDkuG7gOG6vuG7j+G7o8O0NeG6qMOVw43hur7Ds+G7o+G7pDzhuqcvYmJm4buDNeG7keG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZI8OVw4zDgeG7o+G6oElC4buj4buO4bqq4buAxrBC4buj4buO4buAxanhur7hu6PDk8OVScOB4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4bujYuG7iuG6vuG6qOG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6M04bulw4HDkuG7gOG6vuG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7juG6qsagw4Hhu6NP4bqq4bun4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu4/hu6MkeVLhu6PhurzFqeG7o+G7jOG7p+G6vuG6qOG7o+G6ukLhurLhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o0jhur7huqjhu6M04bulw4HDkuG7gOG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujQUlC4bujw4Hhu6nhur7huqrhu6Phur7hu5ZKw4Hhu6Phuqfhuqrhu6dP4buj4bqg4bul4bq+4bqo4bujw5LEqELhu6Phu6DFqeG7gOG7o+G6uuG6quG7mOG6vuG6qOG7o+G6quG7gOG7qeG6vuG6qOG7o+G7oEpC4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4bujw4HDlcOMw4Hhu6NBQuG6pMOV4buj4buOROG6vuG6quG7o+G6vErhur7hu6PhuqBC4buj4bq8QuG6tOG6vuG7o+G7oEpC4bujQcaw4buA4buj4bq84bucw4Hhu6PDgOG7gOG7o0/huqrhu4Dhur7huqjhu6Phu47DksWp4buA4buj4bud4bum4buA4buj4bugxanhur7huqjhu53hu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu6DFqeG7gOG7o8OK4buIQuG7o8OBw5VJQuG7o+G7jsOV4buz4bq+4buj4buO4bua4bujcOG7o+G7juG6quG7p+G6vuG6qOG7o+G6vuG7pVLhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLGsELhu6M+w5Lhu6Xhur7DgOG7o0Dhu4DDlcOS4bqo4buO4bqq4bqiw5Lhu4DDleG6vMOA4bqi4buN4bujYuG7iuG6vuG6qOG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phurrhuqp34bq+4bqo4buj4bqgxJDhur7huqrhu6Phu4zhu5zhu6PDgeG7s+G6vuG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6NP4bqq4bupQuG7o0/huqrhu6nhur7hu6PhuqBJQuG7o0HGsOG7gOG7o+G6vOG7nMOB4buj4bud4bugROG7o0HGsOG7gOG7o+G6vOG7nMOB4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6oOG6osOK4buj4bq8xrBC4buj4bq64bqy4buO4bujw5PDleG7qeG7o+G6qEThu43hu53hu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7luG7o0/huqrhu6lC4bujT+G6quG7qeG6vuG7o+G6oElC4buj4buM4buc4bujw4rEkOG7o8OAeeG6vuG7o+G7neG7oEThu6PDgeG6qsO94buO4bujw4HhuqrGoOG7peG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG7iELhu6Phu47GoMOB4buj4bqoQuG7teG6vuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6NB4bul4buA4buj4bqoQkvhu6Phu47GsOG7gOG7o8OS4bul4bujw4rDjOG7juG7o+G6qELhu6lC4bujT+G6quG7p0/hu4/hu53hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mcOg4bq+4bqo4bujNOG7pcOBw5Lhu4Dhur7hu6PhuqDhu6vhu6PDgeG6qkXhu6PDkkfhu6Ny4buj4budw5LGsOG6vuG7o+G6vsag4buO4bud4buj4bq8SuG6vuG7o0jhur7huqjhu6NP4bqq4bupQuG7o+G6oElC4bujw4p24buO4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phur7huqpCw4LDiuG7o+G6ulThu6Nz4buj4bq+4buxw4rhu6PDgeG7mOG7peG7o8OKROG6vuG6qsOz4buj4budNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6qEThu6PDgELhuqbhur7hu6PDkuG7peG7o+G6qkjDiuG7o+G6vuG7pVLhu6PhuqDhu6vhu6NB4but4buO4buj4bq+4bqow5XDjeG6vuG7o+G7juG7muG7o1Hhu6Xhu6NR4buW4bul4buN4buj4bq8xanhu6Phu4zhu5zhu6PDksaw4bq+4buj4bq+xqDhu47hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4bujLeG7o8OB4bqqw5Thur7huqjhu6Phu47hu6Xhu6PhuqDhu6vhu6Phur7hu4ZC4buj4bug4bq04buj4bqgQuG6tMOV4buj4bq+xalS4buj4buO4bua4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Nwc+G7o+G6vuG7scOK4buj4bq+4bulUuG7j+G7j+G7j+G7j+G7ozTDjOG7juG7o+G7jOG7nOG7o8OB4bqqQuG7peG7o8OS4bqw4buj4bug4bq04buj4bq84bur4bq+4bqq4buj4buO4bqq4buK4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7muG6vuG6qOG7o0/huqrhu6fhu47hu6Phu47DkkLhuqThur7hu4/hu4/hu4/hu4/hu6M0w4zhu47hu6Phu4zhu5zhu6PDgeG6qkLhu6Xhu6PDkuG6sOG7o+G7oOG6tOG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phu47hurLhu6PhuqDhu6fhur7huqrhu6Phu6DFqeG7gOG7o+G7juG7s+G6vuG6qOG7o+G6vEpP4buj4buOw5LDleG6vuG6qOG7o+G6vOG7lsOV4buP4buP4buP4buP4buj4buDxanhu6PDisOM4buO4buj4bq+4bq04bq+4bujw4B54bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu6PDksaw4bq+4buj4bq+xqDhu47hu43hu6PhuqBC4bq0w5Xhu6PhuqDhu6vhu6Phu47hu5rhur7huqjhu6NR4bupUuG7o8OS4bul4buj4bugxanhu4Dhu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu5/hu59z4bud4buj4bq64bqqQuG7o+G6p+G6quG7p0/hu6NP4bqq4bup4bq+4buj4bqgSULhu6N7QsOCT+G7o+G7lkrDgeG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6Phurzhu7VP4buje0LhurLhur7hu6NP4bqq4bunT+G7o8OB4bqq4buA4bujw4Hhuqp5w5Xhu6NZw5Xhu4/hu53hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhu4rhur7huqjhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4bujNOG7pcOBw5Lhu4Dhur7hu6Phur7huqrDveG6vuG7o8OKxrDhur7huqrhu6PDgeG7s+G6vuG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6Phurzhu7VP4bujw4rhu4RC4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o+G7juG6qsagw4Hhu6PhuqDhuqThu6Phu45Ew4rhu6PDkuG7peG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqhC4bupQuG7o0/huqrhu6dP4buj4bqqxanhur7hu6Phuqjhu63hur7hu6PhuqDDveG7juG7o+G6vuG7lkrDgeG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZw6Dhur7huqjhu6PhurrhurbDleG7o+G6qOG7hELhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o8OB4buQ4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4bulw5Xhu6Phu6Dhu5ZM4buO4bujw5PDleG7peG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o8OSxrDhur7hu6Phur7GoOG7juG7o+G7juG7muG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6qkLhurTDiuG7o+G6uuG6qkPDgeG6quG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7jsOSxJDhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G7juG6quG7tU/hu6PhurrDmuG7o8OTw5Xhu6Xhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mcOg4bq+4bqo4buj4bqoQuG7qULhu6Phu47huqpDw4Hhuqrhu6PhuqDhu4bhu6PhurzFqeG7o+G6vFPhu6PDgOG7gOG7o0jhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phuqjhu6JC4bujw4rDjOG7juG7o0HGoMOB4buj4buO4bqq4buW4buj4bqg4bqy4bq+4buj4buO4buAxanhur7hu6Phu47huqrhuqThu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+4buj4bqn4bqq4bunT+G7o+G7jklC4buj4buhcS/hu6Hhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLDkuG7lkrDgeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o8OB4bqqReG7o+G7jsOSQ8OB4bqq4buj4bugROG7o+G6oOG7q+G7o+G6vOG7gMawQuG7o0FG4bujw4rhu4RC4bujU+G7o+G6oMSQ4bq+4bqq4bujw4rDlUnhur7hu6PhurrhuqpIQuG7o0/huqrhu5LDgeG7o+G7juG6qsOV4bqy4buj4bqg4bun4bq+4bqq4buj4bugxanhu4Dhu6Phu47FqULhu6Phu4zhu6nhur7hu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6qELFqcOV4bujw7R94bqrPOG7keG7jeG7o2Lhu4rhur7huqjhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4bujNOG7pcOBw5Lhu4Dhur7hu6PDgeG6quG7gOG7o0FC4bqy4buO4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o8OB4buG4buj4bug4buQ4bq+4bqo4bujw4HDvcOK4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDgeG7p8OB4bujw4F5w5Xhu6PhuqpGQuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq64bqqw5VI4bq+4buj4bq64bqq4buK4bujw4HDlcOMw4Hhu6PhuqBJQuG7o+G7juG6quG7gMawQuG7o+G7juG7gMWp4bq+4bujw5PDlUnDgeG7jeG7o0jhur7huqjhu6M04bulw4HDkuG7gOG6vuG7o+G6oOG7q+G7o+G6oOG7luG7peG7o8OS4bul4bujcXPhu6PDgXnDleG7o+G6qkZC4bujw4rFqeG7o0jhur7huqjhu6PDgeG6quG7gOG7o8OS4buv4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6PDgXnDleG7o+G7jsOS4bup4buj4bq8S0Lhu6PDgeG6quG7rcOB4bujw4Hhuqrhu63hur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mcOg4bq+4bqo4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G7jsOS4bua4buj4bq64bqq4bup4buj4bq+4bux4bq+4bqo4buj4buM4bqw4bujw4Hhu4bhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oOG6tOG7o+G6uuG6quG7p8OB4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqg4bq04bujw4Hhu7VP4buj4bqg4bqy4bq+4buj4bugxanhu6PhuqrGoOG7peG7o+G7jOG6sOG7o+G7nVHhu6Lhu6PhurxT4bud4buj4bq6xJBP4buj4buO4bqqS0Lhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhu4rhur7huqjhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4bujNOG7pcOBw5Lhu4Dhur7hu6PhuqB24buO4bujw5LDveG7juG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6qlLhu6Phu6Dhu4Thur7huqjhu6Phu6DFqeG7gOG7o8OBw5XDjMOB4buj4bqgSULhu6Phu47huqrhu4DGsELhu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o8OTw5VJw4Hhu6Phur7FqVLhu43hu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o0HFqULhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phur7huqjhuqpCw4LDiuG7o8OKxanhu6NI4bq+4bqo4buj4buM4bqw4bujw5LDlOG7juG7o8OS4bul4buj4buO4bua4buj4bqg4buG4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nDoOG6vuG6qOG7ozThu6XDgcOS4buA4bq+4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4bujw5Lhu6/hur7huqjhu6PDkuG7r+G6vuG6qOG7o+G7neG7puG7gOG7o+G7oMWp4bq+4bqo4bud4buj4bq8xanhu6PDisOM4buO4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o+G7jsOSxanhu4Dhu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buj4bq6QuG6pMOV4bujw4pKQuG7jeG7o8OKxanhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G7juG7peG7o+G7jOG6sOG7o+G6oExC4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PhuqDhurLhur7hu6PhurrhuqpC4buj4bq+4buG4buj4buMw5VS4buj4buO4bqq4buA4bunQuG7o+G7oMWp4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4buM4bqw4buj4buOQuG6sk/hu6Phu47hu5LDgeG7o+G6vuG6qsSQT+G7o+G6oELDgsOV4bujQUThur7huqrhu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nDoOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qsO94bq+4bujw4rGsOG6vuG6quG7o+G6oHlS4buj4bq8xanhu6PDgcSo4buj4bqqw4xC4buj4oCc4bqg4bqk4bujw4HhuqrDlOG6vuG6qOG7o+G7juG7peG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4bujT+G6quG7qeG6vuG7o8ag4bq+4bqo4bujw4rDjOG7juG7o8OB4bunw4Hhuqrhu6PDisaw4bq+4bqq4bujw4rhurDhu6Phu6DFqeG7o+G7jHnDleG7o+G7jOG7rcOB4buj4bqqxKjhur7hu4/hu53hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLDkuG7lkrDgeG7o+G6oOG7huG7o+G7oMWp4buA4buj4bq+4bqoxalS4buj4buhci/hu6Hhu43hu6Ni4bqq4buY4buj4buO4buWSuG6vuG6qOG7oyXDgOG7gMOV4bulw5LDgOG7o+G6p+G6qkLhurxCT0/huqLhu6PhuqDhu6vhu6PDgUjhur7huqjhu6NBSeG7o8OB4bunw4Hhu6NP4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu47huqrGoMOB4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgcOVw4zDgeG7o+G6oElC4buj4buO4bqq4buAxrBC4bujw5PDlUnDgeG7o+G6qELhu6Xhu43hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu47GsELhu6PDgeG7p8OB4buj4buO4buC4bul4buj4buO4bqqxJDhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6PhuqDEkOG7peG7o0/huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZQEnhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oOG6tOG7o+G7juG6quG7qeG7gOG7o+G6vMOV4bu14bq+4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4bujQeG7peG7gOG7o+G6qMONw4rhu6Phu47huqrDleG6suG7o+G7oMWp4bujw4HhuqpC4buj4buOQuG6tsOV4bujw4FI4bq+4bqo4buN4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4bujNeG6qsWp4buj4bq+4buWSsOB4buj4bugxanhu6PDgcSo4bujw5PDleG7peG6vuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o8OTw5VS4bq04bq+4buN4bujw4HhuqrDlVLhuqThur7hu6PhuqDhu4pC4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7juG6quG7p0Lhu43hu6Phur7hurThur7hu6PDgHnhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G7oMWp4bujw5PDlVLhurThur7hu6PDgUjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhu4rhur7huqjhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bqgduG7juG7o8OS4bul4bujcXPhu6PDgXnDleG7o+G6qkZC4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o+G6p+G6quG7p0/hu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6oOG7huG7o0Hhu6Xhu4Dhu6PhuqjDjcOK4bujw4Hhu6nhu6Phu6DDveG6vuG7o+G6oOG6tOG7o+G7oOG6tOG7o+G6vuG6quG7tU/hu6PDgeG7luG7o+G7oMWp4bujw4Hhuqrhu5jhu6Phur7huqjhuqrDieG7peG7o+G7juG6quG6suG7o+G7juG7ksOB4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT+G7pMOV4buO4bqq4buAw5Lhu53hu5li4bqq4bqi4buA4buj4bukPDzhuqcvYmJm4buDNeG7ky9P4buZ

Theo AFFP/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]