Kể từ 0 giờ ngày 15/6, Đức chính thức chấm dứt việc kiểm soát biên giới nước này vốn được áp dụng từ giữa tháng 3/2020 để kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cCFT4bqyw7rhurLhurzhuqJJw7rhurRT4buaw7pHw4pFScO6xqDDjHfhu5rDuuG6tsOKQsONw7rhurrDiuG7jsOKxqHDuuG6tOG7ksO64bq2SsO64bqyw73DjeG6vMO64bq2d8OMw7rDgsOKw7pIecOKw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7oo4bq/4buhL+G6vOG7pXDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gz4bqkduG6tHVww6FFw7rhu5pUw7rDucO64bq6w4rDlcO6w43hurp4xq/DuuG7peG7qS/hu6vGocO6IVPhurLDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rhu5rhurxT4bqyw7rhurLhurzhuqJJw7rhurRT4buaw7rhu6TDisSQ4bqyw7pHw4pFScO6xqDDjHfhu5rDuuG6tsOKQsONw7rhurrDiuG7jsOKw7rDjVLhu47hurLDusONeMavw7rhu6RNw43DusOCUsOU4bqyw7p34buYw7rhurThu6DDjeG6usO64buaVMO64bq6w4rDmXbDuuG7muG6vHfDjeG6usO6xakv4bunw7nhu6fDucO6w4JFw7pHw4pEScO64bqy4bq8Q8O6xqBVw7pI4bqgxq/Dukh2w43DuuG6slB2w7rhu6TDiuG7luG7nMagw7rhur1W4bq74bq9LSzDjOG7iS3hu6fhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCx24buY4buaw4rDjMONdXDhu6HDiknhurrDuuG6skh2xqDGoOG7j3XhurJJxqAt4buY4bq8w4zhu5rDjHXDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG6tMOKxqDhu5hIdsav4buVw7rhurZIw4zhurJH4buXw7pJduG7luG6usOKw40tSOG6pOG6uOG7muG7lcO6duG7nOG7msOM4buXw7pJduG7luG6usOKw40t4buWw4rhurrhurzhu5rhu5XDunbhu5zhu5rDjOG7l3XDuuG7msOK4buaSOG6pOG7j3UhU+G6ssO64bqy4bq84bqiScO64bq0U+G7msO6R8OKRUnDusagw4x34buaw7rhurbDikLDjcO64bq6w4rhu47Disahw7rhurThu5LDuuG6tkrDuuG6ssO9w43hurzDuuG6tnfDjMO6w4LDisO6SHnDisO64bua4buWw4zDjeG6usO6KOG6v8O64bq84buAw43hurzDusO9w43hurzDuuG7pXXDusag4buW4bqy4buPdS8vw4rhu5vhurZ2w4zhu5rhurx2w43hurzhurzDjHbhu5vhu6TDjS/DjeG6pOG7psagL+G7p8O54bunxrAv4bul4bux4but4bq04bulw7nhu7HGsOG7qeG7pcO54bua4bul4bup4bupSOG7peG7m0bhu5jhurp1w7p2SOG7muG7j3UhU+G6ssO64bqy4bq84bqiScO64bq0U+G7msO6R8OKRUnDusagw4x34buaw7rhurbDikLDjcO64bq6w4rhu47Disahw7rhurThu5LDuuG6tkrDuuG6ssO9w43hurzDuuG6tnfDjMO6w4LDisO6SHnDisO64bua4buWw4zDjeG6usO6KOG6v3XDuuG6tHbhu5p2LeG7mOG6vMOM4buaw4wtw4zhu5bDiuG6usOKw412SC3GoOG7luG6suG7j3Xhurzhu5rhu5rhu5jGoOG7lS8v4bqy4bq0w43Diknhurrhu5vhu6TDiuG6pOG7msONdknhu5hI4bucxqDhu5vhu6TDjS/hu5rhu6vhu6fDuS/hu5zhu5hIw4x24bq04bqk4bq0L0jhuqThu5h6L+G7p8O54bunw7lfw7nhu6tf4bul4bupL+G7muG7msWo4bukw41f4bunw7nhu6fDucO54bur4bul4bupX+G6tOG7nOG6suG7m0bhu5jhurp1w7ovcOG6o+G6ulLDlcOKw7rhurThuqDDjcO64bq0w4rDuuG6suG6vOG7nMavRcONw7rhu5rhu5ZCw43DusOCUsOVw43hurrDuuG7mOG6vE3DuuG7mnnDisO6O+G6pOG7lkjDisONxqHDuiFT4bqyw7rDjeG6unjGr8O64bun4burL+G7qS/hu6fDueG7p8O54bubw7rhu6PDncON4bq84buVw7rDqjNqL8O6w6rDqmrhu4nhuqPhu5/hu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG7lkLDjcO64bua4bq8VeG6ssO64buaQ8ahw7rhurbDikLDjcO64bq6w4rhu47DisO64bqyUHbDuiFT4bqyw7rhu6Thu47DisO6SU/hu5rDusagTcO6w41S4buO4bqyw7rDguG7s8O64buaVMON4bq6w7rhurZS4buO4bqyw7rDglLDlOG6ssO6w43hu47DisO6SErDjeG6usO64buaVMO64bukeMOKw7rDjeG6unjGr8O64bua4buWUuG7juG6suG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cDtPw7rhu5rhu5ZS4buQw43hurrDuuG6o0/DisO64buk4bugw7pIw4pCw43DuuG6tnbDjeG6usO6IVPhurLDujPDjOG7lsag4buaw7rhur3huqThuqThurzDjOG6uOG6pOG7lsO64bua4bucxq9Cw43DuuG6tk3DuuG7pMOKxJDhurLDukfDikVJw7rGoMOMd+G7msO64bq2w4pCw43DuuG6usOK4buOw4rDuuG6suG6vOG6oknDuuG6tFPhu5rDusagduG7nMO6w43hurp4xq/DuuG7pcawL+G7q8ahw7rDgk7DjeG6usO6w43hurrhurzhu4R2w7rhu6Thu47DisO64bukw4rEkOG6ssO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DuuG7mlTDuuG6snfhurLDusONUuG7juG6ssO6SHfDjeG6usO64bq6w4pEw43hurrDuuG6slB2w7ohU+G6ssO64bqy4buKw7rhu5rhurxFw7rhu6R4w4zDusONUuG7juG6ssO6w414xq/Dukl4w7pH4bq8TMON4bq6w7rhurLhu4jDjcO64bq24buGw7pHw4pFScO6xqDDjHfhu5rDuuG6vMOMQeG6ssO64bq6QeG7mMO6R+G6vOG7isO6R+G6vOG7tcONw7rDgkHhurLDuuG6tsOKxJDhu5rhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG7nMavw7rDjeG6vMOKQsONxqHDukjEkMON4bq8w7pHw4pFScO6xqDDjHfhu5rDusOCUsOU4bqyw7p34buYw7rhurThu6DDjeG6usO64buaVMO6SOG6oOG7nMO6w43hurzhu7lJw7rhurLhurxNw43hurrDukh5w4rDuuG7pMOKxJDhurLDusON4bq8xILhu5jDuuG6slLDuuG7muG7lnfDisO64buY4bq84bqm4buYw7rhu5DDukfhurzhu5zDuuG7pFXhurLDuuG6tsOKQsONw7rhurrDiuG7jsOKw7rhu6Thu47DisO6V8OMw7rhu6ThurDDjcO64buaw4pD4buYw7rhu5rhu6DhurLDuuG6suG7isO64bq8w4rEkOG7nMO6SFXhurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhurrDjHjDisO6IVPhurLGocO6w43hurzDikThu5zDusONUuG7juG6ssO64bua4bq8eMON4bq8w7rhu6TDikLDjcO6w6DDikLDjcO6ScOKw43hurzDuuG6suG6vOG6oOG7nMO6JOG7nMO64bujKOG6v+G7n8O6R+G6vHfhurLDuuG6slHDjeG6usO64bq24bu34buaw7rDgsOD4bucw7rhurThu5LDuuG6tkrDuuG6vHnDjcO64bqy4bq8Q8O6w43hurzEguG7mMO64bqyw73DjeG6vMO64buaVMO6w43hurp4xq/DuuG7peG7qS/hu6vGocO64buWw4pCw43hurrDujt2w7rDoHbDjcO6w4Lhu7PDuknhu5DDuuG6ssOadsO64bq2w4pCw43DuuG6usOK4buOw4rDuuG7pOG7jsOKw7rhurJ34bqyw7rDjVLhu47hurLDukh3w43hurrDuuG6usOKRMON4bq6w7rhu5pUw7rDjeG6unjGr8O64bulxrAv4bur4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwM07DisO64bq6w4rDmXbDuuG7muG6vHfDjeG6usO6xanGocO6IVPhurLDusOC4buzw7p34buYw7rhurThu6DDjeG6usO6R8OKRUnDusagw4x34buaw7rhurbDikLDjcO64bq6w4rhu47DisO64buk4buOw4rDuuG6snfhurLDusONUuG7juG6ssO6SHfDjeG6usO64bq6w4pEw43hurrDuuG6uk5Jw7pXw4zGocO6w6rhurzhu6DGr8O64bq94buExqHDusOp4bq8d+G7mMahw7rDoOG7nMWo4bqkSeG6tuG7nOG7luG6usO64bukeMO6IXbDjcO64bqheeG6suG6vMO6w4JFw7rDjeG6uuG7tcONw7rDjeG6ulR2w7rhurThu4bhurLhurzDuizDo+G7iTQuLeG7peG7r+G7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOgw4pCw43DuuG7lOG7nHbDjcO64bqyw73DjeG6vMO64bq2d8OMw7rDgsOKw7pIecOKw7rDgk3DisO64buk4buOw4rDuuG6skzDjeG6usO64bq04bqgw43DuiFT4bqyxqHDuuG6tuG7t+G7msO6w4LDg+G7nMO64buaVMO64bul4bupL+G7q8ahw7os4bq84bq+w43hurzDuuG7mOG6vFDDukjDikLDjcO64bq2dsON4bq6w7ohU+G6ssO64bqyUcON4bq6w7rhu5pUw43hurrDuuG6tlLhu47hurLDuuG6tOG7ksO64bq2SsO64bqyw73DjeG6vMO64bq2d8OMw7rDgsOKw7pIecOKw7rhu5rhu5ZCw43DuuG7msOMeMONw7rhu5rhurxDw7rhurrDiuG7jsOKw7rhu6R4w7rhu5rhurx2xq/DuuG7pHjDjMO6w4Lhu4rDukh4w7rDjeG6vMOZw43hurrDukfhurzhu5zGr0PDjcO64bqyd8OMw7rDgsOKw7pIecOKw7rDgk3DisO64buk4buOw4rDuuG7mlTDjeG6usO64buU4bucTeG6ssO64bq6w4p2w7rhu6R4w7pH4bq84bucw7rhu6RV4bqy4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwIU3DisO64buk4buOw4rDuuG6snfhurLDusONUuG7juG6ssO6KOG6v8ahw7o74bqk4buWSMOKw43DuuG6slHDjeG6usO64bq24bu34buaw7rDgsOD4bucw7rhurLhurzDjMO64buY4bq84bqm4buYw7rDjeG6ulLDlcOKw7rhurThuqDDjcO6w4LDisO64bua4buOw4rDuuG6snfhurLDusONUuG7juG6ssO64bua4buWw4zDjeG6usO6R+G6vOG7nMO64bukVeG6ssahw7rDgkHhurLDuuG6tsOKxJDhu5rDukh4w7rDjeG6vMOZw43hurrDusOCw4pFScO64bq04bucw7pI4buG4bqy4bq8w7pSdsO64bua4bq84bq+4bqy4bq8w7rhurJQdsO6w43hurpSw5XDisO6IVPhurLDusON4bq8UsO6NOG7mnZIxq/GocO6V8OMxqHDujPGr8O6w6B54buYxqHDusOp4bq8d+G7mMO64bukeMO6LOG7lsOMduG7msOKduG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4bucxq/DusON4bq8w4pCw43GocO64bqyw73DjeG6vMO64bq2d8OMw7rDgsOKw7pIecOKw7rhurLhurzhur7DjeG6vMO64bua4bq8U+G6ssO64buk4bqww43DuuG7msOKQ+G7mMO64bua4bug4bqyw7pH4bqmw4zDuuG6tHjDisO6w4JNw4rDuuG7pOG7jsOKw7rhu5rhu5ZCw43DuuG7peG7q8O5w7rDjVLhu47hurLDusON4bq6w4x4w4rDuuG6suG6vOG6oOG7nMO6JOG7nMO64bqy4bq8w4zDuuG7muG7jsOKw7rhurLhu5xNw4rDuuG7muG6vHfDjeG6usO64butw7rhu5rhu47DiuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4buWw4zDjeG6usO6w43hurp4xq/DuuG7pcawL+G7q8ahw7ohU+G6ssO64bqy4buKw7rhu5rhurxCScO64bun4bunxanDuuG7muG7llLDlcON4bq6w7rhurzDlOG7mMO6SeG7jsOKw7pJ4bu34bqyw7osw6Phu4k0Li3hu6Xhu6/GocO64bua4buWw4zDjeG6usO6w4Lhu4rDuuG7lsOKQsON4bq6w7rhurZ2w43hurrDuuG6o8OM4buW4bq04buW4bq84bqkw4rDjS3EqeG6pMag4bua4bq4dkjhuqTDjcO64bqy4buKw7rhu5rhurxCScO64bq6w4PDjcO64bulw7nDucO64bqyduG7m8O6w6rhu5zGr8O6w43hurzDikLDjcahw7rhurLhu4rDusWpw7rhurZ2w43hurrDukfhurxMw43hurrDusON4bq64bq8w4rDusON4bq8xILDjcO64bqy4buKw7rhu5rhurxCScO64bua4buWUsOVw43hurrDuuG6vMOU4buYw7rDjeG6vMOKw4lJw7pJ4buOw4rDukh4w7o7duG6tOG6pMONLcSpw7zhu5bhu5rhu5rhuqRJ4bq24bqk4buW4bq6xqHDujvhu5bhuqRJ4bqkw43DuuG7pHjDuuG6vXbhurLhurzGoOG6pMONLVbDjeG6vHZI4bua4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurzhuqTDjMO64buJw4rEkMONw7rhurvDjOG6tuG6pOG7luG7msO6w6HDjOG6suG6vMO64buj4bq7w6E04bufxqHDuuG6suG6vOG7gsO6xqBNw7pI4bqgxq/DusON4bq8w4rDiUnDuuG7o+G6u+G7n8O64buQw7ohU+G6ssO64bua4bu1w43hurrDusON4bq84bqsw7pIQsONw7pJU+G6ssO64bulxqHDueG7qeG7m8O6M8OKxJDDjcO64buaw5PDjeG6usO6xqBNw7rhurJ2w7rDjeG6vMOKw4lJw7rhu5rhur7DjeG6vMO64bua4buOw4rDuuG7mk3DisO64bulxrAv4burw7rhu5DDuiFT4bqyw7pIeMO64bul4but4bur4bub4bun4bup4bulw7rhurJ2w7rhu6R4w7rhu63hu5vhu7Hhu6vhu6vDuuG6snbDuuG7msOaw7rhu6TDjMON4bq6xqHDuuG7muG7lsOMw43hurrDusOC4buKw7rhurLhu4rDuuG7peG7seG7p+G7m8O5w7nDucO64bqydsO6w4Lhu7PDukfhurxKw4rDuuG6tsSQw43hurzhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG6vOG6pMOMw7pWMcOp4buhL+G7mHA=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]