Ngày 14/6, Thị trưởng thủ đô Tokyo của Nhật Bản Yuriko Koike cho biết thành phố này xác nhận thêm 47 ca mắc mới, chỉ vài ngày sau khi dỡ bỏ cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G6uUjhu4Lhu6RIc+G7hEhzR0V24bq4c+G7hOG7r0dz4buYSUdFc+G7hEHhu6RzR8OJ4bq4REZzP8Ogw60xOi114burc+G7lMOJUHPDieG7seG6uOG7mXMmw73huq5zOOG6uEfDiXPhu5TDieG6rEZz4bupc+G6ruG7seG7nS/DiXXhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlDDhurLhu7HhurBy4bujw6FF4buv4bukc3Xhu6Uvxanhu5lz4bq5w4nDinPhu5Thu5Lhu6Dhu45HRXPhu5TDieG7onPhurbEqHPhurlI4buC4bukSHPhuq7hu6Lhu7Fzw6HDieG6oOG7lHMmd0dz4buJ4buW4buS4bq44buCSHM4SOG6uOG7guG6snPhuq7DiUhzxILhurjhuqjhu5Rz4buUw4nhu69Hw4lzw5TDiUpzR+G7r+G7pHPDmeG7reG6rnNHw4nhuqBHc+G7lMOJ4bqsRnPhu6XGsHPhuq7hu7FzRsO94bquc0bDk+G6uOG7mXPhuq7DieG6vnNV4buv4bq4c0dF4buv4bukc+G7mOG7seG7lnPhu4LDieG6uHPhurDDlXPEguG7inPhuq53R8OJc8SC4butSHNV4bqqc0dF4buW4bukc+G6rk9zReG6uOG7sXPhu5R5R0Vz4buYSnPhuq7hu7FzR8OJ4bq4REZzVeG6uOG7kuG7luG7mHPDqeG7sGXDqS0/SMOtLcO6c+G7lHbhurhz4buUw4nhu6Jz4bq2xKjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6rkbhu5gtw5TDiUjhu5RIcnPhu5Thurjhu5Thu4ThurLDs3LhurlI4buC4bukSHPhu4RIc0dFduG6uHPhu4Thu69Hc+G7mElHRXPhu4RB4bukc0fDieG6uERGcz/DoMOtMTotdeG7q3Phu5TDiVBzw4nhu7Hhurjhu5lzJsO94bquczjhurhHw4lz4buUw4nhuqxGc+G7qXPhuq7hu7Fzw4nhurxHw4lzd0fDiXN1cnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7p0w7rhu6UvdcawxrDhurB1dOG7qXXhu6V0xrDhu5TFqeG7q3TDuuG7hHXhu5Xhu4bDlEVyc+G7seG7hOG7lMOzcuG6uUjhu4Lhu6RIc+G7hEhzR0V24bq4c+G7hOG7r0dz4buYSUdFc+G7hEHhu6RzR8OJ4bq4REZzP8Ogw60xOi114burc+G7lMOJUHPDieG7seG6uOG7mXMmw73huq5zOOG6uEfDiXPhu5TDieG6rEZz4bupc+G6ruG7sXJz4bqw4bux4buU4buxLcOUw4lI4buUSC1I4buS4bq4ReG6uEfhu7Hhu4Qt4buY4buS4bquw7Nyw4nhu5Thu5TDlOG7mOG7kS8v4bqu4bqwR+G6uEZF4buVVeG6uOG6suG7lEfhu7FGw5Thu4Thu5bhu5jhu5VVRy/hu5TFqcO6dC/hu5bDlOG7hEjhu7HhurDhurLhurAvxJDhu5hG4buY4bukL8O6dMO6dF90xalfdeG7pS/hu5Thu5TDmVVHX+G7lEjhu4Lhu6RIX+G6rkhV4bq44bqwdeG7q+G7leG7hsOURXJzL+G7o8OhReG7oMOS4bq4c+G6sEFHc+G6tuG6skhz4buCw4nhuqLhu5Zz4buU4buS4buxR0Vzw5TDicONR0Vz4buEQeG7pHNHw4nhurhERnM/w6DDrTE6LXXhu6tz4buU4buS4bqsR3NGTOG7lHPhurbhu6DDkkdFc8OUw4lKc+G7jnPhurlI4buC4bukSOG7mXPDocOJ4bqg4buUcyZ3R+G7lXPGoVdHw4nhu5Fz4buwImQv4bq54bq54buLw63DoeG7m+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujO0Hhu6Rz4buE4buvc+G7hMOAR3PhurbDgOG7lnPhu5ThurjhuqxHc+G7gkNz4buUUXNHReG7r+G7pHPhu6cv4bun4buZc+G7mEpz4bqu4buxc0bDveG6rnNGw5Phurhz4buU4buSSEdFc0dF4buv4bukc+G6ruG7ouG7sXPhurlI4buC4bukSHPhu5R5R0Vz4buE4bqsR3Phu5Thu5LhuqxHc+G7pXRzR0Xhu6DDkuG6uOG7mXPhu4Thu69Gc+G6sMOB4bukc+G7hOG6rEdz4buESHNHRXbhurhzR0Xhu5bhu6Rz4bquT3Phu4Thu69Hc+G7mElHRXPhu4RB4bukc0fDieG6uERGcz/DoMOtMTotdeG7q3Phu5TDiVBzw4nhu7HhurhzxILhu5pHRXPDlMOJ4but4buUc+G7lHbhurhz4buUw4nhu6Jz4bq2xKhz4bqu4bui4buxc8Ohw4nhuqDhu5RzJndH4buVc8Otw5Phurhz4buYSnPhuq7hu7FzRsOT4bq4c8OUw4nhu63hu5Rzw4nhurhCR+G7mXPhurlI4buC4bukSHPhurbhuqhHc0fhu7Hhu6RzRcOJ4bq4c0fDieG6oEdz4buUTUdFc+G6rkxHRXPhu6fhu5Xhu6fhu6Xhu6Vz4bqu4buxc0bDveG6ruG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq54buSSEdFc+G7mEpz4bqu4buxc0fDieG6uERGc0bDk+G6uOG7mXN14bupc0dF4bugw5Lhurhz4bquSXPhu4ThurjhuqxHc+G7kOG7luG7sUdz4bq24bqoR3NGTOG7lHPhu5hKc+G6rk9z4buY4buOc1Xhu5bhurhz4bquw4lP4bq44buZc0Xhurh34bq4c+G7lOG7kuG6unPEguG7sUdz4bq24bqsRnPhu5R24bq4c+G7gsOJ4buWc8Opw4nhurhH4buG4buW4buC4buW4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6MwxKhGc3XDuS/FqeG7mXPhurlI4buC4bukSHPDmeG7reG6rnNHw4nhuqBHc+G7lMOJ4bqsRnPDuuG7pXPhuq7hu7FzRsO94bqu4buZc+G7lOG7kkhHRXPhurZJc+G6rklz4bulc+G6ruG7sXNGw73huq5zRsOT4bq4c+G7hOG6uOG6rEdz4buQ4buW4buxR3PhurbhuqhHc0fDiVRHRXPhurbhurhDRnNV4buW4bq4c+G6rsOJT+G6uOG7mXNF4bq4d+G6uHPhu5Thu5LhurpzxILhu7FHc+G6tuG6rEZz4buUduG6uHPDqcOJ4bq4R+G7huG7luG7guG7luG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq54buS4bugw5Phuq5z4buU4bq8R8OJc8OJ4bq8R8OJc+G7lOG7kuG6rEfhu5lz4bquw4nhurpHw4lz4buQ4buW4buk4bqqR3Phu5TDieG7r0fDiXPDlMOJSnPhu6Thuqzhu5Zz4bquw4Dhu5ZzR8OJVEdFc0dF4bugw5Lhurhz4buE4buvRnNV4bq4QuG6rnPhu5R24bq4c+G6ruG7reG6rnPhuq5Pc+G7mOG7jnNH4buv4bukc+G7hOG7r0Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc1Xhurjhu5Lhu5bhu5hzw6nhu7Blw6ktP0jDrS3DunPhurbDikfDiXPhu4LFqHNHw4nhu7NGc0dFeUdz4bquw4nhu7VHc1Xhurjhu5Lhu5bhu5hz4buEQeG7pHPhu4Thu7FH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PhurnDieG6skhzJkxz4buJc+G7lOG6qHPDocOJ4bqg4buUcyZ3R3Phu5lz4bqud3NH4bugw5Phuq5z4bq24bqoR3NH4bux4bukc0XDieG6uHNHw4nhuqBHc+G7lE1HRXPhuq5MR0Vzdcaw4buV4bunw7rhu6tz4bqu4buxc0bDveG6ruG7mXPhuq7DieG7oOG7sXPEguG7sUhzRUtGc8awdcO6c+G6ruG7sXNGw73huq5z4buU4buS4bqsR3PhurDhu5Zz4buUw4nhu5bhu6ThuqpHczrhurjhu7FGSEfhurBzZOG7kuG6uEfhuq7hurLhu5jhu5hz4buVc8OpSnPhuq7hu7Fz4buUU3NVSEdFc+G7lHbhurhzR+G7oMOT4bquc0fhu6/hu6Rz4buE4buvc+G7q+G7pXRz4bqu4bux4buZc+G6rsOJ4bug4buxc8SC4buxSHNFS0Zz4buYSnPhuq7hu7Fz4buUU3NVSEdFc+G7lOG7kuG6rEdz4bqw4buWc+G7lMOJ4buW4buk4bqqR3M64bq44buxRkhH4bqwc2Thu5LhurhH4bqu4bqy4buY4buY4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PhurlNR0Vz4bquTEdFc3XFqeG7lcO64bur4bupc8SCQkfDiXNHw4lBR3PhurZ4c8SC4bq8R8OJc8OUw4nhu5zhuq5zVeG7r3PDmeG7lsOB4buUc1XhurhCR+G7mXPhu5Thu5JIR0Vz4bq2SXPhuq5Jc8Wp4bun4bunc8SCQkfDiXNHw4lBR3Phu4ThurjhuqxHc+G7kOG7luG7sUdz4bq24bqoR3PhurDhu5Zz4buUw4nhu5bhu6ThuqpHc0dJ4bq4c+G7lOG7kuG6rEfhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o8OhReG7r+G7pHN14bulL8Wp4buZc0XhurjDk+G6uHPhuq7DiVDhuq5z4bukc+G7lOG6qHMmw73huq5zOOG6uEfDieG7mXPhurnhu5Lhu5ZHRXPEkeG7lkrhuq5z4bquw4lIc8SC4bq44bqo4buUc+G7lOG6ukfDiXPhu5RRc3QtxrDDiXPhu5jhu61HRXPhuq7hu5pHRXNHReG7r+G7pOG7mXPhu5TDieG7r0fDiXPDlMOJSnNH4buv4bukc8OZ4but4bquc0fDieG6oEdz4buUw4nhuqxGc+G7qXPhuq7hu7FzRsO94bquc8SCQkfDiXNV4bq44bqsRnPhurbhu6DDkkdFc8OJxKhzw4nDgcOUc+G6rsOBw5RzP8Ogw60xOi114burc+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujZMOJ4but4buUc8SC4bq4Q+G7lnPhu5R24bq4c0ZM4buUc+G6ruG7lkzhuq5zw4nDjMOUc8SC4butSOG7mXNkw4lJcyDhurjhu61Gc+G6tkrhuq5z4bq54buS4buWR0Vz4buUQUZzOOG6uENGc+G7mEjhu63hu5RzVeG7r3Nkw4nDjUdFc0dFUeG7sXPhurDDiuG6rsOJc8SCQkfDiXMmw73huq5zOOG6uEfDiXNk4buxR0Vz4buL4bq4R0XDieG7lkhz4buUw4nEqEdFc8SC4butSHPhu5TDgeG7lHPhuq53c+G6ruG7reG6rnPhu5Thu5Lhu6DDkkdFc8OJ4buMw5Rz4buU4buS4bqsR3Phurbhuqrhu5Zz4buE4bq44bqsR3Phu5Dhu5bhu7FHc+G6tuG6qEdz4buCw4nhu5Zz4bquw4nhu4xz4bq5QUdzZMOJ4but4buUczvDiuG7sXPhu45z4buQ4buW4bqgR3Nkw4lIR0VzO+G7r+G6uOG7mXPhurlB4bukc8Oh4buxRnPhu5TDieG7onPhurbEqOG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujO+G7sXPhu5hKc+G6ruG7reG6rnPEgkJHw4lzR8OJQUdzxILhu5bEqEdzxILhu61Hc+G7jnPhuq7DieG7jHPDiUjhu7Xhuq5z4buU4bq44bqow5Rzw5nGoOG6rnPhu5Thu5JS4bquc+G7lOG6uOG6qMOUc8OJ4bux4bukc0Xhurjhu61Hc+G7lOG6uOG6qMOUc1XDk+G6uHPhu4LDieG7lnPhuq7DieG7jHPEguG7rUdzxILhu5bEqEdzR+G7r+G7pOG7lXPhurnDgeG7lHPhuq53c+G7pcO5c+G6ruG7sXPhurbhu6Dhu4zhuq5zRcOJ4bq4c0fDieG6oEdz4buUduG6uHMmw73huq5zOOG6uEfDiXPhu5Thu5JIR0Vzw7lzR0Xhu6/hu6Rz4buU4buS4bugw5Phuq5z4bq2SXPhuq7hu55HRXPhurbhuqrhu5Zz4buE4bq44bqsR3Phu5Dhu5bhu7FHc+G6tuG6qEdz4bquw4nhu4xz4bq5QUdzZMOJ4but4buUczvDiuG7seG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq54buSSEdFc+G7gsOJ4bq4c+G6tknhu5lz4bquw4nhurpHw4lz4buQ4buW4buk4bqqR3Phu5Thur5Hw4lzMEtzJsO94bqucy1z4buUUUdFc+G7hOG7r3Phu5RBRnPhurDDiuG6rsOJcz/DoMOtMTotdeG7q3Phu5R24bq4c+G6ueG7kuG7lkdFc8SR4buWSuG6rnMtc+G6tnhzRuG7jnPhu4R24bq4c0ZM4buUc+G7mEpz4bq24bq4Q0ZzVXlHc8OJSeG7sXPhuq7EqEdFc+G6rkxHRXPhu5Thu5JIR0Vz4bq2TEdFc+G7lMOJ4but4bq4c0bDk+G6uHNHw4nDgeG7lHNHw4nhu7NGc+G7gsOJxKjhurhzw5TDieG7nOG6rnPDiUh24buUc+G6tkxHRXPhu5jhu7Hhu5Zz4buCw4nhurhz4bq24bqi4bukc+G7hOG7muG6uHPhurbhu6Dhu4zhuq5z4bqww4rhuq7DiXPEgkJHw4nhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oz/hu63huq5z4bq24bq4Q0ZzVXlHc8OJSeG7sXPhurbhu6Dhu4zhuq5zRuG7jnPhuq5T4buxc+G7lOG7kuG7jnPhu4R24bq4c0dJ4bq4c+G7lOG7kuG6rEdz4bq24bqq4buWc+G7jnPhu5TDieG7onPDlMOJ4buic8Ot4bueczDhu61Hc+G6ruG7ouG7sXPhu5Thur5Hw4lzMEtzJsO94bquc0VLRnPEgndIc+G7lOG7r0dFc+G7lOG6vkfDieG7mXPhu5TDieG7oHNV4bq4Qkdz4buU4bq+R8OJ4buZc0fDieG7r3Phu5Thu6Dhu45HRXNH4bq4QkZzP+G7reG6rsOJc0Z2R0Vz4bq5QUdzMOG7jOG6uOG7mXPEgndIc+G7lOG7r0dFc0dFw4lCc+G7lMOJ4buW4bqg4buUc+G7lOG6vkfDiXNV4buvc+G7lOG7kuG7lkdFc+G7lEFGc+G7lOG7kuG6uENHc+G7hHhGc+G6tnbhurhz4bquw4nGoEdF4buVc+G6ueG7luG7pHNHw4nhurjhuqxH4buZc+G6ruG7reG6rnPhuq5Pc+G7mOG7jnNH4buv4bukc+G6sOG7luG7pHPhu5Thu5Lhurxz4bqu4but4bquc8SC4bq4Qkdzw5TDieG7rcOUc8OUw4nDjUdFc+G6sMOK4bquw4lzR8OJ4bugc+G7gsOJU3Phu5Thu5Lhu5pHReG7mXPhu6Thuqzhu5Zz4bquw4Dhu5Zz4buCw4nhu63huq7DiXPhu5TDieG7sUZz4buQ4buW4buxR3NF4bq4VHPhu4LDiUh3R0Vz4bqu4but4bquw4lz4buUSuG6uHPhu5TDieG6uEPhu5bhu5lzw4l2R3Phuq7DieG6qHPhu5hKc+G7gsOJ4but4bquw4nhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oztMR0Vz4buUw4nhu63hurhzR+G7r+G7pHPhurbhu6Dhu4zhuq5z4bq24bug4buxc+G7kuG7sXPhu5jhu7Hhu5Zz4buCw4nhurhz4bquw4nhurpHw4lz4buQ4buW4buk4bqqR3MwS3Mmw73huq5z4buQ4buW4buk4bqo4buUc+G6tsOKR8OJc8OJdnNGUOG6rnNQR0Vzw5TDiUlz4buCw4nhuqJHc+G6rsOBw5RzVcOT4bq4cz/DoMOtMTotdeG7q3Phu5RRczExc+G7lMOJ4buvR8OJc0ZQ4bquczExMXPhu5RRc0dF4buv4bukc3XDuS/FqeG7mXPhu5TDieG6skhz4bq2SXPhuq7DiUhzw5TDieG6tMOUc+G6ruG7reG6rnPhurbhurhDRnPhuq7EqEdFc+G6rkxHReG7mXPDiUzhurhzR0XDicOK4buZc+G7lOG7kuG6uENHc+G7hHhG4buZc+G7lOG7kuG7oMOSR0Vzw4nDjOG6ruG7mXPhurDhu5Zz4buEw4rhuq7DiXNF4bq4VOG7sXPhuq7hu63huq5z4buU4bq+R8OJc+G6sMOAR3NHSuG6uHPhu4R24bq4c8OJSHbhu5Rz4bq2TEdF4buVL+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4buw4buW4buUw4lI4buScuG7o8ah4bq54bq54buLw63DoS/DreG6uOG6suG7lEfhu7FGK+G7m+G7nS/DlOG7ow==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]