(Baothanhhoa.vn) - Xác định con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển, do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 23-1-2017 về phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “năng động - sáng tạo - thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập.

Xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo, thân thiện

Xác định con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển, do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 23-1-2017 về phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “năng động - sáng tạo - thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập.

Xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo, thân thiện

Di tích cấp quốc gia địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông được đầu tư tôn tạo, đáp ứng yêu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của Nhân dân và du khách.

Đông Sơn là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa. Đây không chỉ là nơi phát tích của người Việt cổ và nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng; mà còn là vùng đất giàu lòng yêu nước, cách mạng, đã có đóng góp lớn cả về sức người, sức của cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đặc biệt, mảnh đất này còn vinh dự và tự hào khi được đón Bác Hồ lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa (20-2-1947). Có thể nói, chính truyền thống lịch sử - văn hóa quý báu ấy đã góp phần hun đúc nên cốt cách và nhiều phẩm chất đẹp của con người Đông Sơn từ xưa đến nay. Đó là tinh thần yêu nước, anh dũng, kiên cường trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; là sự thông minh và tinh thần hiếu học, cùng truyền thống khoa bảng; là sự cần cù, chịu khó không cam chịu đói nghèo và luôn có ý chí vươn lên; là lối sống nhân nghĩa, thủy chung, đoàn kết; là sự tài hoa và tinh tế để sáng tạo ra nhiều nét bản sắc văn hóa riêng của đất và người Đông Sơn, góp phần làm giàu có thêm cho kho tàng văn hóa xứ Thanh.

Để phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 23-1-2017, về phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “năng động - sáng tạo - thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập. Nghị quyết số 09-NQ/HU hướng đến phát huy đầy đủ các giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa của đất và người Đông Sơn, xem đây là một trong những đòi hỏi tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nhận thức đúng đắn và nhận diện rõ những biểu hiện của các mặt còn hạn chế, nhằm đề ra các giải pháp đồng bộ, phù hợp để khắc phục và xây dựng người Đông Sơn gắn liền với các phẩm chất “năng động, sáng tạo, thân thiện”. Trong đó, phẩm chất “năng động, sáng tạo” với nội hàm là không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt mọi khó khăn để vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; có phương pháp làm việc khoa học để đạt mục tiêu, hiệu quả tốt hơn. Đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, làm với ý thức trách nhiệm cao; tâm huyết với công việc; vận dụng sáng tạo trong thực tiễn học tập, công tác, lao động, sản xuất và kinh doanh. Luôn tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới cách nghĩ, cách làm và phương pháp học tập; đề ra nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo và có tính đột phá...

Cùng với đó, phẩm chất “thân thiện” là sống có trách nhiệm với bản thân; có phong cách giao tiếp ứng xử lịch sự, hòa nhập, gần gũi; sống nghĩa tình, có tinh thần tương thân, tương ái, mình vì mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ. Có ý thức tôn trọng, gìn giữ, phát huy đúng đắn các giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng và quảng bá hình ảnh đẹp của người và đất Đông Sơn; phê phán, đấu tranh với những thói hư, tật xấu, đẩy lùi những yếu tố tiêu cực, hạn chế. Hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật; tuân thủ quy định, quy chế của tổ chức, cơ quan; quy ước, hương ước của làng, thôn, khu phố. Thân thiện với thiên nhiên và môi trường sống xanh – sạch - đẹp; quan tâm xây dựng “chữ tín” trong sản xuất và kinh doanh.

Đồng chí Lê Thị Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Sơn, cho biết: Quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thời gian qua, luôn gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, gắn với triển khai thực hiện chương trình trọng tâm xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ Nghị quyết 09 trong toàn bộ hệ thống chính trị; đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, nhằm tạo sức mạnh và ý chí quyết tâm xây dựng con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo, thân thiện”.

Để đưa Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, hằng năm, Huyện ủy Đông Sơn xây dựng và triển khai các chuyên đề gắn với nhiệm vụ và đối tượng cụ thể. Điển hình như chuyên đề năm 2021 về “Xây dựng phong cách, tác phong cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Sơn năng động - sáng tạo - thân thiện”. Đây là tài liệu được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện Đông Sơn. Trong đó, yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng phong cách, tác phong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn là có ý thức kỷ luật cao, giữ vững kỷ cương hành chính; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tích cực phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ của mình và có tính chuyên nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ; có lối sống thân ái, lành mạnh, thân thiện, gần gũi với quần chúng, gần dân, hiểu dân...

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 trên địa bàn huyện Đông Sơn những năm qua, đã và đang cho thấy hiệu quả tích cực. Sự chuyển biến trong nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động, học tập sáng tạo. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, tìm tòi trong học tập, công tác, lao động, sản xuất để tạo ra những giá trị mới, ý tưởng mới, cách làm hay, sáng kiến kinh nghiệm tốt, mô hình hiệu quả, việc làm điển hình, giải pháp thiết thực... Đặc biệt, việc đưa Nghị quyết 09 đi sâu vào cuộc sống đã khơi dậy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đoàn thể; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, nét đẹp vốn có của quê hương, con người Đông Sơn. Đây cũng chính là nền tảng để Đông Sơn là một trong số ít địa phương luôn dẫn đầu trong triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ, phong trào chung. Điển hình phải kể đến, Đông Sơn là huyện thứ 3 trong tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, là địa phương có xã đầu tiên trong toàn tỉnh (xã Đông Văn) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, liên tục 4 năm liền (từ 2018-2021) huyện Đông Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Để rồi, những kết quả đạt được đã và đang góp phần phát huy các giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa và phẩm chất tốt đẹp của con người Đông Sơn, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên


Bài và ảnh: Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]