(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 8 Thường trực HĐND tỉnh, để thống nhất chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqX3FqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gcahxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBd0nhu4HFqeG7ueG6puG7gULFqeG6vOG7gWjhuqvhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4F3xanhu7Xhu4nhu4FhOMavxq/Gr2Uv4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6llL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/DqcagxanGsHRD4buB4buDLWfhuqvhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4Hhu5zhuq7hu4F94bqo4bu5w73hu6fhu4HFqOG6usO94bun4bqr4buBMEfhu4Hhu4LGsHLDveG7gX3huqhDw73hu6fhu4HhurrhurDDveG7p+G7geG7nGzDveG7p+G6q+G7geG7luG7qeG7gULFqeG6uuG7gX3hu63DvcWp4buBw4lH4bqr4buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4Hhu51t4buBxqHFqcOJ4buBQuG6qOG7q+G7geG6psWpxrByw73hu4HFqeG7ueG6puG7gXjhu5HDveG7gULFqeG6vOG7gcOs4buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4FC4bqo4bq+xqHhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhuqvhu4Hhu53DuuG7gULFqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gcahxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBd0nhu4HFqeG7ueG6puG7gULFqeG6vOG7gWjhuqvhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4F3xanhu7Xhu4nhu4FhOMavxq/Gr+G6q+G7gcO9xanGsHV54buBd0nhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Mt4buF4buH4buFaWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaGZm4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Xhu4NmL+G7g2jhu4fhu5to4buDaWjhu4Nn4buHQmjhu4Xhu4PDreG7h3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t8Otw6zhu4vhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v33FqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gcahxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBd0nhu4HFqeG7ueG6puG7gULFqeG6vOG7gWjhuqvhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4F3xanhu7Xhu4nhu4FhOMavxq/Gr+G6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGZm4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6l94buzasO94buBxqFsw73FqeG7geG6psWpxrByw73hu4HFqeG7ueG6pmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7muG6vuG7geG6psWpxrByw73hu4HFqeG7ueG6puG7gcah4bu14buB4bud4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bup4buB4buc4bqu4buBWcaww73FqeG7gX1Dw7TDveG6q+G7gSnFqeG7teG7geG7luG7qeG7gULFqeG6uuG7gX3hu63DvcWp4buBw4lH4bqr4buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4Fb4buWw53hu5rhu4FC4butw73FqeG6qeG7gcahxKnGoeG7geG7neG6osO94bun4buBxqHFqeG7qeG7gTBH4buB4buCxrByw73hu4Hhu5bhu4nDveG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buB4buCReG7gX3hu63DvcWp4buBw4lH4buBeGrhu4F94bqo4bq6w4LDveG7p+G7gcahxKnGoeG7geG7l+G7icO94buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4bqp4buBxqHEqcah4buB4bud4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bup4buBKcWp4bu14buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhuqnhu4E4bsO94buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7gX3hu63DvcWp4buBw4lH4bqr4buBOG7DveG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Hhu5zhu7Nqw73hu4Hhu5zhu5Y8xajhu4Hhu4Jq4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4bqr4buBOG7DveG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Fb4buWw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7geG7gmrhu4F4bcO9xanhu4Hhu51r4buz4buBecODQuG7geG6quG6oOG7geG6qsOC4bqr4buBw73hu6dqw73FqeG7gcahw7Thuqbhu4FC4butw73FqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX1rxrDhu4HhuqbFqcawcsO94buBxanhu7nhuqbhuqvhu4Hhuqrhu4lD4buBd8WpxrDhu4HDveG7p8Wp4buj4buBeG3DvcWp4buB4buda+G7s+G7gThuw73hu4HhuqbFqeG7t8O94bun4buB4buc4buzasO94buB4buc4buWPMWo4buB4buCauG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7geG7l8Sp4buz4buBxqHEqeG7s+G7geG7m+G6vuG7gXfGsHPDveG7gcO9w4PGsOG7geG7m0PDveG7p+G6q+G7gcahxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBd0nhu4HFqeG7ueG6puG7gULFqeG6vOG7gWjhuqvhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4F3xanhu7Xhu4nhu4FhOMavxq/Gr+G7geG7gmrhu4HGocSpxqHhu4FI4buBd8awc8O94buBQsWpbOG7s+G7gXhD4buTw73huqvhu4F9xanhurrhurLDveG7p+G7gULhuqjhur7GoeG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gULFqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gVdJ4buBxanhu7nhuqbhu4FCxanhurzhu4Fo4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBd8Wp4bu14buJ4buBYTjGr8avxq/hu4Hhuqpx4buB4bubxrDDucO94buB4bqo4buJ4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4buDL+G7heG7gcO94bunakfhuqvhu4FCw4rhu4HDrcWpZuG7h+G7geG6psWpRELhu4HDveG7p2pH4buB4buDZi1nLeG7heG7h+G7heG7hWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX1rxrDhu4F3SeG7gcWp4bu54bqm4bqr4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buB4bqqceG7gUbhu6N54buBRuG7n0Lhuqvhu4HhuqxDR3NC4buB4bud4buxw73FqeG7geG7neG6oMaw4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu4Vo4buBQuG6suG7gULhuqjhu6vDvcWp4buBxqHDieG7ieG7gVvhu5bDneG7muG7gULhu63DvcWp4buB4buCdOG7gcahxKnGoeG7gXjhu6/DvcWp4buB4buC4bq+xqHhu4F3xrDDvcWp4buBQnPhuqvhu4Hhu4Juw73hu4HFqeG7teG7ieG7gS3hu4FGbeG7gcWpw4PGsOG6q+G7geG6rEPhuqDGoeG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Et4buB4buJw73hu4HDvcaww73FqeG7gcahw4nhu4nhu4FC4butw73FqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaGbhu4XhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7g2Yv4buD4buLw63hu5to4buDw63hu4fDreG7hWhC4buLZ2nDrOG7h3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t+G7hWhm4bq/4buB4buJeELhurfhur99xanhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtELhu4HGocWp4bq64bqww73hu6fhu4FC4bqo4burw73FqeG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhu4FCxanhurzhu4Fo4bqr4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buBd8Wp4bu14buJ4buBYTjGr8avxq/hur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2hm4buF4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6nhu5xrxrDhu4Hhu5vGsHXDveG7gXhtw73FqeG7geG7nWvhu7Phu4E4bsO94buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7geG7nOG7s2rDveG7geG7nOG7ljzFqOG7geG7gmrhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4Hhu5fEqeG7s+G7gcahxKnhu7Phu4Hhu5vhur7hu4F3xrBzw73hu4HDvcODxrDhu4Hhu5tDw73hu6fhu4F3SeG7gcWp4bu54bqmYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buc4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bup4buB4buW4bup4buBQsWp4bq64buBfeG7rcO9xanhu4HDiUfhuqvhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7geG7nOG6ruG7gX3huqjhu7nDveG7p+G7gcWo4bq6w73hu6fhu4Hhu5104buBw73hu6fFqeG7seG7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBW+G7lsOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4FCxrBz4bqm4buBQkXGoeG7geG7ncOAw73hu4Hhu53huqDGoeG6q+G7gcO9xalvxqHhu4HDvcWpw4Lhu4HGocSpxqHhu4HDveG7p2rDvcWp4bqr4buBxqHhurDhu4HhuqxD4buJw73hu4FCxanhu4l54buBeeG6ukPhu4HDvcO1w73hu6fhu4HGoeG7ieG7s+G7gULGsMO9xanhu4FCxanhu5HDveG6q+G7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG6q+G7geG7neG7mUfhu4HDvcWp4buJw73FqeG7gULGsHPDveG7geG7ncOD4buBxqHFqUPhu5nDveG7geG7l+G7seG7gcahxKnGoeG7geG7l8Sp4buz4buBxqHEqeG7s+G6q+G7gULhurLhu4FC4bqo4burw73FqeG7geG6psWpRcah4buB4buCReG7gcahxKnGoeG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhu4HGocOJ4buJ4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4bqr4buB4budxKnhuqbhu4HhurzDveG7p+G7gUdyQ+G7gcah4buRQ+G7gULFqcO64buBxqHFqXPhu4HFqeG7teG7ieG7geG7ncO64buB4bunxrBsxrDhu4HhuqxDR3NC4buBd+G7seG6puG7gULFqeG6ssaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buB4buCw7TDveG7geG7nXThu4HhuqbFqcSpQuG7geG6qsaww73FqeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6vsah4buBQsaww7nDveG6q+G7geG7guG7q+G7geG6quG6vuG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gcahw4nhu4nhu4FC4butw73FqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3FqeG6uuG6ssO94bun4buBQuG6qOG6vsah4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBxqHhurjDveG7p+G7gULFqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7geG7gnThu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu53GsMO6eeG7gULEguG7gcahxanhurzGoeG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhuqvhu4HGocWpc+G7geG7ncOD4buBQsWpw4DDveG7p+G7gULGsMO94buB4buXxKnhu7Phu4HGocSp4buz4buBxqHDieG7ieG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhu4Hhu4Jq4buBecODQuG7geG6quG6oOG7geG7gsO0w73hu4Hhu5104buBeMawcsO94buB4bqsQ+G7icO9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZ2jhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7g2Yv4buDaOG7h+G7m2jhu4NpaGbhu4fDrELDreG7i+G7hWbDrHjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2ZoaeG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/fcWp4bqgw73hu6fhu4HDvcWpw7RC4buBxqHFqeG6uuG6sMO94bun4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4F3SeG7gcWp4bu54bqm4buBQsWp4bq84buBaOG6q+G7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7gXfFqeG7teG7ieG7gWE4xq/Gr8av4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9oZ2jhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcagxKnGoeG7geG7nWvGsOG7geG7l8aww7pD4buB4bub4bq+4buB4bqmxanGsHLDveG7gcWp4bu54bqmYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opfcawc+G6puG7geG7neG7teG6q+G7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buBQuG6qOG6vsah4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buB4budbeG7gcO94bunxanhu6Phu4F4bcO9xanhu4Hhu51r4buz4buB4buW4buJw73hu4FXxrDDvcWp4buBQnPhu4Et4buBw53hu6fDtcO94buB4bqqxKnGocWp4bqr4buB4buW4buJw73hu4E4bsO94buBxanhu7Xhu4nhu4Et4buBYW3hu4HFqcODxrDhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4FC4bqo4burw73FqeG7geG7l2pH4buBxqHEqcah4buB4buXxKnhu7Phu4HGocSp4buz4buBQsWp4buZeeG7gULhuqjhu4nhu4Hhu53huqDGsOG7geG7guG6tsaw4buBxqHEqcah4buB4bub4bq+4buBQsWpbOG7s+G7gcOd4bunxanhu7Hhu4HhuqxDR3NC4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4F3SeG7gcWp4bu54bqm4buBQsWp4bq84buBaOG6q+G7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gXfFqeG7teG7ieG7gWE4xq/Gr8av4buB4bun4bqieeG7geG7g2bhu4Hhu5vhur7hu4FCxals4buz4buBw53hu6fFqeG7seG7geG6rENHc0Lhu4Hhu4J04buBxqHFqcOJ4buBQuG6qOG6uuG6sMO94bun4buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buBQsWpQ8ODxqHhu4F44buvw73FqeG7geG7guG6vsah4buBd8aww73FqeG7gUJz4bqr4buBxalr4buBQuG7kcO94bun4bqp4buBZuG7geG7m+G6vuG7gULFqWzhu7Phu4HDneG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG7geG7gnThu4HGocSpxqHhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6qsSpxqHFqeG7geG7gmrhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buBQsWpQ8ODxqHhu4F44buvw73FqeG7geG7guG6vsah4buB4buCbsO94buBxanhu7Xhu4nhu4Et4buBRm3hu4HFqcODxrBi4buBfeG6qOG7s8O94bun4buB4bud4bu14bqr4buBxqHhu7Xhu4HDreG7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4FCxalDw4PGoeG7gXjhu6/DvcWp4buB4buC4bq+xqHhu4F3xrDDvcWp4buBQnPhuqvhu4HFqWvhu4FC4buRw73hu6fhu4HFqcawdcO94buBxqHFqeG6uuG7ieG7gcah4bu14buBQuG6qOG7s8O94bun4buBV3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4HGocOAw73hu6fhu4FC4bqoQ8O94bun4buBxalrw73hu4Hhu6fGsOG7icaw4buB4bud4buza8O94buB4buF4buH4buF4buD4buBLeG7geG7heG7h+G7hWnhuqvhu4Hhu5bhu4nDveG7gVfGsMO9xanhu4FCc+G7gS3hu4HDneG7p8O1w73hu4HhuqrEqcahxanhu4Hhu5104buBw73hu6fFqeG7seG7gVvhu5bDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBxqHhu5HDveG7geG7l8SC4buB4bqqQ8O94bun4buB4buCauG7s+G7gXdz4buBxanhu7NrxqHFqeG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buBxqHDgMO94bun4buBQuG6qEPDveG7p+G7gcWpa8O9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZmbhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7g2Yv4buDaOG7h+G7m2jhu4NpaGZnZkLhu4XDreG7g2jhu4d44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurfhu4Vp4buL4bq/4buB4buJeELhurfhur99xanhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtELhu4HGocWp4bq64bqww73hu6fhu4FC4bqo4burw73FqeG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhu4FCxanhurzhu4Fo4bqr4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buBd8Wp4bu14buJ4buBYTjGr8avxq/hur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2hmZuG6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpxqDEqcah4buB4buda8aw4buB4buXxrDDukPhu4FCxanhu4l54buB4bub4bq+4buB4bqmxanGsHLDveG7gcWp4bu54bqmYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV3NC4buBeEPhu5PDveG7gcO9w4PGsOG7geG7m0PDveG7p+G7gcO9akfhuqvhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4Hhu5bhu6nhu4FCxanhurrhu4F94butw73FqeG7gcOJR+G6q+G7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buB4buc4bqu4buBfeG6qOG7ucO94bun4buBxajhurrDveG7p+G7geG7ncSpw73FqeG7geG7p8awxKnhu4HGoeG7ieG7s+G7gcahxKnGoeG7geG7luG7icO94buBxqHDieG7ieG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7geG7nW3hu4HhuqjDtELhu4FC4bqoxKnGocWp4buBw73FqcawdXnhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu4LGsHXGoeG7gULFqeG7mXnhu4FC4bqo4buJ4buBxqHEqcah4buB4bub4bq+4buBQsWpbOG7s+G7gcOd4bunxanhu7Hhu4HhuqxDR3NC4bqr4buB4budbHnhu4Hhu5ds4buz4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94bqr4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p2Lhu4E8Q+G7ieG7geG7neG7teG6q+G7geG7nW3hu4HGocWp4but4buB4bqo4buJ4buBw73FqeG7hsO94bun4buBw73Dg8aw4buB4bubQ8O94bun4buBxqHFqeG6uuG7ieG7geG6psWpxJDhu4HFqeG6tOG6puG6q+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7gsO0w73hu4Hhu5104buBxqHhu7fDveG7gULFqcawc0Phu4Hhuqrhu7VCYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfeG6qHLDveG7gcah4bqw4buB4bqqw4Lhu4Hhu53hu7Xhuqvhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4Hhu5bhu6nhu4FCxanhurrhu4F94butw73FqeG7gcOJR+G6q+G7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buB4buddOG7gcO94bunxanhu7Hhu4Fb4buWw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBxqHEqcah4buBw73hu6dqw73FqeG7gULFqeG7iXnhu4F54bq6Q+G6q+G7geG6psWp4bqgxrDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBOG7DveG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Hhu5zhu7Nqw73hu4Hhu5zhu5Y8xajhu4Hhu4Jq4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBd8Wp4buZw73hu4FC4bqo4bq64bqww73hu6fhu4HFqeG7s2rDveG7gcahxanhu63DvcWp4buBxqHEqcah4buB4bub4bq+4buBQsWpbOG7s+G7gcO94bunxanhu7Hhu4HhuqxDR3NC4bqr4buBQuG6suG7gULhuqjhu6vDvcWp4buB4budw7rhu4FC4bqo4burw73FqeG7gUJrxrDhu4F3SeG7gcWp4bu54bqm4buBQsWp4bq84buBaOG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gXfFqeG7teG7ieG7gWE4xq/Gr8avYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZmbhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7g2Yv4buDaOG7h+G7m2jhu4NpaGfhu4PDrELDreG7g8Ot4buLaXjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t+G7g+G7i8Os4bq/4buB4buJeELhurfhur99xanhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtELhu4HGocWp4bq64bqww73hu6fhu4FC4bqo4burw73FqeG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhu4FCxanhurzhu4Fo4bqr4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buBd8Wp4bu14buJ4buBYTjGr8avxq/hur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2hmZuG6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpxqDEqcah4buB4buda8aw4buB4buXxrDDukPhu4Hhu5vhur7hu4HhuqbFqcawcsO94buBxanhu7nhuqZiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu5zhuqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4Hhu5bhu6nhu4FCxanhurrhu4F94butw73FqeG7gcOJR+G6q+G7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBxqHhurjDveG7p+G7gULFqeG6oMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gcahxanDieG7gULhuqjhurrhurDDveG7p+G7gULGsHPhuqbhu4FCRcah4buB4bud4buZR+G7gXlrw73FqeG7gcOJR+G7geG6rENHdMO94buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gcahxanDieG7gULhuqjhurrhurDDveG7p+G7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buBxqHEqcah4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7gULFqUPDg8ah4buBw73FqeG7tXnhu4HGoOG6q+G7gcah4bu14buB4bqsQ0fhu4F5w4Dhu4HDveG7p0PhuqLDveG7geG7guG6oMO94buBw73FqUHhu4Hhu4Jq4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcah4bu14buBQuG7qcO9xanhu4HGocWpw7RC4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6di4buB4buc4bqiw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG7nXThu4HDveG7p8Wp4bux4buBW+G7lsOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4HGoeG7kcO94buBxqHFqeG7reG7geG7nWvhu7Phu4HGocSpxqHhu4HDveG7p2rDvcWp4buBeMawcsO94buB4bqsQ+G7icO94buBQsWp4buJeeG7gXnhurpD4buB4bunxrBsxrDhu4HhuqbFqcSp4bqm4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buBQuG6uuG7geG7gsO0w73hu4FCxanGsHNC4buBd3Phu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4HFqWvhu4FC4buRw73hu6fhuqvhu4Hhu51seeG7geG7l2zhu7Phu4HGocOAw73hu6fhu4HDvW7DveG7p+G7gULFqcawc0Lhu4FCxanhur7GoeG6q+G7gULhuqjEqcO9xanhu4F4bcO94bun4buB4bqmxanhu6liZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWjhu4do4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Xhu4NmL+G7g2jhu4fhu5to4buDaWhp4buFZkJo4buDaMOt4buHeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3acOt4buF4bq/4buB4buJeELhurfhur99xanhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtELhu4HGocWp4bq64bqww73hu6fhu4FC4bqo4burw73FqeG7gXdJ4buBxanhu7nhuqbhu4FCxanhurzhu4Fo4bqr4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buBd8Wp4bu14buJ4buBYTjGr8avxq/hur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2jhu4do4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6nhu5zhuqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4Hhu5zhuq7hu4F94bqo4bu5w73hu6fhu4HFqOG6usO94bun4bqr4buBMEfhu4Hhu4LGsHLDveG7gX3huqhDw73hu6fhu4HhurrhurDDveG7p+G7geG7nGzDveG7p+G6q+G7geG7luG7qeG7gULFqeG6uuG7gX3hu63DvcWp4buBw4lH4bqr4buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4HGocWpw4nhu4FC4bqo4bur4buB4bqmxanGsHLDveG7gcWp4bu54bqmYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Ope+G7iUPhu4HhuqbFqcawcsO94buBxanhu7nhuqbhu4F44buRw73hu4FCxanhurzhu4HDrOG6q+G7geG7nGzDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7geG7nW3hu4HFqeG7ueG6puG6q+G7gcO94bunxanhu6Phu4Hhu5fEqeG7s+G7gcahxKnhu7Phu4Hhu4J04buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4HGocWpQ+G7mcO94buB4buX4bux4buBxqHFqeG7s+G7gcWpw4PGsOG7gcO94bunxanhu7Hhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7geG7l+G7icO94buBeOG7kcO94buBQsWp4bq84buBw73FqcO0QuG7geG7p8aw4buG4buJ4buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4FC4bqo4bq+xqHhu4HFqOG7nMOd4bua4buBQuG7rcO9xanhu4F3xanhu7Xhu4nhu4FhOMavxq/Gr+G7geG7guG6tsaw4buBfcWp4bq64bqyw73hu6fhu4FC4bqo4bq+xqHhu4HFqOG7nMOd4bua4buBxqHEqcah4buBxalDR3XDveG6q+G7gULFqeG7seG7gUZt4bqr4buBQsWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULhu63DvcWp4buBw73FqcawdXnhu4F3SeG7geG7heG7h+G7heG7g+G7gS3hu4Hhu4Xhu4fhu4VpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53FqcO0w73hu4F5a8O9xanhu4FI4buBw73hu6fFqeG7r+G7ieG6q+G7gULhu5F54buB4bqsQ+G7icO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buBxqHDieG7ieG7gcWpw4PGsOG7gcO94bunxanhu7Hhu4HDvWpH4bqr4buB4bud4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bup4buB4buW4bup4buBQsWp4bq64buBfeG7rcO9xanhu4HDiUfhuqvhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7geG7nOG6ruG7gX3huqjhu7nDveG7p+G7gcWo4bq6w73hu6fhu4Hhu5104buBw73hu6fFqeG7seG7geG7nGzDveG7p+G7geG7neG7s2rDveG7gcWo4bucw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBOG7DveG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Hhu5zhu7Nqw73hu4Hhu5zhu5Y8xajhu4Hhu4Jq4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buB4bqmxanhuqDGsOG7gcWp4bq04bqm4buB4buC4bq2xrDhu4HGocSpxqHhu4Hhu53hurDDveG7geG7guG7seG7gXjGsHLDveG7geG6rEPhu4nDveG7gXfFqeG7mcO94buBQuG6qOG6uuG6sMO94bun4buB4bqoauG7geG6quG7s8SpQuG7gXhrxrDhu4HGocSpxqHhu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu4LGsHXGoeG6q+G7gcWp4buzasO94buBQsWpasO9xanhu4FCw4rDveG7p+G7gcO9w4PGsOG7geG7m0PDveG7p+G7gcahReG7gULFqcO64buBQsWp4buj4buz4buB4budRMO94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4buCauG7geG7nWx54buB4buXbOG7s+G7gcahxKnGoeG7gUdyQ+G7gcah4buRQ+G7geG7gnThu4HDvcODxrDhu4Hhu5tDw73hu6fhuqvhu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4bqr4buB4budw7rhu4HFqcODxrDhu4HDveG7p8Wp4bux4buB4bunxrDhu4nhu7Phu4Hhu5fhu4nDveG7gXjhu5HDveG7gULFqeG6vOG7gcO9xanDtELhu4Hhu6fGsOG7huG7ieG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buBQuG6qOG6vsah4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBd8Wp4bu14buJ4buBYTjGr8avxq/hu4Hhu4LhurbGsOG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buBQuG6qOG6vsah4buBxajhu5zDneG7muG7gcahxKnGoeG7gcWpQ0d1w73huqvhu4FCxanhu7Hhu4FGbeG6q+G7gULFqWrDvcWp4buB4bqmxanhuqDhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FC4butw73FqeG7gcO9xanGsHV54buBd0nhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Phu4Et4buB4buF4buH4buFaeG7gULFqWrDvcWp4buBxqHDgMO94bun4buBQuG6oELhu4Hhu53hu6HhuqZiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu4hDQsWp4buz4bqo4bq/w6k8Q+G6oMah4buBxajhurrhurDDveG7p2Uv4bqmw6k=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]