Nhiều nhà thờ trên khắp thủ đô London của nước Anh ngày 14/6 đã đồng loạt gióng chuông để tưởng niệm 3 năm vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Grenfell Tower , khiến 72 người thiệt mạng hồi năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k8OZw4rhuqjhu53hu4zhu5RMw4rhuqzhu53DiuG6quG6tOG6vOG7nXDhu53DiuG7q+G6vOG7neG7nuG7kOG7nUHhuqjhu6VR4bud4buM4buGw7nhu53DiuG6qOG7p+G7nTzDk+G6oMOK4bqm4bqg4bq64bq64bud4bqr4bq+4bug4bqgw5Phu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7kzThuqjhuqrhurLhu47hu53DiuG6qOG7p+G7neG7jOG6qErhu53hu4zDk+G6sMOK4bud4bq44bqo4buxTuG7neG7jOG6qOG7kuG7ncOAR+G7nTLhur7DisOB4bq+w4rhu51B4buSw7nhu53DiuG7lMSoQeG7ncOZw4rhuqjhu53DiuG6rOG7p1Hhu53hu59xL3Phu53DgOG7qeG7ncOAScOK4bqs4bud4bq64bq+xanhu4zhu53huqzhuqrhu4DDiuG6rOG7nUHhuqjhu45Hw4rhuqzhu53DgMOC4bud4buM4buUTMOK4bqs4budw4rhuqrhurThurzhu51w4budw4rhu6vhurzhu53hu57hu5Dhu51B4bqo4bulUeG7neG6uOG6qsOK4bqo4bud4bqo4bq+4bunw4rhuqzhu53hu4zFqeG6quG7nUHhuqjhu47DiuG6rOG7nUHhu5Thu508w5PhuqDDiuG6puG6oOG6uuG6uuG7neG6q+G6vuG7oOG6oMOT4budw7Lhu53hurjhuqjhuqrhurbDiuG7nXThu6Hhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu4zhuqjhuqrhurThu4zhu53hurzFqcOK4bqs4bud4bqoSeG6quG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4bufdOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tB4bq8w5ItTuG6qOG6vuG7jOG6vuG7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bubw4HhuqrDkk7hurrDuVFv4bud4bu54bq64bq+QeG6uMOz4bud4bq8w7nDk+G6rOG6qsOKLeG6uuG6oOG6puG7jG/hu53DueG7juG7jOG6vsOz4bud4bq8w7nDk+G6rOG6qsOKLcOT4bqq4bqs4bqo4buMb+G7ncO54buO4buM4bq+w7Phu5vhu53hu4zhuqrhu4zhurrhuqDEqeG7m8OZw4rhuqjhu53hu4zhu5RMw4rhuqzhu53DiuG6quG6tOG6vOG7nXDhu53DiuG7q+G6vOG7neG7nuG7kOG7nUHhuqjhu6VR4bud4buM4buGw7nhu53DiuG6qOG7p+G7nTzDk+G6oMOK4bqm4bqg4bq64bq64bud4bqr4bq+4bug4bqgw5Phu53huqhDw4rhuqjhu53GsMOK4bqo4bud4buf4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buj4buhcS/hu590dcOB4buf4bujdHFz4buh4buh4buMcnThu6F04bq64buf4buNw4lO4bqs4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7m8OZw4rhuqjhu53hu4zhu5RMw4rhuqzhu53DiuG6quG6tOG6vOG7nXDhu53DiuG7q+G6vOG7neG7nuG7kOG7nUHhuqjhu6VR4bud4buM4buGw7nhu53DiuG6qOG7p+G7nTzDk+G6oMOK4bqm4bqg4bq64bq64bud4bqr4bq+4bug4bqgw5Phu5vhu53DgcO54buMw7ktTuG6qOG6vuG7jOG6vi3hur7Dk+G6quG6rOG6qsOKw7nhurotw5LDk0HEqeG7m+G6qOG7jOG7jE7Dkm8vL0HDgcOK4bqq4bq84bqs4buN4bue4bqq4bqg4buMw4rDueG6vE7hurrhu47DkuG7jeG7nsOKL+G7jHPhu6Hhu6Mv4buOTuG6uuG6vsO5w4HhuqDDgS/hurrhuqBOei/hu6Hhu6Phu6Hhu6Nf4bujc1/hu59yL+G7jOG7jFDhu57Dil/hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu6Nz4bufcl/huqzDk+G6oMOK4bqm4bqg4bq64bq6X+G7jOG6vuG7oOG6oMOT4buNw4lO4bqs4bub4budL+G7k+G6q+G7hsO54budQeG6qOG7jsOK4bqs4budQeG7lOG7nTzDk+G6oMOK4bqm4bqg4bq64bq64bud4bqr4bq+4bug4bqgw5Phu51M4bud4buM4bqo4buS4budw4BH4budMuG6vsOKw4Hhur7DisOy4budw5nDiuG6qOG7neG7uUhB4budQeG6qOG7pVHhu53DgeG7ouG7ncOBw43huqrhu53DiuG6rOG7p1Hhu53hu59xL3Mv4buh4buj4bufdOG7jeG7ncO1xq/DiuG6qG/hu53DmSnhuqUv4bqr4bqr4buF4buHNMO04buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz3DlcOK4bqs4bud4bufdeG6qOG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG6rOG6qkrhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4bqo4buIw4rhu5114buj4budw4rhuqjhu6fhu53hu4zhuqhK4budw4Dhu6nhu53DgEnDiuG6rOG7neG6uuG6vsWp4buM4budw5Phu47DiuG6rOG7nUHhuqjhu45Hw4rhuqzhu5104buh4bud4bq6w73DiuG7neG7nuG7p+G7ncOB4bunw4rhuqjhu53hu6Hhu51O4bqow5Xhu4zhu53hurzhu69B4budw4rhuqrhurThurzhu53DgMOC4bud4buM4buUTMOK4bqs4budw4rhuqjEqOG7neG7jMSo4bqq4budQeG7pUHhu53DisWpw4rhu53DiuG6qHjDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mzw43hu4zhu53huqjhur7FqeG7jOG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jOG7lEzDiuG6rOG7ncOK4bqq4bq04bq84bud4buMw5Phu5pB4bud4buM4buOUeG6tsOK4budQeG7mMOK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53hu57EqOG6quG7ncOS4bua4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7nUHhu5LDueG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu51B4bulQeG7ncOKxanDiuG7ncOK4bqoeMOK4buN4budNOG6qOG6quG6suG7juG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOBeMOK4budMuG6vsOKw4Hhur7DiuG7ncOA4bup4budw4DhurbDiuG7ncOA4buv4buM4bud4bue4buGw4rhuqzhu53huqjhur7DueG7neG7jMWp4bqq4budw4Dhu6fhuqrhu53hu4zhu5RMw4rhuqzhu53DiuG6quG6tOG6vOG7neG6rMO9w4rhu53hu4zhu4bDueG7ncOK4bqo4bun4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG7kuG7neG7jOG7lMSow4rhuqzhu53DmcOK4bqo4bud4bu44bq+w5PhuqrDkuG7nTDhur7huqjDisOS4bq+w4rhu51Bw5TDiuG6rOG7ncOK4bqs4bunUeG7ncOA4bup4bud4buM4bul4bqq4bud4bq44bqodsOK4bqs4budw4BEw4rhuqjhu51Bw7nhurzhu53hurjhurbhu4zhu53hurrhu6fhurzhu53DkuG7pcOK4bqs4bud4buM4buE4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu53DiuG6qHjDiuG7neG7nuG7kOG7neG7nuG6quG6tEHDsuG7ncOK4bqoecOK4bud4bq8xanDiuG6qOG7ncOS4bqu4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4DDguG7ncOS4bua4bud4bq44bqq4bq0w4rhu53hu4zhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jOG7muG7neG7jOG7peG6quG7ncOB4bqq4bqkw4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPuG6quG6tMOK4bud4buM4bqq4bq2w4rhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5PDueG7ncOAw7nDiuG6rOG7nU7huqjGsOG6quG7neG7jMWp4bq84bud4bqo4bq+4bupw4rhu53DgeG6vuG7neG7ueG6quG6tMOK4budTuG6qOG7pU7hu51O4bqo4bq+w4rhuqzhu53hu4zhu4TDueG7neG7jMOT4bqww4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOK4buUxKhB4budw5nDiuG6qOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07huqnhur7hu47Dk0HhuqDhu5vhu5PhuqvhuqjhuqDhur7hu53DmSnhuqXhu5EvTuG7kw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]